หลักสูตรการแสดงละครเวทีและภาพยนตร์

 Stage and Screen Performance Course at MSU. 

 

Ref: Painted by Gil Elvgren

การแสดงละครเวทีและภาพยนตร์ ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เน้นการแสดงและการสร้างการแสดง เป็นหลัก โดยมีขอบเขตอยู่ที่การแสดงและสร้างละครเวที รวมทั้งการแสดงและสร้างภาพยนตร์

ทฤษฎีและทักษะการแสดงละครเวทีเป็นพื้นฐาน และมีความเกี่ยวโยงกับทักษะการแสดงละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ การเรียนรู้พื้นฐานของการแสดงละครเวที ไปพร้อมๆกับบูรณาการองค์ความรู้ดังกล่าวร่วมกับการศึกษาการแสดงภาพยนตร์  มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนได้ทดลองเชื่อมโยง เรียนรู้ เปรียบเทียบจนเกิดความเข้าใจผ่านสื่อที่หลากหลาย นอกเหนือไปจากการเรียนละครเวทีซึ่งเป็นหัวใจของการแสดงละครไม่ว่าจะในรูปแบบใด

การศึกษาจะมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไปทุกรายวิชา  ผู้เรียนจะได้ทดลองสร้างสรรค์ผลงานการแสดงของตน โดยจะได้ศึกษาองค์ประกอบหลักต่างๆในการสร้างสรรค์การแสดง รวมถึงศึกษาการเป็นส่วนหนึ่งของโปรดักชั่นการแสดง ไม่ว่าจะเป็น ด้านการแสดง การกำกับการแสดง การออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การออกแบบแสง การออกแบบเสียง การกำกับเวที การเขียนบทสำหรับการแสดง เป็นต้น

ส่วนของวิชาพื้นฐานที่นอกเหนือไปจากการเรียนการสอนทักษะเฉพาะของวิชาเอกแล้ว นิสิตจะได้ศึกษาวิชาพื้นฐานซึ่งเป็นทักษะที่จะช่วยเสริมการแสดงของนิสิต ไม่ว่าจะเป็น การเคลื่อนไหวสำหรับการแสดงในลักษณะต่างๆ เช่น นาฏยศิลป์ตะวันออก บัลเลต์  นาฏยศิลป์ไทย (บัลเลต์ขั้นพื้นฐาน รำไทยขั้นพื้นฐาน ฯลฯ)

การเรียนการสอนจะให้ความสำคัญกับความสนใจส่วนตัวและความถนัดเฉพาะของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถออกแบบแนวทางการเรียนของตนจากทางเลือกที่หลากหลาย โดยสามารถเลือกเรียนเอกการแสดงละครเวทีและภาพยนตร์ควบคู่ไปกับการศึกษาศิลปะการแสดงแขนงอื่นๆ อาทิ

วิชาเอก วิชาโท
การแสดงละครเวทีและภาพยนตร์ การแสดงละครเวทีและภาพยนตร์
การแสดงละครเวทีและภาพยนตร์ นาฏยศิลป์แขนงใดแขนงหนึ่ง (ตะวันออก บัลเลต์ ไทย)
นาฏยศิลป์แขนงใดแขนงหนึ่ง (ตะวันออก บัลเลต์ ไทย) การแสดงละครเวทีและภาพยนตร์

