สมาชิก
แลกเปลี่ยน

ชุดกิจกรรม

 ชุดกิจกรรมแนะแนว 

เรื่อง                                     รายงานการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อฝึกทักษะการป้องกันสารเสพติด ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                               

ผู้ศึกษา                                   ระวีวรรณ  โพธิ์ทิพย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้          กิจกรรมแนะแนว    

ปีการศึกษา                       2554

 

 

บทคัดย่อ

            

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อฝึกทักษะการป้องกันสารเสพติด ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อฝึกทักษะการป้องกันสารเสพติด ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทักษะการป้องกันสารเสพติดของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อฝึกทักษะการป้องกันสารเสพติด ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อฝึกทักษะการป้องกันสารเสพติด ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  จำนวน 33  คน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1) ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อฝึกทักษะการป้องกันสารเสพติดด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  2) แบบวัดทักษะการป้องกันสารเสพติด  3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย   ค่าร้อยละ  ค่าประสิทธิภาพ และการทดสอบค่าที ( t – test ) 

ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อฝึกทักษะการป้องกันสารเสพติด ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  83.90/83.24 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คือ 80/80         

2.  ทักษะการป้องกันสารเสพติดหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อฝึกทักษะการป้องกันสารเสพติด ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

                  3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อฝึกทักษะการป้องกันสารเสพติด ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( =  4.51)

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

· คำสำคัญ:
· หมายเลขบันทึก: 484735 · เขียน:  
· ดอกไม้:
2
 · อ่าน: แสดง 
· สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์