การหาคุณภาพเครื่องมือด้วยSPSS

 คำสั่งSPSS 

มีนิสิต นักศึกษา หลายท่านมักจะมาถามผมว่าการคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้โปรแกรม SPSS หายังไง  ยากไหม โดยเฉพาะแบบสอบถาม ผมก็ตอบว่าไม่ยาก  ไม่ต้องไปจ้างคนอื่นให้เสียเงิน   วิเคราะห์ด้วยตนเองก็ได้  หลับตานับถอยหลังก็ดำเนินการเสร็จ   เพียงต้องระวังคือการคีย์ข้อมูล ต้องคีย์ให้ถูกต้อง เพราะถ้าคีย์ข้อมูลไม่ถูกต้อง การวิเคราะห์ก็ผิดไปด้วย การหาคุณภาพเครื่องมือที่เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า  จะหาค่าสถิติ 2 ตัวด้วยกัน คือ การหาค่าอำนาจจำแนกและการหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ มีรายละเอียดดังนี้

        1. การหาค่าความเชื่อมันมีขั้นตอนดังนี้

¦ เลือกเมนู Analyze     เลือกคำสั่ง  Scale   เลือกคำสั่งย่อย   Reliability Analysis จะได้หน้าจอReliability Analysis

¦ เลือกตัวแปรที่ต้องการคำนวณหาความเชื่อมั่นโดยคลิกปุ่ม  ตัวแปรใส่ช่อง  ltems   เลือกทุกตัว

¦ คลิกปุ่ม Model เลือก Alpha ซึ่งเป็นวิธีทดสอบของ Cronbach

¦ คลิกปุ่ม Statistics จะปรากฏหน้าจอ  Reliability Analysis : Statistics

        จากหน้าจอจะมีรายละเอียด  ดังนี้

                        1.  Descriptive  for   แสดงค่าสถิติพื้นฐานโดยจำแนกเป็นรายข้อ(ltem) หรือสเกล( Scale)หรือค่าสถิติที่ลบข้อนั้น (Scale if item deleted)

                        2.  inter-item  แสดงเมตริกซ์สหสัมพันธ์และความแปรปรวนร่วมระหว่างข้อสอบ

                        3. Summaries  แสดงค่าสถิติพื้นฐาน  ทั้งค่าเฉลี่ย  ความแปรปรวน  ความแปรปรวนร่วมและสหสัมพันธ์

                        4.  ANOVA Table เป็นการทดสอบความเท่ากันของค่าเฉลี่ยในแต่ข้อ

                        5.  Hotelling s T-square  เป็นการทดสอบสมมติฐานศูนย์ที่ว่าข้อมูลมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน

                        6.  Tukey s test off additvity เป็นการทดสอบข้อตกลงที่ว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบสอบถามแต่ละข้อ

        ในที่นี้เลือก Scale if item deleted แล้วคลิกปุ่ม Continue  จะกลับมายังหน้าจอเดิม

¦  คลิกปุ่ม OK จะได้ผลลัพธ์

 

 

 

 

 

Method 1 (space saver) will be used for this analysis

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

 

Item-total Statistics

 

               Scale          Scale      Corrected

               Mean         Variance       Item-            Alpha

              if Item        if Item       Total           if Item

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

 

A1            43.5500        36.8921        .6315           .7714

A2            43.7500        35.4605        .6331           .7659

A3            43.5000        38.1579        .2641           .7939

A4            43.9000        35.8842        .3180           .7946

A5            43.2500        38.9342        .2263           .7956

A6            44.0000        37.2632        .3499           .7869

B1            43.8500        34.2395        .5882           .7655

B2            44.0500        36.0500        .4947           .7752

B3            43.3000        35.3789        .5034           .7737

B4            44.4500        37.7342        .3772           .7847

B5            43.7000        32.5368        .5984           .7628

B6            43.2000        36.2737        .5223           .7738

B7            42.9500        36.8921        .5742           .7732

B9            42.9000        41.3579       -.0338           .8190

 

Reliability Coefficients

 

N of Cases =     20.0                    N of Items = 14

 

Alpha =    .7943

 

ความหมายของผลลัพธ์

                Cronbach’s Alpha ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ .7943

Scale Mean if Item Deleted

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกข้อถามที่เหลือหลังจากลบข้อถามบรรทัดนี้ออก