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">และนอกจากวิชาเอกและวิชาโทแล้ว นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกเสรี ในกลุ่มของสาขาวิชาศิลปะการแสดง อาทิ การเต้นแจ๊สพื้นฐาน หมอลำ  การละเล่นพื้นบ้าน ธุรกิจการแสดง  เป็นต้น</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">การเรียนการสอนของกลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดงจะแบ่งตามคุณวุฒิ ความถนัด และความสนใจของอาจารย์ผู้สอน ผู้เรียนจึงจะได้ศึกษาทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งมีประสบการณ์ตรงในการทำงานภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> รายวิชา เอกการแสดงละครเวทีและภาพยนตร์ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">การแสดงละครเวทีและภาพยนตร์ 1 </p>(การแสดงเบื้องต้น พื้นฐานการวิเคราะห์ตีความบทละครเวที และภาพยนตร์) <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">การแสดงละครเวทีและภาพยนตร์ 2</p>(พื้นฐานการเขียนบทละครเวที และบทภาพยนตร์) <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">การแสดงละครเวทีและภาพยนตร์ 3</p>(การแสดงแบบสมจริง พื้นฐานการกำกับการแสดงละครเวทีและภาพยนตร์) <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">การแสดงละครเวทีและภาพยนตร์ 4</p>(การวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดงละครเวทีและภาพยนตร์  ,ละครเวทีและภาพยนตร์ในเอเชีย) <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">การแสดงละครเวทีและภาพยนตร์ 5</p>(การแสดง การกำกับ การเขียนบทละครเวทีและภาพยนตร์ขั้นสูง ฝึกปฏิบัติสร้างละครเวทีและภาพยนตร์) <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">การแสดงละครเวทีและภาพยนตร์ 6</p>(การแสดงและสร้างละครเวทีภายนอกโรงละคร การพัฒนาและสร้างการแสดงนอกสถานที่) <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">การแสดงละครเวทีและภาพยนตร์ 7</p>(เทคนิคการคัดเลือกเข้าเป็นนักแสดง การจัดทำแฟ้มสะสมผลงานการแสดง สร้างสรรค์และนำเสนอผลงานการแสดงละครเวทีและภาพยนตร์ในรูปแบบของการศึกษาค้นคว้าอิสระ) <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ศิลปะนิพนธ์ การแสดงละครเวทีและภาพยนตร์</p><p>(นำเสนอโครงการ สร้างสรรค์ และนำเสนอละครเวที หรือภาพยนตร์ในแบบฉบับของตน พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบการสร้างสรรค์) </p><p>รายวิชา โทการแสดงละครเวทีและภาพยนตร์ ประกอบไปด้วย 5 รายวิชา คือ </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">1.ละครเพลงอเมริกัน (American Musical Theatre; Broadways)</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">2.จิตวิทยาเบื้องต้นในการละคร (Basic Psychology in Drama)</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">3.การพูดและออกเสียงสำหรับนักแสดง (Speech and Voice Training for Actors)</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">4.ละครเวทีและภาพยนตร์สมัยใหม่ (Contemporary Theatre and Modern Film)</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">5.การออกแบบเครื่องแต่งกายละครยุคสมัย (Period Costume Design)</p><p></p><p>รายวิชาเลือกเสรี ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  (3รายวิชา) </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">นาฏยศิลป์ร่วมสมัยเบื้องต้น</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">การละครเบื้องต้น</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">เต้นละตินเบื้องต้น</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">เต้นแจ๊สเบื้องต้น</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">บัลเลต์เบื้องต้น</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">การเคลื่อนไหวสำหรับนักแสดงเบื้องต้น</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">การออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหน้าเบื้องต้น</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">การออกแบบฉากเบื้องต้น</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ศิลปะการแสดงกับบริบททางสังคม</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในศิลปะการแสดง</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ธุรกิจบันเทิงเบื้องต้น</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">การออกแบบแสงสำหรับศิลปะการแสดงเบื้องต้น</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">การละเล่นไทยเบื้องต้น</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">พื้นฐานนาฏยศิลป์ไทย</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">พื้นฐานนาฏยศิลป์พื้นเมือง</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">อุปกรณ์ประกอบในศิลปะการแสดง</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">พื้นฐานนาฏยศิลป์ตะวันตก</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">พื้นฐานาฏยศิลป์ตะวันออก</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ผู้เรียนจะมีโอกาสเลือกกลุ่มรายวิชาโท และวิชาเลือกเสรี ที่เหมาะกับความถนัด และความสนใจของผู้เรียน หลักสูตรนี้จะมีการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุก 3-5 ปี  เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในแวดวงศิลปะการแสดง แนวโน้มและทิศทางความต้องการของธุรกิจการแสดงทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ </p><p>กิจกรรมการเรียนการสอนจะเน้นทั้งส่วนทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งเน้นการสร้างแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมพัฒนาทักษะด้วยตนเอง ผ่านการอ่านและตีความวรรณกรรมบทละครเวที บทภาพยนตร์ การชมตัวอย่างละครเวที ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์จากทุกทวีปทั่วโลก </p><p>ส่วนของรายวิชาพื้นฐาน ซึ่งเป็นวิชาบังคับนั้น ผู้เรียนจะได้มีโอกาสเรียนร่วมกับผู้เรียนศิลปะการแสดงแขนงอื่นๆ โดยมีรายวิชาดังต่อไปนี้</p><p>ทฤษฎีศิลปะการแสดง</p><p>พื้นฐานการละคร</p><p>ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดง</p><p>พื้นฐานนาฏยศิลป์ไทย</p><p>การเคลื่อนไหวในศิลปะการแสดง</p><p>การออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า</p><p>พื้นฐานนาฏยศิลป์พื้นเมือง</p><p>การเขียนบทการแสดง</p><p>อุปกรณ์ประกอบในศิลปะการแสดง</p><p>พื้นฐานนาฏยศิลป์ตะวันตก</p><p>พื้นฐานการออกแบบท่าการแสดง</p><p>การออกแบบฉากสำหรับศิลปะการแสดง</p><p>การออกแบบแสงสำหรับศิลปะการแสดง</p><p>สุนทรียศาสตร์ทางศิลปะการแสดง</p><p>พื้นฐานนาฏยศิลป์ตะวันออก</p><p>การวิจัยทางศิลปะการแสดง</p><p>สัมมนาศิลปะการแสดง</p><p>การบริหารจัดการศิลปะการแสดง</p><p>การกำกับการแสดง</p><p>ภาพจาก หนังสั้น เรื่อง ตะกายดาว ของนิสิตสาขาศิลปะการแสดง </p><p>จากรายวิชาพื้นฐานการแสดง Basic Acting</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>ภาพจาก หนังสั้น เรื่อง เสียดาย ของนิสิตสาขาศิลปะการแสดง </p>

