พระุพุทธศาสนาน่ารู้

 พระุพุทธศาสนาน่ารู้ 1 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1). สร้างเอกสารประกอบการสอน ชุด  พระพุทธศาสนาน่ารู้  สาระการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา  ศีลธรรม  และจริยธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2). เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ที่ได้รับการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  ชุด  พระพุทธศาสนาน่ารู้  สาระการเรียนรู้ที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  และจริยธรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  โดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  และ  3). เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน  ชุด  พระพุทธศาสนาน่ารู้  สาระการเรียนรู้ที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  แ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2

                กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่   จำนวน 25  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive   Sampling)

                เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่   เอกสารประกอบการสอน  ชุด  พระพุทธศาสนาน่ารู้  สาระการเรียนรู้ ที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  และจริยธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   จำนวน  18  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบเอกสารประกอบการสอน  จำนวน 18  แผน   แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  จำนวน  40  ข้อ  และแบบประเมินความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอน  ชุด  พระพุทธศาสนาน่ารู้  สาระการเรียนรู้ที่  1  ศาสนา  ศีลธรรม  และจริยธรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ()   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D)  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติที  t แบบ  Dependent   Samples

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): buddhism 
 หมายเลขบันทึก: 468989
 เขียน:  
 ความเห็น: 11  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

นายพรนิรัตน์ ลีสุรพงศ์
IP: xxx.173.61.254
เขียนเมื่อ Fri Nov 25 2011 08:31:46 GMT+0700 (ICT)

ผลงานมีความสำคัญต่อการเรียนการสอน เหมาะสำหรับนำมาใช้กับนักเีรียนมากครับ

ครูเอียด
เขียนเมื่อ Sun Nov 27 2011 14:33:11 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาเหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก และสามารถใช้เป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนครูได้เป็นอย่างดี เป็นผลงานที่ดีเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน

พูลสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Thu Dec 01 2011 11:04:27 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหามีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมเป็นอย่างดี

เนื้อหามีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทางพระพุทธศาสนามากขึ้น

เนื้อหาเหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน และสามารถใช้เป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนครูได้เป็นแบบอย่างนำไปใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และเป็นผลงานที่ดีเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน

เนื้อหามีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมปีที่ 2 และสามารถนำไปใช้ประกอบในการเรียนการสอนในวิชาพระพุุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาเหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และสามารถใช้เป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนครูได้เป็นอย่างดี เป็นผลงานที่ดีเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทางพระพุทธศาสนามากขึ้น

เนื้อหามีความสำคัญต่อการเรียนการสอน เหมาะสำหรับนำมาใช้กับนักเีรียนมาก ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทางพระพุทธศาสนามากขึ้น

เนื้อหาเหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และระดับประถมศึกษาชั้นอื่นๆ สามารถนำไปเป็นแนวการสอนได้ เพราะเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกัน ส่วนการทดสอบหลังเรียนก่อนเรียนสามารถทดสอบนักเรียนได้และรู้ระดับความรู้ของนัเรียนว่าครูต้องเตรียมการสอนแค่ไหน

เนื้อหาเหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สามารถนำไปเป็นแนวการสอนได้ เพราะเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกัน ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทางพระพุทธศาสนามากขึ้น

เนื้อหาเหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก และสามารถใช้เป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนครูได้เป็นอย่างดี เป็นผลงานที่ดีเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า