ให้แก้โปรแกรม ITw, ลาในช่วงทดลองงาน, ประเมิน คอส.เป็นข้าราชการ, ได้เงินเดือนเร็ว

 ในระหว่างการทดลองงาน ลาได้แค่ไหน, ต้องแก้ไขจำนวนหน่วยกิตในโปรแกรม IT, ถ้ามีอัตราบรรจุมาก ถึงจะสอบแบบเก่าก็ได้บรรจุ, เดือน พ.ย.54 ได้เงินเดือนวันที่ 18 พ.ย. เดือน ธ.ค.ได้วันที่ 23 ธ.ค.54 

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 11 พ.ย.54  ผมได้รับอีเมลจากคุณวรรณฤดี ผ่าน gotoknow.org  ถามว่า   “อยากทราบระเบียบการลาของครูผู้ช่วย ที่มีระยะเวลาทดลองราชการ 2 ปี มีสิทธิ์ลาแต่ละประเภทอย่างไรบ้าง เช่น ลาพักผ่อนได้กี่วัน วันลาสะสมได้กี่วัน”

             ตอบว่า   ถึงแม้จะอยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 6 เดือนของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอื่น  หรืออยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี ของครูผู้ช่วย  ก็มีสิทธิ์ลาได้ตามระเบียบปกตินั่นแหละครับ  ซึ่งมีการลา 9 ประเภท รายะเอียดมาก เช่นไม่มีสิทธิลาพักผ่อนถ้าบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ครบ 6 เดือน   ดูรายละเอียดระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ ที่  http://cddchiangrai.com/law.html
             แต่… ถ้าลานาน  ให้ขยายระยะเวลาทดลองงานออกไป  โดย
             สำหรับครูผู้ช่วย ถ้าลาคลอดบุตร ลาป่วย ลาเพื่อเข้าตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล เกิน 90 วัน ต้องยืดเวลาการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มออกไปอีกตามจำนวนวันที่ลาเกิน 90 วัน เช่นถ้าลาป่วย 100 วัน ( เกินไป 10 วัน ) ก็ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มรวม 2 ปี กับอีก 10 วัน

             ส่วนข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอื่น จะทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเพียง 6 เดือน จึงไม่มีสิทธิลาพักผ่อน ( เพราะ 6 เดือนแรก ลาพักผ่อนไม่ได้ รวมทั้งครูผู้ช่วยก็ลาพักผ่อนได้เมื่อเลย 6 เดือนไปแล้ว ) และเนื่องจากมีเวลาทดลองฯน้อยถ้าลาระยะเวลานาน จนเหลือระยะเวลาทดลองฯไม่เพียงพอที่จะประเมินผลการทดลอง สามารถขยายเวลาทดลองฯออกไปเท่ากับระยะเวลาของการลานั้น เช่น ลาป่วย 2 เดือน ก็สามารถขยายเวลาทดลองฯออกไปอีก 2 เดือน  ลาคลอด ลาเพื่อเข้าตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 3 เดือน ก็สามารถขยายเวลาทดลองฯออกไปอีก 3 เดือน

 

         2. เนื่องจากโปรแกรม ITw 2.0 หลักสูตรใหม่ทั่วประเทศ ระบุจำนวนหน่วยกิต ม.ปลาย วิชาเลือก พต32006 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว ไว้ผิด โดยระบุว่า 3 หน่วยกิต ที่ถูกต้องคือ 2 หน่วยกิต  ซึ่งจะทำให้เกิดความผิดพลาด เช่นให้จบไปทั้งที่ยังผ่านไม่ครบหน่วยกิต และเกรดเฉลี่ยผิดพลาด    จึงขอให้เข้าไปแก้ไขในโปรแกรม ITw51 2.0 ( ทั่วประเทศ ) ม.ปลาย โดยเข้าที่เมนู 3 - 3 ( ตารางรหัส - วิชา ) แก้จำนวนหน่วยกิตให้เป็น 2 หน่วยกิต

 

