ตอบคำถามเกี่ยวกับเงินอุดหนุน

 โปรดคำนึงถึงฐานะทางการคลังของตนเองด้วย 
มีคำหารือเข้ามาทาง MSN  แต่ขออนุญาตมาตอบตรงนี้เนื่องจากมีประโยชน์กับท้องถิ่นอื่นด้วย  คุณ boonsuay suntawong  [email protected]  ได้ถามเข้ามาดังนี้
พอดีมีเรื่องรบกวนดังนี้ให้ตอบค่ะ    ตามหนังสือ ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว74 มีข้อความดังนี้ เพื่อให้การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้ อปท. และเพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในหมวดอุดหนุน อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. 2541 ข้อ4 และระเบียบหระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. 2547 ข้อ 4 จึงขอยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง 1และ 2 (หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2611 ลว 4 ส.ค. 2547 และ หนังสือ ที่ มท 0893.3/ว0020 ลว. 6 มค.2552 ) และให้ใช้หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของอปท.
               คำถาม
1.แสดงว่าหนังสือทั้ง2 ยกเลิกทั้งฉบับใช่หรือไม่ ให้ยึด ว74อย่างเดียว
2.หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74  ลว 8 มกราคม 2553 ไม่ได้กล่าวถึงการอุดหนุนที่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่สถานศึกษาในสังกัดสพฐ.ได้รับจัดสรรจากรัฐ ดังนั้นถ้าโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ขออุดหนุนโครงการเช่นค่ายลูกเสือ -เนตรนารี ,เข้าค่ายวิชาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนที่รัฐจัดสรรในเรียนฟรี 15 ปี ได้หรือไม่
3. โรงเรียนขอเงินอุดหนุนตุลาคม-กันยายน(12 เดือน) แต่ อบต.สามารถอุดหนุนโครงการจัดจ้างครูจ้างสอนไปเดือน พฤษภาคม 2553 โครงการเสร็จสิ้น(ครบ 12 เดือน) ซึ่งค่อมปีงบประมาณ 2554 ของ  อบต.  ซึ่ง หนังสือ 0808.2/ว74 กล่าวไว้ว่าเมื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนรายงานให้ อปท.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ
ซึ่งข้อความนี้ อบต.สามารถให้โรงเรียนใช้งบที่อุดหนุน และส่งหลักฐานการใช้จ่าย จนกว่าจะครบ12 เดือนได้หรือไม่ หรือต้องตัดคืนเงินให้อบต.และส่งหลักฐาน แค่ 30 กันยายน เท่านั้น และอบต.จะสามารถอุดหนุนได้อีกทีก็ประมาณเดือนพฤษภาคมอีกรอบก็จะทำให้ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งโรงเรียนเองไม่สามารถจัดจ้างสำรองเงินไปก่อนได้ในช่วงที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนเพราะจะผิดระเบียบการก่อหนี้ผูกพัน
 
                                                                                          
  
                                                                         รบกวนด้วยค่ะ.......ขอบคุณค่ะ
 
 
ขอตอบรวม ๆ ดังนี้นะคะ
ข้อ 1.  ตอนนี้ท้องถิ่นทุกแห่งต้องยึดตาม พระราชกิจจานุเบกษา "ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ"  ซึ่งรายละเอียดมีมาก  และสามารถอุดหนุนกิจกรรมด้านการศึกษาและด้านการสาธารณสุขได้ ได้ตามตามหลักเกณฑ์และวงเงิน ที่กำหนด คือ สนับสนุนเป็นค่า บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ และปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคาร ตลอดจนสิ่งกอสร้างอื่น
-อบจ.ไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ปีที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุน
-เทศบาลขนาดใหญ่ ไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้ปีที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุน
-เทศบาลขนาดกลาง/เล็ก ไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้ปีที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุน
*** อบต.ไม่เกินร้อยละ 5 ของรายได้ปีที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุน
***  ทัังนี้ให้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในกฎหมายที่กล่าวมาด้วย  และโปรดคำนึงถึงฐานะทางการคลังของตนเองด้วย***
ข้อ 2.  อุดหนุนได้ ตามพระราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้  แต่ถ้าอยู่ในรายการเรียนฟรี 15 ปี และต้องมีคำอธิบายให้ชัดเจนว่าทำไมต้องสนับสนุนอีก  เช่น ชุดนักเรียนที่รัฐจัดสรรให้ 360 บาท/ 2 ชุด / 1 คน ไม่สามารถจัดซื้อได้ในท้องตลาด  ท้องถิ่นอาจจะตั้งงบสนับสนุนสมทบได้ ให้เป็นชุดละ 200  บาท คือตั้งสมทบได้อีก ชุดละ 20  บาท ให้สามารถจัดซื้อได้  เป็นต้น
ข้อ 3 โดยปกติและการอุดหนุนหน่วยงานอื่นนั้น  ต้องเป็นเงินที่อยู่ในปีงบประมาณนั้น ๆ จะอุดหนุนข้ามปีงบประมาณไม่ได้  เพราะงบประมาณในปีต่อไปนั้นยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติให้ใช้งบประมาณตามกระบวนการของการทำงบประมาณประจำปี  ดังนั้น คำถามข้อนี้ ถ้าจะแก้ไขให้ถูกต้อง  คุณต้องตัดยอดการอุดหนุนที่ 30 กันยายน 3553  แล้วในปีการศึกษาหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่ในปีงบประมาณ 2554   คือคุณสามารถอุดหนุนโรงเรียนใหม่ในเดือนตุลาคม 2553 ได้ทันที  ไม่ต้องรอจนถึงเดือน พฤษภาคม 2554
หากไม่เข้าใจถามทาง MSN ได้ค่ะ  ยินดีให้คำปรึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 399811
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 89  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Wed Oct 06 2010 10:28:20 GMT+0700 (ICT)

ขอเพิ่มเติมรายละเอียด พระราชกิจจานุเบกษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ชื่อว่า "ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ในการให้บริการสาธารณะ"

เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ ง หน้า 25 -28  วันที่ 23 ธันวาคม 2552

 

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Wed Oct 06 2010 10:39:35 GMT+0700 (ICT)

เมื่อสักครู่ได้รับโทรศัพท์จากนักวิชาการ อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีปัญหาว่า เมื่ออุดหนุนโรงเรียนไปแล้ว เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว หรือสิ้นปีงบประมาณ โรงเรียนไม่รายงานผลการใช้เงินอุดหนุน

นี่คือจุดอ่อนของผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุน ตอนที่ขอเขารับปากเขาทุกอย่าง จะทำตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ เมื่อได้ไปแล้วก็ละเลยข้อตกลง ทาง อบต.เองก็ลำบากใจเมื่อมีการตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณประจำปี อบต.เองก็ต้องมีมาตรการ หากไม่มีการรายงานผลของโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนไป ก็ไม่ควรอุดหนุนให้ในปีต่อไป เพราะเหมือนกับใช้เงินโดยสูญเปล่า ไม่เห็นผลใด ๆ เกิดขึ้น

เดี๋ยวนี้ทุก อปท.ก็ทราบดีว่าเงินงบประมาณมีน้อย เงินอุดหนุนก็ไม่ได้ตามเป้า รัฐบาลจนลง หากเราอุดหนุนคนอื่นแล้วเราต้องเชือดเนื้อตัวเอง เราก็คงจะไม่ทำ ลูกตัวเองยังอดอยากแต่อุดหนุนไปให้คนอื่นนำไปโลนเล่น ก็คงไม่สนุกนัก

หวังว่าโรงเรียน หรือหน่วยงานที่ขอเงินอุดหนุนจาก อปท.ไปได้รับรับทราบปัญหาของ อปท.แล้ว อาจจะรีบรายงานก็เป็นไปได้

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
เขียนเมื่อ Sat Oct 09 2010 21:47:21 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับคุณจินตนา ตอนนี้มาส่งเพื่อนที่เป็นพระที่วัดเก็ตโอ หากมีโอกาสจะแวะมาเยี่ยมครับ

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Sat Oct 09 2010 23:34:39 GMT+0700 (ICT)

ยินดียิ่งค่ะท่านวอญ่า  ในภูเก็ตมีชาวโกทูโนอยู่หลายคน  เช่น  คุณปู  ท่านอัยการชาวเกาะ

เบอร์โทรนี้นะท่าน  081 8953225  

กิตติพัฒน์
เขียนเมื่อ Sun Oct 10 2010 00:05:03 GMT+0700 (ICT)

 • มีดอกไม้มาฝากแทนคำขอบคุณ
 • ที่เข้าไปทักทายที่อาศรมก้ามกุ้งครับ
 • ฝันดี  ราตรีสวัสดิ์ครับ
เอกกร
IP: xxx.27.219.87
เขียนเมื่อ Wed Oct 13 2010 09:47:55 GMT+0700 (ICT)

