ต้นไม้มงคลนาม ๙ ชนิดของไทยเรา มีเป็นไม้หรือปลูกเป็นต้นไม้ดีต่อตัวเอง ครอบครัว บ้าน อาคาร สถานที ฯ

 ไม้มงคลนาม ๙ ชนิดของไทยเป็นศิริมงคล 

ไม้มงคลนาม  ๙ ชนิด

 

 ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างความสดชื่นร่มเย็นสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้แก่มนุษย์ และสิ่งมีชีวิตบนโลก และที่สำคัญยังเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งอาหารของสัตว์บางชนิด ต้นไม้บางชนิดที่ปลูกจะให้ดอกที่มีสีสันสวยงามและให้คุณประโยชน์และมีบางชนิด ที่กำหนดให้เป็นไม้มงคล คือมีความเชื่อว่า ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของหรือผู้ปลูก และมีไม้มงคล ๙ ชนิดที่ใช้ในพิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อนการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน โดยปักไม้มงคลลงบนพื้นและลงอักขระ
ที่เรียกว่า หัวใจพระอิติปิโส ได้แก่ อะ สัง วิ สุ โล ปุ  สะ พุ ภะ ลงบนท่อนไม้ ชนิดละอักขระ
พร้อมทั้งปิดทองทั้ง ๙ ท่อน โดยปักวนจากซ้ายไปขวา (ทักษิณาวรรค) ไม้มงคลทั้ง ๙ได้แก่
 

 

๑. ราชพฤกษ์ ชื่ออื่นๆ คูณ ลมแล้ง

 

การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใด ปลูกต้นราชพฤกษ์ ไว้ประจำบ้านจะช่วยให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เพราะคนไทยส่วนใหญ่ยอมรับว่า ต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าสูง และยังเป็น สัญญาลักษณ์ประจำชาติไทยอีกด้วย นอกจากนี้คนไทยโบราณเชื่ออีกว่า ใบของต้นราชพฤกษ์ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะในพิธีทางไสยศาสตร์ ใช้ใบทำน้ำพุทธมนต์ สะเดาะเคราะห์ได้ผลดี ดังนั้นจึงถือว่า  ต้นราชพฤกษ์เป็นไม้มงคลนาม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้าน และผู้อาศัย ควรปลูกต้นราชพฤกษ์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์ เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์ ถ้าจะให้เป็นมงคลยิ่งขึ้นผู้ปลูกควรเป็นผู้ใหญ่ที่ควรเคารพนับถือ และเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีก็จะเป็นสิริมงคลยิ่งนัก

 

 

๒. ชัยพฤกษ์ ชื่ออื่นๆ กัลปพฤกษ์

 

การเป็นมงคล คนไทยโบราณ เชื่อว่า  บ้านใดปลูกต้นชัยพฤกษ์ไว้ประจำบ้าน จะช่วยให้ประสพผลสำเร็จในชีวิตเพราะต้นชัยพฤกษ์ เป็นต้นไม้ที่เป็นสัญญาลักษณ์ แห่งโชคชัยและชัยชนะ
 
 
                                                                                       ขอบคุณดอกกันเกราจากอินเตอร์เน็ต

๓. กันเกรา ชื่ออื่นๆ มันปลา ตำเสาตะ ตะมะซู

 

การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า เป็นเครื่องป้องกันอันตรายทั้งปวง
 
 
 
ขอบคุณต้นสักจากอินเตอร์เน็ต

 

๔. สัก ชื่ออื่นๆ เคาะเยียโอปายี้

การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นสักไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีศักดิ์ศรีเพราะสักหรือศักดิ์ คือการมีศักดิ์ศรี มีเกียรติศักดิ์ บรรดาศักดิ์ นอกจากนี้ สักหรือ สักกะคือ พระอินทร์ผู้มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ ดังนั้น สักจึงเป็นไม้มงคลนาม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นสักไว้ทางทิศเหนือ
 

 

 

 

๕. ทองหลาง ชื่ออื่นๆต้นประวาลพฤกษ์หรือต้นปาริชาติ

 

