พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กับกิจกรรม กศน.

 ติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ 

         

          กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา กำหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔   http://www.gotoknow.org/file/nfeaim03/learn.pdf  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีความสามารถและทักษะในการเรียนรู้  ตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

กิจกรรมที่ดำเนินการเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๔

http://www.gotoknow.org/blog/nfeaim/446267         

กิจกรรมเดือน  กรกฎาคม ๒๕๕๔   มีดังนี้

 

โครงการ จิตอาสา มุ่งหน้าทำดี  คุ้มครองผู้บริโภคสู่ชุมชน

วันที่  ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

 

วัตถุประสงค์โครงการ

          ๑.   เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตอาสา  มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

          ๒.  อบรมให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่ครูและนักศึกษา

          ๓.  นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปให้คำปรึกษาแนะนำแก่เพื่อน ๆ  ครอบครัว และชุมชนให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

          ๔.  เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาในการมั่วสุ่ม  การใช้สารเสพติด  และให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

 

                                 

 

โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 

รุ่นที่ ๑  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๔

 

วัตถุประสงค์โครงการ

          ๑.   เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ  และคุณค่าที่เกี่ยวพันกับชีวิต

          ๒.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการคิด และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

          ๓.  เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากประสบการณ์ตรง โดยใช้แหล่งเรียนรู้จากสภาพจริง

 

                                                

 

 

                                                                    

 

 

                                                                                                        

                                                

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 451832
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Sun Jul 31 2011 22:48:36 GMT+0700 (ICT)

มาเยี่ยมชมผลงานและให้กำลังใจครับ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า