การทำ SAR ปี 55 รับประเมินภายนอกรอบ 3, บำนาญผู้อายุราชการไม่ถึง 25 ปี

 ควรปรับเครื่องมือและ SAR ปี 2555 ให้สอดรับกับการประเมินภายนอกรอบสาม, อายุราชการถึง 10 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี มีสิทธิรับบำเหน็จไม่มีสิทธิเลือกรับบำนาญ 

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 10 ส.ค.55 ผมเรียนถามท่าน ผอ.กจ. กศน. 2 เรื่อง ปรากฏว่ายังไม่คืบหน้าทั้ง 2 เรื่อง

             - เรื่องระเบียบเครื่องแบบใหม่ของพนักงานราชการ ท่านปลัดกระทรวงฯ ยังไม่ลงนาม

             - เรื่องโครงการเพชรน้ำหนึ่ง ยังไม่ได้พิจารณา ท่านเลขาฯบอกให้รอก่อน

            ส่วนเรื่อง ป.บัฌฑิต  เมื่อวันที่ 7 ส.ค.55 คุรุสภาบอกว่ายังไม่ได้กำหนดวันประชุมบอร์ดประจำเดือน ส.ค.55

 

         2. ระยะนี้ ผมยังไปแนะนำและร่วมพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ที่ กศน.อ.สรรคบุรี และ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท   ประจวบกับเมื่อคืนวันที่ 11 ส.ค. 55 คุณ Choi Onnum ถามผมผ่านเฟซบุ๊คว่า  “ทางสำนักงาน กศน.ให้สถานศึกษา แต่ละแห่ง เขียน SAR ปี 55 แต่น้องๆ ผู้รับผิดชอบงาน อยากทราบแนวการเขียน หรือรูปแบบ พอจะช่วยชี้แนะได้หรือไม่”

             ผมจึงขอนำไฟล์เอกสารที่เป็นแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) ประจำปี 2555 มาลงให้ดาวน์โหลด ดังนี้
             1)  การทำ SAR กศน.อำเภอ/เขต ประจำปีงบประมาณ 2555 ต้องทำส่งจังหวัดก่อน 8 ต.ค.55  โดยการทำ SAR ประจำปี 2555 ต้องทำตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ใหม่ของ กศน. ที่มี 6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้ ( ต่างจากปี 54 ที่มี 6 มาตรฐาน 27 ตัวบ่งชี้ )  โดยดูวิธีการประเมิน 26 ตัวบ่งชี้ได้ที่ “แนวทางการประเมินภายใน 26 บช. ปี 55”
             2)  การทำ SAR ประจำปี 2555 นี้ ควรทำให้สอดรับกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ด้วยเลย  โดยต้องศึกษาทั้งวิธีการประเมิน 26 ตัวบ่งชี้ในข้อ 1)  กับศึกษา 12 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้วย   ศึกษาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามได้ที่ “ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ภายนอกรอบสาม”
             3)  ดูการเทียบโยง 26 ตัวบ่งชี้ภายใน เข้ากับ 12 ตัวบ่งชี้ภายนอก ได้ที่ไฟล์ “เทียบ26บช.ภายในกับ12บช.ภายนอก.docx”
             4)  เครื่องมือสำหรับประเมินคุณภาพภายใน 26 ตัวบ่งชี้ ดูได้ที่ “เครื่องมือการประเมิน 26 บช.ปี55” โดยควรเลือกใช้และปรับให้เครื่องมือนี้สอดรับการการประเมินภายนอกรอบสามด้วยเลย จะได้ไม่ต้องจัดทำ 2 รอบ
             5)  มีแบบสรุปการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ที่ “แบบสรุปแต่ละตัวบ่งชี้”
             6)  มีตารางสำหรับคำนวณผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ ( ส่วนใหญ่เป็นไฟล์เอ็กเซล ที่ใส่สูตรไว้ เมื่อกรอกข้อมูลลงไป ก็จะมีคะแนนหรือผลการประเมินขึ้นมา )  ที่ “ตารางคำนวณแต่ละตัวบ่งชี้”
             7)  ในการทำ SAR ปี 2555 บทที่ 1-2 และบทอื่น ๆ ทำในลักษณะคล้ายกับ SAR ปี 2554  แต่เปลี่ยนข้อมูลจาก 27 ตัวบ่งชี้ เป็น 26 ตัวบ่งชี้   สำหรับบทที่ 3 ของ SAR ปี 2555 ดูตัวอย่างได้ที่ “ตัวอย่าง SAR 55 บทที่ 3”    การทำ SAR นี้ ควรปรับข้อมูลให้สอดรับกับการประเมินภายนอกรอบสามด้วย เพราะผู้ประเมินภายนอกของ สมศ.จะต้องหาข้อมูลตาม 12 ตัวบ่งชี้ของเขา จาก SAR นี้ด้วย  ถ้ามีคำตอบให้เขาครบถ้วนอยู่ใน SAR นี้ ก็จะช่วยให้ผ่านการประเมินภายนอกรอบสามโดยง่าย

