กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนาพ.ศ. 2548

กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยสถาบันพระพุทธศาสนาพ.ศ. 2548

          นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนาไว้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2548   ดังต่อไปนี้

           1. ความหมายของสถานศึกษา ในกฎกระทรวงนี้

           1.1  “โรงเรียน” หมายความว่า สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

           1.2  “สํานักศาสนศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม หรือพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ตามที่มหาเถรสมาคมประกาศกําหนด

           1.3 “สํานักเรียน” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม หรือพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ซึ่งเป็นสํานักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและสํานักเรียนคณะจังหวัดตามที่มหาเถรสมาคมประกาศกําหนด

            2.  สถาบันพระพุทธศาสนามีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่พระภิกษุและสามเณรในโรงเรียน สํานักศาสนศึกษา และสํานักเรียน

             การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและการดําเนินการของโรงเรียน สํานักศาสนศึกษา หรือสํานักเรียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาเถรสมาคมประกาศกําหนด

            3.  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา แบ่งเป็นระดับ ดังต่อไปนี้

            3.1  การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

            3.2  การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี   ที่ได้จัดให้แก่พระภิกษุ และสามเณร ซึ่งมีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่า และได้ศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดโดยคําแนะนําของมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่แบ่งเป็นระดับ ดังต่อไปนี้

                  (ก) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                  (ข) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ชั้นเปรียญธรรม ๓ ประโยค เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

             4.  การรับการสนับสนุน  ให้โรงเรียน สํานักศาสนศึกษา และสํานักเรียน ได้รับการสนับสนุนในด้านวิชาการและเงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษา

             5. การส่งเสริมสนับสนุนและเสนอแนะ  ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียน สํานักศาสนศึกษา หรือสํานักเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ส่งเสริมสนับสนุนข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกธรรม และพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

             6. การดำเนินงาน ให้มีคณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการสํานักศาสนศึกษา และคณะกรรมการสํานักเรียน ทําหน้าที่กํากับดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียน สํานักศาสนศึกษา และสํานักเรียน แล้วแต่กรณี ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาเถรสมาคม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

             องค์ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการสํานักศาสนศึกษา และคณะกรรมการสํานักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาเถรสมาคมกําหนด

            ข้อคิดเห็น

           กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548  ฉบับนี้มีความชัดเจน  ทำให้ทราบและแยกแยะได้ว่าเป็นสถานศึกษาแบบไหน  มีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร  ให้ทราบถึงความสำคัญหรืออำนาจของสถาบันพระพุทธศาสนา  เป็นกฎกระทรวงที่เอื้อให้บุคคลได้มีสิทธิ  เสรีภาพในการได้รับการศึกษา  เป็นการให้โอกาสกับทุกคน  ทุกสถานภาพอย่างเท่าเทียมกัน

            ข้าพเจ้าคิดว่ากฎกระทรวงฉบับนี้มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะถ่ายทอดให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบและทำความเข้าใจโดยเฉพาะครูที่ทำหน้าที่เป็นครูแนะแนวของโรงเรียน  13 ปีกับชีวิตความเป็นครูกับการเป็นครูแนะแนวมาหลายปี  ส่งต่อเด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนวัดปราค์  ปีละหลายคน  ไม่เคยทราบรายละเอียดของลักษณะสถานศึกษาและการบริหารจัดการของสถานศึกษาแห่งนี้   ทราบแต่เพียงว่าเด็กต้องไปบรรพชาเป็นสามเณรก่อนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ความคิดกระจ่างก็ต่อเมื่อมาศึกษาและได้ทำความเข้าใจกฎกระทรวงฉบับนี้  ในโอกาสต่อไปก็คงจะสามารถแนะแนวและชี้แนะเด็กได้ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะของสถาบันและสถานภาพของเด็กที่อยู่ในสถานศึกษาที่ขึ้นต่อสถาบันพระพุทธศาสนา

                

 

 นางสาวจำปา   สุฤทธิ์   รหัส 535310151

 นักศึกษาการบริหารการศึกษามหาบัณฑิต

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีศูนย์ท่าวังผา  จ.น่าน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 368543
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Tue Jun 22 2010 23:40:47 GMT+0700 (ICT)

มาเยี่ยมชมผลงานครับ

อย่าลืมคิดความเห็นเกี่ยวกับกฏหมายนี้ด้วยนะครับ

นวลสวาท ไชยช่อฟ้า
เขียนเมื่อ Wed Jun 23 2010 21:49:24 GMT+0700 (ICT)

ดีใจด้วยนะงานเสร็จแล้ว กำลังอ่านผลงานอยู่

จำปา
เขียนเมื่อ Thu Jun 24 2010 19:17:49 GMT+0700 (ICT)

ขอบพระคุณค่ะ ที่เข้ามาเยี่ยมชมและกรุณาชี้แนะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎกระทรวงฉบับนี้ ปรากฎในบันทึกที่ 3 ค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า