Scale Variance if Item Deleted

ค่าความแปรปรวนรวมทุกข้อถามที่เหลือหลังจากลบข้อถามบรรทัดนี้ออก

Corrected Item-Total Correlation

ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรวมทุกข้อถามกับข้อถาม

Cronbach's Alpha if Item Deleted

ค่าระดับความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่เหลือหลังจากข้อถามบรรทัดนี้ออก

 

สรุป เครื่องมือที่ใช้มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.7943 ถ้าจะให้ดีต้องตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไป

 

 

การหาค่าอำนาจจำแนกโดยใช้ t-test

 

¦ เปิดแฟ้ม

¦ สร้างตัวแปรรวม โดยใช้คำสั่ง  Transform  เลือกคำสั่งCompute  จะได้หน้าจอ Compute : Variable

¦  พิมพ์  Total ใส่ช่อง Targat  variable และคลิก a1+a2+a3+…+a10 ใส่ช่อง Numeric  Expression  ¦ คลิก  OK  จะได้ผลลัพธ์ท้ายตาราง Data  Editor

¦ เลือกเมนู  Analyze    เลือกคำสั่ง Descriptive Statistics         คำสั่งย่อย Frequencies..จะได้หน้าจอ Frequencies.

¦ เลือก Total  ใส่ช่อง  Variable

¦ คลิก  Statistics จะได้หน้าจอ Frequencies : Statistics

¦  คลิกเครื่องหมายถูกหน้า Percentile (s)  แล้วใส่ ตัวเลข 25 ในช่องหลัง Percentile (s) 

คลิกที่ปุ่ม  Add และใส่ตัวเลข  75 คลิกที่ปุ่ม  Add 

¦  คลิกปุ่ม Continue จะกลับมายังหน้าจอเดิม

¦  คลิกปุ่ม OK  จะได้ผลลัพธ์

                        ค่าตำแหน่ง Percentile (s) ที่ 25 เท่ากับ 33.75  และ Percentile (s) ที่  75   เท่ากับ 44.75

¦  ทำการแปลงค่าคะแนนโดยใช้คำสั่ง Transform  เลือกคำสั่ง Recode  เลือกคำสั่งย่อย      Into Different Variables  จะได้หน้าจอ Recode  Into Different Variables  

                 ¦ เลือกตัวแปร total ใส่ช่อง Numeric  Variable   Output  และพิมพ์    Total 1 ในกรอบของ Output  Variable  ภายในช่อง Name  

                 ¦  คลิก Changed  ตัวแปร total1 จะย้ายไปอยู่ในช่อง    Numeric  Variable   Output   หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม old and new values             จะได้หน้าจอ  Recode  Into Different Variables  : old and new values

                ¦ คลิกที่  range (อยู่ในอันดับที่ 5) แล้วใส่ค่า P 25   คือ 33.25 และใส่หมายเลข 1 ที่ New Value  คลิกปุ่ม  Add

                ¦  คลิกที่  range (อยู่ในอันดับที่ 6) แล้วใส่ค่า P 75   คือ 44..25 และใส่หมายเลข 2 ที่ New Value  คลิกปุ่ม  Add

¦  คลิกปุ่ม Continue  และ OK  โปรแกรมจะสร้างตัวแปรใหม่คือ total 1 ซึ่งเป็นค่าที่เกิดจากการแบ่งกลุ่ม จากนั้นทำการวิเคราะห์ t-test independent เพื่อหาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม

¦ เลือกเมนู Analyze        เลือก       Compremean เลือกคำสั่ง   Independent -Sample  t-test    จะได้หน้าจอ Independent -Sample  t-test 

¦   เลือก ตัวแปร a1 ถึง  a10 ใส่ในช่อง Test variable (s)  

¦   เลือก  total1 ใส่ช่อง  Group  Variable  โดยกำหนด Define Group.. ค่าต่ำสุดให้เป็น 1 ค่าสูงสุดเป็น  2

¦   ลิก  OK  จะได้ผลลัพธ์     จากนั้นดำเนินการคัดเลือกข้อที่ ค่า Sig. ที่มีค่าต่ำกว่า .05 หรือ t-test มีค่าตั้งแต่ 1.75 ขึ้นไป

