คุณครูในดวงใจ

 ความทรงจำ 

     นำความทรงจำดี ๆ สมัยเรียนวิทยาลัยมาแบ่งปันค่ะ

     คุณครูในดวงใจของฉัน

 

     อาจารย์แจ่มใส  ตั้งคำ  อาจารย์รับราชการที่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  ตำแหน่งหัวหน้าแผนกการตลาด

            เหตุผลที่เลือกอาจารย์เป็นคุณครูในดวงใจ  เพราะ  อาจารย์มีลักษณะของครูที่ดี 

     มีคุณสมบัติเป็นกัลยาณมิตร  ต่อผู้เรียน

     อาจารย์จะมีความน่ารัก  เข้าถึงจิตใจของผู้เรียน  สร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเองชวนให้ผู้เรียนอยากเข้าไปปรึกษาไต่ถาม  ตัวดิฉันเองมีความผูกพันธ์กับอาจารย์มาก  ดิฉันเริ่มรู้จักอาจารย์ตั้งแต่  เข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1  ด้วยความที่อาจารย์เป็นคนสวย  น่ารัก พูดจาไพเราะ  ดิฉันจะมีความสุขทุกครั้งเมื่อถึงคาบที่อาจารย์สอน  เพราะจะได้เรียนกับอาจารย์อีกแล้ว  อาจารย์จะคอยไต่ถามสารทุกข์สุขดิบของผู้เรียนอยู่เสมอ ทุกวันนี้ดิฉันกับอาจารย์ยังโทรปรึกษาหารือกันเสมอ 

     อาจารย์จะมีความน่าเคารพ   มีความประพฤติดี  สมควรแก่ฐานะ  ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจ  เป็นที่พึ่งได้และปลอดภัย  เหมาะแก่การเอาเป็นแบบอย่าง  เพราะสาเหตุนี้ด้วยเหมือนกันที่ทำให้ดิฉันมาเลือกเรียน  วิชาชีพครู  เพราะดิฉันมีอาจารย์เป็นแม่แบบแม่พิมพ์ของชาติที่น่าเคารพค่ะ 

     อาจารย์มีคุณสมบัติอีกอย่างคือเป็นผู้น่าเจริญใจ  มีความรู้จริงทางปัญญาแท้จริง  และเป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนอยู่เสมอ  เป็นที่น่ายกย่องควรเอาอย่าง  ทำให้ศิษย์เอ่ยอ้างและรำลึกถึงด้วยความซาบซึ้ง  มั่นใจและภาคภูมิใจ ทุกคาบที่อาจารย์เข้าสอนอาจารย์ไม่ต้องเปิดหนังสือเลย  อาจารย์จะมีความชำนาญการในเนื้อหาวิชามาก  สามารถบูรณาการเนื้อหาวิชาได้เหมาะสม  โดยจะมีแนวคิดใหม่  ๆ  มาให้ผู้เรียนได้นำมาประยุกต์ใช้กับเนื้อหาวิชาที่เรียนอย่างสม่ำเสมอ

  อาจารย์จะมีความเป็นเลิศด้านมีเหตุผล  รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ  รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดอะไร  อย่างไร  คอยให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือน  เป็นที่ปรึกษาที่ดี  ทุกครั้งที่ผู้เรียนคนใดเกิดปัญหา  มาปรึกษาหารือ  อาจารย์จะใช้เหตุและผลจนผู้เรียนสามารถผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้ด้วยดี  แล้วอย่างนี้จะไม่ให้พวกดิฉันรักและผูกพันธ์กับท่านอาจารย์ได้ไงล่ะค่ะ  เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะ  มีการจัดทัวร์พานักศึกษาไปทัศนศึกษาที่  ถ้ำสุมมะโน  จังหวัดพัทลุง  ด้วยบรรยากาศของรถบัสที่แออัด  ไม่มีแม้พัดลมช่วยคลายร้อน  แต่ด้วยความที่อาจารย์เป็นห่วงศิษย์  อาจารย์ไม่ยอมไปกับรถที่ทางวิทยาลัยจัดไว้ให้  กลับมาทนเบียดแออัดกับศิษย์  เพราะความเป็นห่วงและกังวล  ช่างเป็นเหตุการณ์ที่น่าประทับใจและปลาบปลื้มใจยิ่งนัก 

      ทุกครั้งที่อาจารย์และศิษย์ต้องร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียน  อาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนและปล่อยให้ศิษย์แลกเปลี่ยนความรู้กันได้เต็มที่  พร้อมที่จะรับฟังคำปรึกษา  ซักถาม  แม้จุกจิก  ตลอดจนคำกล่าวล่วงเกิน  และคำตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์ต่าง  ๆ  อดทนฟังได้  ไม่เบื่อหน่าย  ไม่เสียอารมณ์ 

