ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก กรณีศึกษาปราญช์ชาวบ้าน 1