สอนเป่าขลุ่ยอย่างไรให้เป่าเป็นเร็ว

 ข้าพเจ้าได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทำให้ผู้เรียนสามารถเป่าขลุ่ยเป็นเพลงได้ภายใน ๕ วัน  

        การสอนดนตรีเรื่องที่ยากเป็นอย่างมาก  คือจะสอนอย่างไรที่จะให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้อย่างคล่องแคล่วมีทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรี  จากประสบการณ์การสอนที่ข้าพเจ้าได้ให้นักเรียนฝึกเป่าขลุ่ยเพียงออนั้นปัญหาที่พบในการสอนเป่าขลุ่ย  พบว่าเวลาผู้เรียนฝึกเป่าจะเปิดปิดรูเสียงตามลำดับของนิ้วจากด้านบนลงล่างจากล่างขึ้นบน  ผู้เรียนจึงไม่มีทักษะในการจำรูเสียงหรือจำนิ้วไม่ได้  เมื่อจำรูเสียงไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะเป่าขลุ่ยเป็นเพลงได้  การฝึกเปิด ปิด  รูเสียงไม่สนิททำให้เสียงเพี้ยน  เป่าไม่ดัง                 

        ข้าพเจ้าพยายามหาวิธีในการฝึกมากมายหลายวิธีที่ทำให้ผู้เรียนจำรูเสียงหรือจำนิ้วได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ  และสามารถเป่าขลุ่ยได้ในเวลาอันรวดเร็ว  คือ               

        การฝึกขั้นพื้นฐาน

        1.  ให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับเครื่องดนตรี  โดยให้ฝึกจับขลุ่ยโดยยังไม่ต้องเป่า วางมือวางนิ้วให้ถูกตามรูเสียง  ใหม่ให้ผู้เรียนมองดูนิ้วของตัวเองในการจับขลุ่ย  และฝึกต่อไปจนไม่ต้องมองดูจนสามารถจับขลุ่ยได้อย่างคล่องแคล่ว

        2.  ฝึกเป่า  การฝึกเป่าให้ผู้เรียนรู้จักบังคับลมที่เป่าให้ได้  คือเป่าแบบเบา ๆ  เป่าแบบแรงขึ้น  บังคับลมให้ได้ไม่ให้เสียงดังวี้ด

        ฝึกขั้นให้เกิดทักษะในการจำรูเสียง

        1.  ฝึกเป่าตามบันได้เสียง  คือฝึกเป่าเรียงตามนิ้ว  จากนิ้วล่างขึ้นบน  คือเสียง  โด่  เร  มี  ฟา  ซอล  ลา  ที  โด  แล้วฝึกเป่าจากนิ้วบนลงล่าง  คือ  เสียง   โด  ที  ลา  ซอล  ฟา  มี  เร  โด่ ในขั้นนี้ฝึกเพื่อดูว่าผู้เรียนใช้นิ้วปิดรูเสียงสนิทหรือไม่  ถ้าปิดไม่สนิทเสียงจะเพี้ยนไม่เป็นตามเสียงของตัวโน้ต

        2.  ฝึกเป่าโน้ตข้ามตัว  ขั้นนี้สำคัญมาก  เพราะจะเป็นขั้นที่ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการจำรูเสียงหรือจำนิ้วตามตัวโน้ต  ต้องฝึกให้บ่อย ๆ จนจำนิ้วได้    การฝึกเสียงโน้ตข้ามตัวเช่น  โด่  มี  ซอล ,   เร  ฟา  ลา  ,  มี  ซอล  ที  ,  ฟา  ลา  โด  , ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเช่นนี้อยู่บ่อย ๆ  จนสามารถเปิด  ปิด รูเสียงได้โดยสายตาไม่ต้องมองดูนิ้วของตัวเอง  เพื่อความแน่ใจว่าเด็กเกิดทักษะในการจำนิ้วหรือรูเสียงได้แล้ว  ผู้สอนให้ผู้เป่าเสียงตามโน้ตที่ครูบอก  ถ้าเป่าได้แสดงว่าเกิดทักษะในการจำนิ้วแล้ว

