ทุนอินโดนีเซีย

ความร่วมมือด้านทุนการศึกษาต่างประเทศระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซีย

ความเป็นมา

                ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กร Muhammadiyah ประเทศอินโดนีเซีย เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2552  ศอ.บต. ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขององค์กร Muhammadiyah จำนวน 152 ทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเป็นการโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยได้ศึกษาวิชาการต่างๆและกลับมา พัฒนาประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรียน (สนง.ก.พ.) และศอ.บต.ร่วมกันดำเนินการให้สำเร็จตามความมุ่งหมายดังกล่าว โดยศอ.บต. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าพาหนะเดินทางจากศอ.บต.ถึงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย และค่าอาหารระหว่างการเดินทางให้แก่ผู้รับทุนและควบคุมการศึกษาในต่างประเทศ

วิธีการดำเนินการ (ปี 2552)

        ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาไทยมุสลิมในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2552  รายละเอียด และสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้
1. รุ่นที่ 1 มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 16 คน จำแนกตามมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
    1) University Muhammadiyah of Surakarta ประกอบด้วย
        สาขาวิชาเภสัชศาสตร์                                      จำนวน 5 คน
        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                         จำนวน 1 คน
        สาขาวิชาจิตวิทยา                                          จำนวน 1 คน
        สาขาวิชาวิศวอุตสาหกรรม                                จำนวน 1 คน
        สาขาวิชาสถาปัตยกรรม                                   จำนวน 1 คน
    2) University Muhammadiyah of Prof Dr. Hamka  ประกอบด้วย
        สาขาวิชาเภสัชศาสตร์                                     จำนวน 1 คน
        สาขาวิชาจิตวิทยา                                         จำนวน 2 คน
        สาขาวิชาการจัดการ                                       จำนวน 1 คน
        สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศึกษาศาสตร์)                จำนวน 1 คน

    3) University Muhammadiyah of Ahmad Dahlan ประกอบด้วย สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ        จำนวน 2 คน
    4) University Muhammadiyah of Yogyakarta  (ไม่มีนักศึกษาเลือก)


2. รุ่นที่ 2 มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2 คน จำแนกตามมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
    1) University Muhammadiyah of Malang ประกอบด้วย  
        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                  จำนวน 1 คน

     2) University Muhammadiyah of Surakarta ประกอบด้วย
         สาชาวิชาแพทยศาสตร์                             จำนวน 1 คน

สวัสดิการที่นักศึกษาจะได้รับ
        1. ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาขององค์กร Muhammadiyah ประเทศอินโดนีเซีย จะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียน (ค่าหน่วยกิตการเรียน) หรือค่าเทอมตลอดหลักสูตร
        2. นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ที่ University Muhammadiyah of Malang จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่พักอาศัย (ค่าหอพักใน)


วิธีการดำเนินการ (ปี 2553)
       ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาไทยมุสลิมในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2553  รายละเอียด และสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้
       1. มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ที่ University Muhammadiyah of Surakarta จำนวน 20 คน จำแนกตามสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
           สาขาวิชาเภสัชศาสตร์                   จำนวน 10 คน
           สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์               จำนวน  2 คน
           สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล            จำนวน  2 คน
           สาขาวิชาภูมิศาสตร์                      จำนวน  2 คน
           สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ       จำนวน  5 คน

        2. วันที่ 4 กันยายน 2553 เป็นต้นไป ศอ.บต. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอินโดนีเซียให้กับผู้ได้รับทุนการศึกษา ณ อาคารชั่วคราว ศอ.บต. โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมศิษย์เก่าอินโดนีเซีย

        3. วันที่ 21 กันยายน 2553 ศอ.บต. กำหนดรายงานตัว พร้อมปฐมนิเทศ และส่งนักศึกษาไปศึกษาต่อที่ประเทศอินโดนีเซีย

        4. ศอ.บต. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ ดังต่อไปนี้

           1) ค่าพาหนะเดินทางจาก ศอ.บต. ถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

           2) ค่าอาหารระหว่างเดินทาง

สวัสดิการที่นักศึกษาจะได้รับ
       ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาขององค์กร Muhammadiyah ประเทศอินโดนีเซีย จะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียน (ค่าหน่วยกิตการเรียน) หรือค่าเทอมตลอดหลักสูตร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): การศึกษา 
 หมายเลขบันทึก: 402171
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 16  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ดีครับเรื่องทุนลักษณะนี้ ขอแต่เพียงคัดเลือกให้ได้นักศึกษาที่ขาดแคลนอย่างแท้จริงเท่านั้น เพราะประเทศไทยเรามีทุนอะไรขึ้นมา มักมีเรื่องเส้นสายเข้ามาเกี่ยวข้องบ่อยครั้ง

นัฐสักก์ สาแล๊ะ
IP: xxx.53.177.153
เขียนเมื่อ Tue Mar 01 2011 20:21:42 GMT+0700 (ICT)

ผมต้องการสมัครทุนนี้ด้วยครับ

มุสลีมะห์ มะสาเม๊าะ
IP: xxx.183.172.223
เขียนเมื่อ Fri Jun 10 2011 17:59:02 GMT+0700 (ICT)

การสมัครทุนนี้สามารถทำได้ยังไง สมัครได้ที่ไหน

นัสรี
IP: xxx.84.161.233
เขียนเมื่อ Mon Jul 25 2011 21:41:54 GMT+0700 (ICT)

ทำยังไงครับถึงจะได้ทุน?