เห็นไหมครับไม่ยากเลย  เพียงแต่ใช้เมาส์เป็นก็ทำได้แล้ว

ทองสง่า ผ่องแผ้ว

25 /12/2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 69279
 เขียน:  
 ความเห็น: 48  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

atchara
IP: xxx.131.213.119
เขียนเมื่อ Mon Jan 21 2008 03:41:49 GMT+0700 (ICT)
ขอบคุณมากค่ะ ถ้าไม่พบข้อมูลที่คุณให้ไว้ คืนนี้คงไม่ได้นอน
วิไล วัชรพิชัย
เขียนเมื่อ Mon Jan 21 2008 06:20:18 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณทองสง่า

          ได้ความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นเมื่อทดลองทำเอง  ยังมีเรื่องขอความอนุเคราะห์ต่อในการใช้ SPSS  ในกรณีการทดสอบวิลคอกซอน ซายน์  แรงค์  (The  Willcoxon  Signed  Ranks  Test)  เช่นข้อมูลเป็นดังนี้ 

                                         x  

 

ดอกไม้
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Mon Jul 14 2008 22:19:06 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะค่ะสำหรับข้อมูล เพราะข้อมูลที่ได้ตรงกับหัวข้อที่กำลังหาอยู่พอดีเลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ

chant
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Fri Sep 12 2008 01:41:18 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับท่านที่เอื้อเฟื้อความรู้

nong
IP: xxx.121.211.238
เขียนเมื่อ Thu Oct 16 2008 11:38:12 GMT+0700 (ICT)

มีประโยชน์มากๆ กะลัง งง ขอบคุณมากนะคะ

ana
IP: xxx.173.182.133
เขียนเมื่อ Wed Oct 22 2008 12:14:30 GMT+0700 (ICT)

เจ๋งค่ะ หาค่าอำนาจจำแนกในหนังสือยังไม่มีเลย ขอบคุณนะคะ พอดีกำลังทำ thesis อยู่

สมชาย
เขียนเมื่อ Fri Oct 31 2008 09:27:14 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ทองสง่า

เรียนท่านอาจารย์ ผมขอความอนุเคราะห์ ในเรื่องการแสดงค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญ จะต้องนำเสนอในบทที่4 หรือเปล่า หรือใส่ใว้ ตรงไหนครับ ขอบคุณครับ ขอโทษครับ อาจราย์ทองสง่า รู้จัก รศ.พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว ท่านอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้ว ผมเป็นลูกสิตท่าน

สมชาย

เค้าเองนะ
IP: xxx.19.71.122
เขียนเมื่อ Tue Dec 30 2008 10:18:55 GMT+0700 (ICT)

มีประโยชน์จังนะค่ะ

เม
IP: xxx.64.56.235
เขียนเมื่อ Fri Feb 06 2009 02:21:21 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับการเอื้อเฟื้อความรู้นะคะ

เล็ก
IP: xxx.174.152.5
เขียนเมื่อ Fri Feb 06 2009 04:00:57 GMT+0700 (ICT)

อ่านแล้วมีประโยชน์มากค่ะ แต่อยากทราบวิธีหาค่า kr20 - 21 ค่ะ รบกวนช่วยแนะนำหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

แบท
IP: xxx.147.42.88
เขียนเมื่อ Wed Feb 25 2009 17:22:25 GMT+0700 (ICT)

สุดยอดเลยครับ ผมกำลังทำอยู่พอดี เป็นประโยชน์มากครับ ขอบคุณคับ

yucheen
IP: xxx.120.234.133
เขียนเมื่อ Fri Feb 27 2009 19:08:08 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะคะ คนทำน่ารักสุดๆเลยคะ

เบนซ์
IP: xxx.8.161.195
เขียนเมื่อ Sun Mar 08 2009 04:35:24 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณความรู้ดีๆครับ เว็บไซค์แบบนี้ควรส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง

ณัฐจารักษ์ โสมติด
IP: xxx.143.161.138
เขียนเมื่อ Mon Mar 09 2009 11:56:50 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ทองสง่า ขอความอนุเคราะห์ความรู้ในการหาค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบ แบบ 4 ตัวเลือก ค่ะ ในการใช้โปรแกรม Spss ในการวิเคราะห์ การคีย์ข้อมูล ต้องคีย์ 1,2,3,4 หรือ คีย์ ถูก ผิด 1,0 ค่ะ ขอบคุณในความกรุณาด่วนล่วงหน้าค่ะ

