ตื่นรู้...พร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน

  ท่านทราบหรือไม่ว่า.....

      ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ สิบประเทศในเอเซีย อันประกอบด้วย     ประเทศไทย ลาว เวียตนาม กัมพูชา มาเลเซีย พม่า บรูไน ฟิลิปปิน อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ จะได้รวมกลุ่มกันเป็น ประชาคมประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้(Association for South East asian Nations) หรือที่เรียกว่า "ประชาคมอาเซี่ยน" (ASEAN)

     อะไรจะเกิดขึ้นบ้างจากการรวมกลุ่มกันครั้งนี้

๑.ยึดหลักการพื้นฐานร่วมกัน คือ

 • การตัดสินใจโดยใช้หลักฉันทามติ

 • การไม่แทรกแซงในกิจการภายในของกันและกัน

 • การร่วมมือเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน

๒.วัตถุประสงค์ของอาเซี่ยน

 • ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหารส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค

 • ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซี่ยนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓.เป้าหมายของอาเซี่ยน

 • ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศรวมกันเป็นประชาคมเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2558

 • มีการค้าเสรีระหว่างกัน ไม่มีการเก็บภาษีศุลกากร

 • เปิดให้มีการเคลื่อนย้ายทุนและการลงทุนอย่างเสรี

 • แรงงานมีฝีมือ มีอิสระในการหางานทำ

 • ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของอาเซียน

๔.สาขาความร่วมมือของอาเซี่ยน ๓ เสาหลัก คือ

 • ด้านการเมืองและความมั่นคง

 • ด้านเศรษฐกิจ

 • ด้านสังคมและวัฒนธรรม                                        

๕.ยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน

 • นโยบายที่๑ การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซี่ยน

 • นโยบายที่๒ การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา ประชาชน เช่นภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน

 • นโยบายที่๓ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาครูอาจารย์ในอาเซี่ยน

 • นโยบายที่๔ การเตรียมพร้อมเพื่อเปิดเสรีทางการศึกษา ควบคู่กับการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน

 • นโยบายที่๕ การพัฒนาเยาวชน เพื่อเป็นทรัพยากรสำคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน

 (สรุปจากข้อมูลการบรรยายของดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาฯกพฐ.)

      จากข้อมูลนี้ดิฉันคิดว่าเราในฐานะบุคลากรทางการศึกษา เราเตรียมการเพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน ให้กับเยาวชน ประชาชนคนไทย อยู่ในระดับที่ถึงพร้อมหรือไม่... เราจะได้ประโยชน์หรือเสียประประโยชน์ หาก ๗ อาชีพนี้คือ แพทย์ วิศวกรรม พยาบาล ทันตแพทย์ สถาปัตยกรรม นักบัญชี การสำรวจ สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี...เราเตรียมคนอย่างไร...

       -นักเรียน นักศึกษา หรือพ่อแม่ผู้ปกครองทราบข้อมูลนี้ไหม เพื่อการวางแผนการศึกษา หรือวางแผนอาชีพ...

       -เด็กไทยจะต้องรู้กี่ภาษา จึงจะอยู่รอดได้ในโลกวันนี้...

       -โรงเรียน สถานศึกษาจัดการศึกษาการเรียนรู้อะไร อย่างไร เพื่อการเตรียมพร้อมและให้ความรู้สู่อาเซี่ยน...

       -การเชื่อมต่อกันของเส้นทางไฮสปีดเทรน คุณหมิงถึงสิงคโปร์ เส้นทางเอเซี่ยนไฮเวย์เน็ตเวิคจะผ่านเมืองผ่านจังหวัดใดบ้าง...

      -ค่านิยมที่จะต้องปลูกฝังในความเป็นอาเซี่ยน ความภาคภูมิใจ ความหวงแหน ความรอบรู้ ความเข้าถึงกัน การยอมรับนับถือกันและกัน...เราจะสร้างอย่างไร...

