รับครูอัตราจ้าง

 มีใบประกอบวิชาชีพครู  

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
*********************
                ด้วยโรงเรียนบ้านหมอมุ่ย จะดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย  ปีการศึกษา 2554 
1.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ( อัตราค่าจ้างเดือนละ  7,940 บาท )
       ครูอัตราจ้าง (วุฒิปริญญาตรี)  รวม  1  อัตรา                          
2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้
        2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  43  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
        2.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่  ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  สำเร็จการศึกษา  
        2.4  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช
3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
        ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่
โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย  หมู่ที่ 4 ตำบลละหาร  อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง  ตั้งแต่วันที่ประกาศ   จนถึงวันที่   10  พฤษภาคม   2554  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  สามารถโทร        สอบถามได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์  089-8343739  , 089-5449551  ,  089-8254371
4. วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
     โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
5.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
      5.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง           จำนวน  1  ฉบับ
      5.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ
      5.3  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ
      5.4  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิฉบับจริงพร้อมสำเนา 
จำนวน 1 ฉบับ
       5.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ
       5.6  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  3  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
6.  การยื่นใบสมัคร
        6.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  และต้องกรอก รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
        6.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
        6.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
7.  กำหนดวันสอบสัมภาษณ์
       สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11  พฤษภาคม 2554   เวลา 9.00 น. – 12.00 น.                  ณ โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย             
8 .  การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
      ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่   12  พฤษภาคม 2554                    ณ  โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย  และ E-mail: serarom9@gmail.com
 
                                    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ครูผู้สอน 
 หมายเลขบันทึก: 438364
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Fri May 13 2011 21:25:55 GMT+0700 (ICT)

มาเยี่ยมและให้กำลังใจในการทำงานครับ

ณฐมน
เขียนเมื่อ Tue Jun 07 2011 20:40:13 GMT+0700 (ICT)

คิดถึงเสมอ ไม่เคยลืม

นางสาวศศิธร ง่วงกลางดอน
IP: xxx.205.48.23
เขียนเมื่อ Tue Feb 28 2012 21:50:22 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

หนูชื่อศศิธร ง่วงกลางดอน

เรียนจบ คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

ปี 2554

โทร 0833687203

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า