การปลูกผักปลอดสารเคมี

 การปลูกผักปลอดสารเคมี 

บทคัดย่อ

          รายงานการใช้ เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบางลาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้คือ

                        1.  เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การปลูกผักปลอดสารเคมี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

                        2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การปลูกผักปลอดสารเคมี ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การปลูกผักปลอดสารเคมี                 

                        3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 เรื่อง การปลูกผักปลอดสารเคมี

                        กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านบางลาด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จำนวน 38 คน  ใช้เวลาในการศึกษา  12 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้  ในการเก็บข้อมูลเป็นเอกสารประกอบการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานเกษตร )  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ผักปลอดสารเคมี   และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบ การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานเกษตร )  เรื่องผักปลอดสารเคมีใช้เวลาในชั่วโมงเรียน หลังจากเรียนเนื้อหาจากบทเรียนแล้ว

                        ผลการศึกษาพบว่า  เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานเกษตร )  เรื่องผักปลอดสารเคมี  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  90.42 / 81.91  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานเกษตร )  เรื่องผักปลอดสารเคมี  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 ( t = 29.08) และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานเกษตร ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เรื่องผักปลอดสารเคมี อยู่ในระดับมากสุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 406508
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

IP: xxx.172.205.114
เขียนเมื่อ Fri Nov 05 2010 07:45:46 GMT+0700 (ICT)

การปลูกผักปลอดสารเคมีเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับเราทุกคนปัจจุบันเราเป็นโรคที่เกิดจากสะสมของสารเคมีที่เรารับประทานเข้าไปแล้วทำให้เป็นโรคหลายชนิดด้วยกันโรคบางชนิดแทบจะรักษาไม่หาย

เรามาปลูกผักปลอดสารเคมีเพื่อรับประทานกันเองภายในครอบครัว ถ้าเหลือเราก็แจกเพื่อนบ้านหรือขายก็ได้

IP: xxx.172.205.114
เขียนเมื่อ Fri Nov 05 2010 07:57:44 GMT+0700 (ICT)

เรามาปลูกผักปลอดสารเคมีกันเถอะ

IP: xxx.172.205.114
เขียนเมื่อ Fri Nov 05 2010 07:58:49 GMT+0700 (ICT)

เพื่อสุขภาพที่ดีเราควรรับประทานผักทีปลอดสารเคมีดีที่สุด

IP: xxx.180.59.161
เขียนเมื่อ Sun Nov 07 2010 10:34:05 GMT+0700 (ICT)

เรามาร่วมกันปลูกผักปลอดสารเคมีกันเถอะเพราะปัจจุบันเราป่วยเพราะรับสารเคมีเป็นอันดับต้นๆ

IP: xxx.180.59.161
เขียนเมื่อ Sun Nov 07 2010 10:35:42 GMT+0700 (ICT)

เห็นด้วยมากๆกับการปลูกผักปลอดสารนะ

เราจะได้แข็งแรง

และปราศจากโรคภัยด้วย

IP: xxx.53.85.181
เขียนเมื่อ Mon Jan 10 2011 20:21:02 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีปีใหม่ครับ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า