        3.  ฝึกเป่าเพลงง่าย ๆ  เช่น  เพลงไก่ ที่มีโน้ตไม่กี่ตัว  คือ  โด่ โด่ โด่    มี ชอล มี โด่  เร เร ซอล เร ซอล มี  มี ฟา ซอล    เร มี ฟา    ซอล ซอล ซอล ฟามี เร โด่  เพลงนี้มีเนื้อร้องว่า  ไก ไก่ ไก่    ตัวเล็กตัวใหญ่    ชวนกันไปคุ้ยเขี่ยหากิน    บ้างก็วิ่ง    บ้างก็บิน    ชวนกันกินจนตัวโตใหญ่

        4.  ให้ฝึกเป่าตามจังหวะจนเกิดทักษะ  และเป็นเพลง   ในขั้นนี้ผู้เรียนจะเริ่มเกิดความภูมใจว่าตนเองเป่าขลุ่ยได้แล้ว

        5.  ฝึกเพลงใหม่  เพลงที่ใช้ควรเป็นเพลงง่าย ๆ ที่ผู้เรียนรู้จัก  ในที่นี้ได้เลือกเพลงลอยกระทง

        ฝึกขั้นทักษะในการผสมเป็นวง

        1.  ให้ผู้เรียนมาฝึกเป่าพร้อมกัน เมื่อผู้เรียนเป่าเป็นเพลงได้แล้ว  ก็มีการฝึกผสมวง  คือเป่าเป็นวงมีเครื่องจังหวะประกอบด้วย  การฝึกเป็นวงนี้ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน  ไม่เบื่อในการเรียน

        2.  ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติบ่อย ๆ  เมื่อผู้เรียนสามารถเป่าผสมวงได้แล้ว  ข้าพเจ้าก็คัดผู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ไวกว่าเพื่อนฝึกเครื่องดนตรีชนิดใหม่ทั้งเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล  เช่น  ระนาดเอก  ซออู้ ซอด้วง  เบลไรร่า  ขลุ่ยเรคคอร์ดเดอร์  เพื่อตั้งเป็นทั้งวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากล               

        การฝึกโดยวิธีนี้  ข้าพเจ้าได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทำให้ผู้เรียนสามารถเป่าขลุ่ยเป็นเพลงได้ภายใน   วัน  หลังจากนั้นทุกวันหลังเลิกเรียน  ข้าพเจ้าได้ให้ผู้เรียนได้ฝึกทุกวันโดยเรียกมาฝึกตัวต่อตัว  ฝึกเป็นกลุ่ม  ฝึกแบบใครที่เป่าได้แล้วให้ช่วยบอกคนที่ยังเป่าไม่ได้  จนกระทั่งทุกคนจนสามารถจำนิ้วได้  และเมื่อครบ   วัน  ได้ทดลองให้เป่าเป็นเพลงโดยเลือกเพลงที่ง่ายมีโน้ตไม่มากตัว  เช่น  เพลงลอยกระทง  ผู้เรียนก็สามารถเป่าได้ทุกคน  จนวน  ๒๗  คน  ต่อจากนั้นก็ได้ต่อเพลงใหม่ให้  ซึ่งเป็นทั้งเพลงไทยเดิม เพลงไทยสากล  และเพลงที่มีสอนในบทเรียน  โดยใช้เวลาหลังเลิกเรียนทุกวัน ๆ ละ ๑ ถึง ๒ ชั่วโมง               

        วงดนตรีสากลก็ให้ทำหน้าที่วงดุริยางค์  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน  โดยเพลงที่ใช้คือเพลงชาติ  เพลงสดุดีมหาราชา  และเพลงเดินแถว  เมื่อได้ฝึกทุกวันทำให้เกิดทักษะในการเล่นดนตรีมากยิ่งขึ้น    เมื่อมีการแข่งขันกีฬาภายใน  หรืองานสวนสนามของลูกเสือ  ก็ให้โอกาสนักดนตรีได้แสดงความสามารถบรรเลง  วงดุริยางค์นำขบวนและขบวนลูกเสือเพื่อสวนสนาม  ทำให้เขามีความภาคภูมิใจในความสามารถของตัวเขาเอง  วงดนตรีไทยก็สามารถบรรเลงในงานแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียนประจำปีได้               