ผู้วิจัย
IP: xxx.8.90.70
เขียนเมื่อ Thu Mar 26 2009 12:41:19 GMT+0700 (ICT)

รบกวนถามค่าอำนาจจำแนกรายข้อโดยใช้ t-test ว่าควรมีค่าตั้งแต่เท่าไหร่ ถึ่งเท่าไหร่ค่ะ คือต้องคำนวณแสดงในสูตรให้อาจารย์ดูด้วยค่ะ ดิฉันใช้ SPSS แปลผลมันออกค่า t มาสองค่า ซึ่งก็สูงมาก เป็นสิบ ก็มี ถูกต้องหรือป่าวค่ะ รบกวนด่วนน่ะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

กุมารี
IP: xxx.123.189.43
เขียนเมื่อ Fri Apr 10 2009 22:40:43 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์ทองสง่า

รบกวนขอความช่วยเหลือ เรื่องของการหาค่าสหสัมพันธ์ค่ะ คือค่าของ spearman และค่าของ point biserial ค่ะ

ว่าต้องใช้วิธีการหาแบบไหน และเลือกเมนูใดบ้าง

ขอบคุณมากค่ะ

น้องจี
IP: xxx.27.79.171
เขียนเมื่อ Sat Apr 11 2009 01:43:43 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์สง่าที่เคารพ

ดิฉันจะรบกวนสอบถามวิธีการหาค่าความแปรปรวนโดยใช้ค่าสถิติ Levene's Test ในแต่ละกลุ่มช่วงอายุ (มีช่วงอายุอยู่ 5 ช่วง คือ 18-27, 28-37, 38-47, 48-57 และ 58-65 ปี) ซึ่งเป็นการหาค่าความแปรปรวนของพฤติกรรม xxx ของประชากรทุกกลุ่มช่วงอายุ ... สงสัยว่าตอนที่เรา define group ที่ให้กำหนดเป็น 1 และ 2 เท่านั้น ... เราจะกำหนดอย่างไรดีคะ (ตอนวิเคราะห์เพศนั้นไม่มีปัญหาเพราะ 1=เพศชาย, 2=เพศหญิง)

ขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าค่ะ

ยุพา
IP: xxx.200.154.17
เขียนเมื่อ Tue Jul 14 2009 16:22:48 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ อ่านหนังสือเอง แต่มันไม่ค่อยเข้าใจ เป็นอานิสงส์จากอาจารย์อย่างสูงค่ะ

กิ๊ฟ
IP: xxx.64.92.128
เขียนเมื่อ Tue Jul 21 2009 12:16:15 GMT+0700 (ICT)

มีข้อสงสัยอยากจะถามหน่อยค่ะ เกี่ยวกับคำสั่งที่อาจารย์บอก

คือว่า รันคำสั่ง เลือกเมนู Analyze เลือกคำสั่ง Scale เลือกคำสั่งย่อย Reliability Analysis แล้วมันขึ้นว่า All Variables in the working file or in the sets in use are inappropriate for this dialog box. แล้วพอกดคำว่า OK มันก้อจะปรากฎหน้าจอ Reliability Analysis แต่ว่าไม่มีตัวแปรให้เลือกอ่ะคะ เป็นกล่องเปล่า แบบนี้จะทำยังไงดีค่ะ แล้วมันเป็นอะไร มีวิธีแก้ไขยังไงบ้างค่ะ

รบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

moo
IP: xxx.42.101.152
เขียนเมื่อ Wed Aug 26 2009 15:15:21 GMT+0700 (ICT)

ค่า IOC ใส่ในภาคผนวกค่ะ (ที่เคยทำมา)

ยศพล
IP: xxx.7.182.180
เขียนเมื่อ Mon Sep 28 2009 11:11:49 GMT+0700 (ICT)