      กิจรรมการเรียนรู้ ข้อเสนอแนะที่คุณครู หรือโรงเรียนควรจัด...เช่น

-กิจกรรมการเรียนรู้โดยจัดค่ายอาเซี่ยน

-จัดป้าย จัดมุมความรู้ASEAN BOARD หรือ Wall Poster หรือ Wall News

-บทเขียนที่เกี่ยวกับอาเซียนที่รับรู้จากสื่อต่างๆ ในแต่ละวัน โดยสรุปด้วยภาษาของตนเองอย่างง่ายๆและเขียนด้วยลายมือ 5-10 บรรทัด /ตามวัย

-  ข่าว-เศรษฐกิจ/การเมือง/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม/กีฬา

-  บทความ

-  บันทึกประจำวัน

-  ความคิดเห็น

-  เรื่องเล่า/นิทาน

-  ฯลฯ

ในส่วนที่ควรต้องพัฒนาอย่างยิ่งในทุกสถานศึกษา คือ สาระเพิ่มเติมในการจัดการเรียนรู้ที่ควรบูรณาการเรื่องอาเซี่ยนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร

     ขณะนี้ สพป.สุพรรณบุรีเขต๒ ได้ส่งเสริมให้ทุกสถานศึกษา นำความรู้เรื่องอาเซี่ยน สู่การเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พร้อมวางแผนและดำเนินการเตรียมการสู่ประชาคมอาเซี่ยน

      การเริ่มต้นวันนี้เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน คงไม่สายเกินไป หากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมมือกัน และดำเนินการโดยไม่ต้องรอการสั่งการจากหน่วยงาน หรือการคิดว่า...ไว้เริ่มดำเนินการเมื่อใกล้ถึงปี ๒๕๕๘ ดิฉันเกรงว่าจะเข้าทำนองกว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้...เสียแล้ว

       เพื่อนๆมีกิจกรรมแนะนำใดเพื่อการเปิดประตูสู่อาเซี่ยนเรียนเชิญนะคะ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 466963
 เขียน:  
 ดอกไม้: 21  ความเห็น: 38  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

โสภณ เปียสนิท
เขียนเมื่อ Wed Nov 02 2011 15:55:36 GMT+0700 (ICT)

มีประโยชน์มากครับ

อยากเห็นการพัฒนาการด้านภาษาที่จะใช้ติดต่อระหว่างกันครับ

ลำดวน
เขียนเมื่อ Wed Nov 02 2011 16:09:40 GMT+0700 (ICT)

โสภณ เปียสนิท สวัสดีค่ะ

ดีใจมากค่ะ มาให้กำลังใจรวดเร็วดีจัง ขอบคุณนะคะ

เด็กไทยอ่อนด้อยภาษาอังกฤษมาก

เรายังหาวิธีสอนที่ดีไม่พบ หรือว่าเราไม่รู้จะสอนอย่างไร...(ถามตัวเองค่ะ)

ในขณะที่อินโดเขาเริ่มสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่ สามกันแล้ว...

ไอดิน-กลิ่นไม้
เขียนเมื่อ Wed Nov 02 2011 18:07:59 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีค่ะ ท่าน ศน.ลำดวน
 • ไม่ทราบว่าปลอดภัยจากน้ำท่วมหรือเปล่าคะ
 • ประชุมมหาวิทยาลัย (27 ต.ค. 54) และประชุมคณะ (28 ต.ค. 54) ม.ราชภัฏอุบลฯ ก็มีเรื่อง "การเตรียมความพร้อมสู่ ASEAN COMMUNITY ในปี 2558 เป็นประเด็นหนึ่งในวาระแจ้งเพื่อทราบ
 • ขอเสริมข้อมูลเกี่ยวกับ ASEAN COMMUNITY ตามที่เคยลงในบันทึก วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ดังนี้ค่ะ...คุณนิติ นวรัตน์ (2554 : 15) ได้กล่าวไว้ในคอลัมน์ "เปิดฟ้าภาษาโลก" ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 สรุปความได้ว่า กลุ่มประเทศ ASEAN 10 ประเทศ (ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ) ได้ทำความตกลงร่วมกัน (Mutual Recognition Agreement : MRA) เพื่อความสะดวกในการยอมรับคุณสมบัติของนักวิชาชีพที่สำคัญ และการถ่ายเทแรงงานฝีมือระหว่างกัน จึงได้ลงนามร่วมกันใน "MRA 7 สาขาวิชาชีพ" ได้แก่ วิศวกร นักสำรวจ สถาปนิก แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และนักบัญชี ซึ่งจะส่งผลให้นับจากวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป บุคลากรใน 7 สาขาอาชีพดังกล่าวของแต่ละประเทศ จะไปทำงานในประเทศไหนก็ได้ในกลุ่ม ASEAN  เพื่อเป็นการทบทวนความจำของท่านผู้อ่านเกี่ยวกับ "กลุ่มประเทศ ASEAN (The Association of Southeast Asia Nations)"  จึงขอแสดงแผนที่ ชื่อประเทศ และธงชาติของประเทศสมาชิก ASEAN ทั้ง 10 ประเทศ ดังภาพล่าง 