การเป็นมงคล คนไทยเชื่อว่า บ้านใดปลูกทองหลางไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีทองมาก มีความร่ำรวย เพราะทองหลางเป็นไม้มงคลนาม คือมีทองมากมายหลากหลาย นอกจากนี้ ทองหลางใบสีทองยังมีความสวยงามดุจประกายทองสีเหลือง เรืองรองดูตาดตาและ โบราณยังมีความเชื่ออีกว่า ถ้านำใบทองหลางไปใช้เป็นเครื่องประกอบในพิธีสำคัญทางศาสนาจะทำให้เกิดสิริมงคลยิ่งขึ้น เช่น พิธีปลูกบ้าน พิธีแต่งงาน และยังเชื่ออีกว่า ต้นทองหลางเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ที่ปลูกบนสวรรค์ ในสมัยพุทธกาล จึงได้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ต้นประวาลพฤกษ์ หรือต้นปาริชาติ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัยควรปลูกต้นทองหลางไว้ทางทิศเหนือ
 

 

ต้นพะยูงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์

    

๖. พะยูง ชื่ออื่นๆ กระยง พยูง ประดู่เสน

 การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นพะยูงไว้ประจำบ้านจะทำให้มีความเจริญความมั่นคงเพราะยูงหรือ พะยูง คือการช่วยพยูงให้คงอยู่ให้มั่นคงแข็งแรง นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดความสง่า เพราะโบราณ ได้เปรียบเทียบไว้ว่ายูงยางสูงกว่าโดดเด่นเห็นตระการตา คือ มีความสว่างในตัวเอง ซึ่งคล้ายกับความสง่าของนกยูง เป็นสัตว์ชั้นสูงชนิดหนึ่ง และยังมีคนโบราณบางคนได้กล่าวไว้ว่า พยูงหรือกระยงก็คือ กระยงคงกระพันได้อีกแง่หนึ่ง เช่นกัน ทั้งนี้เพราะโบราณถือว่า เนื้อไม้ของพะยูงเป็นเนื้อไม้ที่แข็งแกร่งและมีอิทธิฤทธิ์พอสมควร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและผู้ปลูก ควรเป็นสุภาพบุรุษเพราะเชื่อพะยูงเป็นชื่อที่เหมาะสมสำหรับสุภาพบุรุษ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่า แก่นไม้พะยูงมีลักษณะที่แข็งแกร่งจึงเปรียบเทียบความแข็งแรงเหมือนกับสุภาพบุรุษ
 
 

๗. ขนุน ชื่ออื่นๆ มะหนุน หมักหมี่

 

การเป็นมงคล ไม้ขนุน หมายถึง หนุนบารมี เงินทอง ให้ดีขึ้น ร่ำรวยขึ้น จะมีผู้ให้การเกื้อหนุนจุนเจือ คนไทยโบราณให้ปลูกไว้หลังบ้าน ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้
 
 

 

๘. ทรงบาดาล ชื่ออื่นๆ ขี้เหล็กหวาน

 

การเป็นมงคล  คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นทรงบาดาลไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความยิ่งใหญ่ กว้างขวาง เพราะ ทรงบาดาล คือผู้เป็นใหญ่แห่งนาคพิภพในชั้นบาดาลและยังมีบางคนกล่าวว่า ทรงบาดาลหรือทรงบันดาล คือความเกิดขึ้นแห่งพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ และยังมีความเชื่อถือว่า จะทำให้มีทองมากเพราะดอกทรงบาดาลสามารถออกดอกตลอดปี ลักษณะดอกขณะบานมีสีทอง เรืองรองดั่งทองอำไพ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นทรงบาดาลไว้ทางทิศตะวันตก
 
ไผ่สีสุกกอนี้อยู่ในสวนของจังหวัดอยุธยาอุทยานหลวงราชพฤกษ์(พืชสวนโลก)

 

๙. ไผ่สีสุก 

 

การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า  บ้านใดปลูกไผ่สีสุกไว้ประจำบ้าน ทำให้คนในบ้านมีความซื่อตรง ความบริสุทธิ์เพราะต้นไผ่มีการเจริญเติบโตแตกกิ่งก้านตรงและเรียบ ส่วนภายในปล้องมีความขาวสะอาด นี่ก็เป็นความเชื่อของไผ่ทั่วไปสำหรับ ต้นไผ่สีสุกโบราณมีความเชื่อว่าอีกว่า ทำให้เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยเกิดความมั่งมี อยู่ดีมีสุข เหมือนกับชื่อของต้นไผ่สีสุก เพราะเป็นไม้มงคลนาม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นไผ่สีสุกไว้ทางทิศตะวันออกของบ้าน นิยมปลูกริมรั้วบ้านเพราะแตกกอ กว้างใหญ่
 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก เอกสารวิชาการ กรมวิชาการเกษตร