Spearman กับ Point biserial ก้อมีวัถตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์คล้ายกับ Pearson correlation ครับ เพียงแต่ว่า Pearson นั้นจะใช้ได้ต่อเมื่อ ตัวแปรทั้งสองตัวเป็น contineous data ,มีความสัมพัน์แบบเส้นตรง และมีการแจกแจงข้อมูลแบบโค้งปกติ แต่ถ้าข้อมูลไม่เป็นโค้งปกติตัวใดตัวหนึ่ง ที่เหลือยังคงได้หมด เราจะหมุนมาใช้ SPEARMAN แทน เนื่องจากเป็นการหาความสัมพันธ์แบบ nonparametric ส่วนPoint biserial จะหาความสัมพันธ์เมื่อตัวแปรหนึ่งเป็น contineous data อีกตัวเป็น dichotomous คือ สองคำตอบเท่านั้น การเข้าใช้ สามวิธีนี้ จะเข้าที่ correlation แล้วเลือก bivariate จะมีให้เลือก PEARSON กับ spearman ถ้าจะหา point biserial จะต้องคำนวณโดยโปรแกรมมอื่น(มีออนไลน์) แต่จะใช้ SPSSก้อได้ ด้วยการเข้าทำเหมือนกับ pearsonเช่นกัน (มีอ้างอิงครับ) เพราะค่าที่ได้จะต่างจากสูตรของ point biserial เพราะค่าที่ได้จะต่างที่ทศนิยมตัวที่ 3 เท่านั้น และต่างแค่ .1 ด้วย ด้วยเหตุนี้ SPSS จึงตัดตัวนี้ออกครับ เพราะมีตัวอื่นทำแทนได้

นายนุ้ย
IP: xxx.123.58.79
เขียนเมื่อ Fri Nov 13 2009 10:48:24 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่านสง่า ครับ กระผมมีความต้องการอยากจะรบ กวนท่านสง่าหน่อย นะครับ

คือกระผมอยากทราบว่า ถ้ากระผมต้องหาค่าความเชื่อมั่นของราคาพูล (1x2) เนี่ย ซึ่งค่ามันจะมี 3 ค่า เช่น เจ้าบ้าน เสมอ ทีมเยือน

2.50 3.20 2.30 เนี่ยนะครับ ไม่ทราบว่าผม จะสามารถใช้โปรแกรม spss คำนวนได้หรือเปล่า ครับ ว่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่าไหร่ จะออกทิศทางไหน (ยังไง ต้องขอโทษด้วยนะครับ ที่เกี่ยวกับการพนัน พอดีผมต้องการรู้เป็นแนวทางนะครับ ) รบกวนท่าน สง่าช่วยตอบหน่อย นะครับ จะขอบคุณท่านสง่า เป็นอย่างสูง ครับ ขอบคุณครับ

วนิดา
IP: xxx.19.125.98
เขียนเมื่อ Sat Jan 16 2010 13:36:32 GMT+0700 (ICT)

รบกวนถามอาจารย์ดังนี้ค่ะ

หาความเชื่อมั่นของข้อถาม โดยใช้ ครอนบารค์ แต่ค่าที่ได้ออกมา ติดลบ มีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ค่ะ แล้วค่าที่เป็นลบ สามารถอธิบายได้ว่าอย่างไรค่ะ รบกวนขอความรู้ด้วยนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

วนิดา

rosjana
IP: xxx.53.57.172
เขียนเมื่อ Tue Feb 16 2010 13:52:18 GMT+0700 (ICT)

ใช้ spss15 แต่output เป็นภาษาไทยไม่ได้ ช่วยบอกวิธีให้หน่อย ขอบคุณค่ะ

นีรวรรณ
IP: xxx.42.83.40
เขียนเมื่อ Fri Feb 26 2010 18:02:04 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ ขอภาพประกอบด้วยได้ไหมค่ะ อธิบายเพิ่มเติมด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

นีรวรรณ
IP: xxx.42.83.40
เขียนเมื่อ Fri Feb 26 2010 18:11:24 GMT+0700 (ICT)

ผลลัพธ์ ตรงนี้ไม่แสดงเป็นเพราะอะไรค่ะ

Reliability Coefficients

N of Cases = 20.0 N of Items = 14

Alpha = .7943

มัลลิกา
IP: xxx.28.64.1
เขียนเมื่อ Sat Feb 27 2010 01:01:45 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่าอาจารย์ทองสง่าค่ะ อยากเรียนถามท่านว่า จากการทดสอบข้อมูลเกี่ยวกับเพศต่างกัน สถิติที่ใช้เป็นค่า t- test เมื่อวิเคราะห์แล้วได้ค่า t- test เป็นลบจะอธิบายได้ว่าอย่างไรค่ะ ซึ่งมีค่าติดลบที่ -4.92 มีค่าเฉลี่ยของเพศหญิงมากว่าเพศชาย คือ 2.97 และ 2.83 ตามลำดับค่ะ ค่า sig=0.42