        สิ่งที่น่าภูมิใจสำหรับข้าพเจ้าอย่างยิ่ง  คือการที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีงานกีฬาประชาชนของตำบล  ได้ให้วงดุริยางค์ของโรงเรียนไปบรรเลงนำขบวนนักกีฬาด้วย  ทำให้นักดนตรีของโรงเรียนยิ่งมีความภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเขาได้แสดงความสามารถให้ผู้ปกครองและคนในชุมชนได้เห็นความสามารถพร้อมทั้งได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลอีกด้วย               

        การทำงานในครั้งนี้กว่าจะสำเร็จได้  ข้าพเจ้าต้องหาวิธีการใหม่ ๆ มาสอน  มาฝึก ต้องใช้ความมานะอดทน  และความเสียสละทั้งแรงกาย  เงินทองและเวลาในการฝึกซ้อมเป็นอย่างมาก  อีกทั้งต้องใช้ความเป็นกันเอง  ความรักความสนิทสนมกับผู้เรียนเหมือนกับเป็นญาติพี่น้องกัน  เพื่อให้ผู้เรียนมาทำการฝึกซ้อมในวันเสาร์  วันอาทิตย์  ด้วยความเต็มใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 78666
 เขียน:  
 ความเห็น: 38  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Tue Aug 28 2007 17:58:44 GMT+0700 (ICT)
ได้ภายใน 5 วันจริงๆหรือคะ
ไม่เเสดงตนotmail.com
IP: xxx.143.140.166
เขียนเมื่อ Sat Jan 05 2008 21:40:24 GMT+0700 (ICT)

5 วัน จิงหรอ อยากรุจังไม่รุจาเชื่อได้ไหมนะเนี่ย สอน หน่อยนะ คับ

เด็กอยากเป็นคลุ่ย
IP: xxx.113.61.70
เขียนเมื่อ Fri Jan 18 2008 21:12:06 GMT+0700 (ICT)

จิงหรอครับที่เรียน 5  วันเเล้วเป็นเลย

ที
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Tue Aug 12 2008 19:49:43 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆเลยครับ

ant
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Sun Aug 17 2008 12:08:54 GMT+0700 (ICT)

น่าจะมีเพลงจากง่ายไปยากนะคนจะได้เข้ามาดูเยอะๆ ๐_-

แต่ก็ทำดีแล้วขอชม

เท่
IP: xxx.157.169.169
เขียนเมื่อ Sat Sep 20 2008 08:49:12 GMT+0700 (ICT)

น่าจะหาเพลงง่ายๆมา

ห้ายเล่นน้าส์

จากด้ายค้าวมา

ดูกานเยอะๆ

เฟิร์น
IP: xxx.123.101.212
เขียนเมื่อ Sun Feb 08 2009 16:10:43 GMT+0700 (ICT)

หาประวัติของขลุ่ยทำอย่างไรถึงจะหาได้ใครก็ได้ช่วยบอกที

chipmunks
เขียนเมื่อ Sun Feb 08 2009 16:15:01 GMT+0700 (ICT)

ไม่อยากหรอกค่ะ..ถ้าเราตั้งใจ..ที่หัดเล่น..

เป็นกำลังให้คนที่จะหัดเล่นนะค่ะ..

สู้ ๆ ๆ 加油加油!!

พรพิสุทธิ์
IP: xxx.19.52.58
เขียนเมื่อ Mon May 25 2009 13:57:15 GMT+0700 (ICT)

อยากให้คุณช่วยสอนให้ผมหน่อยครับ ต้องทำอย่างไรบ้าง รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้าง

มาย
IP: xxx.172.243.108
เขียนเมื่อ Wed Jun 03 2009 17:50:22 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุงค๊าฟ...

