พระราชพิธี

 รัฐพิธี 
ª  พระราชพิธี     หมายถึง  งานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  กำหนดไว้เป็นประจำตามราชประเพณี   ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีก่อนถึงงานพระราชพิธี  จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้ มีหมายกำหนดการพระราชพิธี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชกรณีกิจ    ทั้งนี้ในระหว่างปีอาจทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีต่าง ๆ   ในโอกาสที่สำคัญ   เพิ่มจากพระราชพิธีประจำปี ดังเช่นที่ผ่านมา อาทิ พระราชพิธีรัชดาภิเษก พระราชพิธี รัชมังคลาภิเษก พระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฯลฯ³ รัฐพิธี    หมายถึง   งานที่รัฐบาลกราบบังคมทูลขอพระมหากรุณาให้ทรง  รับไว้เป็นงานรัฐพิธี  มีหมายกำหนดการ ที่กำหนดไว้เป็นประจำ  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธี หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน  ซึ่งเห็นได้ว่าแตกต่างจากพระราชพิธีที่ว่า     แทนที่พระมหากษัตริย์จะทรงกำหนด  กลับเป็นว่ารัฐบาล เป็นฝ่ายกำหนด แล้วขอพระราชทาน อัญเชิญเสด็จพระราชดำเนิน ในปัจจุบันมีรัฐพิธีต่าง ๆ  ที่คณะรัฐมนตรีและบุคคลสำคัญจะไป เฝ้าฯ  นอกจากนี้ จะมีรัฐพิธีที่สำคัญและไม่ได้จัดขึ้นเป็นประจำปี เช่น   รัฐพิธีเสด็จพระราชดำเนินเปิดประชุมรัฐสภา    ซึ่งจะมีขึ้นหลังจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วและได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จพระราช-ดำเนินทรงเปิดสมัยประชุมรัฐสภาv พิธี หมายถึง  งานที่ผู้ใดก็ตามสามารถจัดขึ้นตามลัทธิ  ตลอดจนแบบอย่างธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติของในแต่ละสังคมหรือท้องถิ่น อาทิเช่น พิธีแต่งงาน พิธีศพ  พิธีอุปสมบท เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม อาจมีพิธีสำคัญของพระมหากษัตริย์หรือรัฐบาล   แต่มิได้กำหนด เป็นพระราชพิธี หรือรัฐพิธี เช่น พิธีรับรองพระราชอาคันตุกะ      และพิธีรับรองผู้นำ ประมุขต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล เป็นต้น 
ที่มา  - สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  ข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท. กรุงเทพ ฯ :อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน),  2542. 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): (1) พระราชพิธี รัฐพิธี 
 หมายเลขบันทึก: 64623
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ครู บัว ทองกะไลย
เขียนเมื่อ Wed Dec 06 2006 21:07:17 GMT+0700 (ICT)

เยี่ยมครับมีที่มาชัดเจน

หน้ากากขาว
IP: xxx.7.248.210
เขียนเมื่อ Mon Mar 03 2014 20:01:32 GMT+0700 (ICT)

555

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า