วิเคราะห์หลักสูตร ภาษาไทย ช่วงชั้นท่ 4

 เพื่อการเขียนแผนการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ 

หลักสูตร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ท่มีวัตถุประสงค์ท่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขได้ บนพื้นฐานของความเป็นไทยและสากล

         ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดให้สถานศึกษาเป็นแหล่งของการแสงหาความรู้  สถานศึกษาจึงต้องมีหลักสูตรของตนเอง  คือหลักสูตรสถานศึกษา

             ในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์  เป้าหมาย  พันธะกิจ  ซึ่งโรงเรียนได้จัดทำมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ช่วงชั้นทั้งรายปีและรายภาค  พร้อมทั้งกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน    เป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมภาระงาน  การจัดการศึกษาทุกด้านของสถานศึกษา  ซึ่งได้กำหนดสาระและมาตรฐานไว้เป็นเกณฑ์สำหรับกำหนดคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งวิชาภาษาไทย  มีจำนวน 5 สาระ การเรียนรู้  ดังนี้

            สาระที่ 1  การการอ่าน

           สาระที่  2  การเขียน

          สาระที่  3  การฟัง การดู และการพูด

          สาระที่ 4  หลักการใช้ภาษา

          สาระที่ 5  วรรณคดีและวรรณกรรม

 และกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  6 มาตรฐาน ดังนี้

  มาตรฐาน  ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความคิดไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

  มาตรฐาน  ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูล  สารสนเทศ  และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

    มาตรฐาน  ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  ความรู้สึก  ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์

    มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติทางภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

     มาตรฐาน  ท 4.2 สามารถใช้ภาษาแสวงหาความรู้  เสริมสร้างลักษณะนิสัยบุคลิกภาพและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ  สังคม และชีวิตประจำวัน

      มาตรฐาน  ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ วรรณคดี และวรรณกรรมไทย อย่างเห็นคุณค่า  และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): หลักสูตรภาษาไทย 
 หมายเลขบันทึก: 54203
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ภาษาไทยชุมพร
IP: xxx.174.2.229
เขียนเมื่อ Mon Mar 30 2009 04:49:57 GMT+0700 (ICT)

น่าจะมีตัวอย่างการเขียนหน่วยการเรียนรู้มาก ๆ นะ

เนเน่จัง
IP: xxx.142.3.232
เขียนเมื่อ Wed Jul 01 2009 12:33:09 GMT+0700 (ICT)

ช่วยวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษา 2544กับ 2551 หน่อสิคะว่าแตกต่างกันอย่างไ

สาระที่ ๑ 2544

มาตรฐาน ท ๑.๑ : ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาสร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

สาระที่ ๑ 2551

มาตรฐาน ท .๑.๑ใชกระบวนการอ่านสรางความรูและความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแกปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน

..................................................................................................................

สาระที่ ๒ 2544

มาตรฐาน ท ๒.๑ : ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เช่นเขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าที่มีประสิทธิภาพ

สาระที่ ๒ 2551

มาตรฐาน ท ๒.๑ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสารเขียนเรียงความย่อความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆเขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

.................................................................................................................

สาระที่ ๓ 2544

มาตรฐาน ท ๓.๑ : สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่างๆอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

สาระที่ ๓ 2551

มาตรฐาน ท ๓.๑สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรูความคิดความรูสึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

...............................................................................................................

สาระที่ ๔ 2544

มาตรฐาน ท ๔.๑ : เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

มาตรฐาน ท ๔.๒ สามารถใช้ภาษาแสวงหาความรู้ เสริมสร้างลักษณะนิสัย บุคลิกภ

สาระที่ ๔ 2551

มาตรฐาน ท ๔.๑เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปญญาทางภาษาและรักษา ภาษาไทยไว้เปนสมบัติของชาติ

nongnung
IP: xxx.123.222.204
เขียนเมื่อ Wed Jul 22 2009 14:26:52 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ ค่ะหนูทำรายงานเสร็จแล้วดีใจจัง

สุ
IP: xxx.84.30.136
เขียนเมื่อ Sun Oct 18 2009 00:20:46 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์คะ หนูเป็นครูภาษาไทยพึ่งจบมาใหม่ แต่มีคนเดียวที่สอนมัธยมตอนต้น ม 1 - ม 3 หนูขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยหนูด้วย อาจารย์มีข้อมูลการวิเคราะห์ ไหมคะ หนู ดูในเน็ต มีแค่ แนวทาง แต่แนวปฏิบัติ ก็ประมาณตามข่างล่างนี้คะ ถ้าอาจารย์มีข้อมูลก็ส่งให้ด้วยนะคะถือทำบุญ ขอบคุณคะ su_kanthima@hotmail.com

ตัวชี้วัดรายวิชาพื้นฐาน ความรู้ ทักษะ คุณธรรม

แกนกลาง ท้องถิ่น แกนกลาง ท้องถิ่น แกนกลาง ท้องถิ่น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า