รายงานการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย

 การศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศ 

 

 

รายงานการศึกษาดูงาน

การจัดการศึกษาในประเทศสิงคโปร์

                                     โดย นายพรชัย  ภาพันธ์

                           ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง)

                           อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

 

       ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๓ โดยไปศึกษาดูงานที่โรงเรียน San Yu Adventist School  ซี่งเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

       เมื่อสิงคโปร์เป็นประเทศใหม่ๆ ลีกวนยู ผู้นำประเทศได้ตระหนักดีว่า ประเทศตนเองเต็มไปด้วยข้อจำกัดด้านทรัพยากร มีเพียงผืนดินที่เล็กน้อย ทรัพยากรอื่นๆ ไม่เพียงพอ จะต้องใช้ทรัพยากรบุคคลให้คุ้มค่า เขาจึงต้องเร่งพัฒนาคนให้มีปัญญา

 

ระบบการศึกษาของสิงคโปร์

        ๑. ระดับประถมศึกษา ( ๖ ปี) เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรแกนกลาง จะมีบางโรงเรียนที่เน้นกีฬาและการเรียนรู้ตามความสนใจ ที่เด็กมีพรสวรรค์

      ๒. ระดับมัธยมศึกษา มีให้เลือก ๒ สาย คือ

           ๒.๑ มีการสอบตรง เพื่อเรียนแบบบูรณาการ มีการเลือกเรียนอย่างอิสระ มุงสู่ความเป็นเลิศ เป็นสถานศึกษาของรัฐ เป็น ที่เรียนหลักสูตรแกนกลางและโปรแกรมอื่นๆ  เช่น

             (๑) มัธยมศึกษาที่เป็นหลักสูตรพิเศษเร่งด่วน(๔ ปี) ได้แก่ ภาษา ศิลปะ ดนตรี

             (๒) มัธยมศึกษาหลักสูตรวิชาการทั่วไป (๕ ปี)

            (๓) มัธยมศึกษาหลักสูตรเทคนิค(๔ ปี)

         ๒.๒ โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ เป็นสถานศึกษาเอกชน ได้รับการสนับสนุน ได้แก่

             (๑) การศึกษาด้านอาชีพ เตรียมคนสู่อาชีพ (๒-๓ ปี)

            (๒) โรงเรียนที่ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง เช่น กีฬา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และศิลปะ

             (๓) โรงเรียนเอกชน ที่ให้ทางเลือกมากขึ้น

             (๔) การศึกษาสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ

          ๓.ระดับอุดมศึกษา 

 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์

         ๑. การศึกษาทำให้คนสิงคโปร์เป็นคนที่สมบูรณ์  เป้าหมายในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

        ๒. ระบบการศึกษามุ่งพัฒนาคนให้เห็นคุณค่าแห่งตน มีคุณธรรม มีทักษะในการแสวงหาความรู้ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีความสุข การจัดการศึกษาเพื่อ

          (๑) เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในความถูกต้อง

          (๒) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

          (๓) เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม

          (๔) มีความรักในท้องถิ่นประเทศชาติ

 

การจัดการศึกษาของโรงเรียน San Yu Adventist School

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

 

                         Loving Caring and  Growing

 

      “เป็นโรงเรียนคริสเตียนชั้นนำ เป็นบุคคลที่มีจิตใจรักชาติและพระเจ้า”

 

พันธกิจ

          จัดการศึกษาให้มีคุณภาพระดับสูง ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้เยาวชนมีความเชื่อพระเจ้าและเรียนรู้เพื่อชีวิต

 

ค่านิยมที่พึงประสงค์

         ๑. ความสำเร็จ INEGRITY : to be honest, Since and of sound moral principle มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์และคุณธรรมด้านการเป็นผู้นำ ในรอบปีนักเรียนต้องเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรม เช่นเป็นประธานการประชุมหรือเป็นหัวหน้าคณะทำงานอย่างน้อยปีละ ๖ ครั้ง

