แต่งตั้งอนุกรรมการประสานงาน สมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

 เห็นคารแต่งตั้งตัวแทนลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขทุกจังหวัด เป็นอนุกรรมการผู้ประสานงานจังหวัดของสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 

          สมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  ลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ ๓o มกราคม ๒๕๕๓ เห็นชอบให้แต่งตั้งอนุกรรมการ ประสานงานระดับจังหวัด โดยคัดเลือกแต่งตั้งจากจังหวัดที่สมาชิกมีความพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม รูปแบบการการดำเนินการแบ่งการประสานงานส่วนภูมิภาค ออกเป็นเขต จำนวน ๑๔ เขต เพื่อให้สมาชิกลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

       ฉะนั้นอาศัยตามข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับของสมาคมฯ และความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม จึงแต่งตั้งอนุกรรมการประสานงานจังหวัด ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

อนุกรรมการประสานงานระดับจังหวัด

๑. นาง คำพรรณ      สีประหลาด        สถาบันประสาทวิทยา

๒.นางบุญเรือน         แก้วเพชร          สถาบันประสาทวิทยา

๓.นางสาว ชมน         คงย้อย             โรงพยาบาลบางใหญ่

๔.นางวนิดา               สาแก้ว               โรงพยาบาลบางใหญ่

๕.นางสุรัตน์              ขอเพชร            สถาบันประสาทวิทยา

๖.นางราตรี                การโภคี           โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

      

๗.นาง พัชรี               เพชรเพ็ง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นทบุรี

๘.นาง วรรณพร         อื้อรัตน์โรงพยาบาลลพบุรี จ.ลพบุรี

๙.นางวัชรินทร์           เอื้อมิตร โรงพยาบาลลพบุรี จ.ลพบุรี

๑๐. นายชัยฤทธิ์         สุขแพทย์ สำนักงานสาธารณสุข จ.สระบุรี

๑๑.นายสมพงษ์          อัศวพิทักษ์ โรงพยาบาลสระบุรี จ. สระบุรี 

๑๒.นายมานะ              ทัศนัย โรงพยาบาลอ่างทอง จ.อ่างทอง

๑๓.นางณัฎฐมน          ยิ้มวิลัย โรงพยาบาลอ่างทอง จ.อ่างทอง

๑๔.นางนฤกร              กุนทอง โรงพยาบาลสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

๑๕.นางวัฒนา             ภู่ชัย โรงพยาบาลอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

๑๖.นางเบญจวรรณ    แสงสว่าง โรงพยาบาลอรัญประเทศ จ.สระแก้ว

๑๗. นายจักร์              กลิ่นสุคนธ์ โรงพยาบาลอรัญประเทศ จ.สระแก้ว

๑๘.นายวันรัตน์          รัตนมงคล โรงพยาบาลปากคาด จ.หนองคาย

๑๙.นายอนันต์           เมืองขวัญใจ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี

๒๐.นายพิศลย์           จิตต์เย็น โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี

๒๑. นายดุสิตย์          ชมอินทร์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี

๒๒.นายอุดม             แยกศิต โรงพยาบาลทับค้อ จ.พิจิตร

๒๓.นางบุษบา           โคผดุง โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น

๒๔. นางชญานิษ      เพิ่มยินดี โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น

๒๕.นายวิรัตน์           พิลาออก โรงพยาบาลชนบท จ.ขอนแก่น

๒๖.นาย ไพรัตน์        เลิศขามป้อม โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

๒๗. นางสุทธิลักษณ์  สิงจันทร์ โรงพยาบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

๒๘.นายเชน              ขีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

๒๙.นายสมหมาย      ระหงษ์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

๓๐.สุจิตรา                 กาญจนกันติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างดินแดน จ.สกลนคร

๓๑.นายพิพัฒน์          ยารังษี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย

๓๒.าย วิสูตร               วิชิตชัย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย

๓๓. นาย อำนาจ          เศรฐกุลบุตร โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่

๓๔.นายเอกสิทธิ์          คุณยศยิ่ง โรงพยาบาลประสาท จ.เชียงให

๓๕. นางทิพา                จันทามณี ศูนย์อนามัยที่10 จ.เชียงใหม่

๓๖.นางศิริพร                หาญเลิศ โรงพยาบาลเชียงคำ จ.พะเยา

๓๗.นางจันทร์เพ็ญ          มะลิเถาว์ โรงพยาบาลเชียงคำ จ.พะเยา

๓๘.นายคมคิด              คำแดงโรงพยาบาลท่าวังผา จ.น่าน

๓๙.นายชุลี                    แสงรัตน์ โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน

๔๐. นางฉวีวรรณ          คำวัง โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน

๔๑.นางดาวประกาย      ชัยภัทรกิจ โรงพยาบาลลอง จ.เลย

๔๒. นางจันทร์เพ็ญ        แก้วกล้า โรงพยาบาลลอง จ.เลย

๔๓.นางบุญเหลือ            โสธรรมมงคล โรงพยาบาลลอง จ.เลย

๔๔.นางสมบูรณ์             กิ่งแก้วเพชร สถานีอนามัยแม่ลิดดะแก จ.แม่ฮ่องสอน

๔๕.นาง วนิดา                  วงศ์สัมพันธ์ โรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.