         3. วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย.54  คุณคำรณ ครูอาสาฯ แชทกับผม  ถามผมว่า  “ทราบข่าวมาว่า กศน.จะใช้วิธีคัดเลือกเป็นข้าราชการ โดยใช้วิธีประเมินเชิงประจักษ์ มีความเป็นไปได้ขนาดไหน”, “บางครั้งก็น้อยใจตนเองว่าครูอาสาฯเอาไปไว้ที่ไหน บทบาทหายไปมาก ประเมินทีหาผลงานจริงๆไม่มี”
             ผมตอบว่า   เป็นข้อเรียกร้องของกลุ่มครูอาสาฯที่ไปเรียกร้องกับท่าน รมต.ศธ. ให้ใช้วิธีประเมินเชิงประจักษ์แทนการสอบ  ผมคิดว่าถึงแม้จะบอกว่าการเลือกสรร ผอ.ยังแบ่งใช้วิธีคัดเลือกได้เลย แต่ การคัดเลือก ผอ.นั้น คัดเลือกจากข้าราชการที่เป็นผู้บริหารอยู่แล้วนะ มีระเบียบเปิดช่องให้ ( ถ้าจะเปลี่ยนจาก ผอ.อำเภอ เป็น ผอ.ภาค ก็น่าจะสั่งย้ายเอาเฉยๆได้ถ้าจะทำจริงๆ เพราะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาเหมือนกัน ) แต่นี่เป็นการเปลี่ยนประเภทจากพนักงานราชการเป็นข้าราชการ ผมว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้วิธีประเมินคัดเลือก อย่างมากก็ให้สิทธิสอบเฉพาะคนภายในแล้วก็ทำให้การสอบไม่ยากนัก
             ครูอาสาฯก็เน้นบทบาทอำนวยการในสำนักงานเหมือนข้าราชการ เรื่องสอบบรรจุมันอยู่ที่มีอัตราจะบรรจุมากแค่ไหน ที่ผ่านมาก็สอบได้กันเยอะแยะแต่มีอัตราบรรจุน้อย ถ้าเมื่อไรมีอัตราบรรจุมาก ถึงจะสอบแบบเก่าก็ได้บรรจุ

 

         4. วันที่ 14 พ.ย.54  คุณปุณนภา กศน.อ.แสวงหา ส่งไฟล์ Backup โปรแกรม ITw มาให้ผมทางอีเมล์  เพื่อดูว่าทำไมจึงลงทะเบียนซ้ำวิชาที่เคยลงทะเบียนในภาคเรียน 53/1 แต่ไม่ได้สอบปลายภาคและไม่ได้สอบซ่อม ไม่ได้
             ปัญหาเกิดจากมีผู้กรอกคะแนนสอบซ่อมให้ได้เกรด 1 ในภาคเรียน 53/1 ไปแล้ว   ( มีอยู่วิชาหนึ่ง กรอกคะแนนถูกต้อง คะแนนรวม 53 แต่เกรดเป็น 0   ให้ลองเข้าเมนูไปดู คะแนนปลายภาค - คะแนนระหว่าง - คะแนนปลายภาค สลับไปมา  เกรดอาจเปลี่ยนเป็น 1 เอง )

 

         5. เดือน พ.ย.และ ธ.ค.54 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่มีเลขที่อัตราอยู่กับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เร็วกว่าปกติ  โดยเดือน พ.ย.จะได้ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย.54 และเดือน ธ.ค.จะได้วันที่ 23 ธ.ค.54   ส่วนครู ปวช. ครู ศรช.ที่ไม่ได้เป็นพนักงานราชการ ครูประจำกลุ่ม พนักงานราชการจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ไม่ใช่ลูกจ้างชั่วคราวตามความหมายของกระทรวงการคลัง จะเป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง นายจ้าง/ผู้จ้าง กับ ลูกจ้าง/ผู้รับจ้าง คือ แต่ละจังหวัดอาจดำเนินการไม่เหมือนกัน ( ผมว่า แม้แต่ข้าราชการ ก็อาจมีบางจังหวัดดำเนินการไม่ทัน )


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 468434
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 14  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ครูปัด กศน.บางปะอิน
เขียนเมื่อ Thu Nov 17 2011 11:18:55 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณที่ให้ความรู้และสิ่งดีๆครับ

ไกรรุ่ง
เขียนเมื่อ Thu Nov 17 2011 20:35:16 GMT+0700 (ICT)

ข้อมูลที่ได้รับเป็นประโยชน์มากๆครับ โดบเฉพาะเรื่องโปรแกรมใอที สามารถนำไปปรับใช้งานในหน่วยงานได้เลยครับ

คุณครูอิ่มจิต กศน.ศรีสงคราม
IP: xxx.53.173.161
เขียนเมื่อ Thu Nov 17 2011 21:52:11 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ อ.เอกชัย มากคะ ที่ให้ความรู้ในงานทะเบียน หนูขอปรึกษาเพิ่มเติม เรื่องการเทียบโอนผลการเรียน หนูยังไม่แม่นในเรื่องหลักสูตรจากสถานศึกษาอื่นที่มาเทียบโอนผลการเรียน เช่น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และเปลี่ยนมาเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธสักราช 2551 ในช่วงไหน ร่วมทั้ง หลักสูตร ปวช.ด้วย อยากทราบชื่อหลักสูตรเต็มของทุกสถานศึกษา และหนูได้พิมพิ์ชื่อเต็ม ของหลักสูตร กศน.2544 แต่พิมพิ์ไม่ครบเพราะยาว โปรมแกรม itw51 ก้ตัดคำเลย

ไม่ทราบจะแก้ปัญหาอย่างไรคะ

Bonnie
เขียนเมื่อ Thu Nov 17 2011 22:06:37 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากมายค่ะ

ที่มาบอกให้เข้าใจมากขึ้น

ไม่ได้หวังมากมายกับการบรรจุค่ะ

ขึ้นบัญชีไว้ครั้งก่อน ๒๖๔ ก็เรียกไม่ถึง

ครั้งหลังไม่ตั้งใจสอบเพราะรู้ว่ามีโอกาสได้น้อย

และคงอีกนาน.....กว่าจะสอบได้

 