         ๒. เอาใจใส่ต่อคนอื่น CARING : to be concem for other เขาจะส่งเสริมให้เด็กดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุและเรียนรู้จากผู้ใหญ่

        ๓. ความรับผิดชอบ RESPONSIBILITY : to be accountable for you action รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง

       ๔. มีความอดทน ต่อความยากลำบาก PERSEVERANCE : to continue in spite of difficulties

      ๕. ให้ความร่วมมือผู้อื่น COOPERATION : to work together toward a common goal (purpose)

      ๖. เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน FRINSHIP : to make and keep a friend through mutual trust and caring

     ๗. ศรัทธาในพระเจ้า

 

สิ่งที่น่าสนใจ

          ๑. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนสูง

          ๒. นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้ทำงานเป็นทีม

          ๓. การเรียนรู้ด้วยตนเองนักเรียนแสวงหาคำตอบด้วยตนเองในสิ่งที่ตนเองอยากรู้

          ๔. เป็นโรงเรียนที่ร่ำรวยวัฒนธรรมมีเด็กหลายเชื้อชาติ

          ๕. เน้นความเป็นผู้นำ

          ๖. จำนวนครู : นักเรียน นักเรียนไม่มาก สูงสุดไม่เกิน ๓๐ คน : ห้อง

          ๗.เน้นการนำเทคโนโลยีในการเรียนรู้

          ๘. การเรียนรู้เกิดได้ทุกสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายนอกมีความสำคัญมาก

          ๙. เน้นกิจกรรมทางกายภาพ กีฬา คุณธรรม ความมีน้ำใจ ใสใจธรรมชาติ

          ๑๐. นักเรียนได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง เช่น การเป็นแม่ค้า การประกอบอาหาร

 

จุดที่เป็นข้อสังเกต

           ๑.นักเรียนไทยไปเรียนที่โรงเรียนนี้ ๑ ภาคเรียน สอบได้อันดับที่ ๒ ทั้งที่ยังไม่เก่งด้านภาษาอังกฤษ

          ๒. นักเรียนได้เรียนรู้ตามธรรมชาติความสนใจของตนเอง ครูลงโทษโดยการตีจะถูกลงโทษที่รุนแรง บรรยากาศที่บีบคั้นจิตใจเด็กกระทำไม่ได้

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ดูงานสิงคโปร์ 
 หมายเลขบันทึก: 384537
 เขียน:  
 ความเห็น: 33  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

เบดูอิน
เขียนเมื่อ Fri Aug 13 2010 21:29:19 GMT+0700 (ICT)

เยี่ยมมากครับท่าน ผอ.

ครูบันเทิง.com
เขียนเมื่อ Fri Aug 13 2010 21:40:18 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ท่านผอ. ไปเที่ยวมานี่เอง คงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากมายน่ะค่ะ

ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐไปกันหมดทั่วประเทศรึปล่าวค่ะ

 สุขสันต์วันแม่คะ

แดง
เขียนเมื่อ Fri Aug 13 2010 22:02:07 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

ดีใจด้วยนะคะได้ดูงานประเทศที่เก่งมากๆ เคยอ่านเคล็ดลับเรียนเก่ง ของเด็กสิงคโปร์

คนเขามีคุณภาพมาก เพราะระบบ ผู้นำมีวิสัยทัศน์ดี...

มีความสุขมากๆนะคะ

 

วิไล บุรีรัตน์
เขียนเมื่อ Sat Aug 14 2010 11:14:48 GMT+0700 (ICT)

ดีใจด้วยนะคะท่านอ้าย

ดูเขา พัฒนาเราเข้าทีดีนะคะ ขอบคุณค่ะ

เมืองยโสคือสิดำนาแล้วล่ะเนาะ

ครูใจดี
เขียนเมื่อ Sat Aug 14 2010 16:01:14 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะท่าน ผอ.พรชัย

ครูใจดีมีโอกาสไปศึกษาดูงานสมัยเรียน ป.โท  ตอนนี้กำลังถมทะเลสร้างการ์ซิโน  เดี๋ยวนี้คงเสร็จแล้วกระมังคะ

