แผนปฏิบัติการประจำปี

 โครงการ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

    โครงการพัฒนางานธุรการ

    โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่

    โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

    โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

    โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน

    โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน

    โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน

    โครงการพัฒนางานสหกรณ์โรงเรียน

    โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน

    โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

    โครงการกิจกรรมวันสำคัญ

กลุ่มงานบริหารบุคคล

    โครงการพัฒนาบุคคลากร

    โครงการศึกษาดูงาน

    โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

    โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

    โครงการพัฒนางานการเงินการบัญชี

    โครงการพัฒนางานพัสดุ

    โครงการพัฒนางานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

    โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

    โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล

    โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้

    โครงการส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ  

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): uncategorized 
 หมายเลขบันทึก: 9334
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า