 

                 ไม้มงคลนาม ๙ ชนิดของไทยเรา
  บ้านไหนไม่มีพื้นดินปลูก สามารถปลูกในกระถางได้ทั้ง ๙ ชนิด  เมื่อรากเต็มกระถางก็เปลี่ยนดินใหม่ ตัดรากได้ และตัดแต่งกิ่ง ใบ ได้ตามความเหมาะสม  ทั้ง ๙ ชนิดยอมรับการอยู่ในกระถางได้ เพราะที่บ้านก็ปลูกไว้ในกระถางหลายปีแล้ว  หากมีต้นไหนตายเราก็หามาปลูกใหม่ ซึ่งสาเหตุ รากเต็มลืมเปลี่ยน  ดินแฉะน้ำขัง ในหน้าฝน ฯก็ต้องเอาใจใส่ด้วยค่ะ    ต้นไม้ทั้ง ๙ ชนิดมีขายตามร้านขายต้นไม้ทั่วไป หรือบางต้นเพาะจากเมล็ดได้เอง เช่น ขนุน ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์  ทรงบาดาล  เราปลูกเพื่อ เป็นเคล็ด มงคลนามต่อบ้าน  เป็นสิริมงคลกับบ้านของเรา หรือสถานที่ต่างๆ หรือการค้าขาย ฯ  
   และทั้ง ๙ ชนิดยังเป็นพืชสมุนไพร ดีต่อสุขภาพ ให้ประโยชน์ได้อีกมากมาย เมื่อจะปลูกต้นไม้เลือกปลูกไม้มงคลนามไว้บ้างนะคะ การปลูกตามทิศต่างๆ ตามโบราณ ก็คงจะได้บางบ้าน บางสถานที่ เพราะบางบ้านวางปลูกไม่ได้ เช่น บ้านของผู้เขียน ไว้ตามความเหมาะสมที่ปลูก หรือวางกระถางได้เท่านั้น มีความสบายใจ อุ่นใจ ฯ ที่มีต้นไม้มงคลนาม  ๙ ชนิด ปลูกไว้ในบริเวณบ้านของเรา  
 ด้วยความปรารถนาดี  กานดา แสนมณี
 
สรรพคุณประโยชน์ ทางด้านสมุนไพรต่อสุขภาพ ฯ ของไม้มงคล ๙ ชนิด
 มีประโยชน์มากมาย คลิกชมอ่านได้ นะคะ
 
http://gotoknow.org/blog/kanda02/472526

 

ด้วยความปรารถนาดี กานดา แสนมณี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 472336
 เขียน:  
 ดอกไม้: 10  ความเห็น: 21  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

art7yod2
เขียนเมื่อ Sun Dec 25 2011 10:26:06 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณเรื่องราว ดีๆ สวยๆ ของตันไม้

ดูแล้วที่บ้านผม มี 1 ใน 9 คือ ขนุน ครับ

แต่ตอนนี้ หลองข้าว หน้าบ้าน ดอกฝ้ายคำ เริ่มๆ เหลืองอร่าม แล้ว

ปีหนึ่ง จะออกดอก หน้าหนาว ครั้งเดียว

Boo
เขียนเมื่อ Sun Dec 25 2011 15:49:18 GMT+0700 (ICT)

ปี้ดาเจ้า มาดูต้นไม้มงคล ที่บ้านป๋ามีขี้เหล็ก แต่ไม่หวาน อิ อิ :)

ที่บ้านเห็ด คู่รักวัยดึกปลูกขนุนไว้ตั้ง ๒ ต้นงามๆ แต่ปูมือร้อนเจ้า

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
เขียนเมื่อ Sun Dec 25 2011 16:06:48 GMT+0700 (ICT)

กันเกรา บ้านเรียกตำเสา เป็นไม้เนื้อแข็ง ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง

ขอบที่ให้ข้อมูลไม้มงคล ตามความเชื่คติชนคนไทย

แต่เห็นบางบ้าน หน้าบ้านปลูก ระกำ หลังบ้านปลูกสละ มิน่ามงคลไม่เกิด

นกขมิ้น
เขียนเมื่อ Thu Dec 29 2011 21:17:40 GMT+0700 (ICT)

เป็นไม้ที่เอามาปักทำพิธียกเสาเอกนะครับ

ธิรัมภา
เขียนเมื่อ Thu Dec 29 2011 21:24:18 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