ประทับใจเรื่องนโยบายต่างๆ ของผู้นำประเทศค่ะ  ประเทศสิงคโปร์ไม่มีทรัพยากรอะไรเลย  แม้กระทั่งน้ำจืดก็ต้องซื้อจากต่างประเทศ  แต่ประเทศของเขาพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา และเทคโนโลยี  กฎหมายที่เคร่งครัดเอาจริงเอาจัง ความมีวินัญในตัวเองของคนสิงคโปร์ และอีกหลายๆ อย่าง  เสียอย่างเดียวอาหารไม่ถูกปากคนไทยเลย  ฮา...

ขอบพระคุณท่าน ผอ. มากๆ ค่ะ ที่แบ่งปันประสบการณ์

 

          

           

 

พรชัย
เขียนเมื่อ Sat Aug 14 2010 20:53:19 GMT+0700 (ICT)

P ขอบคุณท่านเบดูอิน เล่าเท่าที่เห็นครับ

P ขอบคุณคุณครูบันเทิง ไปกันเกือบทั้งหมดครับ สอบถาม ผอ.สมโภชน์ ท่านบอกรู้จักคุณครูบันเทิงดีครับ เป็นวิทยากรลูกเสือระดับเขต ไม่เบาเลยน้องสาวเรา

P ขอบคุณคุณแดง เขาใช้กฎหมายควบคุมอย่างเข้มงวด บริหารความขาดแคลนให้เกิดประสิทธิภาพ

P เขาเก่งสู้ครูไทยไม่ได้หรอก เรามีชอล์คแท่งเดียวก็สอนคนให้เก่งได้

P คุณครูใจดีก็ไปถ่ายภาพจุดเดียวกัน อาคารรูปทุเรียน โรงละคร

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Sat Aug 14 2010 20:57:14 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

หายหน้าไปที่แท้ก็ไปเบิ่งเมืองนอกนี่เอง  โชคดีนะคะสำหรับครูในเครือโรงเรียนไทยรัฐ 

อยากจะบอกว่าเสื้อได้แล้วนะคะ  ... มาช้ารอรอบต่อไปค่ะ

namsha
เขียนเมื่อ Sat Aug 14 2010 21:31:02 GMT+0700 (ICT)

การศึกษา  ไม่ว่าประเทศไหนๆ  "ระบบการศึกษามุ่งพัฒนาคนให้เห็นคุณค่าแห่งตน มีคุณธรรม มีทักษะในการแสวงหาความรู้ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีความสุข"

 ไปศึกษาดูงาน  เพื่อกลับมาพัฒนาการศึกษาให้กับบ้านเมืองเรา   แถมได้กำไรชีวิตด้วยค่ะ

โอกาสวันแม่  เดือนสิงหาคม  ยังคงกลิ่นอายของความรัก  ขอให้อาจารย์และครอบครัวมีความสุขมากๆนะคะ

มนัญญา ~ natachoei ( หน้าตาเฉย)
เขียนเมื่อ Sat Aug 14 2010 22:12:10 GMT+0700 (ICT)

แอบมาอ่านของฝากจากเมืองลอดช่องด้วยคน

พื้นฐานของความเจริญทั้งหลาย

จุดแรก คือ การศึกษาค่ะ

เห็นด้วยที่เราควรพัฒนาการศึกษา

เพื่อให้สิ่งอื่นๆสามารถพัฒนาตามมา

บ่าวบ้านนอก
เขียนเมื่อ Sat Aug 14 2010 22:13:12 GMT+0700 (ICT)
 • หวัดดีครับท่านอาจารย์ พรชัย
 • หายไปนาน คิดในใจเหมือนกันว่าอาจารย์ต้องไปไหนมาแน่ ๆ
 • ไปดูงานมา คงได้อะไรดี ๆ กลับมาฝากพี่ ๆ น้อง ๆ ลูก หลานเยอะแน่นะครับ
 • รักษาสุขภาพด้วยครับผม
ครูใจดี
เขียนเมื่อ Sun Aug 15 2010 00:54:46 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีอีกรอบค่ะท่าน ผอ.

