สมาชิก
แลกเปลี่ยน

โครงการประชาธิปไตยเพื่อชุมชน

 ประชาชนต้องขวนขวาย ศึกษา พัฒนาตนเอง ใช้สิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดีเข้าไปแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ ในการตัดสินใจ เรื่องการใช้ทรัพยากรของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของชุมชน จังหวัด และประเทศ อย่างแข็งขัน และอย่างสม่ำเสมอตลอด ทั้งปีและทุกปีด้วย 

ประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองตนเองของประชาชน ตรงกันข้ามกับระบอบอำนาจนิยม ( เช่น ระบอบราชาธิปไตย , ระบอบเผด็จการทหาร, ระบอบอำมาตยาธิปไตย ) ซึ่งเป็นระบอบปกครองโดยคนเดียว หรือโดยคนกลุ่มน้อย ผู้มีอำนาจมากกว่าประชาชนทั่วไป (เรียกว่า พวกอภิสิทธิชน) ในโลกยุคเศรษฐกิจตลาดเสรีสมัยใหม่ คนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นพลเมือง ผู้เสียภาษี(ทั้งทางตรงและทางอ้อม) และเป็นเจ้าของสาธารณสมบัติร่วมกัน เชื่อว่าระบอบประชาธิปไตย เป็นระบอบที่จะสร้างความมีประสิทธิภาพ(ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ) และความเป็นธรรม ได้มากกว่าระบอบอำนาจนิยม ในบางสถานการณ์ ในระบอบอำนาจนิยม อาจจะมีผู้ปกครองที่เป็นคนดีหรือคนเก่งอยู่บ้าง แต่ก็ไม่มีหลักประกันว่า เขาหรือลูกหลาน หรือพรรคพวกเขา ที่ได้ตำแหน่งจากการสืบเชื้อสาย หรือการแต่งตั้ง จะปกครองประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมสำหรับคนส่วนใหญ่เสมอไป เพราะระบบสืบเชื้อสายและแต่งตั้งเป็นระบบที่ไม่แน่นอน และไม่มีประสิทธิภาพ และเพราะว่าการให้คนสืบทอดอำนาจโดยไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลมักนำไปสู่การฉ้อฉลเพื่อประโยชน์ส่วนตน ระบอบประชาธิปไตยดีกว่าระบอบอำนาจนิยมในแง่ที่ว่า มีระบบคัดเลือกผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพกว่า และมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปกครองมีอำนาจมากจนเกินไปได้ดีกว่า แต่ทั้งนี้ต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชน มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ไม่ใช้สักแค่มีการเลือกตั้ง แต่ยังมีการซื้อเสียงขายเสียง การโกง การใช้อำนาจและระบบอุปถัมภ์