กำลังหาต้นไม้มาลงอีกอยู่พอดี น่าสนใจมาก ทั้งประโยชน์และความเชื่อ

Boo
เขียนเมื่อ Thu Dec 29 2011 21:34:32 GMT+0700 (ICT)

ปี้ดาเจ้า มาชวนไปดูดาว เอ้ย น้องฟ้ากะนายเมฆ ฝั่งเวียงพิงค์ เป็นไงบ้างเอ่ยคะ .. ฝันดีค่ะ :)

ดวงเกษมสุข
เขียนเมื่อ Thu Dec 29 2011 21:48:48 GMT+0700 (ICT)

ได้รับความรู้ดีมากเลย ขอบคุณนะคะ

กานดาน้ำมันมะพร้าว
เขียนเมื่อ Tue Mar 06 2012 20:25:09 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ  ขอบคุณมากนะคะ ดอกไม้และกำลังใจ

            ที่มอบให้บันทึก ไม้มงคล 9 ชนิดของไทยเรา

กานดาน้ำมันมะพร้าว
เขียนเมื่อ Tue Mar 06 2012 20:37:33 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ  Ico48   Ico48    Ico48   Ico48   Ico48   Ico48   Ico48 

 

คุณart 7 yod2  ค่ะที่บ้านก็มีขนุนต้นใหญ่อยู่ต้นเดียวเนื้อหนาอร่อยมากด้วยค่ะ ค่อยหามาปลูกให้ครบนะคะ

 

น้องpoo มือร้อนปลูกต้นไม้ไม่งาม พี่ดารู้จักหลายคนเลย จริงๆแล้วเป็นจริงหรือค่ะ  ไปชมดาวแล้วค่ะ เชียงใหม่อากาศยังย่ำแย่ค่ะพยายามอยู่แต่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่ค่ะ

 

คุณวอญ่า ทั้งระกำทั้งสละ อร่อยทั้งนั้นคงไม่เกี่ยวกับต้นไม้มังค่ะ กันเกราดอกสวยมานะคะ

 

คุณนกขมิ้น ค่ะไม้มงคลนามที่นำมาทำเสาเอก ทำพิธีปลูกสร้างให้เป็นมงคล แต่น้อยบ้านที่จะนำมาทำพิธีนะคะ 

 

คุณหมอธิรัมภา ดีจังหามาปลูกให้ครบเลยนะคะ จะสบายใจ มากๆค่ะ

 

คุณดวงเกษมสุข  ดีใจและขอบคุณนะคะ

 

 

ประสพสุข
IP: xxx.49.224.96
เขียนเมื่อ Sun Dec 16 2012 19:25:35 GMT+0700 (ICT)

ขออนุญาต Save ข้อมูลครับ
กำลังงงๆ กับต้นไม้มงคล
ที่พระท่านให้หามา 9 อย่าง
เพื่อยกเสาเอกปลูกบ้านอยู่พอดีเลยครับ
ขอบคุณ ขอบคุณ และขอบคุณครับ

กานดาน้ำมันมะพร้าว
เขียนเมื่อ Tue Dec 18 2012 06:15:33 GMT+0700 (ICT)

 สวัสดียามเช้าค่ะคุณประสพสุข

 ยินดีมากค่ะ ไม้มงคลนาม ๙ ชนิด บ้านไหนตอนปลูกบ้านไม้ได้ลงเสาเอกไว้ ก็นำมาปลูกไว้ได้ชมต้น กิ่ง ใบ ดอก ลูก ใกล้บ้านในบ้าน เป็นมงคลต่อครอบครัวก็ดีใจสบายใจ ได้เช่นกันนะคะ  ช่วยกันปลูกไว้มากๆทุกๆพื้นที่ยืงดีค่ะ

เกษิตา สิริภานุภัค
IP: xxx.67.3.222
เขียนเมื่อ Sun Feb 03 2013 12:56:52 GMT+0700 (ICT)

มีใครแนะำต้นไม้มงคลได้นะค่ะ

กานดาน้ำมันมะพร้าว
เขียนเมื่อ Sun Feb 03 2013 13:07:35 GMT+0700 (ICT)

สวีสดีค่ะคุณ เกษิตาฯ

แนะลักษณะไหนค่ะ ไม้มงคลแบบไหน ปลูกในบ้าน ปลูกตามวันเกิด ปลูกตามราศีเกิด ฯมีหลายอย่าง แต่ไม้มงคลนามของไทยเราก็ 9 ชนิดหลักๆตามที่กล่าวนะคะ 

ทวี
IP: xxx.205.123.232
เขียนเมื่อ Mon Aug 12 2013 22:14:07 GMT+0700 (ICT)
 สวัสดีครับ ขออนุญาตแสดงความคิดเห็น...       
       ลงอักขระ ที่เรียกว่า หัวใจพระอิติปิโส ได้แก่ อะ สัง วิ สุ โต ปุ  สะ พุ ภะ ...
หัวใจพระอิติปิโส ที่ถูกต้องได้แก่ อะ สัง วิ สุ โล ปุ  สะ พุ ภะ ...