วันนี้มา 2 รอบ  พอดีพึ่งได้ภาพแม่เมื่อวันที่ 12 แม่เป็นตัวแทน อสม.และชุมชนตลาดท่าเสา  ถวายพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระ  จึงอยากพาแม่มาเยี่ยมชาวบล็อกด้วยค่ะ  วันนี้แม่สวมชุดผ้าไทยสีฟ้า หนูมอบต่างหูให้แม่เป็นในวันแม่ แม่ดีใจมาก ถอดอันเดิม แลวใส่ต่างหูที่หนูเอาไปกราบแม่เป็นปฐมฤกษ์  วันนี้แม่หนูสวยมากค่ะ

                

* ระลึกถึงเสมอค่ะ

 

ธรรมทิพย์
เขียนเมื่อ Sun Aug 15 2010 09:02:28 GMT+0700 (ICT)
 • เรียน  ผอ.พรชัย
 • ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเล็ก ๆ ที่พัฒนาก้าวไกลไปอย่างรวดเร็ว
  ทั้ง ๆ ที่มีพลเมืองไม่ถึงสิบล้านคน  น่าคิดว่าเพราะเหตุใดเมืองเขาจึงพัฒนา
  โดยเฉพาะแนวคิดของผู้นำ
 • ขอบพระคุณมุมมองดี ๆ ด้านการศึกษาทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sun Aug 15 2010 15:55:55 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ...

มาดูรูปการไปศึกษาดูงานที่สิงคโปร์ด้วยคนค่ะ...สิงคโปร์ได้ผู้นำที่จริงจังค่ะ...แต่คนในประเทศดูจะเคร่งเครียดไปค่ะ...เรียกว่า "เอาจริง เอาจังมากเกินไป"...ประเทศเขาดีในบางจุดค่ะ...สิ่งใดที่ประเทศของเขาดีควรนำมาพัฒนากับประเทศไทยของเราค่ะ...ขอบคุณค่ะ

ครูบันเทิง.com
เขียนเมื่อ Mon Aug 16 2010 19:57:18 GMT+0700 (ICT)

ดีค่ะ  เรียนเชิญท่าน ผอ.ที่บันทึกล่าสุดของครูบันเทิงค่ะ รับรองว่าชอบแน่ๆ..

เชิญค่ะ ว่าแต่ ท่าน ผอ. สมโภชน์อยู่จังหวัดไหนหรือค่ะ..

พรชัย
เขียนเมื่อ Mon Aug 16 2010 19:59:49 GMT+0700 (ICT)

P ขอบคุณครูคิม จะส่งเงินไปให้ครับพี่ ไม่สายสำหรับความตั้งใจครับ

P ขอบคุณน้ำชา ไปดูกิจกรรมวันแม่ของครับครัวประทับใจครับ

P ขอบคุณมนัญญา  การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาครับ

P ขอบคุณบ่าวบ้านนอก คงมีหลายอย่างที่ต้องพัฒนา แต่สิ่งที่เราดีกว่าเขาก็มีครับ

P คุณแม่ท่านสวยจังเลย ภูมิใจแทนท่านที่ลูกสาวดูแลท่านอย่างดี

P ขอบคุณธรรมทิพย์ คนเขาก็ต้องทำงานหนักกว่าเรา เงินคือการดำเนินชีวิตเขา

P คนสิงคโปร์เครียดอย่างอาจารย์ว่าครับ

ครูอ้อย แซ่เฮ
เขียนเมื่อ Mon Aug 16 2010 20:05:33 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ท่าน ผอ.

