21 .ตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ ป.5 หลักสูตร 2551

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.5 

เพื่อความสะดวกในการศึกษาตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ป.5  จึงได้นำมาลงไว้ เผื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่านอื่นๆ เอาไปใช้ได้เลยค่ะ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ภาษาอังกฤษ .5(8 มาตรฐาน 20 ตัวชี้วัด)

สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต ๑.๑    เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น  อย่างมีเหตุผล

๑.๑

๑. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง  และ คำแนะนำง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

 

๒. อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ  และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

 

๓. ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆ ที่ฟัง หรืออ่าน

 

๔. บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา และนิทานง่ายๆ หรือ    เรื่องสั้นๆ

สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู้สึก
                                  และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๒   

๑. พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

 

๒. ใช้คำสั่ง  คำขอร้อง  คำขออนุญาต และให้คำแนะนำง่ายๆ

 

๓. พูด/เขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ

 

๔. พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

 

๕. พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  

มาตรฐาน ต ๑.๓  นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด
                                 และการเขียน

๑.๓

๑. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

 

๒. เขียนภาพ แผนผัง  และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆ ตามที่ฟังหรืออ่าน

 

๓. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว

สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต ๒.๑    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

๒.๑

๑. ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 

๒. ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆ ของเจ้าของภาษา 

 

๓. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

สาระที่ ๒              ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

๒.๒

๑. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำ (order) ตามโครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

 

๒. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลอง ของเจ้าของภาษากับของไทย

สาระที่ ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

มาตรฐาน ต ๓.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

๓.๑

๑. ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วยการพูด / การเขียน

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต ๔.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

๔.๑

๑. ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต ๔.๒   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

๔.๒

๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 401314
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 11  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Thu Oct 07 2010 04:47:02 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากครับ มี 4 สาระนะครับ คุณครูสบายดีไหมครับ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Thu Oct 07 2010 07:46:37 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

มาเป็นกำลังใจค่ะ  ขอให้มีความสุขกับการสอนนะคะ

krugui
เขียนเมื่อ Thu Oct 07 2010 07:50:02 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

หายไปนานนะคะคิดถึงค่ะ

ช่วงนี้เด็กคงกำลังสอบหรือบางโรงเรียนก็คงปิดไปแล้ว

คงพอได้พักหายเหนื่อยบ้างนะคะ...

กาญจนา สุวรรณเจริญ
เขียนเมื่อ Mon Dec 27 2010 19:09:27 GMT+0700 (ICT)
The Youngman
IP: xxx.168.154.252
เขียนเมื่อ Fri Mar 11 2011 00:51:48 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากนะครับ ขอ Copy ไปใช้เลยนะครับ

เตือนใจ
เขียนเมื่อ Fri Mar 11 2011 10:16:41 GMT+0700 (ICT)

ยินดีค่ะ

ครูเอ็ม
IP: xxx.205.162.90
เขียนเมื่อ Tue Apr 05 2011 21:15:32 GMT+0700 (ICT)

เขาใช้ P D C A แต่ตอนนี้หนูขอใช้ C O P Y หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

sdw
IP: xxx.232.36.142
เขียนเมื่อ Sat May 07 2011 05:23:33 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ ป. 5

ณิชรัตน์
IP: xxx.10.13.79
เขียนเมื่อ Tue May 10 2011 14:25:28 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุณมากคะ อยากได้ของป.4 และป.6 ด้วยคะ

พัชรา
IP: xxx.53.145.221
เขียนเมื่อ Sat Feb 18 2012 12:44:25 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบพระคุณยิ่ง ด้วยใจจริงที่กรุณา ฯลฯ...ค่ะ

เซราะกราว
IP: xxx.180.25.41
เขียนเมื่อ Tue Feb 28 2012 14:23:03 GMT+0700 (ICT)

Thank you.

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า