รูปแบบประชาธิปไตย
ระบอบประชาธิปไตย หรือการปกครองตนเองของประชาชน อาจจะแบ่งเป็น
1.ประชาธิปไตยโดยตรง – ประชาชนมาประชุมกัน อภิปรายและลงคะแนนกันในเรื่องสำคัญ เช่น การประชุมเรื่องงบประมาณ กฏหมาย ในระดับท้องถิ่น หรือการลงประชามติในระดับประเทศ เช่น การจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
2.ประชาธิปไตยโดยระบบผู้แทน เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่มีประชาชนมาก มีความ
ซับซ้อน ต้องแบ่งงานกันทำ จึงมักใช้วิธีเลือกผู้แทนขึ้นไปเป็นฝ่ายบริหารและฝ่ายออกกฏหมาย
3.ประชาธิปไตยแบบประชาชนมีส่วนร่วม การผสมผสานทั้ง 2 แบบแรก รวมทั้งการให้ประชาชนมีการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น มีองค์กรอิสระที่รักษาผลประโยชน์ฝ่ายประชาชน มีสื่อมวลชนและองค์กรประชาชนที่เข้มแข็ง ภาคประชาชนหรือสังคมพลเมืองมีบทบาทในการตัดสินใจเรื่องการบริหารประเทศค่อนข้างมาก ไม่ได้ปล่อยให้ผู้แทนทำทุกอย่างโดยประชาชนให้ใช้สิทธิแค่เลือกตั้งผู้แทนนานๆครั้งเท่านั้น ตั้งแต่ปี 2475 ประเทศไทย ใช้ประชาธิปไตยแบบที่ 2 เป็นบางช่วง (บางช่วงเป็ฯเผด็จการทหาร) ประเทศไทยควรใช้แบบที่ 1 และ 3 เพิ่มขึ้นเพราะระบอบประชาธิปไตย โดยระบบผู้แทนมีข้อจำกัด โดยเฉพาะในสภาพที่นักการเมืองกลุ่มน้อยมีฐานะทางเศรษฐกิจสูง มีอำนาจและความรู้สูงกว่าประชาชนส่วนใหญ่มาก ทำให้คนกลุ่มนี้มักได้เป็นผู้แทน และมักจะทำอะไรก็ทำได้ตามใจชอบ รวมทั้งการคอรัปชั่น,การหาผลประโยชน์ทับซ้อน โดยอ้างว่าเพราะประชาชนเลือกพวกเขาเข้าไปแล้ว เขาจะทำอะไรก็ถือว่าเป็นประชาธิปไตยทั้งนั้น ประชาธิปไตย โดยระบบผู้แทน หมายถึงว่า ประชาชนเลือกผู้แทนเข้าไปเป็นผู้บริหารจัดการแทนตัวพวกเขา เพื่อให้บริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่เลือกไปเป็นเจ้านายและประชาชนยังมีสิทธิคัดค้านถอดถอนผู้แทนที่ขึ้นไปเป็นรัฐบาลแล้วไม่ได้ทำหน้าที่อย่างซื่อตรงและเพื่อส่วนรวมด้วย แต่รัฐธรรมนูญที่ผ่านมาไม่ได้เปิดช่องทางและไม่มีการให้การศึกษาและข่าวสารแก่ประชาชนว่า ประชาชนมีสิทธิ ประการหลังที่สำคัญนี้ด้วย ประชาชนไม่ได้เลือกผู้แทนไปเป็นเจ้านายในระบอบอำนาจนิยมซึ่งเป็นระบอบเก่า แต่วัฒนธรรมแบบอำนาจนิยม (ยกย่องเกรงกลัวคนมีอำนาจ) ยังคงตกค้างมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ที่ประชาชนได้รับการศึกษาและข่าวสารน้อยและหรือได้รับแบบคุณภาพต่ำ ทำให้เป็นประชาธิปไตยแค่รูปแบบ หรือเป็นประชาธิปไตยเพียงบางส่วน ยังไม่ใช่การปกครองตนเองของประชาชน ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่หมายถึงแค่ ประชาธิปไตยทางการเมือง (ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ เลือกตั้ง คัดค้าน ถอดถอน ผู้แทนได้) เท่านั้น หากต้องเป็นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ (มีการกระจายทรัพย์สิน และรายได้ที่เป็นธรรม มีการแข่งขันที่เป็นธรรม) และประชาธิปไตยทางสังคม (ประชาชนมีการศึกษา รับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีสิทธิเสรีภาพ และโอกาสการเข้าถึง ศาสนา ความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม อย่างเสมอภาคกัน) ด้วย ประชาธิปไตย 2 อย่างหลังนี้ ประเทศไทยยังมีน้อย รวมทั้ง ไม่มีการให้การศึกษา ให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารประชาชนในเรื่องนี้มากพอ เป็นเหตุให้ประชาธิปไตย การเมือง พัฒนาไปได้ช้ามาก

กศน.อำเภอภาชีจัดกิจกรรมโครงการ  ประชาธิปไตยเพื่อชุมชน  ขึ้นในวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๓  ณ  หอประชุมอำเภอภาชี  โดยมีนายอำเภอภาชี  นายวิฑูรย์ ปิสาวงษ์  ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมประชาธิปไตยสู่ชุมชน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ตัวแทนหมู่บ้านให้สามารถไปขยายผลแก่บุคคลในหมู่บ้าน ๆ ละ 10 คน  ต่อไป

           วิทยากรโดยผอ.อดิศักดิ์  ชูวาธิวัฒน์  ผอ.กศน.อำเภอบางปะหัน ดร.ขจิต  ฝอยทอง  ได้ตามมาช่วยเสริมทัพอีกแรง  โดย ผอ.อดิศักดิ์ได้เปิด VCDให้ดู เกี่ยวกับการเสียดินแดนของไทยและขบวนการเสรีไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่  2  และการปกครองในสมัยก่อน จากนั้นทีมวิทยากรได้มีการแบ่งฐานการให้ความรู้เรื่อง “การเคารพและการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง”

 

เป็น 4 ฐาน คือ
                     ฐานที่ 1 เรื่องความแตกต่างของมนุษย์ (อ.ทองใหม่ ทิ้งแสน และอ.ดาธิณี  ตามเพิ่ม)    

                      

 

                     ฐานที่ 2 สารเสวนา (อ.อัครเดช วนสินธุ์  และ ดร.ขจิต  ฝอยทอง ) 

