การประกันคุณภาพการศึกษา

 การประกันคุณภาพ 

ความสำคัญการประกันคุณภาพการศึกษา

                      การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เป็นศัพท์ในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมที่วงการศึกษานำมาใช้เพื่อบริหารจัดการเชิงคุณภาพขององค์กร       

                      การประกันคุณภาพเป็นวิวัฒนาการที่ต่อเนื่องมาจากการตรวจสอบและการควบคุมเชิงคุณภาพ  การประกันคุณภาพยังคงมีการเน้นความสำคัญของคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือวัดและเทคนิควิธีวัด  สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ  การสร้างความมั่นใจโดยการมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด   โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและขั้นดำเนินงานจนถึงขั้นที่ได้ผลผลิตออกมา  นอกจากนี้ก็จะมีการนำผลการประเมินในทุกขั้นตอนมาใช้เพื่อการวางแผน  ออกแบบและการปฏิบัติเพื่อเกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

       นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ซึ่งตามมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ควรดำเนินการอย่างไร

แนวทางการดำเนินงาน

                                1.  ขั้นตอนแรกสถานศึกษาควรมีการสร้างความตระหนักให้กับบุคคลเกี่ยวข้อง โดยมีวิธีการ เช่น ศึกษาดูงาน  จัดประชุมทำความเข้าใจเป็นต้น
                               2.  สถานศึกษาสร้างทีมพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย ทีมนำ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ทีมพัฒนา  ครูวิชาการ ครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นต้น

                                3.  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

                                4. จัดรับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ในการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ทีมนำและทีมพัฒนาควรร่วมกัน  จัดทำโดย เริ่มจาก  การออกแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นรูปแผนผังการทำงาน   เริ่มต้นที่ใดสิ้นสุดที่ใด

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 396341
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า