รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับ

 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับ 

ชื่อเรื่อง  รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา  นายอนุชิต  อาจหาญ

บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 และเพื่อศึกษาความสนใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านขุนยะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน   12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสังเกตความสนใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยใช้สูตร E1/E2 วิเคราะห์คะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนจากการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนด้วยค่าร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้น และวิเคราะห์แบบสังเกตของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการศึกษาพบว่า

                    1.  ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.22/86.24 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 แสดงว่าชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ที่จัดทำขึ้นมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้

                    2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 11.17 และคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 25.42 ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนเท่ากับ 14.25 คิดเป็นร้อยละ 47.50 แสดงให้เห็นว่า ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพและคุณภาพ สามารถพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สูงขึ้นจริง

                    3.  นักเรียนมีความสนใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 426137
 เขียน:  
 ความเห็น: 52  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ปณิดา
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ Mon Feb 14 2011 20:09:23 GMT+0700 (ICT)

ผลงานน่าสนใจน่าจะมีตัวอย่างชุดกิจกรรมค่ะ

ศรีแพร
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ Mon Feb 14 2011 20:13:49 GMT+0700 (ICT)

งานวิจัยน่าสนใจ  สามารถนำไปปะยุกต์ใช้กับนักเรียนได้

บรรณสรณ์
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ Mon Feb 14 2011 20:17:10 GMT+0700 (ICT)

ขอชมเชยในความตั้งใจของคุณครูในการพัฒนาเด็กๆค่ะ

แหม่ม
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ Mon Feb 14 2011 20:20:01 GMT+0700 (ICT)

ผลงานน่าสนใจนำไปเป็นแบบอย่างได้ค่ะ

พี่แอ๊ด
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ Mon Feb 14 2011 20:23:19 GMT+0700 (ICT)

น่าจะมีตัวอย่างชุดกิจกรรมให้ดูด้วยค่ะ

เปิ้ล
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ Mon Feb 14 2011 20:26:10 GMT+0700 (ICT)

ผลงานน่าสนใจ ขอชมเชยในความตั้งใจของครูครับ

ศักดิ์
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ Mon Feb 14 2011 20:29:44 GMT+0700 (ICT)

ขอชุดกิจกรรมเป็นตัวอย่างด้วยครับผม

พิชญาพา
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ Mon Feb 14 2011 20:33:43 GMT+0700 (ICT)

ขอตัวอย่างแบทดสอบก่อน-หลังเรียนด้วยได้ไหมค่ะ

ปราณี
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ Mon Feb 14 2011 20:46:42 GMT+0700 (ICT)

ชุดกิจกรรมน่าสนใจ

ฟ้าใส
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ Mon Feb 14 2011 20:53:30 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ชุดกิจกรรมไว้ศึกษาจังเลย

แอ๊ว
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ Mon Feb 14 2011 20:56:45 GMT+0700 (ICT)

มึตัวอย่างชุดกิจกรรมไหมคะเด็กหนูก็มีปัญหานี้เหมือนกัน

เหรียญ
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ Mon Feb 14 2011 21:03:57 GMT+0700 (ICT)

ชุดกิจกรรมมี 4 ชุดอยากศึกษาจังครับ

ประสงค์
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ Mon Feb 14 2011 21:13:44 GMT+0700 (ICT)

ปัญหาเดียวกันน่าสนใจชุดกิจกรรมดังกล่าว

เอกโกวิทย์
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ Mon Feb 14 2011 21:18:34 GMT+0700 (ICT)

ชุดกิจกรรมเสริมทักษะน่าสนใจมาก ๆๆๆๆ

สมพร
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ Mon Feb 14 2011 21:32:04 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ตัวอย่างเครื่องมือจังจ้า

ณัฏฐ์
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ Mon Feb 14 2011 21:39:55 GMT+0700 (ICT)

ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ

ประเสริฐ
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ Mon Feb 14 2011 21:48:13 GMT+0700 (ICT)

ชุดกิจกรรมเป็นประโยชน์กับผมมาก น่าสนจัย...

ผดุง
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ Mon Feb 14 2011 21:58:30 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบพระคุณคราบที่ให้แนวคิด  ผลงานเยี่ยม.....

