สมาธิ – บริกรรมนิมิต – บริกรรมภาวนา

เขียนเมื่อ
17,725
เขียนเมื่อ
9,366
เขียนเมื่อ
3,446
เขียนเมื่อ
6,900
เขียนเมื่อ
8,425