 

 

เอกชัย กศน.ผักไห่
เขียนเมื่อ Fri Nov 18 2011 10:10:50 GMT+0700 (ICT)

ตอบ คุณครูอิ่มจิต กศน.ศรีสงคราม

1. ชื่อหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มีเยอะครับ ให้ดูจากในใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่เขานำมาเทียบโอนจะดีกว่า  โดยในใบระเบียนแสดงผลการเรียนจะมีชื่อหลักสูตรที่ถูกต้องอยู่นะ เราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าหลักสูตรใดเริ่มเมื่อไร เปลี่ยนตอนไหน แต่เราต้องยึดชื่อหลักสูตรตามในใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่เขานำมาเทียบโอน  หลักสูตรใดที่ยังไม่มีนักศึกษานำมาเทียบโอน ก็ยังไม่ต้องพิมพ์ชื่อหลักสูตรนั้นไว้ในโปรแกรม IT

2. การคีย์ข้อมูลลงทะเบียนเรียน/เทียบโอนในโปรแกรม IT เมื่อเราเลือก "ประเภท" เป็น 1 ( เทียบโอนผลการเรียน ) ก็จะมีชื่อหลักสูตรต่าง ๆ ขึ้นมาให้เลือก ถ้าเห็นว่าหลักสูตรที่มีให้เลือกนั้นพิมพ์ไว้ไม่ดี/ไม่ถูกต้อง ก็สามารถแก้ไขโดยการลบชื่อหลักสูตรนั้นออกไปก่อนแล้วเพิ่มใหม่ให้ถูกต้อง แต่ถ้าไม่มีชื่อหลักสูตรที่ต้องการให้เลือก ก็ต้อง "เพิ่ม" ขึ้นใหม่

3. ในการพิม์ชื่อหลักสูตรเพิ่ม ถ้าชื่อหลักสูตรยาว ตอนนี้ให้พิมพ์ย่อให้สั้นลงไปก่อนครับ ถ้าพิมพ์เต็มแล้วยาวไม่เกินก็ให้พิมพ์เต็ม   คุณสุขุม ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้พัฒนาโปรแกรม IT บอกว่า โปรแกรมรุ่นต่อไปจะขยายช่องให้พิมพ์ได้ยาวขึ้น

ครูขวัญ
เขียนเมื่อ Fri Nov 18 2011 14:46:15 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณข้อมูลสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Fri Nov 18 2011 21:35:19 GMT+0700 (ICT)

มาเยี่ยมให้กำลังใจครับ

ครูลักษณ์ กศน.ตำบลเกาะเรียน
เขียนเมื่อ Fri Nov 18 2011 22:15:46 GMT+0700 (ICT)
 • ขอบพระคุณมากค่ะสำหรับข่าวสารข้อมูลดี ๆ ที่นำมาเสนอค่ะ
เอกชัย กศน.ผักไห่
เขียนเมื่อ Sat Nov 19 2011 06:05:41 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ ผอ. Ico48 ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจครับ

เอกชัย กศน.ผักไห่
เขียนเมื่อ Sat Nov 19 2011 09:24:47 GMT+0700 (ICT)

ตอบ คุณครูอิ่มจิต กศน.ศรีสงคราม เพิ่มเติม
        
ตอนนี้มีโปรแกรม ITw รุ่นใหม่ที่พิมพ์ชื่อหลักสูตรที่นำมาเทียบโอนฯได้ยาวขึ้นแล้วนะครับ คือรุ่น 18 พ.ย.54 ดาวน์โหลดได้ที่บันทึกใหม่ของผม

โสภณ เปียสนิท
เขียนเมื่อ Sun Dec 25 2011 09:06:31 GMT+0700 (ICT)
 
  
  • ด้วยอำนาจพระพุทธบริสุทธิ์ล้ำ
   ด้วยอำนาจพระธรรมล้ำเลอค่า
   ด้วยอำนาจพระสงฆ์ทรงศรัทธา
   พร้อมกันมาอำนวยชัยปีใหม่เทอญ

 

เอกชัย กศน.ผักไห่
เขียนเมื่อ Sun Dec 25 2011 10:11:13 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากครับ Ico48 ขอให้อาจารย์สุขี โชคดี ตลอดปีมะโรง นะครับ

เกษม
เขียนเมื่อ Sun Jan 29 2012 21:15:04 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับการแก้ไข นก.วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว จาก 3 เป็น 2 นก.สงสัยอยู่เหมือนกันค่ะ เลยเข้าไปดู ในweb คราวนี้ กระจ่างเลยค่ะ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

เอกชัย กศน.ผักไห่
เขียนเมื่อ Mon Jan 30 2012 05:03:16 GMT+0700 (ICT)

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ Ico48 Ico48 Ico48 Ico48 Ico48 Ico48 

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า