โล  ไม่ใช่ โต  ลองไปค้นดูนะ...

กานดาน้ำมันมะพร้าว
เขียนเมื่อ Wed Aug 14 2013 15:04:41 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณทวี

 ผิดมาตั้งนานเลย ใช่แล้วค่ะ ต้องใช้ โล ไม่ใช่ โต ขอบคุณมากค่ะ

28
IP: xxx.230.146.132
เขียนเมื่อ Tue Sep 17 2013 19:43:21 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่าลงอักขระ เราเขียนเองได้หรือให้พระเขียนค่ะ รบกวนตอบด้วยนะค่ะ

กานดาน้ำมันมะพร้าว
เขียนเมื่อ Mon Sep 30 2013 17:39:05 GMT+0700 (ICT)

28

การลงอักขระ ไม่แน่ใจนะคะ (แต่มีความคิดเห็นส่วนตัว)

น่าจะให้พระหรือผู้ที่ทำพิธีเขียนให้ เพราะผู้เขียนอาจจะมีการท่องคาถา

เพิ่มมากกว่าที่กำหนดไว้ให้เราทราบตอนกำลังเขียนด้วยค่ะ

Natchayathon Ingkaratangkarima
IP: xxx.55.165.99
เขียนเมื่อ Mon Feb 03 2014 20:46:23 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ อยากปลูกไม้มงคลทั้ง9อย่างค่ะ บ้านอยู่สัตหีบ ใก้ลสนามบินอูตะเภา มีที่ไหนขายไม้มงคลทั้ง9อย่างพร้อมปลูก ช่วยน่ะนำหน่อยค่ะ ขอบคุณ

กานดาน้ำมันมะพร้าว
เขียนเมื่อ Fri Mar 07 2014 10:27:52 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณ

Natchayathon Ingkaratangkarima

ต้นไม้บางอย่างต้องเพาะเองเพื่อได้ต้นจากเมล็ดค่ะ เพราะร้านต้นไม้ส่วนใหญ่มีไม่ครบทั้ง 9 อย่าง ที่พอจะหาฝักแห้งมาเพาะได้เช่น สัก ทรงบาดาล ชัยพฤกษ๋ ราชพฤกษ์ พะยูง กันเกรา ขนุน ที่พอมีขายเช่น ทองหลาง ขนุน สัก ส่วนไผ่สีสุกเป็นไผ่ที่มีหนาม แยกหน่อหรือตัดข้อปล้องมาปลูกก็ได้ ร้านขายต้นไม้ไม่ค่อยขายไผ่สีสุก แต่ก็ขึ้นอยู่กับบางท้องที่ที่ขายต้นไม้นะคะ ต้องลองถามดูหรือไม่ก็ถามว่าพอจะสั่งให้หามาได้ไหม บางร้านก็มีต้นเล็กๆซื้อมาหรือเพาะเมล็ดเอง ปลูกเลี้ยงเอาใจใส่ก็โตงามได้ทุกต้นค่ะ

กานดาน้ำมันมะพร้าว
เขียนเมื่อ Fri Mar 07 2014 10:33:16 GMT+0700 (ICT)

<p>พะยูงหลังจากผลัดใบในช่วงฤดูหนาวก็แตกใบอ่อนใหม่สวยงาม</p><p></p><p>
</p>

ถาวร
เขียนเมื่อ Mon May 26 2014 20:11:56 GMT+0700 (ICT) | ขอบคุณเมื่อ Tue Jun 03 2014 09:22:18 GMT+0700 (ICT)

<p>เอามาฝากพี่ดาค่ะ อุ้มถ่ายภาพนี้จากอุธยานเกษตร มข.เมื่อเดือนก่อนค่ะ</p><p>ไม้มงคลเท่าที่ดูในมข.ยังมีมากค่ะ ป่าหลายป่าในมข.พอหาชมได้ค่ะ โชคดีค่ะได้ชม</p><p>ขอบคุณค่ะพี่ดา</p>

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า