สมาชิก
แลกเปลี่ยน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกษียณอายุราชการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ มข.
การปฏิบัติ
รับเรื่องจากงานทะเบียนประวัติแจ้งรายชื่อ  ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ  ราชการ1.                 ตรวจสอบรายละเอียดกับบัญชีถือจ่าย  ข้าราชการและลูกจ้างประจำ2.                 จัดทำหนังสือถึงหน่วยงานเพื่อให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการประจำปี 
 
นำเสนอผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ลงนาม  โดยผ่านหัวหน้างาน
1.                เมื่อได้มีการลงนามแล้ว  นำไปออกเลขที่หนังสือที่งานธุรการ2.                ส่งหนังสือให้หน่วยงาน  โดยแนบรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ พร้อมรายละเอียดเงินเดือนในปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการให้หน่วยงานพิจารณาเลื่อนขั้น3.                เรื่องเดิมเก็บรอหน่วยงานแจ้งกลับมา
1.                 เมื่อคณะ/หน่วยงานแจ้งรายละเอียดการเลื่อนขั้นมาตรวจสอบรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำที่หน่วยงานเสนอกับบัญชีถือจ่าย2.                 พิมพ์รายชื่อผู้ที่หน่วยงานเสนอเลื่อนกรณีพิเศษ  2  ขั้น  1.5  ขั้น  และ  1 ขั้น       ให้อธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ3.                 เมื่ออธิการบดีอนุมัติให้เลื่อนขั้นจัดทำประกาศและคำสั่งเลื่อนขั้นของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
 
การปฏิบัติ
4.  ตรวจสอบความถูกต้อง
นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติและลงนาม  โดยผ่านหัวหน้างานและผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
1.                 เมื่อได้มีการลงนามแล้ว  นำไปออกเลขที่ คำสั่งและประกาศที่งานธุรการ2.                 งานธุรการส่งสำเนาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่องเดิมเก็บเข้าแฟ้มเลื่อนขั้นผู้เกษียณอายุ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: ภัสพร 
· หมายเลขบันทึก: 43320 · เขียน:  
· อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
ใส่รูปหรือไฟล์