          

 • นำแนวคิดการพัฒการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนักศึกษามาฝากค่ะ

 • ดูได้ที่นี่ค่ะ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/457133

ลำดวน
เขียนเมื่อ Wed Nov 02 2011 18:31:50 GMT+0700 (ICT)

ผศ. วิไล แพงศรี สวัสดีค่ะ

ขอบคุณอย่างยิ่งที่นำข้อมูลด้านอาเซี่ยนมาเติมเต็ม

ทำให้บันทึกนี้มีคุณค่ามากขึ้นนะคะ

ที่สุพรรณ๒ เรากำลังส่งเสริมโรงเรียนให้นำความรู้เรื่องอาเซี่ยน สู่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนค่ะ

อาจารย์มีคำแนะนำดีๆให้เสมอ มีอะไรช่วยมาเพิ่มอีกนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ ที่บ้านน้ำไม่ท่วมค่ะ

สันติสุข สันติศาสนสุข
เขียนเมื่อ Wed Nov 02 2011 19:01:43 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับอาจรย์ลำดวน

 • หายไปไหนมาเป็นนานสองนาน ครับ
 • เด็กไทยซึ่งก็คือลูกหลานของเรา สนใจ เข้าใจ และมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาเซี่ยนน้อยมาก น้อยกว่าเด็กๆในประเทศอื่นๆในอาเซี่ยนด้วยกัน
 • การคิดเรื่องอาเซี่ยนไม่ควรอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขัน แต่ควรช่วยให้เด็กๆรู้จักปรับตัว ยอมรับความแตกต่าง และเห็นช่องทางที่จะทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความเข้มแข็งที่อยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี
 • ในขณะที่คิดจะเอาประโยชน์จากความเป็นอาเซี่ยน ก็ควรให้เด็กคำนึงว่าเราจะช่วยสร้างความมั่นคง ความเป็นปึกแผ่นให้กับอาเซี่ยนได้อย่างไร ด้วย
 • เด็กๆคิดอย่างไรกับปัญหาต่างๆในอาเซี่ยน เช่นความไม่เป็นประชาธิปไตยในพม่า มหันตภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นรุนแรงในแต่ละประเทศ การแย่งชิงและล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาติอย่างขาดสติ เป็นต้น
 • ขอบคุณครับ(พูดมากไปหน่อย) ที่บ้านน้ำท่วมด้วยมั้ย ครับ

 

ลำดวน
เขียนเมื่อ Wed Nov 02 2011 21:20:45 GMT+0700 (ICT)

สันติสุข สันติศาสนสุข สวัสดีค่ะ

การที่เด็กไทยรู้เรื่องอาเซี่ยนน้อยมากนี้จะทำให้เด็กเราจะพูดเรื่องอาเซี่ยนกับเขาไม่รู้เรื่องรึเปล่า

แล้วครูเราล่ะ รู้เรื่องอาเซี่ยนแค่ไหน

ถ้าครูก็ไม่รู้แล้วใครจะพาเด็กเรียนรู้

เป็นเรื่องที่ลำดวนกำลังเป็นห่วงค่ะ

การสร้างค่านิยมดีๆให้เกิดกับเด็กในสังคมอาเซี่ยน

เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันนะคะ

ช่วงสิงหา-ตุลา เขตยุ่งมากๆจนไม่มีอารมสุนทรีย์เลยละค่ะ

เลยห่างหายไปจากบล็อคบ้าง

ช่วงนี้ก็ห่วงคนน้ำท่วม สงสารเหลือเกิน

บ้านคุณท่วมไหม ดวนไม่ท่วมค่ะ

ครูปอ
เขียนเมื่อ Thu Nov 03 2011 15:03:17 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะหัวหน้า

