แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

แบบประเมินการนำเสนอผลงานการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระดับ เขต ๙

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

 

ชื่อผลงาน       ....................................................................................................................................................................

ชื่อหน่วยงาน   ....................................................................................................................................................................

ผู้นำเสนอ       ....................................................................................................................................................................

เวลาที่นำเสนอ ..............................................................................ถึง.................................................................................

เกณฑ์การให้คะแนน

                        คะแนน  ๕                      หมายถึง              ดีมาก

                        คะแนน  ๔                      หมายถึง              ดี

                        คะแนน  ๓                      หมายถึง              ปานกลาง

                        คะแนน  ๒                      หมายถึง              พอใช้

                        คะแนน  ๑                      หมายถึง              ปรับปรุง

 

ลำดับ

หัวข้อ

คะแนน

คะแนนที่ได้

๑.

ลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการครอบคลุมด้าน

๑.๑  การพัฒนาตนเอง

๑.๒  การพัฒนาองค์กร

๑.๓  การพัฒนาสังคมภายนอกองค์กร

๑.๔  การสร้างเครือข่าย

 

 

 

 

 

 

๒.

มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

๓.

ประโยชน์ของผลงานมีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานและส่งผลต่อชุมชน / สังคมอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

 

 

 

 

๔.

มีการพัฒนาผลงานเกิดเป็นนวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่น

 

 

 

 

 

 

๕.

การนำเสนอผลงาน

๕.๑  เป็นลำดับขั้นตอน ชัดเจนตรงประเด็น

       เข้าใจง่าย

๕.๒  สื่อที่ใช้ในการนำเสนอ มีความเหมาะสม

๕.๓  การนำเสนอในเวลาที่กำหนด

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

                                                                                 ลงชื่อ..............................................................ผู้ประเมิน

                                                                                      (................................................................)

                                                              คณะกรรมการตัดสินรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เขต ๙

                                                                                                 ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๕


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 491847
 เขียน:  
 ดอกไม้:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
    บันทึกก่อนนี้
    บันทึกใหม่กว่า