ชุดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์

 กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ : ความพร้อมทางคณิตศาสตร์ 

การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 

ชั้นอนุบาลปีที่ 1  โรงเรียนอนุบาลระยอง

บทคัดย่อ 

     รายงานการพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80  และเพื่อเปรียบเทียบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์

     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เด็กชั้นอนุบาลปีที่  1/ 11  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนอนุบาลระยอง  จำนวน  38  คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ คือ ชุดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 12 ชุดกิจกรรม และแบบประเมินความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  และ  การทดสอบค่าที (t -test)

      ผลการวิจัยพบว่า

      1.  ชุดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  มีประสิทธิภาพ  87.01/ 85.13 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80

       2.  เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  มีความพร้อมทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): กิจกรรมสร้างสรรค์ 
 หมายเลขบันทึก: 492207
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

Dr. Ple
เขียนเมื่อ Sun Jun 24 2012 10:37:25 GMT+0700 (ICT)

การสร้างสรรค์..เ้ป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ค่ะ....ขอบคุณสำหรับบทความดีดีนี้นะคะ

ครูเมืองกาญจน์
IP: xxx.207.87.8
เขียนเมื่อ Mon Jul 23 2012 20:49:30 GMT+0700 (ICT)

ผ่านเข้ามาอ่านหาความรู้ น่าสนใจ และนำเอาไปใช้งานครับ

Krit Rayong
เขียนเมื่อ Mon Jul 23 2012 21:12:57 GMT+0700 (ICT)

เป็นชุดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ใช้งานได้จริง จากค่าสถิติแปลว่าน่าเชื่อถือ แต่ต้องดูจากชุดกิจกรรมจริงประกอบด้วย ว่ามีลักษณะต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนหรือไม่ และต้องดูองค์ประกอบอีกหลายอย่าง ซึ่งดีที่สุดให้ผู้เชี่ยวชาญดูว่าผ่าน หรือมีข้อแก้ไขปรับปรุงอีกหรือไม่

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า