จากรายวิชาพื้นฐานการแสดง Basic Acting

หนังสั้น ทั้งสองเรื่อง ผู้เรียนพัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาที่พบใกล้ตัว หรือ คิดว่าเป็นประเด็นสำคัญของเยาวชนในระดับอุดมศึกษา

</span></span>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 95892
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช
เขียนเมื่อ Mon May 14 2007 19:05:20 GMT+0700 (ICT)
  • น่าเรียนมากค่ะ
  • อยากกลับไปเป็นเด็กจัง
  • จะได้เลือกเรียนด้วย
pinkyannie
เขียนเมื่อ Fri May 18 2007 00:35:48 GMT+0700 (ICT)
สวัสดีค่ะ คุณอุบล หากคุณอุบลสนใจ เชิญมาชมผลงานนิสิตด้วยกันนะคะ จะมี show case ทุกเทอม ค่ะ:) เปิดโอกาสให้นิสิตเรียนร่วมกันทั้งระบบปกติ และระบบพิเศษ ค่ะ หลังประกาศ admission แล้ว ก็ยังคงสมัครระบบพิเศษได้ค่ะ (ฝากข่าวสำหรับผู้สนใจสาขานี้ที่อยู่ในภูมิภาคนี้และใกล้เคียงค่ะ)
Dark
IP: xxx.120.209.226
เขียนเมื่อ Sat May 26 2007 13:07:39 GMT+0700 (ICT)

พี่ครับ ผมได้ส่งเมลไปหาพี่แล้วอันนึง แต่ไม่ทราบว่าพี่ได้รับมั๊ย ผมอยากได้ข้อมูลเรื่องของการแสดงละครเวทีในหลายๆด้าน เพราะตอนนี้ผมกำลังตั้งชมรมการแสดงละครเวทีครับ ช่วยติดต่อกลัหาผม ด่วนสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เลยนะครับ ผมต้องการความช่วยเหลือจริงๆ >/|\< ... ขอบคุณคร๊าบบบบบบ

pinkyannie
IP: xxx.157.228.47
เขียนเมื่อ Sun May 27 2007 04:53:58 GMT+0700 (ICT)
สวัสดีค่ะ Dark ได้รับอีเมลแล้วค่ะ ตอบกลับไปแล้วนะคะ
พี่กวาง
IP: xxx.24.139.226
เขียนเมื่อ Sun Jun 10 2007 20:48:16 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะน้องแอน ยินดีด้วยนะค่ะ สำหรับหลักสูตรน้องใหม่ ก็ติดตามผลงานมาพอสมควรแต่ยังไม่ได้มีโอกาสเข้ามาทักทาย ยังไงก็สู้ๆๆๆนะค่ะ ขอบอกว่าเป็นหลักสูตรที่น่าเรียนมาก พี่ยังอยากเรียนด้วยเลย ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะค่ะ

kkl
IP: xxx.7.133.214
เขียนเมื่อ Mon Nov 26 2007 15:47:31 GMT+0700 (ICT)
mjkujujkuju
ต้อง
IP: xxx.168.10.100
เขียนเมื่อ Thu Dec 27 2007 14:12:15 GMT+0700 (ICT)
ได้มาเป็นนิสิตเอกการแสดงละครเวทีและภาพยนตร์รุ่นแรก ดีใจมากครับ สนุกมากกับการเรียนในเอกนี้ไม่เสียความตั้งใจที่อยากเรียนการแสดงครับ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมกันเดินทางไปตามเส้นทางการแสดงนะครับ
ณัฐ
IP: xxx.142.7.124
เขียนเมื่อ Tue Feb 16 2010 09:22:26 GMT+0700 (ICT)

ละครสมัยนี้หาที่สร้างสรรค์ยาก มีแต่ซ้ำ ๆ ทำหนังสั้นที่มีสาระมาให้ดูก็ดีนะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า