             ไฟล์ทั้งหมดจากข้อ 1) – 7) นี้ ผมนำมารวมไว้ให้ผู้สนใจดาวน์โหลด ที่  http://ahph9thi.gotoknow.org/assets/media/files/000/825/596/original_SAR55.rar
             ถ้าสนใจไฟล์ฟอร์ม SAR ปี 2555 ของ กศน.สงขลา ( ทั้งเล่ม ) ดาวน์โหลดได้ที่ http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/832/781/original_SAR55TP.doc

 

         3. วันที่ 12 ส.ค.55  คุณพุธ ครูผู้ช่วย กศน.อ.ปทุมราชวงศา  ถามผมผ่านเฟซบุ๊คว่า  “ข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ ก.พ.55 ถ้าอายุครบ 60 ปี เกษียณราชการโดยที่ อายุราชการไม่ถึง 25 ปี จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญหรือไม่”

             ผมตอบว่า   ถ้าอายุราชการถึง 10 ปีแต่ไม่ถึง 25 ปี จะมีสิทธิได้รับบำเหน็จ ไม่มีสิทธิเลือกรับบำนาญ
             ( เป็นไปได้ที่จะเกษียณอายุ 60 ปี ในขณะที่อายุราชการยังไม่ถึง 25 ปี เพราะ พ.ร.บ. กำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ-ข้าราชการครู ว่าต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่ได้ระบุอายุเกินเท่าไรไว้  ต่างจากตำรวจ-ทหารที่กำหนดว่ารับผู้ที่อายุไม่เกิน 35 ปี )

             ตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 กำหนดให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิกมีสิทธิได้รับเงินเมื่อออกจากราชการเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เงินบำเหน็จหรือบำนาญจากกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุราชการและเหตุของการออกจากราชการ   ส่วนที่ 2 คือเงินก้อนจำนวนหนึ่งจาก กบข. โดยสิทธิการรับเงินคืนมีรายละเอียด ดังนี้
             1)  กรณีอายุราชการ ไม่ถึง 10 ปี จะมีไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จจากภาครัฐ แต่จะได้รับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวจาก กบข.
             2)  กรณีอายุราชการ 10 ปีแต่ไม่ถึง 25 ปี จะมีสิทธิได้รับบำเหน็จจากภาครัฐ และเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวจาก กบข.
             3)  กรณีอายุราชการ 25 ปีขึ้นไป จะมีสิทธิเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญจากภาครัฐ
                    - กรณีสมาชิกที่รับราชการภายหลังวันที่ 27 มี.ค.2540 และเลือกรับบำนาญ สมาชิกจะได้รับเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าวจาก กบข.ด้วย

