สมาชิก
แลกเปลี่ยน

การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านสวายอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2555 โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model)

ชื่อเรื่อง           การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 

                        จังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา 2555 โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) 

ชื่อผู้ประเมิน   ศิริกาญจนา  เหมือนชาติ

ปีที่ประเมิน      พ.ศ. 2555

                                                                 บทคัดย่อ

การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านสวายอำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา  2555 โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model)  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสิ่งแวดล้อม (Context evaluation)  ประเมินตัวป้อน (Input evaluation)  ประเมินกระบวนการ (Process evaluation)  และประเมินผลผลิต (Product evaluation)  มี 3 รายการ  คือ  การจัดทำคู่มือนิเทศภายในโรงเรียนบ้านสวาย  ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน  และความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน  คือ  ผู้บริหาร  และครูผู้สอนโรงเรียนบ้านสวาย  จำนวนทั้งสิ้น 31  คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  –  6  โรงเรียนบ้านสวาย  จำนวน  138 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  ได้แก่  แบบประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านสวาย  โดยใช้รูปแบบ CIPP Model  แบบประเมินคู่มือนิเทศภายในโรงเรียนบ้านสวาย แบบประเมินความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน  และแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน  พบว่า

     1.  ผลการประเมินสิ่งแวดล้อม (Context evaluation)  ความคิดเห็นในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่า  อยู่ระดับมากทุกรายการ  หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านสวายมีความเหมาะสม และสอดคล้องกันมีค่าเฉลี่ยสูงสุด

      2.  ผลการประเมินตัวป้อน (Input evaluation)  ความคิดเห็นในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่า  อยู่ระดับมากทุกรายการ  มีคณะกรรมการดำเนินโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าวิชาการ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  และครูวิชาการระดับสายชั้น  ที่มีความรู้ความชำนาญมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  

      3.  ผลการประเมินกระบวนการ (Process evaluation)  ความคิดเห็นในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่า  การวางแผนดำเนินโครงการค่าเฉลี่ยสูงสุด 

      4.  ผลการประเมินผลผลิต (Product evaluation)  ความคิดเห็นในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่า  อยู่ระดับมากทุกรายการ  การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

           4.1  ผลการจัดทำคู่มือนิเทศภายในโรงเรียนบ้านสวาย ความคิดเห็นในภาพรวมมีความเหมาะสม  คิดเป็นร้อยละ  0.83  มีค่าความเชื่อมั่นสูง

          4.2  ผลความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน  ความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

          4.3  ผลความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: การประเมิน การนิเทศ โรงเรียนบ้านสวาย จังหวัดสุรินทร์ 
· หมายเลขบันทึก: 536655 · เขียน:  
· ดอกไม้:
1
 · ความเห็น:
1
 · อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
แจ้งลบ
แจ้งลบ
นางสาวรัตนา เทพอำนวย
IP: xxx.19.73.91
เขียนเมื่อ Sat Aug 24 2013 09:21:39 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณศิริกาญจนา เหมือนชาติ  ดิฉันสนใจในบทวิจัยเรื่องการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านสวายอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2555 โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) จึงขอรบกวนช่วยส่งข้อมูลเพื่อมาเป็นแบบอย่างทางอีเมล์ ratana_ja@hotmail.com โทร 085-7855960

ปล. ขอบคุณมากคะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
ใส่รูปหรือไฟล์