ตัวเล็ก
IP: xxx.18.173.74
เขียนเมื่อ Wed Jun 24 2009 08:11:34 GMT+0700 (ICT)

จะฝึกจนขลุ่ยได้เข้าร่วมวงออเคสตร้าเลยเอ้า สู้ๆ (แต่ตอนนี้เพิ่งเริ่มหัด เพราะชอบดูซิมโฟนีเลยคิดว่าขลุ่ยไทยไม่ควรยอมแพ้ ของเราเจ๋งอยู่แล้ว เสียงก็เพราะที่สุด)

ye
IP: xxx.47.205.136
เขียนเมื่อ Tue Jul 21 2009 18:34:11 GMT+0700 (ICT)

จะเป่าขลุ่ยได้จริงหรือครับเเต่ดูจากทุกๆคนเเล้วเราก็น่าจะทำได้ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

ครีม
IP: xxx.142.234.252
เขียนเมื่อ Wed Oct 21 2009 20:26:30 GMT+0700 (ICT)

เเค่5วันเองต้องลองเอาฝึกแล้วล่ะค่ะ

นัด
IP: xxx.53.169.49
เขียนเมื่อ Sat Oct 24 2009 22:10:23 GMT+0700 (ICT)

วันเดียวก็ได้แล้วถ้าตั้งใจจริงๆ

IP: xxx.26.140.203
เขียนเมื่อ Sun Jan 17 2010 14:54:01 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมาก ดีมากๆๆๆเลยล่ะ

tortee
IP: xxx.31.121.88
เขียนเมื่อ Sat Feb 20 2010 17:40:19 GMT+0700 (ICT)

ซื้อขลุ่ยมา 60 บาท อยากเล่นให้เก่งๆแบบ อ.ธนิด ครับ

....ไม่บอก
IP: xxx.128.1.85
เขียนเมื่อ Wed Jun 02 2010 19:55:34 GMT+0700 (ICT)

ยากชิหายเลย

เด๊กppk
IP: xxx.128.42.149
เขียนเมื่อ Thu Jun 10 2010 22:16:25 GMT+0700 (ICT)

ร.ร.พะเยาพิทยาคมก็ทำหน้าที่ที่หน้าเสาธงทุกวันเช่นกัน

รจนา แสงแดง
IP: xxx.24.102.154
เขียนเมื่อ Sat Jun 19 2010 18:02:11 GMT+0700 (ICT)

ขอคุนมากกกกกค้ะ

RKO
IP: xxx.89.234.221
เขียนเมื่อ Mon Jul 05 2010 19:46:10 GMT+0700 (ICT)

ชอบมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

สิงหา
IP: xxx.183.231.67
เขียนเมื่อ Tue Jul 27 2010 19:33:48 GMT+0700 (ICT)

โด ตัวล่างหรือตัวบนครับ ครูสามารถ อิอิอิอิอิอิ

IP: xxx.25.49.78
เขียนเมื่อ Wed Aug 11 2010 19:47:07 GMT+0700 (ICT)

พึ่ง มา เล่น ขลุ่ย

ยาก จริงๆๆ

ขั้นแรกยังทำจะไม่ได้เลย

จะฝึกไปเรื่อยๆนะ

กมลชนก
IP: xxx.180.92.56
เขียนเมื่อ Tue Nov 16 2010 18:57:29 GMT+0700 (ICT)

เจ๋ง

หนูก็สามารถเป่าได้ง่ายจังค่ะ

IP: xxx.164.47.25
เขียนเมื่อ Sat Nov 27 2010 15:24:36 GMT+0700 (ICT)

ผมขลุ่ยมากฟังแล้วมีความสุขมาก

ทนงค์
IP: xxx.168.126.223
เขียนเมื่อ Tue Dec 21 2010 19:31:35 GMT+0700 (ICT)

ผมเด็กใหม่ในวงการดนตรี อยากฝึกเป่าขลุ่ย ผมรักในเสียงของขลุ่ย ฝังแล้วเสียงหวานกว่าเครื่องดนตรีชนิดอื่น หลายหลายคนก็คงคิดแบบผมใช่ไหมคับ

jramee
IP: xxx.9.85.98
เขียนเมื่อ Wed Dec 22 2010 12:56:34 GMT+0700 (ICT)

อยากได้โน๊ตขลุ่ยหลายเพลงมากเลยอยากลองเล่นดูแต่เพิ่งมาหัดเล่นเพราะเมื่อก่อนไม่ชอบเล่นดนตรีแต่ตอนนี่อยากเล่นแล้วคิดว่าจะทำให้ได้...กรุณาติดต่อกลับมาด้วยขอบคุณคร้าบ...