     ในการสอนแต่ละครั้ง     อาจารย์จะมีความกระจ่างในเรื่องที่สอน  โดยอธิบายหรือชี้แจงเรื่องราวต่าง ๆ ที่ยุ่งยากลึกซึ้งให้เข้าใจได้  และสอนศิษย์ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ไม่มีตรงไหนเลยที่เด็กสอบถามแล้วอาจารย์จะหาคำตอบไม่ได้  ดูแล้วช่างเป็นแม่พิมพ์ตัวอย่างจริง ๆ 

     บ่อยครั้งที่พวกเรานักศึกษาซึ่งอยู่ในวัยรุ่นเดินทางผิด  อาจารย์จะคอยให้การแนะนำดีเสมอ  จะแนะนำศิษย์ให้รู้จักทางที่ถูกที่ควร  ไม่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย  หรือเรื่องเหลวไหลต่าง  ๆ  อาจารย์ไม่เคยซ้ำเติมศิษย์เลย  อาจารย์จะเป็นเหมือนแม่คนที่สองของพวกเราเลยทีเดียวค่ะ  ในคาบที่อาจารย์สอน 

     อาจารย์จะตั้งใจสอนและสอนดี  โดยสอนได้มีขั้นตอนถูกลำดับ  โดยเนื้อหาที่นอนจะเรียงตามลำดับความง่าย  ยาก  ลุ่มลึก  มีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปโดยลำดับ  จะชี้ชัดให้นักเรียนเข้าใจ  ว่าจะสอนอะไร  ก็ชี้แจงแสดงเหตุผล  แยกแยะ  อธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจ  แจ่มแจ้ง  ดังจูงมือไปดูให้เห็นกับตา  ชวนให้ปฏิบัติ  คือ  สิ่งใดควรทำก็บรรยายให้มองเห็นความสำคัญและซาบซึ้งในคุณค่า  เห็นสมจริงจนผู้ฟังยอมรับ  อยากลงมือทำหรือนำไปปฏิบัติ  จนเกิดความชำนาญและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  และเร้าให้กล้า  คือ  ปลุกใจให้คึกคักเกิดความกระตือรือร้น  มีกำลังใจแข็งขัน  มั่นใจที่จะทำให้สำเร็จ  ไม่กลัวเหน็ดเหนื่อยหรือยากลำบาก  ในเนื้อหาวิชาของการตลาดต้องเน้นการปฏิบัติมากมายอาจารย์สามารถเร้าใจให้พวกเราปฏิบัติตาม  โดยทำเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนเห็นจริง  จนไม่เหลือความกลัวในตัวพวกเราเลยแม้แต่น้อย 

     อาจารย์สามารถทำหน้าที่ของครูได้ครบถ้วน  ซึ่งสามารถยึดถือเป็นแม่แบบได้อย่างดีเยี่ยม  คือ  อาจารย์ปฏิบัติต่อศิษย์  โดยความอนุเคราะห์ดังนี้  แนะนำฝึกอบรมให้เป็นคนดี  สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง  สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง  ส่งเสริมยกย่องความดีงาม  ความสามารถให้ปรากฏ  สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศ  ฝึกให้ศิษย์ใช้วิชาเลี้ยงชีพและรู้จักดำรงตน  ในอันที่จะดำเนินชีวิตต่อไปด้วยดี    

 

     นี่คือเรื่องราวคุณครูในดวงใจของดิฉัน  อาจารย์จะอยู่ในความทรงจำของดิฉันตลอดไปค่ะ           

      

           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): อาจารย์ ครู 
 หมายเลขบันทึก: 389713
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 25  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

แมงบ้งเมืองฉอด สังคม
เขียนเมื่อ Sat Sep 04 2010 11:31:58 GMT+0700 (ICT)

อ่านแล้วก็ อดคิดถึงครูไม่ไหว ขอบอกว่าตอนเรียนมีความรู้สึกที่ดีมาก

ขอบคุณมากครับ ที่กระบี่ ผนตกหนักป่าวครับ.... ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ.....

นางสาว ภัทรีพร เดโชศาสตร์
เขียนเมื่อ Sat Sep 04 2010 16:05:26 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณแบงค์

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นค่ะ

ที่กระบี่ฝนตกหนักมากเลยค่ะ

แต่ตอนนี้หยุดแระค่ะ ดูแลสุขภาพเช่นกันค่ะคุณแบงค์

บุษรา
เขียนเมื่อ Wed Sep 08 2010 07:34:26 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาเยี่ยมเยียนกัน ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลย... รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
 • ด้วยความระลึกถึงค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

               

นางสาว ภัทรีพร เดโชศาสตร์
เขียนเมื่อ Wed Sep 08 2010 09:30:08 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีเช่นกันค่ะน้านก