๔๖.นางสร้อยมาศ            แสนรำลึก โรงพยาบาลแพร่ จ.แพร่

๔๗.นางศิริลักษณ์            บัวลิ โรงพยาบาลแร่ จ.แพร่

๔๘นาย มนูศักดิ์              หนุนอนันต์ โรงพยาบาลปากพะยูน จ.พัทลุง

๔๙. นาย ถวิล                    บุตรรัตน์ โรงพยาบาลรามัน จ.ยะลา

๕๐.นายประพิศ               ผิวทองงาม สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ.ชุมพร

๕๑.นางเสาวณี              วาสประสงค์ สาธารณสุขจังหวัดระนอง จ.ระนอง

๕๒.นางกาญจนา            ศรีทองฉิม โรงพยาบาลมหาราช จ.นครศรีธรรมราช

๕๓.นายณรงศักดิ์           ศรีวิลัย โรงพยาบาลนาบอน จงนครศรีธรรมราช

๕๔.นางวันดี                    เนินการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

๕๕.นางพัชรี                  วรรณทอง โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จเพชรบูรณ์

๕๖.

๕๗. 

๕๘.นายยนต์              จันทร์ทน โรงพยาบาลชัยนาท จ.ชัยนาท

๕๙.นางสุนทรี            ฟักขาว โรงพยาบาลชัยนาท จ.ชัยนาท

๖๐.นางพัชรพร          ศิริมงคลชัย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

๖๑.นางวรนุช             วงศ์วีระพันธ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

๖๒. นางอัญชลี         รอดโพธิ์กลาง โรงพยาบาลสีค้ว จ.นครราชสีมา

๖๓. นางมุกดา           วาตะกูลสิงห์ โรงพยาบาลสีคิ้วจ.นครราชสีมา

๖๔.นายบรรจง            บิลสุรี โรงพยาบาลตราด จ.ตราด

๖๕. นายสว่างจิต        ใจชื่น โรงพยาบาลตราด จ.ตราด  

             ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                     สั่งณ.วันที่ ๕  ตุลาคม ๒๕๕๓  

                                     นายสมยศ ครองหิรัญ

                   

             นายกสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 417018
 เขียน:  
 ความเห็น: 15  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ตุ้ม มหาราช
IP: xxx.24.66.177
เขียนเมื่อ Tue Jan 04 2011 18:08:11 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่านนายกสมาคมและกรรมการสมาคมสาธารณสุข

กระผมขอเสนอเรื่องกรรมการประสานงานระดับจังหวัดขอให้กรรมการของสมาคมสาธารณสุขประสานงานให้มีสมาชิกครบ

ทุกจังหวัดก่อนที่จะมีการประชุมประจำปี ในปี 2554 เพื่อเพื่อนๆๆๆจะมีโอกาศแจ้งข่าวให้สมาชิกลูกจ้างสาธารณสุขในแต่ละจังหวัด

ได้ทราบข้อมูลเพราะการประชาสัมพันธ์ของสมาคมสาธารณสุขมีน้อยมากขอฝากเป็นการบ้านของกรรมการประชาสัมพันธ์ทำ

อย่างไรที่จะให้เพื่อนๆๆๆสาธารณสุขทราบข่าวคราวการเคลื่อนไหวของสมาคมสาธารณสุขอโยธยาแห่งประเทศไทยบ้างครับ

คบเพลิง กับงู
เขียนเมื่อ Wed Jan 05 2011 00:36:56 GMT+0700 (ICT)

เรียนนายหัวตุ้ม นครศรีฯ

ตอนนี้ภาคใต้ก็ยังหาผู้ประสานได้ไม่ครบทุกจังหวัด เพื่อนๆมีพรรคพวกเพื่อนลูกจ้าง เสนอชื่อเข้ามาได้เลย ครับ

พบกันวันที่ 15 ที่ชุมพรครับท่าน

ขอบคุณที่เสนอแนะ ร่วมด้วยช่วยกันเพื่องานของพวกเราจะได้ไปถึงเป้าหมายครับท่าน

IP: xxx.55.206.106
เขียนเมื่อ Mon Jan 10 2011 19:57:42 GMT+0700 (ICT)