ยอมรับค่ะว่าตอนนี้ครูน่าจะนะคะ รับรู้เรื่องอาเซียน ได้ไม่มากนัก เพราะหลายเรื่องหลายราวที่พุ่งมายังโรงเรียนทำให้เหมือนกำลังถูกกดทับ ปอกำลังหาทางทำให้คุณครูที่โรงเรียนติดสปริงค่ะ จะได้กระเด้งกระดอน มีชีวิตชีวา สนุกและรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ได้โดยไม่ย่อท้อ เพราะถ้าครูเป็นดังเช่นหินผา..ไม่ขยับเขยื่อย รับสิ่งใหม่ ๆ ถ้าจะแย่

....ระลึกถึงหัวหน้าและทุกท่านที่สพป.สพ2 เสมอค่ะ

ด้วยความเคารพค่ะ

ลำดวน
เขียนเมื่อ Fri Nov 04 2011 09:23:28 GMT+0700 (ICT)

ครูปอ สวัสดีค่ะ

พี่กำลังกังวลเรื่องความตื่นตัวของครู ต่อความรู้เรื่องอาเซี่ยนนี้ค่ะ

เพราะถ้าครูยังไม่รู้ ก็จะทำให้เด็กไม่รู้ด้วย

พี่รอปออยู่นะ กำลังตามเรื่องตำแหน่ง

ไว้มาช่วยกันนะคะ

ขอบคุณค่ะ

อาร์ม
เขียนเมื่อ Fri Nov 04 2011 11:04:11 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีครับ
 • ผมก็กำลังติดตามเรื่องนี้เช่นกันครับ น่าสนใจมากต้องตื่นตัวจริงๆ ครับ
 • ประชาคมต้องมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก แต่ผลการทดสอบความรู้ตลอด 3 ปี ที่ผ่านมาในระดับชาติ วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่มีคะแนนต่ำสุดสำหรับเด็กไทย ซึ่งสวนทางกับนโยบาย
 • ต้องเร่งกันจริงๆ ครับ เพราะอีกไม่กี่ปีเอง
 • ดีัจังเลยครับที่นำเรื่องราวอาเซียนมาไว้ใกล้ๆ ตัว
 • ขอบคุณครับ
ลำดวน
เขียนเมื่อ Fri Nov 04 2011 11:13:54 GMT+0700 (ICT)

วศิน ชูมณี สวัสดีค่ะ

อยากให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องอาเซี่ยนอย่างจริงจังค่ะ

เพราะจะเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากกับการใช้ชีวิตของทุกคน

ต้องเตรียมตัวเองทั้งเรื่องภาษา เรื่องการเรียน เรื่องการเลือกวิชาชีพ

วศินดีมากค่ะที่ตื่นตัวกับเรื่องนี้

ไปช่วยน้ำท่วมที่ไหนบ้างคะ

เห็นอาจารย์ขจิตไปอยู่บ่อยๆ

ป.
เขียนเมื่อ Sat Nov 05 2011 12:41:53 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณคะ

 เราจะได้ประโยชน์หรือเสียประประโยชน์ หาก ๗ อาชีพนี้คือ แพทย์ วิศวกรรม พยาบาล ทันตแพทย์ สถาปัตยกรรม นักบัญชี การสำรวจ สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี...เราเตรียมคนอย่างไร...

ขอวิเคราะห์ ในแง่วิชาชีพ แพทย์ นะคะ
แพทย์ไทยส่วนใหญ่ มีจุดอ่อน คือ "ภาษาอังกฤษ" เช่นกันคะ 
บางคน มองว่า ดีเหมือนกัน ป้องกันไม่ให้ข้ามไปทำงานสิงคโปร์ มาเลเซีย
ที่จริงแล้ว..เชื่อว่า แพทย์ไทย ที่คิดไปปักหลักในสองประเทศนี้ ไม่น่าจะมาก
เพราะ สิงคโปร์ แม้ให้เงินเดือนสูง แต่ค่าครองชีพก็สูงมาก เมืองเล็ก อีกทั้งหากพูดภาษาจีนไม่ได้ ก็ลำบาก 
ส่วนมาเลเซีย ปัจจัยทางวัฒนธรรม ศาสนา เป็นตัวแปรสำคัญ
.
.

