แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

ระเบียบปฏิบัติเบื้องต้น


โครงการอบรมคุณธรรมค่าย "พุทธบุตร-พุทธธรรม" ณ วัดป่าเจริญราช คลอง ๑๑ ต. บึงทองหลาง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โปรดทราบ

http://www.veeranon.com/

ข้อตกลงร่วมกันก่อนมาเข้าค่าย

          ๑.การติดต่อจองค่าย เมื่อจองวัน เดือน ปี กับพระอาจารย์เรียบร้อยแล้ว จะต้องทำหนังสือยืนยันการจองครั้งที่ ๑ ภายใน ๒ อาทิตย์หลังจองเสร็จ โดยระบุวัน เดือน ปี และระดับชั้นของนักเรียนที่ชัดเจน ส่งมาให้วัด และส่งหนังสือยืนยันการมาเข้าค่ายจริงฉบับที่ ๒ ก่อนที่จะมาเข้าค่ายประมาณ ๑ เดือน ถ้าไม่มีหนังสือยืนยันมา ทางวัดถือว่าท่านไม่พร้อมและยอมสละสิทธิ์ เพื่อให้สิทธินั้นกับโรงเรียนอื่น

          *หมายเหตุ ถ้ามาไม่ได้หรือมีเหตุขัดข้องประการใด ต้องติดต่อประสานงานให้ทางวัดทราบล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ เดือน

          ๒. คนช่วยงาน ให้โรงเรียนหาคนที่จะมาช่วยงานในด้านโรงครัวอย่างน้อย ๑ คน (ชายหรือหญิงก็ได้) โดยต้องอยู่ช่วยตลอดเสร็จสิ้นโครงการ และมีรถของโรงเรียนมาสำรองใช้ในกรณีฉุกเฉินนักเรียนไม่สบาย

          ๓. การเดินทางมาและกลับ วันแรกที่เดินทางมาวัด เวลาต้องไม่ช้ากว่า ๐๙.๓๐ น. และวันเดินทางกลับอย่างน้อยต้องหลักเวลา ๑๕.๐๐ (กรุณาติดต่อประสานงานกับรถให้ชัดเจน)  

          ๔. ค่าใช้จ่ายเข้าค่าย ทางหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการเข้ามาเข้าค่าย ๓ วัน ๒ คืน โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ

                ๑) ส่วนที่ผู้จัดอบรมต้องรับผิดชอบ ได้แก่ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย ๔ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตของทุกคนแต่ละวัน เช่น ค่าอาหารวันละ ๒ มื้อ / น้ำปานะวันละ ๑ มื้อ / และค่าบำรุงที่พัก

                ๒) ส่วนที่จะบำรุงศาสนาและบำรุงวัด เช่น ค่าพระวิทยากร ค่าน้ำ-ค่าไฟ และอื่นๆ ในส่วนนี้ ทางวัดจะไม่เป็นผู้กำหนดค่าใช้จ่ายให้ แต่ส่งเสริมให้รู้จักการทำบุญ ดังพุทธพจน์ที่ว่า "สุโข ปุญญสฺส อจฺจโย" การสั่งสมบุญนำสุขมาให้

          ๕. ต้องเสนอโครงการ โดยระบุเป้าหมายของการอบรม จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่แน่นอน และรายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรเรียบร้อยชัดเจนแล้ว (ฉบับเดียวกันกับทางหน่วยงานที่เสนอขอนอุมัติ โดยการสำเนาให้ทางวัด ๑ ชุด)

         ๖. วุฒิบัตร หน่วยงานที่จัดต้องทำวุฒิบัตรมาเอง โดยนำมาให้ทางเจ้าอาวาสเซ็นรับรอง ต้องเน้นย้ำโทรศัพท์มือถือและของมีค่าทุกชนิด ห้ามนำมาโดยเด็ดขาด เพราะทางวัดไม่สามารถดูแลรักษาให้ได้

          ๗. การรับนักเรียน  จำนวนนักเรียนที่จะมาเข้ารับการอบรมแต่ละครั้ง ทางวัดรับไม่เกิน ๒๕๐ คน /รุ่น / ระดับชั้นโดยไม่คัดเลือก

          ๘. ครูดูแลค่าย  ต้องมีคณะครูมาดูแลนักเรียนตามเกณฑ์ราชการกำหนดไว้ มีครูรับผิดชอบประสานงานที่ชัดเจน ต้องนอนอยู่ที่วัดตลอดโครงการ ๓ วัน ลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกวัน (ไม่ให้สลับกันมาคนละวันโดยเด็ดขาด) มีอะไรขัดข้องให้แจ้งทางวัดรับทราบเพื่อพิจารณานำเสนอให้ทางเจ้าอาวาสทราบ