จากที่ได้โทรไปสอบถามเมื่อวานพี่จินตนา เรื่องการขอเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ ซึ่งทางโรงเรียน ได้ของบสนับสนุนค่าอาหารเช้าให้กับเด็ก จำนวน 100 คน ผมเองได้ดูรายละเอียดระเบียบและประกาศต่างๆตามที่พี่บอกแล้ว แต่ก็ยังไม่มั่นใจว่า ทำได้หรือไม่ เพราะไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน อีกทั้งปัจจุบันทาง อบต.ได้มีการให้เงินอุดหนุนอาหารกลางวันอยู่แล้วจึงไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการไปในทิศทางใด รบกวนพี่จินตนาตอบด้วยครับ ขอบคุณคับ

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Wed Oct 13 2010 10:33:49 GMT+0700 (ICT)

เรียน  คุณเอกราช

ถ้าดูตามพระราชกิจจานุเบกษา "ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ"  ฉบับนี้ท้องถิ่นสามารถอุดหนุนได้ทุกอย่างที่ไม่ซ้ำซ้อนกับที่รัฐจัดสรรให้  และรัฐก็ไม่ได้จัดสรรอาหารเช้าให้นักเรียน  ท้องถิ่นก็มีสิทธิอุดหนุนได้  แต่ต้องให้ผู้ขอสนัสนุนเขียนโครงการให้เรียบร้อยและเข้าไปอยู่ให้แผนพัฒนาของ อบต. กำหนดเป็นข้อบัญญัติประเภทเงินอุดหนุน เพื่อจะให้มีงบประมาณอุดหนุนได้

เข้าใจว่าท่านคงมีงบอุดหนุนอยู่แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าอุดหนุนได้หรือไม่..กรุณาไปอ่านรายละเอียดจาก พรก.ฉบับดังกล่าวให้ละเอียดนะคะ  ขณะที่ตอบไม่มีเอกสารอยู่ในมือจึงไม่สามารถประโยคที่ชัด ๆ ลงไปได้

ขอบคุณที่ให้ความสนใจใน blog นี้

เอกกร
IP: xxx.53.133.153
เขียนเมื่อ Wed Oct 13 2010 19:00:31 GMT+0700 (ICT)

ต้องขอขอบคุณพี่จินตนามากครับที่ตอบปัญหา แต่ตอนนี้กลายเป็นปัญหาที่ถกกันไม่จบเลยเนื่องจากว่าฝ่ายที่คัดค้านเค้าก็อ้างว่าใน ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ ไม่ได้บอกชัดเจนเลยว่า ค่าอาหารเช้าสามารถทำได้ ซึ่งหากทำไปแล้วหากผิดอาจโดน สตง.เล่นงานได้ ผมเองได้อ่านประกาศดังกล่าวหลายรอบแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเอาข้อไหนมาปรับใช้ให้ตรงประเด็นที่สุด อีกทั้งยังไม่มีบรรฐานวางเป็นแนวทางเลย เพราะบางฝายเค้าก็มอง่วาทางเราได้ให้งบสนับสนุนค่าอาหารกลางวันไปแล้วแล้วจะมาให้มื้อเช้าอีกอาจเป็นการไม่สมควร.จึงต้องค้างเรื่องนี้ไว้ก่อน

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Wed Oct 13 2010 19:25:24 GMT+0700 (ICT)

เรียน  คุณเอกกร

ถ้าถามว่าบรรทัดไหน คำใดที่บ่งบอกว่าอุดหนุนได้ อาหารเช้ามันเป็น วัสดุ ค่ะ  กินแล้วหมดไปมันจึงเป็นวัสดุ ดังนั้น  ใน พรก.นี้ระบุไว้ชัดว่าวัสดุอุดหนุนได้ 

แต่ถ้าเป็นปัญหาให้ พรก.เขียนลงไปว่า"อุดหนุนอาหารเช้า"ได้ เขาไม่เขียนลงไปในกฎหมายหรอกค่ะ  เขาเขียนกว้าง ๆ เพราะวัสดุมันมีมากกว่าอาหารเช้า  วัสดุอะไรก็ได้ที่โรงเรียนเขาขาดแคลน  จำเป็น  และต้องการ 

หรือถ้า อบต. จะอุดหนุนเขาจริง ๆ ก็อุดหนุนในอาหารกลางวันก็ได้  รัฐจัดให้หัวละ ๑๓ บาท  อบต.ตั้งอุดหนุนเพิ่มอีกหัวละ ๕ บาท  รวมเป็นหัวละ ๑๘ บาท  แล้วบอกให้โรงเรียนเขาจัดอาหารเช้าให้นักเรียนด้วย  แต่มันรวมอยู่ในชื่อโครงการอาหารกลางวัน  แต่การบริหารจัดการ  โรงเรียนสามารถจัดกี่มื้อก็ได้ขึ้นอยู่กับฝีมือการบริหารของ ผอ.โรงเรียนนั้น ๆ 

พี่ไม่เข้าใจ เรื่องที่คุณบอกว่่า อบต.อุดหนุนอาหารกลางวันแล้ว  อาหารกลางวันเป็นงบประมาณของรัฐที่จัดสรรให้โรงเรียนแต่มาผ่าน อบต.เท่านั้น  ไม่ใช่เงินของ อบต.สักหน่อย  การที่ อบต.จะอุดหนุนอาหารเช้าให้เด็กซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับรัฐมันก็เป็นผลงานของ อบต.เอง

ทั้งนี้...มันก็ขึ้นอยู่กับฐานะทางการคลังของ อบต. นั้น ๆ ด้วยว่ามีเงินเพียงพอจะอุดหนุนผู้อื่นหรือไม่...

 


เอกกร
IP: xxx.53.130.117
เขียนเมื่อ Thu Oct 14 2010 16:19:28 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับพี่จินตนา ต้องขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำ ชัดเจนและเป็นประโยชน์มาก ผมได้เอาไปเสนอต่อผู้บริหารแล้ว และค่อนข้างมีสัญญาณที่ดี แต่ก็มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่า บางคนเสนอมาว่าจะเอางบอุดหนุนของรัฐที่เหลือจากค่าอาหารกลางวันมาเป็นงบค่าอาหารเช้าให้เด็ก ไปกันใหญ่เลยคับผมได้ท้วงติงไปแล้วแต่ทางผู้ใหญ่ก็ให้ผมไปหาข้อมูลมาแต่ส่วนตัวก็คงต้องท้วงไปตามที่ผมว่าไปแล้ว และให้ใช้งบ อบต.ดีกว่า ส่วนงบที่เหลือของรัฐบาลก็คงต้องคืนเค้าไปว่ามั้ยครับ เอางบของรัฐบาลมามีหวังอาจโดนเรีบกคืนก็ได้ ใช่มั้ยคับ ก็มาเล่าสู่กันฟังแต่หากมีข้อแนะนำก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Thu Oct 14 2010 19:24:10 GMT+0700 (ICT)

พี่ว่าคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า  รัฐจัดสรรค่าอาหารกลางวันให้ แค่ ๖๐ %  เอง คือถ้า นร. ๑๐๐ คน จัดสรรให้ ๖๐ คน  ส่วนที่เหลือ ๔๐ คน ทำไมไม่ให้กิน  ก็ใช้หลักคิดง่าย ๆ ในหนึ่งโรงเรียนก็จะมีทั้งเด็กที่ฐานะยากจนและเด็กที่ฐานะพอจะมีกิน  รัฐจึงจัดสรรให้เด็กที่ยากจนเท่านั้น  เพราะฉะนั้นงบอาหารกลางวันไม่มีเงินเหลือเด็ดขาด  ส่วนบางท้องถิ่นที่มีศักยภาพพอเขาจะอุดหนุนอีก ๔๐ %  เพื่อให้เด็กได้กินอาหารกลางวัน ๑๐๐ % เต็ม 

แต่ถ้าคุณเอาเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้  มาอุดหนุนอาหารเช้าของเด็กก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำได้เช่นกัน  เพราะเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้ก็เป็นรายได้ของท้องถิ่น

เงินอุดหนุนทั่วไปท้องถิ่นใช้ไม่หมดเขาไม่เรียกคืนค่ะ  แต่ถ้าอุดหนุนเฉพาะกิจใช้ไม่หมดเขาเอาคืนค่ะ  

หากการตอบคำถามของพี่ทำความลำบากใจให้กับฝ่ายบริหารก็ต้องขอโทษ  พี่เพียงบอกแนวทางเท่านั้น  ส่วนการจะอุดหนุนหรือไม่นั้นเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่นนั้น ๆ จะยกมือผ่านงบประมาณประจำปีหรือไม่  ตัดสินใจกันเอาเองนะคะ

เอกกร
IP: xxx.27.226.51
เขียนเมื่อ Fri Oct 15 2010 10:48:08 GMT+0700 (ICT)

การตอบของพี่จินตนาเป็นความรู้ที่ดีมากเป็นประโยชน์ในหลายๆแนวทางไม่เป็นการสร้างความลำบากใจเลย ผมเป็นคนที่มาบรรจุไม่นานจึงไม่ค่อยมีความรู้มากนั้น ได้รับแนวทงจากพี่ก็รู้สึกว่าทำงานง่ายขึ้น