ขอบคุณสำหรับดอกไม้สวยๆๆ และความคิดถึงและห่วงใยค่ะ

รักษาสุขภาพเช่นกัน เทคแคร์ค่ะน้านก

นางสาว จิรัฐติกาล ถ่ายง่วน
เขียนเมื่อ Fri Sep 17 2010 19:46:16 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะค่ะ

ครูใจดวงใจ ในความรู้สึกของทุกคือบุคคลที่ดีในทุกๆ ด้าน และเป็นคุณครูที่ทำให้เรรู้สึกประทับใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี

นางสาว ภัทรีพร เดโชศาสตร์
เขียนเมื่อ Sat Sep 18 2010 08:22:39 GMT+0700 (ICT)

ดีค่ะตุ๊ก

ขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะค่ะ

โทษทีเข้ามาตอบช้าบังเอิญ บังเอิญหยิ้นประสบอุบัติเหตุ

นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายวันเลยค่ะ

ยังงัยก็ขอบคุณสำหรับคอมเม้นดีๆๆค่ะ

โสภณ เปียสนิท
เขียนเมื่อ Sun Sep 19 2010 21:11:34 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณภัทรีพร

แวะมาทักทายกันลืม คงสบาย และฝนตกหนัก อยากเป็นครูดีๆ เหมือนกันนะครับ แต่ยังไม่ค่อยจะดีนะ พยายามแล้วนะนี่

อ่านบทกวีเกี่ยวกับครู ที่นี่

นางสาว ภัทรีพร เดโชศาสตร์
เขียนเมื่อ Sun Sep 26 2010 18:47:20 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์โสภณ

ขอบคุณที่แวะมาทักทายค่ะ ท่านอาจารย์ถ่อมตัวแระค่ะ

มีอะไรดีๆๆแนะนำหนูบ้างนะค่ะ ด้วยความเคารพค่ะท่านอาจารย์

บุษรา
เขียนเมื่อ Sun Sep 26 2010 18:58:27 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีค่ะ
 • น้านกเพิ่งทราบข่าวว่าหลานสาวประสบอุบัติเหตุ... ตอนนี้ค่อยยังชั่วแล้วใช่มั๊ยค่ะ
 • ถือว่าฟาดเคราะห์ไป ชีวิตหลังจากนี้ไปคงมีแต่สิ่งที่ดี ๆ เข้ามาในชีวิตแน่นอนค่ะ เป็นกำลังใจให้กันค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

                              

นางสาว ภัทรีพร เดโชศาสตร์
เขียนเมื่อ Sun Sep 26 2010 19:04:25 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณน้านกที่เป็นห่วงเป็นใยค่ะ

หวังว่าคงเจอเรื่องดีๆๆต่อจากนี้แน่นอนค่ะ

คิดถึงน้านกนะค่ะ ขอบคุณสำหรับการทักทายค่ะ

บุษรา
เขียนเมื่อ Sun Sep 26 2010 19:18:27 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีค่ะ
 • เราจะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะค่ะ คนดี
 • ขอบคุณค่ะ

                        มอบภาพนี้ให้คนสวยค่ะ

นางสาว ภัทรีพร เดโชศาสตร์
เขียนเมื่อ Sun Sep 26 2010 19:20:58 GMT+0700 (ICT)

เช่นกันค่ะน้านก ขอบคุณสำหรับภาพสวยๆๆนะค่ะ

มิตรภาพจะงอกงามตลอดไป การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ไม่มีวันจบสิ้นค่ะ

บุษรา
เขียนเมื่อ Sun Sep 26 2010 19:28:38 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีค่ะ
 • น้านกยังมิบังอาจแนะนำอะไรหลานสาวได้ ยังเก่งไม่พอ....อิอิ 
 • แต่อาศัยว่าน้านกก็จะไปทักทายบล๊อกอื่น ๆ บ่อย เป็นการเปลี่ยนเรียนรู้ไปในตัว เพราะยังมีหลายสิ่ง หลายอย่างที่ต้องทบทวนตัวเองเหมือนกัน
 • แต่น้านกก็ดีใจมาก ๆ ที่ได้รู้จักหลานหยิ้นนะค่ะ ได้พูด ได้คุย แล้วรู้สึกว่าถูกชะตามาก ๆ ค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ
แมงบ้งเมืองฉอด สังคม
เขียนเมื่อ Mon Sep 27 2010 00:32:13 GMT+0700 (ICT)

ทำมัยเข้าบันทึก ไม่ได้อะครับ

แล้วบันทึกหายไปไหนหมด

แล้วสบายดีป่าวครับ ของแบงค์ก็กำลังจะสอบละ อ่านๆๆๆๆๆๆๆๆ อิอิอิ

นางสาว ภัทรีพร เดโชศาสตร์
เขียนเมื่อ Tue Sep 28 2010 19:45:09 GMT+0700 (ICT)

