สมาชิก
แลกเปลี่ยน

ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน

 Social Network Ning 

ผลการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารสำรับบุคคลทั่วไป การนำมาประยุกต์ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีการโต้ตอบในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   การวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ 2 กลุ่ม  จำนวน 61 คน ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 41 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  เครื่องมือการเรียนรู้บนเครือข่ายสังคมการรู้ Ning แบบสำรวจผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

        ผลการวิจัยพบว่า ผลการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมการเรียนรู้ มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ผู้เรียนและผู้สอนต้องดำเนินการไปด้วยกัน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ รับสมาชิกใหม่ ใส่ใจปัญหา ศึกษาสถานการณ์ ทำงานร่วมสังคม และชื่นชมการเรียนรู้  จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการโต้ตอบประเด็นถาม-ตอบ ร้อยละ  98.11  ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการนำเครือข่าย Ning  เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63, SD = 0.5)  และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้ Ning เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63, SD = 0.50)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

· คำสำคัญ: วิจัย ict นวัตกรรม คอมพิวเตอร์ศึกษา สื่อมัลติมีเดีย ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน 
· หมายเลขบันทึก: 429658 · เขียน:  
· ดอกไม้:
4
 · ความเห็น:
3
 · อ่าน: แสดง 
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
ประสิทธิ์ หนูกุ้ง
เขียนเมื่อ Sat Mar 05 2011 20:52:56 GMT+0700 (ICT)

มาเยี่ยมและจะติดตามครับ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Sun Mar 06 2011 10:57:07 GMT+0700 (ICT)
  • ดีใจที่เห็นงานของอาจารย์
  • มาเขียนบ่อยๆๆนะครับ
nokky
เขียนเมื่อ Sun Mar 06 2011 15:40:45 GMT+0700 (ICT)

เรียนวันนี้ได้เทคนิคไปสอนเด็นไม่ให้น่าเบื่อมากเลยค่ะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์