ส่วนในแนวทางที่สองนั้น ที่พูดไปนั้น สมมุตินะคับลักษณะเหมือนกับว่ารัฐจัดสรรค่าอาหารกลางวันให้ 100 คน แต่เราจัดสรรได้ 60 คนเท่านั้นแล้วเหลือ 40 คน (อาจด้วยเหตุใดไม่แน่ใจ) ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายหนึ่งจึงเสนอว่าถ้าเอา ที่เหลือของ 40 คนมาจัดสรรเป็นอาหารเช้าแล้ว อบต.จัดสรรงบของอบต.อีกที่เหลือ จะเป็นการผิดระเบียบหรือไม่ หรือเงินที่เหลือของรัฐ ต้องคืนแผ่นดินเพราะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะหรือเปล่า อันนี้ไม่แน่ใจ

ที่เค้าเสนอมาก็อาจจะด้วยจะทำให้ อบต. ประหย้ดงบมากขึ้นด้วยน่ะคับ แต่ถ้าไม่ได้ ทางผู้บริหารก็คงจัดสรรงบของ อบต.เองในมื้อเช้าให้ 100%

จึงอยากรบกวนพี่จินตนาอีกสักครั้งว่า เงินที่รัฐจัดสรรค่าอาหารกลางวันที่เหลือเราอาจเอามาเพิ่มในส่วนอาหารเช้าได้หรือไม่

จริงๆแล้วทาง อบต.เค้าก็ต้องการช่วยเด็กแต่อาจจะให้ถูกต้องตามระเบียบให้มากที่สุดจะได้ไม่โดน น่ะคับ

ขอบคุณครับแนวทางการให้คำปรึกษาของพี่เป็นประโยชน์มากๆผมจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

เอกกร
IP: xxx.27.226.51
เขียนเมื่อ Fri Oct 15 2010 11:04:20 GMT+0700 (ICT)

อีกอย่างผมไปเห็นหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณตามโครงการถ่าโอนงาน/กิจกรรม บริการสาธารณะของอปท 2544 ข้อ 3. ที่ว่าการใช้จ่ายเงินลักษณะอุดหนุนเฉพาะที่เหลือให้หัวหน้าส่วนราชการนำเงินที่เหลือมาขยายผลหรือเพิ่มเป้าหมายภสยใต้วัตถุประสงค์เดิม โดยให้ อปท เป็นผู้ดำเนินการ

ตรงนี้จะใช่หรือเปล่าท่จะเอามาอ้างเอาเงินที่เหลอืของ รัฐที่จัดสรรให้ เอามาเพิ่มเป็นค่าอาหราเช้า หรือว่าผมตีความผิด ช่วยชี้แนะด้วยครับ รบกวนอีกรอบ ขอบคุณครับ

ที่ถามมาทั้งหมดก็ด้วยความไม่รู้จริงๆครับ (แหะแหะ)

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Fri Oct 15 2010 20:34:21 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณเอกกร

ประเด็นแรก

ถ้าโครงการอาหารกลางวัน รัฐให้ ๖๐ % อบต.ให้ อีก ๔๐ %  รวม  รวมแล้วโรงเรียนนี้เด็กได้รับประทานอาหารกลางวัน ๑๐๐ % แต่เด็กโรงเรียนนี้ ยากจนแค่ ๕๐-๖๐ % เท่านั้น เงินที่ อบต.อุดหนุนมา ๔๐ % นั้น  ถ้าผู้บริหารโรงเรียนบริหารงบประมาณเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า  ก็สามารถแปลงเป็นอาหารเช้าให้แก่นักเรียนได้ คำว่าอาหารกลางวัน ไม่ได้บอกว่าต้องรับประทานเวลาเที่ยงวันเท่านั้น  สามารถรับประทานได้ทุกเวลาที่นักเรียนมีชีวิตอยู่ในโรงเรียน..

ถ้าเราตั้งใจจะแก้ปัญหาให้นักเรียนมีอาหารเช้ารับประทาน..เราก็สามารถบริหารงบประมาณให้ออกมาเป็นอาหารเช้าได้ทันที..ไม่เชื่อลองทำดู

ประเด็นที่สอง

"โครงการถ่ายโอนงาน/กิจกรรม บริการสาธารณะของอปท 2544 ข้อ 3. ที่ว่าการใช้จ่ายเงินลักษณะอุดหนุนเฉพาะที่เหลือให้หัวหน้าส่วนราชการนำเงินที่เหลือมาขยายผลหรือเพิ่มเป้าหมายภายใต้วัตถุประสงค์เดิม โดยให้ อปท เป็นผู้ดำเนินการ"

พี่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเงินอาหารกลางวันจะไม่เหลือจ่ายเด็ดขาดเพราะรัฐจัดสรรให้มาเพียงน้อยนิด  ไม่พอเสียด้วยซ้ำหากท้องถิ่นใดมีเด็กยากจนทั้งหมู่บ้าน หรือ ๑๐๐ %

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เหลือจ่ายส่วนใหญ่จะเป็นค่าก่อสร้าง หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่มีการประมูลราคากัน  ถ้าเหลือจ่ายก็สามารถทำตามข้อความดังกล่าวได้

เอกกร
IP: xxx.206.235.216
เขียนเมื่อ Sat Oct 16 2010 15:34:28 GMT+0700 (ICT)

สมมุตินะครับพี่จินตนา ถ้าเงินที่รัฐจัดสรรมาเป็นค่าอาหารกลางวันเหลือ เราสามารถเอาเงินตรงนั้นมาจัดสรรเป็นค่าอาหารเช้าได้ใช่หรือเปล่าครับ

ส่วนตัวเองนั้นไม่กล้ายืนยันว่าเงินเหลือหรือไม่(กำลังหาข้อมูลอยู่) แต่จากที่ฟังจากผู้บริหารเค้าว่าเหลือนะครับ จึงอยากเอาส่วนนี้มาจัดสรรเป็นอาหารเช้าแล้วทาง อบต.ก็จะจัดสรรเพิ่มในส่วนที่ขาด

สรุปแล้ว ณ ตอนนี้ทางเรามี2แนวทาง คือทางเเรกคือ อบต.จัดสรรเอง100% ทางสองคือเอาเงินที่เหลือของรัฐมาจัดสรรเหลือเท่าไหร่ อบต. ออกเพิ่ม และถ้าทางเลือกที่2ทำได้ ทาง อบต.ก็จะใช้ทางเลือกที่2 เค้าว่ามาประมาณนี้

ผมเลยต้องมาหาข้ลมูลให้มากพอนี่แหล่ะครับเลยต้องรบกวนพี่จินตนาหลายรอบหน่อย...ขอบคุณครับ

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Sat Oct 16 2010 17:09:43 GMT+0700 (ICT)

ถ้าสมมุติ ก็ตอบว่าได้ค่ะ  เงินอาหารกลางวันเหลือจ่าย เอาไปจัดอาหารเช้า อาหารว่างได้หมดเลยค่ะ  ไม่ผิดกติกาเพราะมันคืออาหารสำหรับเด็กทั้งนั้น

พี่ก็เริ่มสงสัยว่า อบต.ของคุณไม่ได้ผลักเงินอาหารกลางวันให้โรงเรียนทั้งหมดใช่หรือไหม  ตรงนี้ให้พึงระวัง  เพราะมันไม่ใช่เงินที่รัฐจัดสรรให้ อบต. แต่จัดสรรให้โรงเรียน เพียงผ่าน อบต.ตาม พรก.การกระจายอำนาจเท่านั้น  โรงเรียนมีสิทธิฟ้องร้อง อบต.ได้หากไม่จัดสรรเงินส่วนนี้ลงไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐ

เอกกร
IP: xxx.26.141.183
เขียนเมื่อ Sun Oct 17 2010 13:34:28 GMT+0700 (ICT)

ต้องขอบคุณมากครับสำหรับคำตอบ และคำเตือนผมเองก็งงๆอยู่นะครับว่าเป็นยังไง

ผมคงต้องตรวจสอบรายละเอียดให้มากกว่าแล้วผมจะมาเล่าให้พี่นะครับ

แต่ยังไงก็ช่วยเด็กให้ได้ก่อนครับ

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Mon Oct 18 2010 07:04:01 GMT+0700 (ICT)

ปัญหาของคุณเอกกร  ทำให้พี่ต้องกลับไปดูเรื่องเงินอุดหนุนอาหารกลางวันใหม่ ปรากฎว่า เงินอาหารกลางวันอยู่ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้ อบต. ซึ่งถือเป็นรายได้ของ อบต.  ดังนั้น  อบต.ใช้ไปได้เลยค่ะไม่ต้องคืนรัฐ  และในปี 2554  รัฐจัดสรรให้ประมาณ 85 % ของนักเรียนทั้งหมด  เยอะอยู่นะคะ  ดังนั้นโรงเรียนสามารถบริหารจัดการเงินที่เหลือจ่ายเป็นอาหารมื้ออื่น ๆ ได้ เช่น อาหารเช้า  อาหารว่างบ่าย  เพื่อให้เด็กกินอิ่มนอนหลับ  พร้อมที่จะเรียนรู้  ขอบคุณค่ะที่ทำให้พี่ต้องอัพเดรทข้อมูลโดยเร่งด่วน

กิตติพัฒน์
เขียนเมื่อ Mon Nov 08 2010 19:54:52 GMT+0700 (ICT)
จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Mon Nov 08 2010 21:16:59 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะคุณกิตติพัฒน์

กานต์
IP: xxx.12.97.114
เขียนเมื่อ Tue Dec 07 2010 15:12:55 GMT+0700 (ICT)

พี่คะ ตอนนี้หนูประสบปัญหาที่ว่า ทางโรงเรียนเขียนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม มาของบประมาณอุดหนุนจาก อบต.