ขณะเดียวกัน หากจะแข่งขัน เป็น ศูนย์การแพทย์แนวหน้าของอาเซียน ในแง่บริการ การศึกษา เราน่าลงทุนกับภาษาอังกฤษคะ แพ้เขาก็ตรงนี้เท่านั้นเอง

 

เอื้องแซะ
เขียนเมื่อ Sat Nov 05 2011 17:26:06 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะท่านศน.ลำดวน การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของไทย ทำให้หลายองค์กรตื่นตัว โดยเฉพาะกระทรวงศธ. ลงทุนฝึกอบรมสร้างความตระหนักให้ผอ.สพป./รองผอ.สพป. สถานศึกษาหลายแห่งก็เร่งปรับตัว...บุคลากร ถ้าภาษาอังกฤษเข้มแข็งก็จะขับเคลื่อนได้เร็วนะคะ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Sat Nov 05 2011 17:52:51 GMT+0700 (ICT)
ลำดวน
เขียนเมื่อ Mon Nov 07 2011 13:14:53 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะหมอ ป

".... เราน่าลงทุนกับภาษาอังกฤษคะ แพ้เขาก็ตรงนี้เท่านั้นเอง..."

หมอคะตรงที่เราแพ้นี้สำคัญมากเสียด้วยนะคะ

เราด้อยเรื่องภาษาอังกฤษ ก็ทำให้เราสื่อสารกับเขาไม่ได้

แล้วเราก็ตามเขาไม่ทันค่ะ

เราลงทุนมากอยู่นะคะกับการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษ

แต่ไม่สำเร็จผลดังต้องการ

เพราะ...เรายังไม่ค้นพบวิธีสอนภาษาอังกฤษที่ดีพอ...

ลำดวนเองก็แย่เรื่องภาษาเหมือนกันค่ะ...

ขอบคุณมากค่ะที่มาแลกหเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดวน
เขียนเมื่อ Mon Nov 07 2011 13:21:06 GMT+0700 (ICT)

เอื้องแซะ สวัสดีค่ะ

บางทีการที่ สพฐ. ประชุมผอ. รอง และบางโรงเรียน

แต่เรามีสามหมื่นกว่าโรงเรียน

การจะขยายให้ทั่วถึงเรื่องอาเซี่ยนเราคงต้องช่วยกันนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

ลำดวน
เขียนเมื่อ Mon Nov 07 2011 13:30:03 GMT+0700 (ICT)

ขจิต ฝอยทอง สวัสดีค่ะ

".....•ภาษาเราด้อยกว่าชาติอื่น...."

อ.ขจิตคะ เราด้อยเรื่องนี้จริงๆ

เราหาทาง และทำทุกทาง

แต่ก็ไม่เกิดที่เด็กสักที ต้องทำต่อไปนะคะ

ชื่นชมอาจารย์ค่ะที่ลุยไปช่วยน้ำท่วมถึงสถานที่จริง

วิธีจับจรเข้ ไม่รู้ค่ะ ต้องไปถามไกรทอง....๕๕๕๕

ระวังจรเข้งับนะคะ

เหนื่อยไหมคะ...

แผ่นดิน
เขียนเมื่อ Mon Nov 07 2011 23:51:56 GMT+0700 (ICT)

ได้ใจความชัดเจนมากครับ ขออนุญาตนำไปเผยแพร่สู่การเรียนรู้ทางลัดให้ลูกศิษย์และบุคลากรอีกทอดหนึ่งนะครับ

ส่วนประเด็นเกี่ยวกับภาษานั้น ..ยังหนักใจไม่น้อยครับ

 • ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของอาเซียน

 • ลำดวน
  เขียนเมื่อ Tue Nov 08 2011 08:58:16 GMT+0700 (ICT)
  • แผ่นดิน สวัสดีค่ะ
  • ยินดีมากค่ะอาจารย์ ที่บล็อคนี้มีประโยชน์
  • เราต้องช่วยกันเผยแพร่ กระตุ้นการตื่นรู้
  • เพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน อย่างมีความพร้อมที่ดีค่ะ
  • ขอบคุณมากค่ะ
  ธรรมทิพย์
  เขียนเมื่อ Wed Nov 09 2011 15:36:54 GMT+0700 (ICT)
  • สวัสดีค่ะ ศน.ลำดวนIco48
  • แวะมาศึกษาเรื่องประชาคมอาเซียนอ่านแล้ว
   ชัดเจนดีค่ะ
  • ทุกอย่างล้วนเป็นดาบสองคม "รู้เขารู้เรา"จึงจะเอาตัวรอด ทุกวันนี้คนไทยไม่ยอม "รู้เขา"
   มีแต่ต่างชาติที่จะมา "รู้เรา" เขาเข้ามาเรียนภาษาไทยกันมากมายเพื่อตักตวงผลประโยชน์และทรัพยากรธรรมชาติจากเรา
  • อนาคตหากคนไทยยังอ่อนแอในด้านวัฒนธรรมและรากเหง้าของตนเอง  สุดท้ายเราจะเหลืออะไร  น่าเป็นห่วงจริง ๆ ค่ะ
  ลำดวน
  เขียนเมื่อ Thu Nov 10 2011 06:21:04 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะ คุณธรรมทิพย์