ดีค่ะน้านก คิดถึงน้านกมากมายค่ะ

ขอบคุณสำหรับมิตรภาพดีๆๆค่ะ

หยิ้นก็รู้สึกถูกชะตากับน้านก เช่นกันค่ะ

ยินดีสำหรับการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ที่แขวงไปด้วยมิตรภาพค่ะ

นางสาว ภัทรีพร เดโชศาสตร์
เขียนเมื่อ Tue Sep 28 2010 19:46:27 GMT+0700 (ICT)

ดีค่ะคุณแบงค์ ขอบคุณที่เข้ามาทักทายกัน

ยังงัยขอให้สอบได้คะแนนดีๆๆนะค่ะ

หยิ้นก็จะสอบเสาทิดนี้อเหมือนกันค่ะ

เป็นกำลังใจให้กันค่ะคุณแบงค์

บุษรา
เขียนเมื่อ Tue Sep 28 2010 19:48:32 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีค่ะ
 • เห็นหลานสาวคนสวยแว๊บ ๆ น้านกก็เลยตามมาดูให้เห็นกับตาค่ะ อิอิ
 • วันนี้ทำงานเหนื่อยไหมคนดี...สำหรับงานน้านกก็เรื่อย ๆ ค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

                           

บุษรา
เขียนเมื่อ Tue Sep 28 2010 19:54:44 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาบอกหลานสาวว่าที่คอมเม้นท์งานให้น้านก จับประเด็นได้ยอดเยี่ยมจริง ๆ สิ่งนี้แหละที่น้านกต้องการบอก ฮ่าๆๆๆๆ ถูกใจ
 • ขอบคุณค่ะ

                      

นางสาว ภัทรีพร เดโชศาสตร์
เขียนเมื่อ Tue Sep 28 2010 19:57:23 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะน้านก สำหรับกำลังใจดีๆๆค่ะ

น้านกชมมากไปแระค่ะ

หนูก็แค่เม้นไปตามเนื้อผ้าอะค่ะ

ขอบคุณอีกครั้งที่เข้ามาเยี่ยมกันค่ะ

บุษรา
เขียนเมื่อ Tue Sep 28 2010 20:02:12 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีค่ะ
 • น้านกก็เทคแคร์คนสวยเช่นกันค่ะ  รักษาสุขภาพด้วยค่ะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ
 • มีแต่ความห่วงใยให้กันค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

                     

นางสาว ภัทรีพร เดโชศาสตร์
เขียนเมื่อ Tue Sep 28 2010 20:04:55 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณอีกครั้งสำหรับมิตรภาพค่ะ

น้านกก็เช่นกันนะค่ะเคยชินกับการดูแลคนอื่น

อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยค่ะ ถ้าอากาศเย็นห่มผ้าหนาๆๆ

ด้วยค่ะอิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

บุษรา
เขียนเมื่อ Tue Sep 28 2010 20:11:20 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีค่ะ
 • ช่วงนี้น้านกกำลังเทคแคร์กัลยาณมิตรที่น่ารัก ๆ อยู่ค่ะ "กะว่าจะตอบคอมเม้นท์ให้หมด" ไม่ทราบจะไหวมั๊ย การที่เราแคร์ใคร ๆ ทำให้เรามีความสุขค่ะ "มือผู้ให้ ย่อมอยู่เหนือมือผู้รับเสมอ....ตอบเป็นพิธีการเลยค่ะ ฮ่าๆๆๆๆๆ
 • ว่าแต่หลานสาวเถอะพักผ่อนให้เพียงพอ พรุ่งนี้จะได้สดใส
 • โชคดีค่ะ
นางสาว ภัทรีพร เดโชศาสตร์
เขียนเมื่อ Tue Sep 28 2010 20:36:26 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณอีกครั้งกับการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีค่ะ

การหยิบยื่นความรู้สึกดีๆๆให้คนอื่นก่อนเป็นสิ่งดีที่พึงกระทำค่ะน้านก

ยินดีที่ได้รู้จักน้านกนะค่ะ และยินดีสำหรับมิตรภาพที่กำลังเจริญงอกงามค่ะ

ครูขวัญ
เขียนเมื่อ Tue Oct 12 2010 10:30:36 GMT+0700 (ICT)

หายากนะ ครูดีๆที่นักเรียนที่แม้จะจบมานานแต่ก็ยังระลึกถึง มีครูแบบนี้สักครึ่งหนึ่งของครูทั้งประเทศก็คงดี

นางสาว ภัทรีพร เดโชศาสตร์
เขียนเมื่อ Fri Nov 19 2010 18:09:28 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับ ข้อเสนอแนะดีๆๆ ค่ะอาจารย์กษิภัทร

อย่าสิ้นหวังนะค่ะ ยังไง หยิ้นเชื่อว่าครูดีๆก็ยังมีอยู่ค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า