อิทธิพล
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ Mon Feb 14 2011 22:35:04 GMT+0700 (ICT)

ได้แนวคิดดี ดี อีกเยอะจากรายงาน ขอบคุณจริง ๆ

โสภี
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ Mon Feb 14 2011 22:40:23 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน    ชุดกิจกรรมน่าสนใจ

วรวุฒิ
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ Mon Feb 14 2011 23:20:00 GMT+0700 (ICT)

ฝากชุดกิจกรรมมาให้ด้วย  น่าสนใจ

มณีรัตน์
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ Mon Feb 14 2011 23:27:19 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ ที่นำเสนอสิ่งดี ๆๆๆ

นิคม
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ Mon Feb 14 2011 23:34:08 GMT+0700 (ICT)

ชุดกิจกรรมน่าศึกษา น่าติดตาม

วาสนา
IP: xxx.204.24.252
เขียนเมื่อ Tue Feb 15 2011 22:53:22 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากที่ได้อ่าน

กาญจนา
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 18:25:13 GMT+0700 (ICT)

ผลงานน่าสนใจอยากได้ตัวอย่างชุดกิจกรรมบ้างค่ะ

อำไพ
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 18:28:51 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณที่ให้แนวคิดอยากขอตัวอย่างชุดกิจกรรมบ้างได้ไหมค่ะ

ดำรง
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 18:32:01 GMT+0700 (ICT)

น่าสนใจมากครับขอชมเชยในความขยันของครู

โสภา
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 18:34:40 GMT+0700 (ICT)

น่าสนใจมากค๊าอยากขอตัวอย่างชุดกิจกรรมบ้างได้บ่ค้า

วิบูลย์
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 18:40:21 GMT+0700 (ICT)

น่าสนใจครับมีชุดฝึกเผยแพร่ไหมครับขอมั่งดิ

อนงค์พรรณ
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 18:43:07 GMT+0700 (ICT)

งานวิจัยน่สนใจใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ

ยุพา
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 18:45:52 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ตัวอย่างชุดกิจกรรมค่ะ

อรพิน
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 18:48:47 GMT+0700 (ICT)

พี่เก่งจังขอชุดฝึกเป็นตัวอย่างหนูมั่งดิ

บุษบา
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 18:51:18 GMT+0700 (ICT)

เก่งมากน้องขอให้ตั้งใจพัฒนาเด็กตัวน้อยต่อไปเป็นกำลังใจครับ

ครูอ้อย
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 18:53:39 GMT+0700 (ICT)

ผลงานน่าสนใจครับ

ณัฐกานต์
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 18:56:42 GMT+0700 (ICT)

งานวิจัยน่าสนใจสามารถใช้เป็นเป็นแนวได้

ศิราณี
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 19:02:35 GMT+0700 (ICT)

ผลงานน่าสนใจมากค่ะ

จารุณี
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 19:05:01 GMT+0700 (ICT)

งานน่าสนใจนำไปเป็นแบบอย่างได้ครับ

ต้าครับ
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 19:06:44 GMT+0700 (ICT)

พี่เก่งจังครับ

ครูณี
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 19:10:41 GMT+0700 (ICT)

ผลงานน่าสนใจนำไปเป็นแบบอย่างได้ค่ะขอบคุณที่มาและเปลี่ยนประสบการณ์

เกษสุดา
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 19:14:44 GMT+0700 (ICT)

เก่งมากขอชุดกิจกรรมบ้างซิ

สุภาณี
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 19:17:20 GMT+0700 (ICT)

งานวิจัยน่าสนใจนำไปเป็นแบบอย่างได้ค่ะ

ครูแต๋ว
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 19:20:37 GMT+0700 (ICT)

งานน่าสนใจขอชมเชยในความขยันพัฒนาเด็กน้อยครับผม

ครูป้อม
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 19:24:19 GMT+0700 (ICT)

ผลงานน่าสนใจมากมีชุดกิจกรรมเผยแพร่ไหมค่ะ

สายเพ็ญ
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 19:26:30 GMT+0700 (ICT)

งานน่าสนใจอยากได้ตัวอย่างชุดฝึก

วัฒนา
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 19:28:54 GMT+0700 (ICT)

งานน่าสนใจขอชมเชยคุณครูค๋ะ

เกศริน
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 19:36:42 GMT+0700 (ICT)

พี่ชายเก่งมากค่ะ ขอตัวอย่างแบบฝึกบ้างนะค่ะ

ป้าติ่ว
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 19:39:33 GMT+0700 (ICT)

ผลงานน่าสนใจมากครับ

นดา
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 19:41:53 GMT+0700 (ICT)

งานน่าสนใจค่ะ

จรีรัตน์
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 19:45:24 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณที่แบ่งปันประสบการณ์ค่ะ

สุรีย์พร
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 19:48:35 GMT+0700 (ICT)

งานวิจัยนำไปเป็นแบบอย่างได้เลยขอชุดกิจกรรมบ้างสิครับ

กัลยา
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 20:06:38 GMT+0700 (ICT)

งานวิจัยน่าสนใจถ้ามีชุดกิจกรรมด้วยดีมาก

แนน
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 20:14:05 GMT+0700 (ICT)

ครูเก่งจังค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า