  คนไทยเรามักไม่ค่อยสนใจสิ่งที่ยังมาไม่ถึง

  แต่จะตระหนกและวุ่นวายกับสิ่งที่มาถึงตัวแล้วอย่างมาก

  เช่นเราทราบว่าอินโดนีเซียเขาเตรีมสอนภาษาไทย

  เพื่อเข้ามาหางานทำ หรือสร้างงานในเมืองไทย

  ไทยเราภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางทั่วโลก เราก็ยังทำให้คนไทยสื่อสารไม่ได้

  หนักใจพอสมควรค่ะ...

  ขอบคุณที่มาแลกเปลี่ยนค่ะ

  พิสูจน์
  เขียนเมื่อ Thu Nov 10 2011 08:33:19 GMT+0700 (ICT)

  ดีครับยุโรป เขายังรวมตัวกันใช้สกุลเงินเดียวกัน อาเซี่ยน เราถ้ารวมกันได้จริงอย่างหลักการจะมีอำนาจต่อรองอย่างยิ่ง เพราะหลายประเทศในอาเซี่ยน เป็นประเทศที่ผลิตสินค้ามากที่สุดในโลกหลายชนิดโดยเฉพาะสินค้าด้านเกษตร ต่อไปประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลาง ต้องงอนง้อเรา เพราะน้ำมันเขาหมด และไม่มีอาหารกิน เห็นด้วยที่ทุกเขตพื้นที่การศึกษาควรปลุกเยาวชนให้ตื่นตัวรับความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก แต่ตอนนี้น้ำยังนองบ้านผมอยู่เลยครับ เวลาจะไปโรงเรียนต้องพายเรือไป ๒ กิโลเมตร ไปต่อจักรยานยนต์อีก ๒ กิโลเมตร แล้วไปต่อรถยนต์อีก ๕ กิโลเมตร กว่าจะถึงโรงเรียนเหนื่อยเลยครับ หัวหน้าลำดวน คิดอยู่แต่ว่าเมื่อไรน้ำจะลดครับ

  ลำดวน
  เขียนเมื่อ Thu Nov 10 2011 13:33:33 GMT+0700 (ICT)
  • พิสูจน์ สวัสดีค่ะ
  • การรวมกันเป็นอาเซี่ยนได้ลงนามกันในปฏิณญาอาเซี่ยนสิบประเทศแล้ว
  • คงต้องมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างในปี ๒๕๕๘ แน่นอน
  • อำนาจการต่อรองเราคงดีขึ้นแน่ค่ะ ตอนนี้มีหลายประเทศในทวีปอื่นมาขอร่วมด้วยแล้วค่ะ เช่นจีน ออสเตรเลีย ฯลฯ
  • โรงเรียนควรต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเตรียมเด็ก
  • คุณครูคงต้องช่วยกันค่ะ
  • ขอบคุณมากค่ะที่แวะมา
  • สบายดีนะคะ
  พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..
  เขียนเมื่อ Sat Nov 12 2011 08:56:06 GMT+0700 (ICT)

  มาเยี่ยมคุณโยมอาจารย์ มารับทราบเรื่องราว ขออนุโมทนา ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

  มนัสดา
  เขียนเมื่อ Sat Nov 12 2011 14:00:40 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะพี่Ico48

  • เป็นความรู้ใหม่ค่ะถ้าไม่แวะมาคงเสียดายแย่
  • ขอบคุณมากนะคะที่นำมาแบ่งปัน
  • สุขสันต์วันหยุดค่ะ

   