                                              

                     ฐานที่ 3 การสื่อสารอย่างสันติ (อ.เชาวรัช ทิ้งแสน และอ.นันทฉัตร  สามิบัติ)

                                           

                     ฐานที่ 4 การอยู่รวมกันอย่างสันติ (อ.นฤมล หอมสุวรรณ์ )

                                              

                                             

                                               

 ค่านิยมประชาธิปไตยที่ประชาชน ระบบการศึกษา สื่อมวลชน ฯลฯ ควรช่วยกันสร้างคือ


 1. เป็นคนที่มีเหตุผล ยอมรับเรื่องสิทธิหน้าที่ ความเป็นจริงในทางสังคม เคารพในตัวเอง  เคารพในศีลธรรมและประโยชน์ร่วมกันของส่วนรวม
 2. มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ มีความเคารพซึ่งกันและกัน และมีความสามัคคี

3. เข้าใจความจำเป็นและประโยชน์ของการเข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นพลเมืองของประเทศ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกคนในระยะยาว

4. เคารพกฏหมายและดำเนินชีวิตในกรอบของกฏหมายที่มีเหตุผลและเป็นธรรม

5. มีจิตใจเปิดกว้างและพร้อมที่ปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้

6. เป็นคนที่มีความรับผิดชอบผูกพันกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป

7. มีจิตใจที่เป็นธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่มีอคติต่อผู้ที่มีความแตกต่างจากตน เช่น นับถือ ศาสนาอื่นหรือเชื้อชาติอื่น เป็นต้น บทบาทของประชาชนในการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่แค่การใช้สิทธิในการเลือกตั้งนานๆครั้ง และพยายามเลือกคนดีคนเก่งมาบริหารประเทศเท่านั้นได้

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

· คำสำคัญ: กศน.ตำบลไผ่ล้อม 
· หมายเลขบันทึก: 405732 · เขียน:  
· ความเห็น:
23
 · อ่าน: แสดง 
· สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
  บันทึกก่อนนี้
  บันทึกใหม่กว่า
  เชาวรัช ทิ้งแสน
  เขียนเมื่อ Mon Nov 01 2010 11:37:54 GMT+0700 (ICT)

  โอวว ไวเจงๆๆเดี๋ยวลงมั่ง

  ครูนอกระบบ
  เขียนเมื่อ Mon Nov 01 2010 12:27:33 GMT+0700 (ICT)

  เร็วจังค่ะขยายผลแล้ว กศน.อำเภอพลก็จะดำเนินการเร็วนี้แหละค่ะ

  ขจิต ฝอยทอง
  เขียนเมื่อ Mon Nov 01 2010 13:45:19 GMT+0700 (ICT)
  • ขอบคุณมากครับครูดา
  • รอครูกิ่งเขียน
  • ฮ่าๆๆ
  • ขอเอา link ไปรวมกันนะครับ
  • (เพิ่งสังเกตว่าตัวผมเองอ้วน แก้มพองเลย ฮ่าๆ)
  อ.ดาธิณี
  เขียนเมื่อ Mon Nov 01 2010 14:47:34 GMT+0700 (ICT)
  • มาเร็ว เครมเร็วจ้าน้องกิ่ง
  • อำเภอพลนี่อยู่ขอนแก่นใช่เปล่าคะ
  • ไม่อ้วนหรอกค่ะ
  • ดร.หุ่นเนี้ยมาตรฐานคนไทยค่ะ
  เชาวรัช ทิ้งแสน
  เขียนเมื่อ Mon Nov 01 2010 14:51:23 GMT+0700 (ICT)

  มาเร็ว เครมเร็ว ไปเร็ว ฮี้ๆๆๆๆๆๆๆ

  อ.ดาธิณี
  เขียนเมื่อ Mon Nov 01 2010 15:01:47 GMT+0700 (ICT)
  • ดร.ขจิต รอ ครูกิ่งเขียน
  • ไม่รู้ได้กันหรือยัง
  • ฮ่าๆๆๆ
  ขจิต ฝอยทอง
  เขียนเมื่อ Mon Nov 01 2010 15:11:23 GMT+0700 (ICT)
  • ครูดาธิณี ครับ
  • ไปไม่ได้ครับ SCG จองอบรมครูภาษาอังกฤษให้ที่ระยองวันที่ 18-19 ธค พอดี
  • SCG จองนานมากแล้ว
  • อดไปเลย ฮือๆๆ
  เชาวรัช ทิ้งแสน
  เขียนเมื่อ Mon Nov 01 2010 15:33:45 GMT+0700 (ICT)