ฟาน
IP: xxx.174.59.17
เขียนเมื่อ Thu Nov 03 2011 22:11:27 GMT+0700 (ICT)

ติดตามข้อมูลได้ สำนักประสานนโยบายการศึกษาฯ ศอ.บต. โทร 073274471 หรือ 080 7017320 อ.ฟาน ครับ

ดา
IP: xxx.121.122.46
เขียนเมื่อ Sun Jun 03 2012 17:52:02 GMT+0700 (ICT)

ปีการศึกษา 55 ทุนนี้ มีไหมค่ะ

อาอีเสาะ เลาะบือซา
IP: xxx.183.27.214
เขียนเมื่อ Tue Oct 09 2012 15:10:38 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ทุนเรียนต่อต่างประเทศมากเลยค่ะ

ฮาฟิส
IP: xxx.122.131.30
เขียนเมื่อ Fri Dec 21 2012 11:38:29 GMT+0700 (ICT)

ผมตั้งใจจะเรียนทางด้านนี้ แต่ขาดโอกาส และงบประมาณสนับสนุน เลยอยากจะสอบชิงทุนนี้ ไม่ทราบว่าปี 55 -56 นี้ มีทุนนี้ไหม และปกติสมัครช่วงไหน ที่ไหนครับ


Korapat
IP: xxx.67.164.8
เขียนเมื่อ Fri Dec 28 2012 14:18:46 GMT+0700 (ICT)

อยากให้มีทุนสำหรับนักเรียนไทยพุทธบ้าง เนื่องจากไม่มีเลย หรือไม่ก็เปิดโอกาศให้นักเรียนใน3จังหวัดมีสิทธิเท่าเทียมกัน

ฮีดายะ
IP: xxx.0.213.165
เขียนเมื่อ Tue Jan 22 2013 20:38:20 GMT+0700 (ICT)

หนูต้องการสอบทุนค่ะ


พาตียะห์
IP: xxx.53.152.7
เขียนเมื่อ Wed Jan 23 2013 18:14:55 GMT+0700 (ICT)

หนูขอสมัครทุนนี้ด้วยน่ะค่ะ แล้วเกรดเฉลี่ยล่ะค่ะกำหนดรึเปล่า ??

ตรีชาบดี
IP: xxx.67.231.194
เขียนเมื่อ Tue Jan 29 2013 10:34:41 GMT+0700 (ICT)

อยากให้ทุนในลักษณะนี้ ให้กับนักเรียนไทยพุทธเช่นกันค่ะ เพราะปัญหาความไม่สงบส่วนใหญ่เกิดกับไทยพุทธทำให้เกิดการสูญเสีย แต่ในมุมกลับกันในการช่วยเหลือกลับไม่ทั่วถึง แบ่งแยกฝ่าย อย่างน้อยถ้าทุนดีๆแบบนี้จะเปิดอิสละให้กับทุกศาสนาก้อยังดี หรือว่าทุนนี้สมาคมอิสลามเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดไม่ใช่เงินรัฐที่เก็บจากภาษีประชาชน ถ้าดิฉันเข้าใจผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะค่ั

ana muslimah
IP: xxx.53.137.250
เขียนเมื่อ Thu Jan 31 2013 05:40:27 GMT+0700 (ICT)

อยากไปเรียนของทุนอินโดบ้าง แต่ไม่รุวว่าสักวันจะได้ไปไหม

นาย อาเตฟ แดร์
IP: xxx.53.119.110
เขียนเมื่อ Thu Jan 31 2013 19:56:44 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่าเขาสมัครทุนยังไงครับ อยากได้ทุนไปเรียนจังแต่ก็ไม่มีโอกาส


อิมดา
IP: xxx.52.59.61
เขียนเมื่อ Sun Feb 17 2013 15:53:43 GMT+0700 (ICT)

ัเมื่อไหร่จะประกาศรายชื่อทุนอินโดนีเซียค่ะ

นูซีรา เปาะแม
IP: xxx.12.246.101
เขียนเมื่อ Tue Mar 19 2013 21:31:42 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ...

 อยากทราบว่านอกจากทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้ว ไม่ทราบว่าทางหน่วยงานนี้หรือหน่วยงานใดๆก็ตามแต่ พอจะมีการยื่นทุนหรือข้อมูลเกี่ยวกับทุนสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศตะวันออกกลางไหมค่ะ?

คือดิฉันนักศึกษาปีหนึ่ง(2012/2013)ที่ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ ณ ประเทศจอร์แดนในคอร์สเศรษฐศาสตร์และการธนาคารอิสลาม (economics and Islamic banking) โดยการศึกษาในครั้งนี้ดิฉันดำเนินการสมัครเรียนด้วยตัวเองผ่านทางประเทศมาเลเซีย(ก่อนหน้านี้ดิฉันจบระดับมัทธยมศึกษาจากประเทศมาเลเซียค่ะ ) คือดิฉันไม่ทราบว่าถ้าจะทำการขอทุนต้องติดต่อหน่วยงานใด?และต้องดำเนินการอย่างไร ? ดิฉันต้องการทุนเป็นอย่างมากเพราะค่าครองชีพที่นี่แพงมากๆ

ไม่ทราบว่าดิฉันสามารถขอทุนจาก ศอ.บต  หรือ หน่วยงานใดๆได้บ้างค่ะ?

ขอบคุณอย่างสูง. 

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า