แต่อบต.ไม่ได้ตั้งงบประมาณอุดหนุนไว้ในข้อบัญญัติเลย แต่ท่านนายกให้อุดหนุนได้ เราใช้หลักเกณฑ์ตัวไหนบอกว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต. มีขั้นตอนเสนอคณะกรรมการฯ อย่างไร ช่วยอธิบายให้ด้วยคะ

ขอบคุณมากมาย

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Tue Dec 07 2010 16:07:03 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณกานต์

ถ้ามีคุณมี "ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ" พ.ศ. 2552 อยู่ในมือขณะนี้

ให้ทำตามข้อ 4

สาระสั้น ๆ คือให้นำโครงการนั้นบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

 

กานต์
IP: xxx.12.97.114
เขียนเมื่อ Wed Dec 08 2010 10:43:55 GMT+0700 (ICT)

รบกวนอีกครั้งคะ นายกบอกว่าให้หนูทำให้มันอยู่ในข้อบัญญัติแล้วโอนมาตั้งจ่ายอุดหนุนให้โรงเรียน

แล้วหนูต้อดำเนินการอย่างไรบ้าง โรงเรียนส่งแค่โครงการมาเท่านั้น

1.ไม่มีบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

2.ไม่มีหนังสือรับรองจาก สพฐ.ว่าไม่มีงบประมาณ

3.แล้วโครงการกีฬาที่ส่งมาจัดแข่งขันนอกเขตตำบล

4.และเป็นโครงการที่จัดกันทุกปี

แล้วหนูต้องดำเนินการอย่างไร

ขอบคุณคะ

รีบตอบด้วยคะ

หนูต้องบันทึกโอนเงินแล้ว

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Wed Dec 08 2010 11:26:20 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณกานต์

ข้อ 1-2 ก็ให้เขาทำสิ่งที่มันไม่มีให้มันมีขึ้นมาใหม่  ในเมื่อราชการต้องการเอกสารเป็นหลักฐานเท่านั้น แล้วก็ไปบรรจุเข้าไปไว้ในแผน ฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ตามขั้นตอนการทำแผนและงบประมาณประจำปี

ข้อ 3 อุดหนุน ประชาชนในเขต อบต.เราแต่ไปแข่งขันนอกเขตได้  เพราะคนของเราไม่มีทุนจึงอุดหนุนให้

ข้อ 4 ถ้าเป็นโครงการที่จัดทุกปี ก็ใส่ไว้ในแผน ฯ งบประมาณรายจ่ายไว้ทุกปี  จะได้ไม่ยุ่งยากเวลาต้องใช้เงิน

 

 

ธนิตย์ สุวรรณเจริญ
เขียนเมื่อ Mon Dec 27 2010 18:00:33 GMT+0700 (ICT)
oum
IP: xxx.173.239.197
เขียนเมื่อ Wed Jan 05 2011 16:13:11 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่าเทศบาลจะโอนสิ่งก่อสร้างให้โรงเรียนในส่วนสพฐได้ไหมค่ะ

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Wed Jan 05 2011 21:03:17 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณ oum 

ตอบว่าได้ ส่วนราชการโอนให้ส่วนราชการ  แต่ต้องมีเหตุผลพอสมควร ว่ามีความจำเป็นอะไรถึงต้องโอนให้ สพฐ.   

พงศ์
IP: xxx.53.155.39
เขียนเมื่อ Tue May 31 2011 14:40:34 GMT+0700 (ICT)

อยากถามว่าเงินอุดหนุนอาหารกลางวันที่โรงเรียนรับไปจัดอาหารกลางวันแล้ว เหลือจ่ายทางโรงเรียนจะนำไปซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ได้หรือไม่อย่างไร

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Thu Jun 02 2011 16:17:16 GMT+0700 (ICT)

ตอบว่าได้

เพราะมันเป็นเงินอาหารกลางวันนักเรียนของท่านตามจำนวนที่ท่านแจ้ง ไป

แต่ควรใช้วิจารณญาณ ว่าเป็นวัสดุที่ใช้ประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนหรือไม่

ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมันเกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันหรือไม่

ถ้าซื้อจาน หม้อ กะทะ เตาแก๊ส ก็น่าจะเหมาะสม

แสดงว่าโรงเรียนของท่านมีกำไรกับอาหารกลางวันมากมาย

เงินถึงเหลือเพียงพอสำหรับซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์อื่น ๆ

นรากร จงศร
IP: xxx.9.251.67
เขียนเมื่อ Fri Jul 08 2011 12:31:14 GMT+0700 (ICT)

เนื่องจากวันนี้ที่ ร ร มีเจ้าหน้าที่เค้ามาตรวจเงินอุดหนุน ฯ และผมไม่ได้ไปเนื่องจากผมไปทำงานมาและเลิกดึกจึงไปเข้าแถวไม่ทัน ผมจะได้เงินอุดหนุน ฯ มั้ยครับ ถ้าได้ครวรทำไงครับ และไม่ได้ทำไงครับ

ศุภพร
IP: xxx.93.135.160
เขียนเมื่อ Thu Oct 06 2011 10:00:52 GMT+0700 (ICT)

คุณจินตนาที่น่ารัก

ได้ค้นหาเว็บเกี่ยวกับอาหารกลางวันมานานมาก เพิ่งมาเจอสิ่งที่ต้องการเดี๋ยวนี้เอง อยากเรียนถามว่าเงินอุดหนุนอาหารกลางวันที่ได้รับจากอบต.ใช้จ้างแม่ครัวมาประกอบอาหารได้หรือไม่ในกรณีที่โรงเรียนซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารเอง และสามารถใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ เช่น การปรับปรุงโรงอาหาร การทำอ่างล้างจาน การซื้ออุปกรณ์งานครัวที่จำเป็น ได้หรือไม่ มีระเบียบหรือหนังสือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายตรงนี้หรือไม่ เพราะตรวจสอบของเขตและสพฐ. บอกว่าใช้ในการประกอบอาหารให้ นักเรียนเท่านั้น จ้างแม่ครัวก็ไม่ได้ เนื่องจากโรงเรียนเปิดบัญชี ชื่อเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน จริงหรืเปล่าคะ ขอความอนุเคราะห์ช่วยตอบให้ด้วยนะคะ ขอขอบคุณมากๆค่ะ

ศุภพร
IP: xxx.93.135.160
เขียนเมื่อ Thu Oct 06 2011 10:39:11 GMT+0700 (ICT)

ขอเพิ่มเติมอีกนิดนะคะ ถ้าโรงเรียนจัดเข้าค่ายวิชาการระหว่างปิดภาคเรียนจะนำเงินมาจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างได้หรือไม่คะ นักเรียนที่มาเข้าค่ายเพียงบางส่วน และโรงเรียนมีเงินเหลือเพียงพอเพราะเหลือสะสมมาค่อยข้างเยอะ ใช้ไม่ทันค่ะ

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Thu Oct 06 2011 16:20:23 GMT+0700 (ICT)

ขอตอบเป็นประเด็นนะคะ

1. จ้างแม่ครัวได้ค่ะ  ถ้าไม่จ้างแม่ครัวก็ทำสัญญาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันทั้งปีไปเลย

2. ถ้ามีเงินเหลือก็สามารถซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับการบริการอาหารกลางวันได้ เช่น ช้อน จาน ฯลฯ  แต่ไม่ควรจะเป็นประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพราะดูไม่สมเหตุสมผล   เงินอาหารกลางวันอะไรจะเหลือมากมายให้ทำสิ่งก่อสร้างได้  หรือถ้าคุณจะทำจริง ต้องอนุมัติผู้มีอำนาจ (ให้ดูระเบียบอาหารกลางวันอีกครั้งหนึ่ง) 

3. ปิดภาคเรียนระบุเวลาชัดเจน  นำเงินนั้นมาจ่ายในวันปิดภาคเรียนไม่ได้  แต่ถ้าเข้าค่ายวิชาการในวันเปิดเรียนปกติใช้เงินนี้ได้   นอกจากคุณต้องแสดงหลักฐานอะไรให้รู้ว่านักเรียนมาเรียนตามปกติ  เช่น การลงเวลาในสมุดบัญชีเรียกชื่อว่าเด็กมาเรียนจริง เป็นต้น