  ง่า คือว่า ไม่รู้ได้กันหรือยัง เนี่ยเรื่องอะไรหยออออ

  อ.ดาธิณี
  เขียนเมื่อ Mon Nov 01 2010 15:46:43 GMT+0700 (ICT)
  • บันทึกค่ะ
  • ครูน้องกิ่งเขียนบันทึกหรือยัง
  • อาจารย์ ดร.ขจิต รออยู้
  • ดร.ขจิตได้นำบันทึกไปหรือยัง
  • ฮี่ๆๆ
  • ภาษาไทยนี่กำกวมเนอะ
  Thongmai ครูนอกระบบ
  เขียนเมื่อ Mon Nov 01 2010 15:53:34 GMT+0700 (ICT)

  ตามมาขอรูปอีกแล้ว

  ขจิต ฝอยทอง
  เขียนเมื่อ Mon Nov 01 2010 15:54:29 GMT+0700 (ICT)
  • นำไปไว้ที่บนทึกแล้ว
  • ขำๆๆครูกิ่งกับครูดา
  • ง่า คือว่า ไม่รู้ได้กันหรือยัง เนี่ยเรื่องอะไรหยอออ
  • เห็นแบบนี้เลือกเหมือนกันนะ ฮ่าๆๆ
  • ทำไปได้...

   

  เชาวรัช ทิ้งแสน
  เขียนเมื่อ Mon Nov 01 2010 15:55:08 GMT+0700 (ICT)
  • เขียนแล้วค๊าบพี่น้อง
  • อยู่ไกลกันหรือไงน้อเนี่ยเรา
  ขจิต ฝอยทอง
  เขียนเมื่อ Mon Nov 01 2010 15:55:56 GMT+0700 (ICT)
  • ดูๆๆครูใหม่
  • ขอแต่รูป
  • ไม่เห็นลงในบันทึกเลยฮ่าๆๆ
  อ.ดาธิณี
  เขียนเมื่อ Mon Nov 01 2010 17:11:54 GMT+0700 (ICT)
  • สรุปแล้วครูพี่ใหม่ได้รูป
  • แล้ว อาจารย์ ดร.ขจิต ได้กันหรือยัง  ฮ่าๆๆ
  • งง ๆๆ  นะเนี้ย
  • ได้รูปนะคะ  ไม่ใช่อย่างที่คิด
  Thongmai ครูนอกระบบ
  เขียนเมื่อ Mon Nov 01 2010 21:36:51 GMT+0700 (ICT)

   

  พูดกำกวมนะครูเต้ยนี่

   

  อ.ดาธิณี
  เขียนเมื่อ Tue Nov 02 2010 09:22:18 GMT+0700 (ICT)
  • อีหยังบักบก
  • แล้วเห็ดระโงกหล่ะเป็นแบบไหน
  • อยากเห็นจังเลย
  • วานอาจารย์พี่ทองใหม่หามาให้ดูหน่อยนะ
  Thongmai ครูนอกระบบ
  เขียนเมื่อ Tue Nov 02 2010 15:21:55 GMT+0700 (ICT)

  บักบก คือเม็ดอัลมอล อีสาน นี่คือเห็ดระโงก อร่อยมากๆ

  อ.ดาธิณี
  เขียนเมื่อ Tue Nov 02 2010 15:29:38 GMT+0700 (ICT)
  • สีสวยจังเลยค่ะ
  • อาจารย์พี่ทองใหม่ สรรหานะคะ
  Thongmai ครูนอกระบบ
  เขียนเมื่อ Tue Nov 02 2010 17:20:29 GMT+0700 (ICT)

  คิถึงบ้านค่ะ

  ก็เลยหาของที่มีอยู่แถวบ้านมาฝาก

  อ.ดาธิณี
  เขียนเมื่อ Wed Nov 03 2010 08:00:04 GMT+0700 (ICT)
  • เห็ดระโงกเนี้ย
  • ตอนตูมสีขาว
  • แต่ดอกข้างในกลับสีเหลือง
  • แปลกดีเนอะ

  • เหมือนจะกินไม่ได้
  • หน้าตาคล้ายเห็ดมีพิษ
  Mr. choungchai chaophitakwong
  เขียนเมื่อ Thu Nov 04 2010 20:53:51 GMT+0700 (ICT)

  เยี่ยมยอดเลยครับ เป็นกิจกรรมดี

   

  อ.ดาธิณี
  เขียนเมื่อ Mon Nov 08 2010 09:26:07 GMT+0700 (ICT)

  ขอบคุณค่ะที่เยี่ยมเยียน

  อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
  ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
  {{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
   ใส่รูปหรือไฟล์