มัลลิกา
IP: xxx.28.64.1
เขียนเมื่อ Sat Feb 27 2010 01:04:43 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่าอาจารย์ทองสง่าค่ะ อยากเรียนถามท่านว่า จากการทดสอบข้อมูลเกี่ยวกับเพศต่างกัน สถิติที่ใช้เป็นค่า t- test เมื่อวิเคราะห์แล้วได้ค่า t- test เป็นลบจะอธิบายได้ว่าอย่างไรค่ะ ซึ่งมีค่าติดลบที่ -4.92 มีค่าเฉลี่ยของเพศหญิงมากว่าเพศชาย คือ 2.97 และ 2.83 ตามลำดับค่ะ ค่า sig=0.042

พิม
IP: xxx.173.117.89
เขียนเมื่อ Tue May 04 2010 22:16:16 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากคะ

แต่มีคำถามว่า เมื่อเราใส่กลุ่มแยกกลุ่ม 1,2 แล้ว จำนวนในค่า T มีเพียง 9,10 ซึ่งจำนวนทั้งหมด คือ 32 คน อย่างนี้ค่าจะผิดมั้ยคะอาจารย์รบกวนหน่อยคะ ขอคำแนะนำหน่อยคะ

แอ๊น
IP: xxx.173.130.124
เขียนเมื่อ Thu May 20 2010 11:20:42 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่านอาจารย์ทองสง่าค่ะ อยากเรียนถามท่านว่า

1. จากการทดสอบข้อมูลเกี่ยวกับเพศต่างกัน สถิติที่ใช้เป็นค่า t- test เมื่อวิเคราะห์แล้วได้ค่า t- test เป็นลบจะอธิบายได้ว่าอย่างไรค่ะ

2. ในตาราง output ค่าsig น้อยกว่า .05 จะต้องดูค่า t ตัวล่าง และจะดูค่าsig(2-tailed) ตัวบนหรือล่างค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ..

TRiSTaN
เขียนเมื่อ Thu May 27 2010 19:25:20 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ มีประโยชน์มากๆ เลยครับ

aimsombat
IP: xxx.128.2.208
เขียนเมื่อ Tue Jul 27 2010 00:29:28 GMT+0700 (ICT)

ผมขอถามเกี่ยวกับการคิด t-test นะครับ ขอบพระคุณมาล่วงหน้าเลย ลองทำหลายรอบแล้วไม่ได้ซักที

หญ้าแฝกพันธุ์ 1 บ่อที่1 30.43 บ่อที่ 2 29.53 บ่อที่ 3 31.20

หญ้าแฝกพันธุ์ 2 บ่อที่1 31.98 บ่อที่ 2 29.52 บ่อที่ 3 30.31

หญ้าแฝกพันธุ์ 3 บ่อที่1 32.24 บ่อที่ 2 31.51 บ่อที่ 3 33.62

จะหาค่า t , F และ Sig

ผมลองทำดูแล้วค่าไม่ออกมาตรงตาราง อาจกรอกผิดช่อง รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ

ขอบคุณครับ

มิตร
IP: xxx.49.193.230
เขียนเมื่อ Wed Oct 13 2010 11:21:55 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากครับ ขอให้มั่งคั่ง ร่ำรวย

สุขภาพกายและจิต แข็งแกร่งเบิกบาน

..ให้มากเท่าไหร่...ก็จะกลับมาหาเรา..มากเท่านั้น

ก้าวต่อไปครับ.....

ณัฐ
IP: xxx.41.187.241
เขียนเมื่อ Fri Oct 29 2010 17:00:54 GMT+0700 (ICT)

จากการวิเคราะห์ค่า t test ผลที่ได้ในกรณีไม่ sig และมีค่า ติดลบจะอธิบายรายละเอียดอย่างไร

..บังเอิญไม่เจออาจารย์ที่ไม่ค่อยรู้รายละเอียดช่วยเราไม่ได้อะไรเลย รบกวนด้วยค่ะ

อั่งอั้ง
IP: xxx.155.29.220
เขียนเมื่อ Wed Dec 01 2010 20:04:03 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆๆค่ะ :)

gook
IP: xxx.26.99.193
เขียนเมื่อ Thu Dec 16 2010 18:14:01 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากเลยค่ะ กำลังจำเป็นต้องใช้พอดีเลยค่ะ