 

กัลยา
IP: xxx.88.251.70
เขียนเมื่อ Fri May 18 2012 01:09:20 GMT+0700 (ICT)

เงินอาหารกลางวันที่อบต จัดสรรให้มา 85 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนนักเรียน ทั้งหมดในระดับอนุบาลถึง ประถม แต่โรงเรียนมีนักเรียนถึงมัธยมปลาย ไม่ทราบว่าจะทำอาหารกลางวันให้นักเรียนได้หรือไม่ หรือ ทำให้นักเรียน 100 เปอร์เซ็นต์นับถึงประถม ได้หรือไม่อย่างไร ส่วนเงินที่เหลือค้างทบมาเป็นจำนวนมาก จะนำไปใช้ปรับปรุงโรงอาหารได้หรือไม่อย่างไร ขอความกรุณาด้วยค่ะ แล้วอบต จะเอาเงินคืนหรือไม่ถ้ารู้ว่ามีเงินเหลือ

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Fri May 18 2012 13:41:22 GMT+0700 (ICT)

๑. ขณะนี้รัฐจัดสรรเิงินอาหารกลางวันให้ อนุบาล-ป.๖ เต็ม ๑๐๐ % แล้วค่ะ ๒.เงินทบที่เหลือค้างมา หากจะทำการใด ๆ ก็ขออนุมัติจังหวัดได้ ให้ดูระเบียบอาหารกลางวัน พ.ศ.ไหนจำไม่ได้แล้วค่ะ ถ้าผู้ว่าอนุมัติก็ทำได้ หากผู้ว่าฯ ไม่อนุมัติก็ทำไม่ได้..เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักมันใช้จ่ายเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ๓. ถ้าตามระเบียบเงินอุดหนุนฯ อปท.สามารถเรียกเงินเหลือจ่ายคืนได้.. ... ขอโทษค่ะ ถ้าตอบไม่ชัดเจนเพราะอยู่นอกสถานที่ทำงาน..

k
IP: xxx.53.187.159
เขียนเมื่อ Wed Aug 01 2012 10:50:47 GMT+0700 (ICT)

โรงเรียนได้รับเงินอาหารกลางวันจาก อบต.โดยดูยอดเด็กจากปีการศึกษา2554 จำนวน 30 คน พอเปิดเทอมภาคเรียนที่1ปี55 มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น40คนทางโรงเรียนต้องทำเรื่องเบิกเงินอาหารกลางวัน 30 คนหรือ 40 คน ถ้าเบิก 40 คนเงินก็จะไม่พอจ่ายครบ100วัน

จันทร์เพ็ญ ชาประดิษฐ์
IP: xxx.52.114.141
เขียนเมื่อ Mon Aug 06 2012 08:57:00 GMT+0700 (ICT)

รบกวนสอบถามเกี่ยวกับเงินอุดหนุนโรงเรียน สพฐ.เป็นค่าจ้างบุคลากรค่ะ กรณีที่เราอุดหนุนค่าจ้างบุคลากรเงินจำนวนนี้ต้องนำไปคำนวณรวมในสี่สิบเปอร์เซ็นต์ ของมาตรา 35 บริหารงานบุคลหรือไม่ค่ะ เพราะหนังสือ หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2611 ลว 4 ส.ค. 2547 และ หนังสือ ที่ มท 0893.3/ว0020 ลว. 6 มค.2552 ถูกยกเลิกด้วย ว74 ไปแล้ว

สุมลฑา ศิวเมธาพร
IP: xxx.27.213.135
เขียนเมื่อ Mon Aug 20 2012 17:47:13 GMT+0700 (ICT)

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากอุดหนุนทั่วไป

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน

จากอุดหนุนทั่วไป

ทำไมต้องตราไว้ในข้อบัญญัติ เข้าใจว่าเป็นระเบียบข้อสั่งการให้ถือปฏิบัติ ในปีงบประมาณ 56 หนูต้องการชี้แจ้งค่ะแต่ไม่มีข้อมูลเลยมารับงานต่อจากเจ้าหน้าที่ทำอยู่ สามารถหาข้อมูลได้จากไหนค่ะเพราะเท่าที่ทราบมีอยู่ในข้อบัญญัติและ อบต.อุดหนุนงบประมาณตรงนี้มาก่อน รบกวนด้วยค่ะ

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Tue Aug 21 2012 08:12:40 GMT+0700 (ICT)

ให้ทำตามหนังสือของกรมฯ ว่าหมวดใดบ้างที่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ หมวดใดไม่ต้องใส่ไว้ในข้อบัญญัติ ส่วนใหญ่ถ้ากรมฯ จัดสรรมาเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปจะต้องตราเป็นข้อบัญญัติ แต่ถ้าอุดหนุนเฉพาะกิจ เช่น ก่อสร้างอาคารเรียนฯ แบบนี้ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ

สุมลฑา ศิวเมธาพร
IP: xxx.27.234.68
เขียนเมื่อ Tue Aug 21 2012 09:38:34 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ หนูหาเจอแล้ว ^^

พี่จินตนาใจดีมากค่ะ ตอบข้อสงสัยได้เร็วมากๆๆ

ศุภพร
IP: xxx.93.177.27
เขียนเมื่อ Tue Sep 18 2012 10:05:23 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณจินตนาที่นับถือ

  การรายงานเงินอุดหนุนอาหารกลางวันที่โรงเรียนต้องรายงานต่อ อบต.มีแบบฟอร์มหรือเปล่าคะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ การดำเนินงานของโรงเรียนคือจัดซื้อวัสดุเองและจ้างแม่ครัวมาประกอบอาหารให้ ขอบคุณมากค่ะ
จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Tue Sep 18 2012 10:56:28 GMT+0700 (ICT)

เหมือนรายงานโครงการทั่วไป รายงานตามคำเป็นจริง ทำอะไร รายงานตามนั้น ใช้เงินไปเท่าไร เหลือเท่าไร ได้ผลอย่างไร อาจมีภาพประกอบตามสภาพจริง เย็บเล่มส่งให้ อบต.ไปเลย

ชนิดาภา
IP: xxx.52.101.195
เขียนเมื่อ Wed Sep 19 2012 11:09:23 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณจินตนา คงเหมือนเพชร

   อบต.ออกใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช่ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ในหมวดอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน

ซึ่งข้อ 7 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 นั้นให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน โดยหมวดเงินอุดหนุนไม่สามารถกระทำได้ตามข้อ 7

   จึงขอคำชี้แนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ทันโรงเรียนเปิดภาคเรียนใหม่ที่จะถึงนี้ค่ะ
    ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

                                    ขอแสดงความนับถือ
                                  นางสาวชนิดาภา  บุญล้อม
จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Wed Sep 19 2012 17:31:44 GMT+0700 (ICT)

๑.กรมฯ จะจัดสรรงบอาหารกลางมาจัดเปิดภาคเรียนใหม่เสมอ..เพียงให้โรงเรียนเตรียมโครงการ ระบุจำนวนนักเรียนตามที่ขอไป (๑๐ มิย.ของปีที่ผ่านมา)

๒.หากกรมฯ ส่งมาไม่ทันสามารถจริงก็สามารถทำยืมเงินของ อบต.ตามระเบียบฯ เมื่อ กรมฯ ส่งมา ก็ส่งคืนเงินยืีมไปค่ะ

วัลลภา
IP: xxx.93.192.218
เขียนเมื่อ Thu Sep 27 2012 11:25:59 GMT+0700 (ICT)

เรียน  คุณจินตนาที่นับถือ

                 เรียนถามเรื่องเงินอาหารกลางวัน  ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๕ เทศบาลพึ่งมีหนังสือให้ไปรับเช็คเงินในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ทั้งที่โรงเรียนเปิดมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่มีเงินทำอาหารกลางวันก็เป็นบริจาคและสำรองจ่ายไว้ แม้จะใช้คืน

เงินที่สำรองจ่ายก็ยังคงมีเงินเหลือ  แต่ตามระเบียบแล้วให้ใช้ในภาคเรียน ๑๐๐ วัน

ถ้ามีเงินเหลือให้ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  เรียนถามว่า

          ๑. นำไปซื้อถาดอาหาร ช้อน  ถ้วยชาม  ได้หรือไม่

          ๒.นำไปทำอาหารเช้า อาหารว่าง หรือค่าอาหารไปศึกษาแหล่งเรียนรู้จ่ายเป็นรายหัววันละ๑๐๐บาทต่อคน ได้หรือไม่

          ๓.จัดซื้อตู้เก็บถ้วยชามอุปกรณ์  ชั้นควำ่ถ้วยชามได้หรือไม่

          ๔.ค่าจ้างทำอาหารคิดเป็นวันเท่าที่จ่ายรายนักเรียน ๑๓ บาท หรือคิดแยกต่างหาก

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Thu Sep 27 2012 12:23:50 GMT+0700 (ICT)

ทำได้ทั้งนั้นแหละ ถ้าเงินเหลือ แต่อาจจะต้องทำรายงานให้เทศบาลทราบว่า คืนเงินที่ยืมโรงเรียนมากี่บาท เหลือกี่บาท และจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ในการประกอบอาหาร อีกจำนวน กี่บาท เชื่อว่าเทศบาลก็คงไม่ใจไม้ไส้ระกำเรียกคืน เพราะมันเป็นสิทธิที่รัฐบาลเด็กให้ ร.ร.ของท่านแล้ว

ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ เกิดจากการที่โรงเรียนไม่รายงานให้เทศบาลทราบว่าเงินที่เหลือนำไปใช้อะไรบ้าง ใช้ถูกหรือใช้ผิด .. ถ้าเราต่างปรารถนาที่จะทำเพื่อเด็ก.. เชื่อเหลือเกินว่าพระเจ้าต้องคุ้มครอง..