เรียนเพื่อนๆๆๆลูกจ้างของกระทรวงสาธารณสุข(ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว) ด้วยสมาคมลูกจ้างสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการ(ภาคใต้) ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐- ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมนานาบุรี ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เรื่อง แนวทางการบริหารอัตรา กำลังลูกจ้างตามระบบใหม่ และสิทธิประโยชน์ลูกจ้างชั่วคราว ติดต่อประสานงานได้ที่ คุณ ประพิศ ผิวทองงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ๐๘๓-๓๙๔๒๖๘๔ คุณ ธีระพงศ์ ดวงทอง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ๐๘๙- ๑๗๕๖๘๗๐ คุณ ไพทรูย์ ประยูร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ๐๘๖- ๐๘๓๐๓๑๒ คุณ นเรศ หอมหวล โรงพยาบาลปากพยูนพัทลุง ๐๘๙-๗๗๒๙๕๗๓ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ จาก นายตุ้ม นครศรีธรรมราช

 

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
เขียนเมื่อ Mon Jan 10 2011 20:11:08 GMT+0700 (ICT)

สวัสดี นาย หัวตุ้ม

ผมยังไม่ได้รับหนังสือ

หากได้หนังสือเชิญ จะได้เชิญเพื่อนๆผ่านเวบบล๊อกด้วย

ขอบคุณที่ส่งข่าวครับ

บุษรา
เขียนเมื่อ Mon Jan 10 2011 20:11:40 GMT+0700 (ICT)
  • สวัสดีค่ะ
  • แล้วจะมาติดตามความก้าวหน้าบ่อย ๆ ค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

                  

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
เขียนเมื่อ Mon Jan 10 2011 20:18:07 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับน้องนก วันที่14 กรรมการสมาคมจะมาเตรียมพร้อมร่วมกันที่ชุมพร

หากไม่ติดภาระกิจก็เรยนเชิญเจ้าภาพร่วมด้วยครับ

ตุ้ม รพ.มหาราช
เขียนเมื่อ Mon Jan 10 2011 20:23:12 GMT+0700 (ICT)
ตุ้ม รพ.มหาราช
เขียนเมื่อ Mon Jan 10 2011 20:28:55 GMT+0700 (ICT)

ถ้าท่านใดต้องการจะนำเอกสารฉบับนี้ไปเสนอผู้บังคับบัญชา ให้ติดต่อมาที่ E-Mail [email protected] โดยเขียนหัวเรื่องว่า เอกสารเสนอผู้บังคังบัญชา เดียวจะส่งไฟล์ไปให้นะคับ

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
เขียนเมื่อ Mon Jan 10 2011 20:31:00 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับนายหัว ใช้เครื่องมือสื่อสารให้เป็นประโยชน์ เดียวผมจะไปลงข่าวประชาสัมพันธ์ของเวบ GOTOknow ให้ครับ

เวบนั้นเขาติดต่อทั่วโลก

ตุ้ม รพ.มหาราช
เขียนเมื่อ Fri Jan 14 2011 14:50:12 GMT+0700 (ICT)

หนังสือสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยเชิญประชุมสัมมนาที่จังหวัดชุมพร ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554

ดาวน์โหลดไฟล์ http://gotoknow.org/file/teerapongtum/scan0001.pdf

คบเพลิง กับงู
เขียนเมื่อ Mon Jan 17 2011 19:06:47 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับนายหัวตุ้ม

ขอบคุณข้อมูลครับ จะนำขึ้นบล๊อกให้ลูกจ้างได้ดาวโหลดครับ

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
เขียนเมื่อ Mon Jan 31 2011 20:40:24 GMT+0700 (ICT)

ลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข พบกันที่ชุมพร 12 กพ.นี้ครับ

สมปอง
IP: xxx.147.58.248
เขียนเมื่อ Tue Feb 15 2011 11:40:46 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณแทนคุณประพิศ ที่ทางสมาคมไว้วางใจให้มีการจัดประชุมที่ จ.ชุมพร

                                         จากคณะทำงานจังหวัดชุมพร

กก
IP: xxx.108.131.21
เขียนเมื่อ Tue Sep 27 2011 20:04:21 GMT+0700 (ICT)

สนุกและมีสาระ

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
เขียนเมื่อ Tue Sep 27 2011 20:21:08 GMT+0700 (ICT)

ในนามของกรรมการ สมาคมลูกจ้างสาธารณสุข....

ขอขอบคุณ คุณ สอง ก แทนคุณ คบเพลิง ที่ท่านกรุณาแวะมาเยี่ยม

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
    บันทึกก่อนนี้
    บันทึกใหม่กว่า