ที่โรงเรียน ครูอ้อย ผู้บริหารและครูจำนวน 23 คนจะไปดูงานการสอน ตามหลักสูตรมาตรฐานสากลที่สิงคโปร์ อ่านบันทึกของท่าน ผอ.แล้ว ได้แนวคิดมากมาย ท่านผอ.มีอะไรเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย บอกครูอ้อยด้วยนะคะ  จะได้เป็นประสบการณ์ที่มีคายิ่ง สำหรับรุ่นต่อไปที่จะเดินทางไปประมาณ 14-16ตุลาคม นี้ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ 

พรชัย
เขียนเมื่อ Mon Aug 16 2010 20:17:44 GMT+0700 (ICT)

P ผอ.ราตรีสุดยอดบุคคลที่ถอดความรู้ ครูอ้อยก็กระบี่มือหนึ่งครับ คงอยู่ที่บริบทที่เห็นครับ

บุษรา
เขียนเมื่อ Mon Aug 16 2010 21:08:14 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีค่ะ
 • น้องสาวสบายดีค่ะพี่ชาย เมื่อวันแม่ที่ผ่านมาก็ได้กลับบ้านไปกอดคุณแม่ คุณพ่อ  สมใจรักเลยค่ะ
 • ช่วงนี้เป็นฤดูผลไม้ บุษราต้องกลับบ้านไปสอยมังคุด และเก็บผลไม้ต่าง ๆ ออกขาย  ปกติสีผิวก็คล้ำอยู่แล้ว... 
 • อาจารย์ได้เดินทางไปศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์ อยากไปเที่ยวบ้างจังเลยค่ะ อย่างบุษราเที่ยวเมืองไทยยังไม่ครบทุกจังหวัดเลยค่ะ...ฮ่าๆๆๆ
 • ขอบคุณค่ะ

                                  

สามสัก(samsuk)
เขียนเมื่อ Tue Aug 17 2010 05:07:58 GMT+0700 (ICT)
 • แวะเข้ามาเรียนรู้
 • ขอบพระคุณสำหรับสาระดีๆ ที่แบ่งปันครับ
ณัฐรดา
เขียนเมื่อ Tue Aug 17 2010 05:33:47 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

ตามมาเรียนรู้ด้วยค่ะ

เมื่อไรเด็กไทยอ่านหนังสือเกินปีละ 2 เล่ม (จากรายงานข่าวของไทยพีบีเอส) เราคงก้าวทันสิงคโปร์นะคะ

สวัสดีคะ ท่านพี่ ผอ. มีภาระและกิจกรรมมากมายนี่เอง ที่หายไป สุก็นึกว่า ลืมเราแล้ว คือก็รอให้กดไปเยี่ยม จะได้กดคืนง่ายๆๆ คะ เวลาจำกัด กำลังเลี้ยงหลาน กำลังซน อายุ 9-10 เดือน สุก็ไม่ค่อยได้เขียนอะไรมาก เพราะมันต้องใช้สมองและสมาธิ ทำได้แค่นี้ก็ดีแล้วคะ

-พี่เราไปดูการเรียนการสอน ที่สิงคโปรค์นี่เอง ผู้ที่ไปก็คงจะเป็นผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ

-ขอบคุณเรื่องราว ที่ได้นำลงมาบันทึก โรงเรียนของเขา อย่างน้อยเราก็มาเปรียบเทียบ ความ เหมือน ความแตกต่าง หรือความเหมือนที่แตกต่างได้ แล้วนำมาพัฒนา โรงเรียนตน ให้ดีกว่าเขา ใช่ไหมคะ ขอบคุณมากนะคะ

-วันที่ 27 ศุกร์  สิงหาคม จัด GO TO KNOW ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนใจไปสมัครกับน้องมะปราง หน้าแรกได้นะคะ  บางทีอาจจะได้พบกันอีกคะ ดอกไม้สวยมอบให้คะ

         

กานดาน้ำมันมะพร้าว
เขียนเมื่อ Thu Aug 19 2010 06:03:10 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

มาฝากเตือนบอกกล่าวให้ทุกคนใช้โทรศัพท์อย่างระวังค่ะ

http://gotoknow.org/blog/kanda02/385301

พรชัย
เขียนเมื่อ Fri Aug 20 2010 11:21:45 GMT+0700 (ICT)