นายสุทธิพงษ์
IP: xxx.88.12.2
เขียนเมื่อ Thu Oct 04 2012 11:24:55 GMT+0700 (ICT)

ผมมีปัญหาเรื่องเงินอุดหนุนครับ รบกวนช่วยตอบด้วยนะครับ อปทผมอุดหนุนเงินเป็นค่านำ้มันเชื้อเพลิงให้ ผวจ. ออกไปเยียม หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้องของประชาชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ต่อมา สตงท้วงติงว่าอุดหนุน จังหวัด หรืออำเภอ ไม่ได้ ในการอุดหนุนของเราผ่านความเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการด้วย

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Thu Oct 04 2012 19:12:37 GMT+0700 (ICT)

โดยสามัญสำนึกของคนทั่วไป ที่ไม่ใช่ สตง.ท้วงติง
จังหวัด /อำเภอ เขามีงบส่วนนี้อยู่แล้วการอุดหนุนให้อีก ถือว่าซ้ำซ้อน เจตนาของการอุดหนุน หน่วยงาน องค์กร ฯ คือ เกินศักยภาพของเขา อปท.จึงอุดหนุน.. แต่จังหวัดและอำเภอ เป็นหน่วยงานที่กำกับ อปท.แสดงว่าเขามีศักยภาพพร้อมแล้ว.

ครูพรณรงค์
เขียนเมื่อ Wed Oct 24 2012 09:19:13 GMT+0700 (ICT)

รบกวนถามด้วยครับ ๑. ถ้า รร. รายงานการใช้เิงินอุดหนุนอาหารกลางวันแล้วมีเงินเหลือ เทศบาลสามารถเรียกเิงินส่วนที่เหลือคืนเลย ได้ใช่ไหมครับ ผมคุยกับ รร.ให้เขาหาวิธีใช้ให้หมด เขาไม่ยอม เขายินดีคืนให้ ๒. ถ้า รร. สพฐ ขอรับการอุดหนุนโครงการต่างๆ รร.ต้องให้ สพป. ตรวจสอบ/เห็นชอบโครงการหรือไม่ เพราะเทศบาลกลัวว่าถ้าอุดหนุนให้จะซ้ำซ้อน กับงบประมาณที รร.ได้รับจากต้นสังกัด เช่น โครงการขอรับอุดหนุนชุดกีฬาสีโรงเรียน ๓.เทศบาลมี ศพด.ในสังกัด ๓ แห่ง สามารถจัดกีฬาสีและซื้อเสื้อสีให้เด็กเล็กทุกคนได้ไหมครับ

ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Wed Oct 24 2012 13:54:56 GMT+0700 (ICT)
 1. เอาคืนได้ถ้าเขาไม่ใช้แล้ว แต่ทางที่ดีให้เขาซื้อช้อน ซื้อจาน ซื้อแก้วน้ำให้เด็กได้ใช้ที่โรงเรียนดีกว่า..
 2. ให้ สพป.รับรองมาว่า สพป.ไม่มีเงินสนับสนุนโครงการดังกล่าว หรือ หนุดหนุนแล้วแต่ไม่เพียงพอ เทศบาลก็สามารถอุดหนุนได้ โดยไม่ซ้ำซ้อนค่ะ
 3. ได้ค่ะ (เฉพาะชุดนักกีฬา) ใช้ระเบียบการจัดแข่งขันกีฬานักเรียน
ครูพรณรงค์
เขียนเมื่อ Thu Oct 25 2012 09:59:04 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ

วรรณภา
IP: xxx.175.19.66
เขียนเมื่อ Thu Apr 04 2013 10:01:38 GMT+0700 (ICT)

สอบถามเรื่องเงินอุดหนุนให้วัดค่ะ

คือวัดได้สร้างอาคารเอนกประสงค์ แล้วสร้างไม่แล้วเสร็จขาดงบประมาณ ต้องการให้ทางเทศบาลอุดหนุนเงินเพิ่มเติมให้ประมาณ 1 ล้านบาท เราสามารถทำได้หรือไม่ค่ะ ขอรบกวนฃ่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ


จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Thu Apr 04 2013 13:53:22 GMT+0700 (ICT)

ให้ไปดูภาระหน้าที่ของเทศบาลว่าใช่อำนาจหน้าที่หรือไม่

อบต.เนินมะกอก
IP: xxx.53.190.101
เขียนเมื่อ Tue Jun 18 2013 09:53:08 GMT+0700 (ICT)


การอุดหนุนให้กับวัดในเขตพื้นที่เป็นค่าจัดซื้อดอกไม้ธูปเทียนในงานประจำปีของวัดิดหรือเปล่าคะ

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
IP: xxx.53.2.227
เขียนเมื่อ Tue Jun 18 2013 14:49:52 GMT+0700 (ICT)

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางโรงเรียน อบต.จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 (พ.ค.) ตามยอดเด็กภาคเรียนที่ 1(พ.ย.) หรือตามยอดเด็กของภาคเรียนที่  2 มีปัญหาภาคเรียนที่ 2 เพราะภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนมีเด็กเพ่ิมขึ้นค่ะ

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Wed Jun 19 2013 15:13:29 GMT+0700 (ICT)

เด็กเพิ่มขึ้นก็ยังจ่ายเท่าเดิม เท่าที่แจ้งมาเมื่อวันที่ 10 มิย.ปีที่ผ่านมา
เหตุผลเพราะรัฐอุดหนุนให้ อบต.เท่านั้น และข้อเท็จจริงนักเรียนไม่ได้มาครบ 100 % ทุกวัน ขาด ๆ เกิน ๆ อยู่ในนั้น ถัวเฉลี่ยกินกันไป.

ผู้ชายธนู
IP: xxx.172.153.6
เขียนเมื่อ Tue Jul 09 2013 16:32:16 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์จินตนา ผมมีคำถามอยากรู้คำตอบให้จัดเชนอีกนิดครับ เกี่ยวกับเรื่องระเบียบการอุดหนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานราชการ ตามหนังสือ ว74 อยากทราบว่า อบต.สามารถอุดหนุนงบประมาณโครงการครูจ้างสอนได้หรือไม่ เหตุผลคืออะไร เป็นไปตามหนังสือ ว74 หรือมีข้อห้ามหรือเหตุผลอื่นใด อยากทราบให้กระจ่างครับ ขอคุณครับ

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Fri Jul 12 2013 21:23:31 GMT+0700 (ICT)

อุดหนุนได้ หาก อบต.มีเงินจะอุดหนุน แต่ต้องให้ผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุนทำโครงการมาขอรับการอุดหนุน อ้างเหตุผลความจำเป็นมา แล้ว อบต.ก็นำเข้าแผนพัฒนาฯ ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติประจำปีในหมวดเงินอุดหนุนให้เขาตามที่เขาขอ..

ปารวี
IP: xxx.174.35.57
เขียนเมื่อ Mon Jul 15 2013 13:44:19 GMT+0700 (ICT)

เรียนสอบถามค่ะ ว่าถ้าเราจะอุดหนุนงบประมาณให้กับทางโรงเรียนสพป.
โดยที่ทางเค้าได้เขียนโครงการมานั้น เราต้องทำบันทึกข้อตกลง ตามแบบหนังสือ ว 74 กับทางโรงเรียนด้วยไหมคะ?
ขอบคุณค่ะ

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Mon Jul 15 2013 14:05:15 GMT+0700 (ICT)

ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ ในเมื่อมีเงินจะอุดหนุน ถ้าเขามีโครงการมา ผ่านคณะกรรมการแผนฯ ของท้องถิ่นแล้วก็อุดหนุนได้เลย

วิเคราะห์ อบต.
IP: xxx.26.215.11
เขียนเมื่อ Wed Jul 17 2013 13:15:48 GMT+0700 (ICT)

เรียนถามอาจาย์นะค่ะว่า การตั้งเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) จะต้องขอความเห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการฯ หรือไม่ และจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

วิเคราะห์ อบต.
IP: xxx.26.215.11
เขียนเมื่อ Wed Jul 17 2013 13:24:12 GMT+0700 (ICT)

เรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับ การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ว่าจะต้องขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมอนุกรรมการฯ ก่อนหรือไม่ถึงจะเบิกจ่ายได้ และมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรบ้าง

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Wed Jul 17 2013 14:02:49 GMT+0700 (ICT)

ไม่ค่อยเข้าใจคำถามค่ะ มีเหตุผลใดไปอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ใครได้ประโยชน์ ประชาชนในท้องถิ่นได้ประโยชน์หรือไม่

โดยปกติการตั้งข้อบัญญัติเงินอุดหนุนให้หน่วยงานใดก็ตาม หน่วยงานนั้นต้องเสนอโครงการผ่านคณะกรรมการจัดทำแผนทุกรายการ เมื่อคณะกรรมการผ่านแล้วจึงจะเข้าแผนฯ และกำหนดไว้ในข้อบัญญัติในหมวดเงินอุดหนุน หลังจากนั้นก็ถึงขั้นตอนของการเบิกจ่าย ซึ่งต้องมีโครงการรองรับการใช้งบประมาณอีกครั้งหนึ่ง ว่าใช้จ่ายอะไรบ้าง แล้วก็เบิกจ่ายให้เขาไปตามนั้น../

lai
IP: xxx.27.157.248
เขียนเมื่อ Fri Aug 09 2013 00:02:23 GMT+0700 (ICT)

มีเงินอุดหนุนอาหารกลางวันคงเหลือสะสมมานานแล้ว จะนำเงินไปจัดซื้อโต๊ให้นักเรียนทานอาหาร ซื้อเครื่องกรองน้ำเพื่อใช้สำหรับทำอาหาร และให้นักเรียนดื่ม สามารถทำได้ไหมคะ

บุญใจ
IP: xxx.155.44.124
เขียนเมื่อ Tue Aug 20 2013 12:56:50 GMT+0700 (ICT)

เรียนถามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน สพฐ.ใครเป็นผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ เพราะตามหนังสือที่ ศธ 04002/ว544 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2554 เป็นบทบาทของ อปท. ชัดเจนครับ  แต่ว่า ท้องถิ่นแถวจังหวัดบึงกาฬ ยังขอจาก รร.อยู่  ไม่รู้จะดำเนินการเช่นไรกันแน่ ขอความชัดเจน

 

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Tue Aug 20 2013 15:36:59 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณบุญใจ

ใครก็ได้ทำ แต่เด็กต้องได้กิน
ส่วนใหญ่ของประเทศนี้ เขาโอนเงินอาหารกลางวันให้โรงเรียนไปจัดการเอง ตามจำนวนที่รัฐจัดสรรให้..เพราะเป็นโรงเรียนของ สพฐ.
แต่ถ้าเป็น รร.ของ อปท. จะให้ อปท.จัดการ หรือ รร.จัดการก็ขึ้นอยู่กับสามารถ เป็นสิทธิ์ของคุณจะให้ใครจัดการ

แต่จงอย่าลืมเงินอาหารกลางวันนักเรียน  ต้องให้เด็กได้กินอาหารกลางวัน  ผู้ใหญ่จะแย่งกันทำไม..???

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Tue Aug 20 2013 15:42:07 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณ lai

คิดว่าได้นะ  แต่ต้องเข้าคณะกรรมการอาหารกลางวันของโรงเรียนว่าควรจะนำเงินเหลือจ่ายนี้ไปซื้ออะไร  แต่ถ้าเป็นครุภัณฑ์มันต้องกำหนดไว้ในแผนพัฒนาของโรงเรียนด้วย  เพียงแต่บอกที่มาของงบประมาณว่ามาจากแหล่งใด..


และถ้าจะให้รอบคอบกว่านี้ให้ไปดูระเบียบการใช้เงินกองทุนหมุนเวียนฯ ว่านอกเหนือจากที่กำหนดแล้ว ซื้ออะไรได้บ้าง  และควรขอนุมัติจากใคร..

ดาดา
IP: xxx.53.145.240
เขียนเมื่อ Mon Sep 02 2013 13:55:06 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่าในการขออนุมัติโครงการของโรเรียนที่มียอดเงินเกิน100000บาทเงินเรียนฟรี15ปี เป็นอำนาจของนายก หรือผอรร.เพราะผลักส่งเงินให้โรงเรียนแล้ว

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Mon Sep 02 2013 15:24:46 GMT+0700 (ICT)

เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ขออนุมัตินายกก่อนดำเนินโครงการ..
ยกเว้น นายกมอบอำนาจให้ ผอ.รร. เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ได้

sak
IP: xxx.164.181.89
เขียนเมื่อ Wed Oct 09 2013 12:47:18 GMT+0700 (ICT)

เงินอาหารกลางวันเหลือจ่ายได้ครับ เพราะหลวงจ่ายให้ 100 วันทำการ/ภาคเรียน แต่เดี๋ยวนี้บางโรงเรียนไม่ได้เปิดทำการ 100 วัน ก็มีครับ  

หรือบางกรณี อปท.โอนเงินช้า ช่วงที่ยังไม่โอนโรงเรียนเขาก็ไม่ได้สำรองจ่าย เมื่อโอนเงินเข้า ก็กินย้อนหลังไม่ได้

 

สมพงษ์
IP: xxx.174.76.53
เขียนเมื่อ Wed Oct 30 2013 15:20:01 GMT+0700 (ICT)

พี่จินตนาครับ ผมสงสัยว่าเงินอุดหนุนอาหารกลางวันของ อปท.ทำไมต้องมีการประกวดราคา (ถ้าประกวดราคาแล้วเด็กจะไม่ได้รับประทานอาหารอย่างดี และอิ่มเต็มที่ เนื่องจากพอเกิดการแข่งขัน อปท.ก็ยึดเอาผู้ที่ยื่นราคาต่ำสุด) ทำไม่ อปท.ไม่จ้างผู้ทำอาหารเด็กจะได้รับประทานอาหารอย่างดี และปัจจุบันรัฐได้อุดหนุนอาหารกลางวันให้เด็กหัวละ 20 บาท/วัน เมื่อประกวดราคาแล้วงบเหลือเป็น แสน สองแสน เขาเอางบไว้ที่ไหน ช่วยตอบให้กระจ่างด้วย ขอบคุณครับ

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Wed Oct 30 2013 19:17:51 GMT+0700 (ICT)

ที่ต้องประกวดราคาเพราะงบสูงเกิน ๒ ล้าน ต้องทำตามระเบียบพัสดุ แต่หนทางอื่นก็ยังมีคือโอนเงินอาหารกลางวันทั้งหมดให้โีรงเรียนบริหารจัดการเอง จะจ้างแม่ครัวจะจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารเป็นรายวันก็ได้ ระเบียบเปิดทางให้..แต่จะปฏิบัติหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ ผู้บริหาร อปท.นั้น

สำหรับโรงเรียนในเครือของพี่โอนเงินให้โรงเรียนเองทำเองทั้งหมด  ขาดเหลืออย่างไรก็อยู่ที่ รร.เพราะมันเป็นสิทธิ์ของเด็กแล้ว หัวละ ๒๐ บาท/

konkorn51
IP: xxx.49.210.140
เขียนเมื่อ Sat Nov 02 2013 02:19:36 GMT+0700 (ICT)

เป็นโรงเรียนประถมฯสังกัด สพฐ. ได้รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันจาก อบต.  โดย อบต.จะขอเอกสารจากโรงเรียนดังนี้ 1. บันทึกข้อตกลงฯซึ่งใช้สำหรับหน่วยงาน องค์กร ฯลฯ (ไม่ใช่สำหรับส่วนราชการ) 2.ใบเสร็จรับเงิน 3. โครงการอาหารกลางวัน  ผมสงสัยว่าทำไมโรงเรียนจึงต้องทำบันทึกข้อตกลงด้วย  และตรงกับระเบียบข้อกำหนดข้อใดบ้าง

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Sat Nov 02 2013 21:19:00 GMT+0700 (ICT)

มันเป็นระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ (ไม่แน่ใจ) ที่หน่วยงาน องค์กร ที่ขอเงินอุดหนุนทาง อปท.ต้องทำบันทึกข้อตกลง
ทำให้เขาไปไม่เห็นเสียหายอะไรนี่ค่ะ แค่เราได้เงินมาให้เด็กกินอาหารกลางวันก็พอ

konkorn51
IP: xxx.49.216.65
เขียนเมื่อ Mon Nov 04 2013 22:49:39 GMT+0700 (ICT)

ข้อสงสัยก็คือ ทำไมบาง อบต.ขอเอาข้อตกลง (กรณีโครงการอาหารกลางวันนะครับ)  แต่หลายๆ อบต.เขาไม่เอา  เพราะว่าโรงเรียนเป็นส่วนราชการ  ใช้เพียงใบเสร็จรับเงินอย่างเดียว  สิ้นปีสรุปรายงานผลส่งก็จบ  ตามระเบียบที่อ้างถึงให้ทำบันทึกข้อตกลงกรณีที่เป็นหน่วยงาน องค์กร (โรงเรียนไม่ถือว่าเป็นหน่วยงาน องค์กร ตามระเบียบนี้  โรงเรียนเป็นส่วนราชการครับ)

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Tue Nov 05 2013 19:31:14 GMT+0700 (ICT)

ไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้ ว่าหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายฉบับเดียวกัน คนใช้ตีความไม่เหมือนกัน  กองคลังทุก อปท.ก็เป็นคนละคนกัน ต่างคนก็ต่างตีความ ถ้ามันไม่ลำบากอะไรก็ทำตามไปเถอะ  แต่ถ้าอยากจะเอาชนะกันก็โทรไปถามกรมฯ โทษกรมฯ ที่ไม่อบรมบุคลากรกองคลังให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 

ตอบข้อสงสัย..
โรงเรียนของ สพฐ.เป็นนิติบุคคล จะทำบันทึกตกลงหรือไม่ทำก็ได้ เพราะเงินอาหารกลางวันนั้นเป็นเงินอุดหนุนของรัฐที่จัดสรรผ่าน อปท.ให้แก่โรงเรียนในเขตบริการ ตาม พรบ.กระจายอำนาจฯ  ไม่ใช่เงินรายได้ของ อปท.ที่ อปท.จะยึดเป็นของตนเอง  ดังนั้น อปท.ต้องจ่ายให้ รร.อยู่แล้ว เพียงแต่ต้องมีโครงการรองรับ..

การทำข้อตกลง ส่วนใหญ่จะทำในกรณีใช่เงินรายได้ของ อปท.อุดหนุนหน่วยงาน องค์กรที่เขาขอมา จะให้ก็ได้ ไม่ให้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับฐานะทางการคลัง

แต่เงินอาหารกลางวันต้องให้  ไม่ให้ไม่ได้  !!!


 

ฉลาด
IP: xxx.93.207.82
เขียนเมื่อ Fri Nov 22 2013 15:17:18 GMT+0700 (ICT)

เงินโอนมาช่วงหลังเปิดเรียนเกือบ20วันจะสั่งจ่ายยังไงดครับ

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Sat Nov 23 2013 18:53:24 GMT+0700 (ICT)

20 วันที่ผ่านมานั้นเด็กก็กินอาหารอยู่ เขาอาจจะบริหารจัดการโดยยืมเงินสะสมมาจ่ายก่อน เมื่อเงินมาก็ต้องโอนให้เขา
ทั้งหมดมันขึ้นอยู่ที่เจตนาว่า อปท.จะจ่ายหรือไม่..แต่ด้วยสามัญสำนึกควรจ่าย..เพราะเป็นเงินเด็ก เพียงเขาจัดสรรมาช้า ไม่ใช่ความผิดของเด็กหรือของโรงเรียน ที่ถูกตัดสิืทธิ์

ยุพดี
IP: xxx.48.23.254
เขียนเมื่อ Thu Nov 28 2013 10:59:27 GMT+0700 (ICT)

ในปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนลืมทำเรื่องขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันของภาคเรียนที่ 1/2556 จำนวน 100 วัน ประกอบกับส่วนการศึกษาก็ลืมประสานทางโรงเรียน มาทราบเรื่องก็ต่อเมื่อสิ้นปีงบประมาณมาแล้วจะดำเนินการอย่างไรได้ค่ะ เพราะมันเป็นเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง

ครูสิ
IP: xxx.51.75.183
เขียนเมื่อ Sun Jan 26 2014 11:37:38 GMT+0700 (ICT)

อยากเรียนถามว่าเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมาเป็นค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศได้ไหมต่ะ

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Mon Jan 27 2014 16:24:01 GMT+0700 (ICT)

ตอบยุพดี สิ้นปีงบไปแล้ว มันจ่ายได้ปีต่อปี ถ้าไม่กันเงินไว้ก็ทำไรไม่ได้

ตอบครูสิ ได้ค่ะเพื่อพัฒนาผูเรียน

วิเคราะห์มือใหม่
IP: xxx.2.225.169
เขียนเมื่อ Mon May 26 2014 09:30:35 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามเกี่ยวกับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. กรณีที่ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณแล้ว  และได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งมากกว่าที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หากจะใช้งบส่วนนี้ที่จัดสรรมาเพิ่มต้องทำอย่างไรคะ

วิเคราะห์มือใหม่
IP: xxx.2.225.169
เขียนเมื่อ Mon May 26 2014 10:49:56 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามเกี่ยวกับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. กรณีที่ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณแล้ว  และได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งมากกว่าที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หากจะใช้งบส่วนนี้ที่จัดสรรมาเพิ่มต้องทำอย่างไรคะ

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Mon May 26 2014 14:13:34 GMT+0700 (ICT)

ให้โรงเรียนที่ขอเงินอุดหนุนเขียนโครงการมาขอรับเงินตามจำนวนนักเรียนที่ รร.ขอมา  แล้วโอนเงินให้โรงเรียนไป

สาเหตุที่ได้รับจัดสรรมากว่าเดิมเพราะปีนี้รัฐให้นักเรียนหัวละ20/วัน

เฉลิมวุฒิ ออกสุข
IP: xxx.175.6.90
เขียนเมื่อ Fri Jun 13 2014 12:07:52 GMT+0700 (ICT)

ทางโรงเรียนขออุดหนุนเงินจ้างครูสอน  ภาษาอังกฤษ  และจ้างครูสอนงานอาชีพแกะสลัก พับใบตอง  อยากรู้อุดหนุนไดไหมครับ

ผอ.บ้านนอก
IP: xxx.205.49.29
เขียนเมื่อ Tue Aug 05 2014 21:42:12 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณจินตนาคะ  อยากเรียนว่า เงินอุดหนุนอาหารกลางวันที่โรงเรียนเหลือเยอะมาก ๆ คะ มีสะสมมามกเพราะ ๑. ผอ.คนเก่าจัดให้มีการระดมเงินเพื่ออาหารกลางวันทุกปี พอถึงเวลาใช้เงินจะใช้เงินที่ระดมมา เพราะใช้ง่าย เงินงบประมาณจึงใช้น้อย ทำให้เหลือ  ๒. อปท.โอนให้โรงเรียนช้า ภาคเรียนแรกจะโอนประมาณเดือน กันยายน เกือบสิ้นเทอม ใช้ย้อนหลังไม่ได้เงินจึงเหลือ และก็โอนช้าแบบนี้มาตลอด เงินจึงสะสมมาก ระยะหลัง ได้พิจารณาเลี้ยงเด็กทั้งโรงเรียน รวมมัธยมด้วย ทุกวัน เงินก็ยังเหลือ แต่โรงอาหารของโรงเรียนทรุดโทรมมาก หลังคารั่ว ไม่มีฝากั้น หมาก็เข้ามานอน วิ่งผ่านสกปรกทุกวัน เราจะนำเงินสะสมที่มีมากนี้ มาซ่อมแซมโรงอาหารได้ไหมคะ เพราะครูที่รับผิดชอบโครงการได้ทำบันทึกข้อมความบอกความจำเป็นในการขอใช้งบประมาณมา เราจะดำเนินการอย่างไร ขอคำตอบที่ชัดเจนด้วยนะคะ โดยเฉพาะคำถามที่ว่า นำเงินมาซ่อมแซมโรงอาหารได้หรือไม่มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร  ขอบคุณคะ

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Wed Aug 06 2014 12:14:01 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณเฉลิมวุฒิ ออกสุข 

ขออุดหนุจาก อปท.ได้ค่ะ โดยการเขียนโครงการ ผ่านกรรมการสถานศึกษา ผ่านสนง.เขตพื้นที่ต้นสังกัด ส่งให้ อปท.เข้าแผนพัฒนาประจำปี อปท.จะให้หรือไม่ให้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมการแผนฯ ของ อปท.นั้นๆด้วย /

จินตนา คงเหมือนเพชร
เขียนเมื่อ Wed Aug 06 2014 12:18:15 GMT+0700 (ICT)

ตอบผอ.บ้านนอก

ดิฉันไม่ใช่กฎหมายนะคะ แต่พอจะมีทางออกโอนเงินที่เหลือไปเป็นเงินรายได้สถานศึกษา แล้วทำโครงการซ่อมแซมอะไรก็ได้ตามระเบียบพัสดุฯ

ครูบ้านนอก
IP: xxx.180.121.165
เขียนเมื่อ Wed Sep 10 2014 14:11:44 GMT+0700 (ICT)

ทำไม อบต.โอนเงินอาหารกลางวันให้โรงเรียนช้ามาก บางโรงเรียนโอนช้าตั้ง 2 เดือน โรงเรียนก็เดือดร้อนต้องหาเงินสำรองจ่าย  โดยอบต.อ้างว่าต้องผ่านมติที่ประชุมก่อน ใช่หรือไม่แล้วจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร  ในเมื่อเงินก็เป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  โอนผ่าน อปท. ไม่มีหน่วยงานไหนสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เลยหรือ?

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า