สมรรถนะของครู (ID-Plan)

สมรรถนะ เป็นคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคล ซี่งมีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลหรือเป็นไปตามเกณฑ์ หรือการมีผลงานที่โดดเด่นกว่าในการทำงานหรือสถานการณ์นั้น สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (Teachers and     personnels competency) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งเกิดจากการรวมความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะ(Character) ทัศนคติ (Attitude) และแรงจูงใจ (Motivation) ของบุคคล และส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานตาม         บทบาทหน้าที่อย่างโดดเด่น

องค์ประกอบสมรรถนะ มี 3 ประการ คือ
            1. ความรู้ (Knowledge)
            2. ทักษะ (Skills)
            3. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes)

ประเภทของสมรรถนะ มี 2 ประเภท คือ
            1. สมรรถนะหลัก (Core Competency)
                        1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
                        1.2 การบริการที่ดี
                        1.3 การพัฒนาตนเอง
                        1.4 การทำงานเป็นทีม

            2. สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency)
                        สมรรถนะประจำสายงานเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทำให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานได้ผลและแสดงคุณลักษณะพฤติกรรมได้เด่นชัดเป็นรูปธรรม โดยเป็นคุณลักษณะเฉพาะสำหรับสายงานครู คือ
                        2.1 การออกแบบการเรียนรู้
                        2.2 การพัฒนาผู้เรียน
                        2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ครู คุณลักษณะพื้นฐาน 
 หมายเลขบันทึก: 369300
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ดวงกมล
เขียนเมื่อ Sat Jun 26 2010 09:47:26 GMT+0700 (ICT)

ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำให้เรามีสมรรถนะด้านต่าง ๆ มากขึ้น

กนิษฐา ทองสมุทร
เขียนเมื่อ Wed Jun 30 2010 12:51:36 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

แวะมาเยี่ยมและให้กำลังใจในการทำงานนะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า