           ๙. วัฒนธรรมชาวพุทธ ครูที่มาร่วมกิจกรรม ให้ทำตามระเบียบของวัดและระเบียบของค่าย คือ การสมาทานถือศีล ๘ ทุกคน ตื่นตี ๔ มาสวดมนต์ไหว้พระ และไม่ให้นำอาหารมารับประทานเฉพาะครู เนื่องจากครูต้องทำเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนดู หรือถ้าจะนำมาต้องให้เพียงพอกับนักเรียนทุกคน      

 

ข้อตกลงร่วมกันสำหรับคณะครูขณะที่อยู่ค่าย

          ๑. กิจกรรมที่ครูต้องรับผิดชอบ

               - ควบคุมดูแลสถานที่พักและการทำภารกิจส่วนตัวเช่น อาบน้ำ นอน จำนวน ๔ ท่าน     

               - ควบคุมดูแลสถานที่รับประทานอาหารและช่วยงานแม่ครัว จำนวน ๒ ท่าน

          ๒. ร่วมทำกิจกรรมทำวัตร สวดมนต์ทั้งเช้า-เย็น ทุกคน

          ๓. นำพุทธบุตรบำเพ็ญบารมีทำประโยชน์ตอนเช้า เวลา ๐๖.๓๐ น.

 

สิ่งที่โรงเรียนต้องเตรียมและช่วยจัดทำก่อน-หลัง การเข้าค่ายพุทธบุตร

          ๑. จัดทำป้ายชื่อครูอาจารย์และนักเรียน เขียนเฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่ต้องใส่นามสกุล) เน้นตัวใหญ่ พร้อมกับให้เรียนทุกคนติดขณะที่อยู่ค่าย

          ๒. เตรียมรายชื่อนักเรียนและครู พร้อมให้ทุกคนเซ็นชื่อ โดยนำมามอบให้ทางวัด ๑ ชุด ในวันที่มาเข้าค่าย

          ๓. จัดเตรียมนำเทียนไขสีเหลือง (เล่มละบาท) ไปให้ครบตามจำนวนนักเรียนและครู เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในค่าย

          ๔. นำกระดาษ A4 จำนวน ๑ รีม นำมามอบให้กับทางวัดป่าเจริญราช  เพื่อให้นักเรียนทำกิจกรรมและเขียนบทความประทับใจในวันสุดท้าย
          ๕. จัดทำป้าย(ไม้) พุทธศาสนสุภาษิต/คำคม/คติธรรม จำนวน ๑ ป้าย เพื่อมาติดที่ต้นไม้บริเวณวัด โดยให้เขียนชื่อโรงเรียนไว้ใต้สุภาษิต

          ๖. เมื่อจบการอบรมทำรายงานสรุปผลโครงการค่ายพุทธบุตร ส่งให้ทางวัด ๑ เล่ม

 

ของใช้ประจำตัวระหว่างการเข้าค่ายพุทธบุตรสำหรับนักเรียน
           ๑.การแต่างกาย

              วันที่หนึ่ง  ตอนเช้า-เย็น : ชุดขาว (เนื้อเสื้อขาว) หรือเสื้อสีขาว  กางเกงขายาว สีสุภาพทั่วไป

                            กลางคืน : ชุดลำลอง เสื้อสีขาว  กางเกงขายาว สีสุภาพทั่วไป

              วันที่สอง  ตอนเช้า-เย็น : ชุดพละ

                            กลางคืน : ชุดลำลอง เสื้อสีขาว  กางเกงขายาว สีสุภาพทั่วไป

              วันที่สาม  ตอนเช้า : ชุดพละ หรือ ชุดนักเรียน

          ๒. การอาบน้ำ เตรียมสบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยาสระผม ผ้าถุง-ผ้าขาวม้า ผ้าสำหรับผลัดอาบน้ำ

          ๓.ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าแตะ / เครื่องเขียน เช่น ปากกา สมุด เพื่อจดบันทึกและเขียนบทความ / ถุงพลาสติกสำหรับใส่ของที่ใช้แล้ว หรือใส่ขยะ / และของใช้อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตัวเอง เช่น ยาทากันยุง ผ้าอนามัย เป็นต้น

 

สิ่งที่ควรงดเว้นในขณะที่อยู่ค่ายพุทธบุตร

๑. งดการสามกางเกงขาสั้น กางเกงรัดรูป / เสื้อแขนกุด เสื้อรัดรูป เสื้อเอวลอย เสื้อกล้าม

๒. งดเว้นการนำขนมหรือของขบเคี้ยวไปรับประทาน (ถือศีล ๘)

๓ .งดการนำเครื่องมือสื่อสาร เครื่องเสียงทุกชนิดเข้ามาในค่าย เช่น  โทรศัพท์มือถือ MP3 

๔. งดการนำเงินและสิ่งมีค่าเกินความจำเป็นติดตัวไป

 

หมายเลขบันทึก: 374526เขียนเมื่อ 13 กรกฎาคม 2010 10:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 มิถุนายน 2012 09:05 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี