รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

 เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอลกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์  

บทคัดย่อ

ชื่อรายงาน  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
               โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

ผู้รายงาน   นายเกียรติศักดิ์ เต็งอินทร์ ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนที่ 11
               วัดสุวรรณประดิษฐ์ 

ปีที่รายงาน  2553

----------------------------------------------------------------------------------------------

                รายงานการ พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์  มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้เสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ มาตรฐานประสิทธิภาพ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้เสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สรุปผลการศึกษาได้ว่า   
            1. ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้เสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่าเอกสารประกอบการเรียนรู้เสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล  มีประสิทธิภาพ ( E1/ E2 ) เท่ากับ  81.30 / 80.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่กำหนดไว้ 
            2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้เสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า  นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
            3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ เอกสารประกอบการเรียนรู้เสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า นักเรียน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 414614
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

อนุชา
เขียนเมื่อ Sat Dec 18 2010 15:36:22 GMT+0700 (ICT)

เป็นรายงานท่เป็นตัวอย่างได้ สมควรเผยแพร่ต่อไป

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า