ปานรดา
IP: xxx.172.68.153
เขียนเมื่อ Sun Jan 09 2011 10:39:31 GMT+0700 (ICT)

จะได้จริงงะอีกตั้งหลายวันเป็นไปได้อยาก

เดียร์
IP: xxx.52.114.138
เขียนเมื่อ Sat Jan 15 2011 11:46:25 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ

sakai
IP: xxx.31.121.89
เขียนเมื่อ Sun Feb 13 2011 10:51:16 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ช่วยสอนหนูเป่าขลุ่ยหน่อยค่ะ หนูไปลง

เรียนมา ตั้ง 3,000 ไม่ได้อะไรเลย ไล่นิ้วขึ้นได้อย่างไล่ลงไม่ได้ อยากเรียนขลุ่ยไทย คนสอนบอกว่าไม่เหมาะกับหนู ให้เปล่าขลุ่ยฝรั่งซะงั้น ปัจจุบันก็ไม่ถึงไหนเลย เพลงที่เปล่า โน๊ตทุกอย่งเป็นเพลงฝรั่งค่ะ เหตุผลคนสอนเค้าบอกว่าหนูไม่มีลมมากพอจะเป่าขลุ่ยไทย มันจริงหรือค่ะ  เมล์หนูค่ะ [email protected]  ขอบคุณค่ะ

แปง
IP: xxx.180.14.152
เขียนเมื่อ Sun Feb 20 2011 13:15:50 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ

ไฟ
IP: xxx.204.54.172
เขียนเมื่อ Mon Mar 21 2011 20:25:27 GMT+0700 (ICT)

ผมยังทำไม่ได้เลลลลลลลลลลลลลลลลลย

ครับ

น่าเบื่อ
IP: xxx.206.97.175
เขียนเมื่อ Wed Jun 22 2011 22:13:28 GMT+0700 (ICT)

เด็กน้อย อ่ะครับ สนใขไรมาก ขยะสังคม

มาย
IP: xxx.206.64.209
เขียนเมื่อ Sat Jul 30 2011 19:30:11 GMT+0700 (ICT)

น่าเบื่อจะให้อ่านจนถึงวันพรุ่งนี้เลยหรอ

น้ำตาล
IP: xxx.25.127.16
เขียนเมื่อ Wed Aug 03 2011 18:29:51 GMT+0700 (ICT)

การสอนดีมากค่ะ แต่หนูยังไม่เข้าใจ

น้องงักอู๋ เด็กป.6
IP: xxx.48.123.101
เขียนเมื่อ Thu Jan 03 2013 18:03:14 GMT+0700 (ICT)

ผมฝึกเพลงลอยกระทงไม่ถึงวันก็เกือบเป็นแล้วครับ เรื่องดนตรีนี่ผมว่าถ้าฝึกบ่อยจะเป็นเร็วกว่าสิ่งอื่นนะครับ ลองดูนะ

ด.ช.ภคพล ทาสีดำ
IP: xxx.97.203.113
เขียนเมื่อ Tue Jan 07 2014 20:25:43 GMT+0700 (ICT)

จริงปะครับเดี๋ยวคืบหน้ามารายงานใหม่

TikTi 'dkmv'
IP: xxx.6.123.99
เขียนเมื่อ Sat May 31 2014 20:57:53 GMT+0700 (ICT)

ทำได้จริงๆครับ ของผมแค่2วันเองนั่งเป่าทั้งวัน ขอบคุณครับ(พอเป่าได้แล้วก็รู้สึกภูมิใจจริงๆนั่นแหละ)

อ้อย
IP: xxx.230.64.187
เขียนเมื่อ Thu Sep 04 2014 13:48:02 GMT+0700 (ICT)

หนูปิดรูขลุ่นยไม่สนิทอ่ะค่ะ โน้ต โด่ ต่ำอ่ะค่ะ ต้องทำไง ใกล้สอบแล้วด้วย T T

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า