สมาชิก
แลกเปลี่ยน

หมวที่ ๒ มาตรฐานที่ ๒ การรักษาสิทธิผู้ป่วย จริยธรรมจรรยาบรรณ วิชาชีพ

หมวดที่ ๒ มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์

  มาตรฐานที่ ๒ การรักษาสิทธิผู้ป่วย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

  ข้อกำหนดที่ ๒.๑ การปกป้องและพิทักษ์สิทธิผู้ใช้บริการ

๑. มีการติดประกาศสิทธิผู้ป่วยไว้ในที่มองเห็นได้ชัดเจนในทุกหน่วยงาน

๒. มีแนวทางการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยทุกหน่วยงาน

๓. ปฐมนิเทศบุคลากรทางการพยาบาล ให้ปฏิบัติการพยาบาลโดยพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย

๔. จัดสิ่งแวดล้อมที่คำนึงสิทธิผู้ป่วยในหน่วยบริการพยาบาล

  ข้อกำหนดที่ ๒.๒  การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

  วิชาชีพ

  ๑. กลุ่มการพยาบาลมีกลยุทธ์ในการสนับสนุนให้บุคลากรทางพยาบาลปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนี้

  - ส่งเสริมให้มีความรู้ในด้านคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  - นิเทศหน้างาน  ในประเด็นคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยสังเกตจากปฏิกิริยาของผู้รับบริการ  ขณะรับ-ส่งเวรที่ปลายเตียง

  - สื่อสารทำความเข้าใจให้พยาบาลรับรู้โดยการปฐมนิเทศหลักคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามธรรมนูญองค์กรพยาบาล

  ๒. บุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานพฤติกรรมบริการ

เน้นการให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ( Holistic care )  วางแผนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย  และให้ข้อมูลผู้ป่วยรวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้

  ๓. มีการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรเป็นรายบุคคล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

· คำสำคัญ: มาตรฐาน 
· หมายเลขบันทึก: 531593 · เขียน:  
· อ่าน: แสดง 
· สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์