P ขอบคุณน้องบุษรา น้องเราเป็นคนดี เป็นคนสู้ที่พี่ยอมรับ นี่แหละค่าของคนที่แท้

P ขอบคุณท่านสามสัก ท่านก็เป็นบุคคลแห่งการจัดการความรู้ครับ

Pขอบคุณณัฐรดา ช่วงนี้ติดอบรมยาวจึงไม่ได้อ่านงานเขียนคุณณัฐรดา จะตามไปอ่านครับตอนนี้ว่างบ้างแล้ว

P ขอบคุณ คุณกานดา ขอบคุณในความห่วงใยในสุขภาพของเพื่อนสมาชิก

ครูบันเทิง.com
เขียนเมื่อ Fri Aug 20 2010 11:25:33 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีตอนมื้อกลางวันคะท่าน ผอ.

ทานข้าวยังคะ..

ครูบันเทิง.com
เขียนเมื่อ Fri Aug 20 2010 11:51:25 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะท่าน ผอ. พรชัย

พอดีเพิ่งหาไฟล์เพลงเจอคะ เลยนำมาฝาก

เอาไปเปิดฟังหรือให้เด็กแสดงได้เลยคะ

ยินดีมากๆคะที่ท่าน ผอ.ชอบคะ

DOWNLOAD     ไฟล์เพลง MP 3 เพลงเรารักแม่ ศิลปิน RS

บุษรา
เขียนเมื่อ Fri Aug 20 2010 15:43:26 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีค่ะ
 • "ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน ค่าของงานอยู่ที่การฝึกฝน ค่าของความเพียรอยู่ที่ความอดทน ค่าของความเป็นคนอยู่ที่ผลของงาน" เป็นคติพจน์ประจำใจเวลาที่เหนื่อย ล้า ก็จะท่องทำให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ ค่ะ
 • และกำลังใจที่สำคัญมาก ๆ ก็มีพี่ชายคนดีอีกท่านที่เคยเป็นกำลังใจให้กันค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ
small man
เขียนเมื่อ Fri Aug 20 2010 16:07:54 GMT+0700 (ICT)

ท่าน ผอ. พรชัยครับ

        ตรงนี้น่าสนใจมากเลยครับ

                นักเรียนได้เรียนรู้ตามธรรมชาติความสนใจของตนเอง ครูลงโทษโดยการตีจะถูกลงโทษที่รุนแรง บรรยากาศที่บีบคั้นจิตใจเด็กกระทำไม่ได้

                    

krutoom
เขียนเมื่อ Fri Aug 20 2010 21:27:39 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะท่านผอ. ไม่ได้มาเยี่ยมท่านนานที่แท้ท่านก็ไปเมืองนอกนี่เองแร่ะ เห็นภาพแล้วน่าสนใจบ้านเมืองระบบการศึกษาของเค้านะคะที่ว่าดีกว่าเราในการจัดอันดับของพิชซ่า

KRUDALA
เขียนเมื่อ Fri Aug 20 2010 21:47:21 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

มาอ่านบันทึกของท่านผ.อ.ค่ะ

ติดใจที่นักเรียนไทยไปเรียนโรงเรียนนี้ หนึ่งภาคเรียน สอบได้ที่สอง

ทั้งที่ยังไม่เก่งภาษาอังกฤษ

แปลว่า นักเรียนไทยที่ไปเรียนสิงคโปร เก่งวิชาคำนวณแน่ๆ...

ครูใจดี
เขียนเมื่อ Sat Aug 21 2010 00:02:21 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะท่าน ผอ.พรชัย

มายามดึกค่ะ ไม่ทราบว่าท่าน ผอ.หลับแล้วหรือยัง....

* สิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งของสิงคโปร์ คือพลเมืองของเขารักการอ่าน  อยู่ที่ไหนก็อ่านหนังสือได้... รวมทั้งเรื่องของภาษา อย่างน้อยพลเมืองของเขาจะต้องพูดได้ 2 ภาษา คือภาษาพื้นเมืองของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นภาษามาเลย์ ภาษาทมิฬ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ หนึ่งใน 2 ภาษา คือภาษาอังกฤษ  มีโอกาสไปดูหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ เขาบริหารจัดการได้ดีมากค่ะ

* ขอบคุณท่าน ผอ.อีกครั้งค่ะ 

* ด้วยความระลึกถึงค่ะ

               เอาภาพมาฝากค่ะ

 

nana
เขียนเมื่อ Sat Aug 21 2010 12:47:46 GMT+0700 (ICT)

ตามครูใจดีมาค่ะ อาจารย์พรชัย คงสบายดีนะคะ

ไม่ค่อยได้มาเยี่ยม แต่ระลึกถึงเสมอค่ะ

อาจารย์ได้ไปดูงานถึงสิงคโปร์ โชคดีที่ได้รับประสบการณ์ดีๆมาใช้ในบ้านเรา

ดิฉันชอบอยู่อย่าง..คือเรื่อง การไม่ทิ้งขยะเรี่ยราดบนที่ทางสาธารณะ ทำให้เมืองเขาสะอาด คนเคารพกฎ และกฎเขาเข้ม

ดิฉันเห็นเด็กไทย ระหว่างรอขึ้นรถโรงเรียนกลับบ้าน โดยรถจอดรอที่ข้างรั้วโรงเรียนฯ

พอรถโรงเรียนออกหมดทุกคัน สิ่งที่เหลือคือขยะที่เด็กนักเรียนเหล่านั้นทิ้งกันเกลื่อนบนพื้นถนน

ประกอบด้วยถุงพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก

ทำยังไงเด็กนักเรียนจะมีวินัยเรื่องทิ้งขยะ ?

ฝากอาจารย์...อย่าลืมอีกเรื่อง ปรับปรุงส้วมโรงเรียนให่ได้มาตรฐานกรมอนามัยนะคะ

เพราะมันจะได้ประโยชน์ตามมาอีกเยอะ ไม่ใช่แค่ส้วมสะอาดอย่างเดียว

อย่างน้อยปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีในการใช้ส้วมของเด็ก ๆ ติดนิสัยไปจนเป็นผู้ใหญ่ ส่งผลไปถึงชุมชนด้วยค่ะ

krugui
เขียนเมื่อ Sat Aug 21 2010 13:06:41 GMT+0700 (ICT)

ตามมาอ่านบันทึกค่ะ..

krugui  เคยไปมาสามครั้งแล้วสิงคโปร์  เพราะชอบที่เงียบสงบ  สะอาดและปลอดภัย  ที่สำคัญ ได้ฝึกภาษาด้วย  คนที่นี้คุยภาษาอังกฤษรู้เรื่องดี

หวังว่าคงได้แนวคิดดีๆที่จะนำมาปรับใช้กับเด็กไทยเรานะคะ  ไหนๆก็ไปดูงานไกลถึงเมืองนอก  ถ้าไม่นำมาใช้แล้ว...เสียดายแย่

มีความสุขกับวันหยุดนะคะ..

พรชัย
เขียนเมื่อ Sun Aug 22 2010 20:32:32 GMT+0700 (ICT)

P ขอบคุณ คุณนานา เรื่องวินัยการทิ้งขยะนี้เป็นเรื่องสำคัญครับ ผู้ใหญ่ต้องคอยกระตุ้น ทำให้ดู พาทำความสะอาด เรื่องส้วมก็สมัครเข้าประกวดส้วมสุขสันต์

คุณนานามีแนวทางพัฒนาส้วมก็แนะนำด้วยครับ

P ขอบคุณครูกล้วย ชุติมา กฎหมายเขาศักดิ์สิทธิ์และรุนแรงในการลงโทษ จนบางทีก็เครียดครับ ที่ควรนำมาใช้ในไทยก็คือเขาใช้การศึกษามาเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทั้งมวล

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า