บทสาขาที่ 4 ศักยภาพเพลงกับมนุษย์ Music to human potential