  ลำดวน
  เขียนเมื่อ Sat Nov 12 2011 20:18:43 GMT+0700 (ICT)
  • การบนมัสการ พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ทิวาพัฒน์
  • ขอบพระคุณที่แวะมาเยี่ยมเจ้าค่ะ
  • ที่วัดเป็นอย่างไรบ้างคะ
  ลำดวน
  เขียนเมื่อ Sat Nov 12 2011 20:22:38 GMT+0700 (ICT)

  มนัสดาสวัสดีค่ะ

  ป๊๒๕๕๘ เป็นต้นไป พยาบาลจะสามารถเลือกไปทำงานได้โดยเสรี ๑๐ ประเทศนี้

  ต่อไปจะมีคนเลือกเรียนพยาบาลมากขึ้นนะคะ

  ขอบคุณที่แวะมาและนำดอกไม้มาฝาก

  เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
  เขียนเมื่อ Sat Nov 12 2011 22:35:09 GMT+0700 (ICT)
  • แวะมาเยี่ยมครูลำดวน

  อาเซี่ยน ใกล้ตัวเราแล้ว เรื่องภาษา นั้นเอายังมีปัญหาที่จะสื่อสาร

  ลำดวน
  เขียนเมื่อ Sun Nov 13 2011 07:56:31 GMT+0700 (ICT)

  เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์ สวัสดีค่ะ

  อาเซี่ยนใกล้ตัวเรา แต่เราจะตามไม่ทันเรื่องภาษาราชการของอาเซี่ยน

  ท่านมหาคิดว่าเราจะทำอย่างไรกันได้บ้างในการช่วยเรื่องนี้ค่ะ

  ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี
  เขียนเมื่อ Sun Nov 13 2011 09:52:10 GMT+0700 (ICT)

  พี่ ศน.ลำดวน ค่ะ

  ที่หน่วยงานมีดำริสร้างเว็บไซต์รวมเรื่องอาเซียน เพื่อเป็นศูนย์รวมข่าวสารการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมฯ ของหน่วยงาน องค์กรทั้งภาคราชการและเอกชน ค่ะ ขอบคุณความรู้และดำเนินการในภาคการศึกษาค่ะ

  ลำดวน
  เขียนเมื่อ Sun Nov 13 2011 21:19:50 GMT+0700 (ICT)

  ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี สวัสดีค่ะ

  ยินดีมากค่ะที่ได้ทราบความเคลื่อนไหวด้านอาเซี่ยนจากคุณ

  ขณะนี้รู้สึกว่าทุกหน่วยงานเริ่มตื่นตัวเตรียมการนะคะ

  เราเริ่มเรียนรู้เตรียมการเร็ว ก็จะทำให้รู้เท่าทันนะคะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
  เขียนเมื่อ Tue Nov 15 2011 04:17:57 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับท่านศน. ลำดวน

  ทางภาคประชาสังคมก็มีคนให้ข้อมูล เรื่องประชาคม อาเชี่ยน

  แต่ไม่ได้ลง รายละเอียด

  เพียงแต่บอกพวกเราให้เตรียมความพร้อมของชุมชน

  โดยการจัดการตนเองของชุมชน ใช้ กระบวน สภาองค์กรชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อน

  sr
  เขียนเมื่อ Tue Nov 15 2011 05:07:47 GMT+0700 (ICT)

  ASEAN have conflicting versions of histories of their past interactions. Not all versions of histories are 'neutral' and/or harmony-supporting. Conflicting versions of histories are taught and cemented into cultures for a long time.

  This issue may be one of difficult adjustments to be made. People may accept different views about their relations in the future, would they accept different truths about their histories?

  How do we deal with this issue?

  -- Revised histories to provide a neutral history for all ASEAN?

  -- Develop more tolerance or avoidance of differences in histories

  -- Develop cooperative and remedial protocol for resolving conflicts in interactions

  -- ...

  This is rich ground for research for ASEAN cooperation. Young students, older researchers, tradespeople and merchants, officials and police, laws and regulations, ... Myriads of conflicting versions of differences are to be listed and resolved. This is an important investment for ASEAN -- not just for economic benefits.

  We are asking our children to prepared for ASEAN.

  Are we preparing for ASEAN?

