การวิจัยในชั้นเรียน

 วิจัยหน้าเดียว 

การวิจัยในชั้นเรียน

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท

 

ชื่องานวิจัย  รายงานพัฒนาทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนชั้น ป.1  โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ

ชื่อผู้วิจัย  นางสาวเกษราภรณ์  เดือนแรม

 

1.  ภูมิหลัง

           จากประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์พบว่านักเรียนขาดทักษะการคิดคำนวณ  (การลบ)  ซึ่งส่งผลต่อการเรียนคณิตศาสตร์ในทักษะอื่นๆ

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

            -  คำถามวิจัย  ทำอย่างไรนักเรียนชั้น  ป. 1  จึงจะมีทักษะการคิดคำนวณดีขึ้น

            -  จุดประสงค์  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ  (การลบ) 

3.  ขอบเขตของการวิจัย

          ใช้นักเรียนชั้น  ป. 1  ปีการศึกษา  2553  จำนวน  22  คนในระยะเวลา  4   สัปดาห์  สัปดาห์ละ  5  คาบ

4.  นิยามศัพท์เฉพาะ

          นักเรียน  คือ  นักเรียนชั้น  ป. 1  จำนวน  22  คน

          นวัตกรรม  คือ  แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ  จำนวน  10  ชุด         

5.  สมมุติฐานการวิจัย

          เมื่อได้ใช้นวัตกรรม  (แบบฝึกทักษะ)  ที่สร้างขึ้น  นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณดีขึ้น

6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            นักเรียนชั้น  ป.1  จำนวน  22  คน  มีทักษะการคิดคำนวณดีขึ้น

7.  วิธีดำเนินการวิจัย

            7.1  ประชากร  นักเรียนชั้น  ป. 1  ในปีการศึกษา  2553  จำนวน  22  คน

            7.2  กลุ่มตัวอย่าง  นักเรียนชั้น  ป. 1  จำนวน  22  คน  ในปีการศึกษา  2553 มีทักษะการคิดคำนวณต่ำ

            7.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

                      -  แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ  จำนวน  10  ชุด

                      -  แบบสังเกตุ

                      -  แบบทดสอบ  ทักษะการคิดคำนวณจำนวน  2  ชุด  (ก่อนใช้นวัตกรรมและหลังใช้นวัตกรรม)

8.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

            8.1  ทดสอบก่อนหลัง

            8.2  คำนวณการวิจัย  (ใช้แบบฝึกทักษะ)

            8.3  ทดสอบหลังเรียนและสรุปผลการใช้นวัตกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): วิจัยหน้าเดียว 
 หมายเลขบันทึก: 444867
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า