แบบทดสอบเศรษฐกิจพอเพียง

 แบบทดสอบ เศรษฐกิจพอเพียง 

แบบทดสอบความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง                       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): เศรษฐกิจพอเพียง 
 หมายเลขบันทึก: 58852
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 10  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

คมสัน
IP: xxx.129.42.142
เขียนเมื่อ Mon Jul 02 2007 13:57:40 GMT+0700 (ICT)
งง กับแบบทดสอบของท่านมากครับ เพราะมันพันกันไปหมดแยกยากมากครับ
สรฤทธ จันสุข
IP: xxx.113.17.156
เขียนเมื่อ Tue Jul 03 2007 10:36:52 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ

ตอนที่นำขึ้นไม่ได้ตรวจสอบเพราะตอนสร้างใช้เป็น 2 คอลัมน์ เดี๋ยวทำใหม่จะนำขึ้นใหม่ ขอบคุณครับ

สรฤทธ จันสุข
IP: xxx.113.17.156
เขียนเมื่อ Sun Feb 24 2008 13:12:36 GMT+0700 (ICT)

 

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

คำชี้แจง  :  จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวในแต่ละคำถาม

 

1.  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแบบใด

                ก.  ประหยัด

                ข. ทางสายกลาง

                ค. เพียงพอ

                ง.  หากินตามธรรมชาติ

2.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสามองค์ประกอบ คือ

                ก.  ทางสายกลาง,  มีเหตุมีผล,  พอประมาณ

                ข.  พอประมาณ,   มีเหตุมีผล,  มีคุณธรรม

                ค.   พอประมาณ,  มีถูมิคุ้มกัน,  มีเหตุมีผล

                ง.   มีเหตุมีผล,  มีภูมิคุ้มกัน,  มีความรู้

3.  เศรษฐกิจพอเพียงมี  สามระดับ  อะไรบ้าง

                ก.  จิตสำนึก,  ปฏิบัติ,  ปฏิเวธ

                ข.  ต่ำ,  กลาง,  สูง

                ค.   พออยู่พอกิน,  อยู่ดีกินดี,  อยู่ดีมีสุข

                ง.   พื้นฐาน,  ปฏิบัติ,  พอเพียง

4.  เงื่อนไขในการดำเนินวิถีแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้าง

                ก.  ความรู้และความพอประมาณ

                ข.  ความรู้และคุณธรรม

                ค.   ความพอดีและความพอเพียง

                ง.   ความรู้    ความพอเพียง และคุณธรรม

5.  การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงคือกิจกรรม

                ก.  ครอบครัว,  ชุมชน,   สังคม

                ข.  บุคคล,   ครอบครัว,  ชุมชน

                ค.  บุคคล,   ครอบครัว,  สังคม

                ง.   ครอบครัว,  ชุมชน,  ประเทศชาติ

 

 

 

 

6.  เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ

                ก.  ชีวิตและสังคมอยู่ดีกินดี

                ข.  ครอบครัวพออยู่พอกินพึ่งพาตนเองได้

                ค.  เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

                ง.   การพึ่งพาตนเองได้ของชุมชน

7.  ความพอประมาณ  มี  5  ด้าน  อะไรบ้าง

                ก.  จิตใจ,  ชุมชน,  สังคม,  เทคโนโลยี,  เศรษฐกิจ

                ข.  สังคม,  การเมือง,  เทคโนโลยี,  เศรษฐกิจ,  สิ่งแวดล้อม

                ค.  สังคม,  เศรษฐกิจ,  เทคโนโลยี,  สิ่งแวดล้อม,  ทรัพยากร

                ง.   จิตใจ,  สังคม,  เทคโนโลยี,  เศรษฐกิจ,  ทรัพยากร

8.  ความมีเหตุมีผลสามารถทำได้โดย

                ก.  ลดรายจ่าย   เพิ่มรายได้    เลิกอบายมุข

                ข.  ลดรายจ่าย   ออมเงินเพื่อลงทุน    เลิกอบายมุข

                ค.  เลิกอบายมุข   ปฏิบัติตามคำสอน   หาความรู้เพิ่ม

                ง.   ออมเงินเพื่อลงทุน   เลิกอบายมุข   เพิ่มรายได้

9.  การสร้างภูมิคุ้มกันให้ครัวเรือนมีเป้าหมายเพื่ออะไร

                ก.  สืบทอดประเพณีที่ดีงาม  ครอบครัวมีสุข

                ข.  สร้างอนาคตครอบครัว  ลดรายจ่ายฟุ่มเฟือย

                ค.  ออมเงินไว้เมื่อจำเป็น  เพิ่มทรัพยากร

                ง.   ฝึกทักษะอาชีพ   ดำรงตนตามคำสอนที่ดี

10.  ความรู้และคุณธรรมสามารถทำให้เกิดได้ด้วยกิจกรรมใด

                ก.  มีแผนชุมชน   ใช้ศาสนานำชีวิต

                ข.  มีร้านค้าชุมชน  มีแผนชุมชน

                ค.  ศึกษาดูงาน  ทำการเกษตรครบวงจร

                ง.   ยึดมั่นประเพณีอันดีงาม  มีป่าชุมชน

 

ขอให้ทุกท่านจงโชคดี

น้ำใส
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Wed Sep 10 2008 11:12:42 GMT+0700 (ICT)

หนูสวยค่ะ น่ารักด้วย เหมือนข้อความเลยคะ

คนที่สวยที่สุดในโลกใบนี้คะ
IP: xxx.27.138.37
เขียนเมื่อ Wed Oct 28 2009 17:47:50 GMT+0700 (ICT)

เฉลยนะคะ หนูต้องการแบบทดสอบแบบมีเฉลยคะ

ขอบคุณคะ

จาก คนที่สวยที่สุดในโลกใบนี้คะ

ใครอ่านขอให้น่ารักแบบหนูคะ

เด็ก ร.ด.
IP: xxx.120.177.202
เขียนเมื่อ Sun Feb 13 2011 18:50:52 GMT+0700 (ICT)

very good   thank you

จารุนันท์ เจริญฤทธิ์
IP: xxx.93.210.140
เขียนเมื่อ Wed Jul 06 2011 00:09:50 GMT+0700 (ICT)

กำลังสอนเรื่องนี้อยู่พอดี จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการสอนค่ะ ขอบคุณนะคะ

ดร.สรฤทธ จันสุข
IP: xxx.114.112.226
เขียนเมื่อ Wed Jul 06 2011 10:25:12 GMT+0700 (ICT)

เฉลยข้อทดสอบ

๑ ข

๒ ค

๓ ก

๔ ข

๕ ข

๖ ค

๗ ง

๘ ก

๙ ค

๑๐ ก

ท่านใดที่ตอบถูก ๘๐ % ถือว่าเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ท่านที่ตอบไม่ถึง ๘๐ % ท่านอาจปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ดีได้

สุพิส
IP: xxx.137.124.179
เขียนเมื่อ Wed Jul 20 2011 09:48:00 GMT+0700 (ICT)

พอดีผมกำลังทำโครงการด้านเศรษฐกิจพอเพียง และอยากจะทำแบบทดสอบด้านเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีคนเมือง ในกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ทางผมเองไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยจึงอยากเรียนสอบถามว่าควรทำอย่างไร

ขอบคุณครับ

สุพิส
IP: xxx.137.124.179
เขียนเมื่อ Wed Jul 20 2011 09:51:24 GMT+0700 (ICT)

รบกวนตอบกลับที่เมลนี้ด้วยครับ supit.t@rakiukegroup.com

ขอบคุณครับ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า