สมาชิก
แลกเปลี่ยน

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาของครูเกียรติยศ

สรุปวิจัยส่ง เลขที่ 72ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาของครูเกียรติยศ  โดยสาโรช โศภีรักข์

บทที่  1

ศึกษาการยอมรับ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาของครูเกียรติยศ  ว่ามีกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาอย่างไร  ทำเป็นกรณีตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

 

บทที่  2

- ความหมายของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

- ประเภทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

- ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

- หลักการและทฤษฎีทางการติดต่อสื่อสาร

- ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติและแรงจูงใจ

- ความหมายครูเกียรติยศ

บทที่  3

เก็บรวบรวมการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม  8  ตอน

- ตัวแปรต้น  คือ  คุณลักษณะส่วนตัวของครูเกียรติยศ

- ตัวแปรตาม  คือ  ผลของการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาของครูเกียรติยศ

บทที่  4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงว่าให้เห็นว่าครูเกียรติยศยอมรับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษา แต่พฤติกรรมโดยรวมครูเกียรติยศ  เปิดรับสื่อมวลชน  สื่อบุคคลน้อย  อาจเป็นเพราะ  ตัวครูเกียรติยศไม่ค่อยสนใจรับรู้ข่าวสารต่างๆ  หรือมีภารกิจจากงานประจำมาก

บทที่  5

สรุปผลและข้อเสนอแนะการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของครูเกียรติยศขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายสาเหตุ  เช่น  อายุ  การศึกษา  และลักษณะการทำงาน ส่วนด้านตัวนักเทคโนโลยีการศึกษาจะต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่ผู้ที่อยู่ในวงการอื่นๆ  เช่น นักการศึกษา  นักฝึกอบรม  หรือผู้ทำหน้าที่ทางด้านการเผยแพร่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: ส่งสรุปวิจัย ดร.ดิศกุล 
· หมายเลขบันทึก: 441526 · เขียน:  
· ดอกไม้:
1
 · อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
แจ้งลบ
แจ้งลบ
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
ใส่รูปหรือไฟล์