  ลำดวน
  เขียนเมื่อ Tue Nov 15 2011 06:01:37 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะวอญ่า

  ดีใจมากที่ภาคประชาสังคมก็มีการเตรียมการ

  วันก่อนดูรายการของพุทธศาสนา

  ก็มีการพูดถึง และเตรียมการเช่นกัน

  ทุกภาคส่วนควรต้องเตรียมการเช่นกัน

  ขอบคุณมากค่ะที่มาแลกเปลี่ยน

  ลำดวน
  เขียนเมื่อ Tue Nov 15 2011 15:01:19 GMT+0700 (ICT)
  • สวัสดีค่ะคุณ sr

  ".......We are asking our children to prepared for ASEAN.

  Are we preparing for ASEAN?...."

  • คำถามนี้จะเกิดขึ้นเมื่อครูของเราต้องมีความรู้เรื่องอาเซี่ยนด้วยนะคะ
  • เรากำลังร่วมกันขับเคลื่อนค่ะ
  • thank  you....
  sr
  เขียนเมื่อ Fri Nov 18 2011 04:59:14 GMT+0700 (ICT)

  Hi อ.ลำดวน

  I forgot to raise another point in regard to education among ASEAN:

  There is an opportunity for teachers to be (let us call) ASEAN-teachers.

  There could be exchange-teachers programs among ASEAN to promote education collaboration and to advance career of teachers and so on.

  What would be qualifications for ASEAN-teachers?

  - 2nd language skill would be one of them.

  - Cultural understanding would be a good thing to have --a must to learn-- because different background cultures demand different interaction 'manners'.

  - Shortage of teachers in Science, English and Mathematics is everywhere in ASEAN and the world. Competent teachers in these areas are at present in demand!

  These are food for thought. Several issues are to be expected and identified. Lot more work to do.

  ลำดวน
  เขียนเมื่อ Mon Nov 21 2011 08:58:05 GMT+0700 (ICT)
  • Hi sr
  • "...What would be qualifications for ASEAN-teachers?..."
  • ประเด็นนี้แหละค่ะ ที่หน่วยงานทางการศึกษาต้องเตรียมให้เกิดกับคุณครู
  • ภาษาอังกฤษครูเราก็ยังเป็นปัญหา แล้วทักษะพื้นฐานทางภาษาอื่นที่ควรรู้เพิ่มเติม
  • ภาระนี้ ตัวครูเองควรต้องพัฒนาตัวเองด้วยนะคะ
  • ขอบคุณมากนะคะ ที่มีคำแนะนำดีๆให้เสมอ
  นาง จุไรรัตน์ ธูปบูชา
  เขียนเมื่อ Mon Nov 21 2011 22:45:40 GMT+0700 (ICT)

  การเรียยนรู้สู่สมาคมอาเซียน เราต้องจัดการศึกษาให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาททุกอย่างใช่ไหมคะ

  ไม่ว่าการรับประทานอาาร การให้นามบัตรแก่ผู้อื่น เช่น เมื่อรับนามบัตรมาแล้วห้ามรีบนำใส่กระเป๋าเราต้องอ่านและวางไว้ก่อน การรับประทานอาหารก็เหมือนกันต้องดูว่าประธานรับประทานหรือยังถ้ายังเราก็ต้องรอก่อนใช่ไหมคะ

  เป็นการส่งเสริมวินัยในตนเองดีจริง ๆ นะคะ นี่แหละค่ะเาเรียกว่าการเข้าสู่ประตูอาเซียน ไม่ทราบว่าเอามะพร้าวห้าวมาขายให้หรือเปล่านะคะ

  ดังกิรก็มีด้วยประการฉะนี้แล

  จุค่ะ

  ลำดวน
  เขียนเมื่อ Tue Nov 22 2011 11:37:36 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดี่ค่ะครูจุไรรัตน์

  ใช่ค่ะเราต้องเตรียมนักเรียนอย่างรอบด้าน

  ทั้งเรื่องความรู้ที่ควรรู้จัก ๑๐ ประเทศในอาเซี่ยน

  เรื่องประเพณีวัฒนธรรม

  เรื่องภาษาเพื่อนบ้าน และภาอังกฤษ

  เรื่องการดูแลตนเอง กับการเข้าสังคมก็ใช่ค่ะ

  ฯลฯ

  ขอบคุณครูจุ...ค่ะ

   อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
   ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
  {{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
   ใส่รูปหรือไฟล์
   
  บันทึกที่เกี่ยวข้อง
   บันทึกก่อนนี้
   บันทึกใหม่กว่า