นายปริญญา ระถี
IP: xxx.26.187.174
เขียนเมื่อ Thu Mar 03 2011 23:13:06 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุณครับผมเข้ามาศึกษาแล้วก็ได้ความรู้ อ่านการวิเคราะห์ Hotelling T squar สนใจมาก  อยากเรียนรู้ช่วยนำลงด้วยยะครับ

0819642296

winnie
เขียนเมื่อ Sat Mar 12 2011 02:19:22 GMT+0700 (ICT)

เรียนถามอาจารย์ครับ

อ่านในกระทู้ของเพื่อนๆ เรื่อง point biserial correlation ที่อาจารย์บอกว่า สามารถใช้ pearson ใน SPSS ได้ ค่าต่างกันที่ทศนิยมตัวที่ 3 คือต่าง .1 สงสัยครับอาจารย์ครับว่า ที่บอกว่าต่างทศนิยมตัวที่ 3 คือ .1 หรือ.001 ครับ และที่อาจารย์บอกว่ามีอ้างอิง คืออ้างอิงอันไหนครับ พอดีผมจะเอาไปประกอบ วิทยานิพนะครับ กำลังมีปัญหาเรื่องตัว point biserial ครับ

 

ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

Supimon
IP: xxx.8.247.102
เขียนเมื่อ Wed Mar 30 2011 20:52:07 GMT+0700 (ICT)

เรียน ปรึกษาอาจารย์ค่ะ

กรณีตัวอย่างที่อาจารย์ยกไว้ด้านบน ค่า correlation ที่ติดลบนี้ เราจะต้องตัดคำถามนี้ทิ้งหรือไม่คะ

B9            42.9000        41.3579       -.0338           .8190

พอดีเจอเคสนี้กับงานวิจัยของตัวเองค่ะ ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรดี

ขอบคุณค่ะ

สุพิมล

winnie
IP: xxx.87.126.90
เขียนเมื่อ Fri Aug 19 2011 12:58:43 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ search ปุ๊บ เจอเลย :D

kittikarn
IP: xxx.175.21.46
เขียนเมื่อ Tue Sep 13 2011 17:26:08 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากคะ ดีมากเลย

porvy
IP: xxx.158.102.88
เขียนเมื่อ Thu Sep 22 2011 16:51:16 GMT+0700 (ICT)

อยากถามว่า ทำไมต้องเป็น0.8 ขึ้นไปถึงจะดีคะ ช่วยหน่อยนะคะ

น้อย
IP: xxx.154.136.52
เขียนเมื่อ Fri Sep 23 2011 07:41:50 GMT+0700 (ICT)

พี่อ้วนขาแล้วถ้าต้องการหาค่า f แล้วได้ค่า p ค่ะทำอย่างไร

spordo
IP: xxx.26.149.35
เขียนเมื่อ Tue Oct 25 2011 13:38:50 GMT+0700 (ICT)
chanis
IP: xxx.143.190.120
เขียนเมื่อ Mon Dec 24 2012 14:20:36 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ กำลังตัองการคนช่วยค่ะ ติดอยู่ที่หาค่าอำนาจจำแนกค่ะ

siri
IP: xxx.93.129.157
เขียนเมื่อ Sun Jan 06 2013 13:37:01 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ หนูต้องการหาค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามที่ไป try out ต้องทำตามขั้นตอนที่อาจารย์แนะนำข้างบนใช่ไหมคะ

มือใหม่ครับ
IP: xxx.49.28.115
เขียนเมื่อ Tue Nov 12 2013 22:11:13 GMT+0700 (ICT)

ขอบพระคุณกับข้อมูลของอาจารย์นะครับที่ผ่านมา 6 ปีแล้วยังสามารถเป็นวิทยาทานถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่นไม่รู้จบสิ้น  หากไม่ได้มาอ่านและศึกษาจากอาจารย์ในวันนี้ คงแย่แน่ๆ  ขออนุโมทนาในวิทยาทานของอาจารย์ทองสง่า อย่างสูงครับ  ด้วยความเคารพ

ikersinglhong
IP: xxx.5.99.212
เขียนเมื่อ Mon Feb 24 2014 21:31:21 GMT+0700 (ICT)

ทำใหม่ยังไง alpha ก็ไม่ถึง .67 ทำไงดีครับ??

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า