             ดังนั้นข้าราชการที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ที่สมัครเป็นสมาชิก กบข. และข้าราชการที่บรรจุใหม่ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2540 ทุกคน เมื่อออกจากราชการ จะมีสิทธิได้รับบำเหน็จ บำนาญ (ขึ้นอยู่กับเวลาราชการและเหตุแห่งการออกจากราชการ) และเงินก้อนจาก กบข.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 498473
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 13  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ชนัฐกานต์
เขียนเมื่อ Mon Aug 13 2012 14:24:08 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบพระคุณอาจารย์เอกชัยเป็นอย่างสูงค่ะ สำหรับข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์ค่ะ

imsupot
เขียนเมื่อ Tue Aug 14 2012 14:05:25 GMT+0700 (ICT)
imsupot
เขียนเมื่อ Tue Aug 14 2012 14:09:40 GMT+0700 (ICT)

ผิดพลาดทางเทคนิค ขอแก้ไข link ตามนี้ http://sara.nfe.go.th/qual55/akachai1.html

สมควร
เขียนเมื่อ Tue Aug 14 2012 15:24:34 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ อาจารย์เอกที่นำเรื่องดี ๆ มาเผยแพร่ให้พวกเราไ้ด้รับทราบ

เอกชัย กศน.ผักไห่
เขียนเมื่อ Wed Aug 15 2012 06:27:29 GMT+0700 (ICT)

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ Blank , ท่าน ผอ.Blank

 

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Thu Aug 16 2012 19:54:57 GMT+0700 (ICT)

มาเยี่ยมให้กำลังใจในการทำงานสร้างสรรค์ให้แก่ชาว กศน.ครับ

เอกชัย กศน.ผักไห่
เขียนเมื่อ Thu Aug 16 2012 20:01:20 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณท่าน ผอ. Blank มากครับ

 

Bonnie
เขียนเมื่อ Thu Aug 16 2012 20:06:54 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณมากค่ะที่นำเรื่องราวดีๆมาบอกคนกศน.ทุกคน

คงต้องรอไปก่อนนะค่ะ

แต่ยังไงหลายคนก็ยังไม่แน่ใจในเครื่องแบบเดิม

ว่าจะแต่งยังไงถึงจะถูกค่ะ

ครูลักษณ์ กศน.ตำบลเกาะเรียน
เขียนเมื่อ Fri Aug 17 2012 10:58:29 GMT+0700 (ICT)
  • ขอบคุณอ.เอกค่ะที่นำข้อมูลที่อัฟเกรดล่าสุดมานำเสนอเสมอค่ะ
ครูลักษณ์ กศน.ตำบลเกาะเรียน
เขียนเมื่อ Fri Aug 17 2012 10:59:20 GMT+0700 (ICT)
  • ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่มีมาใหม่ๆ เสมอ
ครูลักษณ์ กศน.ตำบลเกาะเรียน
เขียนเมื่อ Sat Aug 18 2012 10:19:37 GMT+0700 (ICT)
  • สวัสดีค่ะ อาจารย์เอก
  • อยากทราบเรื่องวันที่ ๙ กันยายน ค่ะที่ว่าจะให้ครู กศน.ที่ไปอบรมรุ่นที่ ๑ ไปต้อนรับคณะยูเนสโกที่โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส จริงหรือเปล่าค่ะเพราะได้ทราบจาก อ.เอมอร แจ้งให้ทราบค่ะ
เอกชัย กศน.ผักไห่
เขียนเมื่อ Sat Aug 18 2012 13:33:18 GMT+0700 (ICT)

เขาให้ หัวหน้า กศน.ตำบล จังหวัดละ 13 คน ( ที่ผ่านการอบรม ณ ค่ายลูกเสือ เสือป่าแคมป์ จ.สระบุรี เมื่อปีที่แล้ว ) ไปร่วมประชุมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ฯ กทม. วันที่ 9 ก.ย.55 ใส่ชุดสีกรมท่า
( รายละเอียดในเว็บสำนักงาน กศน. )

 

ครูลักษณ์ กศน.ตำบลเกาะเรียน
เขียนเมื่อ Sun Aug 19 2012 13:30:44 GMT+0700 (ICT)
  • ขอบคุณอาจารย์เอกค่ะ
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า