Service Profile (แนวทางการเขียน)

 ทำให้ Service Profile มีรูปแบบที่สั้นกะทัดรัดแต่เปี่ยมไปด้วยเนื้อหาของการพัฒนาคุณภาพที่ชัดเจนขึ้น  

Service Profile                

                   เริ่มต้นเมื่อต้นปี 49 พรพ. ได้นำรูปแบบใหม่ในการเขียนแบบประเมินตนเองที่เรียกว่า Service Profile เข้ามาให้โรงพยาบาลใช้เขียนเพื่อประเมินตนเองทั้งระดับหน่วยงานและระดับ PCT โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีการสื่อเนื้อหาที่ชัดเจนของการพัฒนาคุณภาพและการทำงาน(เป็นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ)  ทั้งนี้ใด้เริ่มมีให้ใช้ในโรงพยาบาลที่ขอ Accredit หรือ Re - Accredit ส่วนโรงพยาบาลที่ ขอรับการประเมินขั้นที่ 1 หรือ 2 อาจเขียนแบบประเมินตนเองแบบเดิมไปก่อนก็ได้ แต่คาดว่าปีหน้าคงเป็นรูปแบบใหม่ทั้งหมด             

ความแตกต่างระหว่าง Service Profile กับแบบประเมินตนเองเดิมก็คือ

                 แบบประเมินตนเองแบบเดิม จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือส่วนที่ 1 ข้อมูลระดับโรงพยาบาล ส่วนที่ 2 ข้อมูลระดับทีมนำทางคลินิก และส่วนที่ 3 ข้อมูลระดับหน่วยงาน ซึ่งจะเน้นเป็น 2 Part คือ Part ก.เป็นการเขียนสรุปข้อมูลที่สำคัญ ส่วน Part ข. เป็นการเขียนรายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ( บทที่ 1 – 20 )               

          ส่วนการเขียนแบบใหม่  ระดับโรงพยาบาลใช้รูปแบบมาตรฐานฉบับเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งจะแบ่งเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 ภาพรวมของการจัดองค์กร (เป็นข้อมูลการบริหารจัดการระดับ โรงพยาบาล และทีมนำ)    ตอนที่ 2 ระบบสำคัญของโรงพยาบาล เป็นข้อมูลระดับทีมคร่อมสายงาน Steering Team ต่าง ๆ   ตอนที่ 3 Patient Care Process  เป็นกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพในภาพรวมของโรงพยาบาล  และตอนที่ 4  ผลลัพธ์การดำเนินงานขององค์กร (ซึ่งแบบประเมินตนเองแบบใหม่นี้จะให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ของการดำเนินงานในทุก ๆ ด้าน)               ส่วนทีมนำทางคลินิก หรือ PCT ต้องเขียน Service Profile ของ PCT ร่วมกับการเขียน Clinical Tracer 1-2 เรื่อง   และในระดับหน่วยงานต้องเขียน Service Profile ของหน่วยงานทั้งหน่วยงานทางคลินิกและหน่วยงานสนับสนุน             

       ทีนี้มาทำความรู้จัก Service Profile หลายคนอาจยังไม่แน่ใจว่า Service Profile ซึ่งเขียนเพียงไม่กี่หน้าจะสื่ออะไรได้มากมาย  สิ่งที่แตกต่างจากแบบประเมินเดิมที่เขียนกันเป็นปึก ๆ ส่วนที่ปรับเปลี่ยนไปก็คือ จากส่วน ก.เดิม หน้าที่ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ถูกปรับให้เป็น บริบทเพียงไม่เกิน 1 หน้า สั้นกว่าแต่เนื้อหาชัดเจนและมีส่วนที่ถูกตัดออกไปเช่น วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ , การวิเคราะห์โอกาสพัฒนา , แนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการวิเคราะห์โอกาสพัฒนา  ฯลฯ    แต่ก็มีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือ กระบวนการสำคัญ  ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และการบวนการหรือระบบวานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ       ทำให้ Service Profile มีรูปแบบที่สั้นกะทัดรัดแต่เปี่ยมไปด้วยเนื้อหาของการพัฒนาคุณภาพที่ชัดเจนขึ้น   

การเขียน Service Profile เพื่อให้เกิดคุณค่าและเห็นภาพการพัฒนา 

 1. บริบท เหมือนเป็นการเล่าสรุปข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงาน เช่น หน้าที่ เป้าหมาย การให้บริการ สถิติการให้บริการ ขอบเขตการให้บริการ ผู้รับผลงาน ประเด็นคุณภาพ ความท้าทาย ความเสี่ยงที่สำคัญ      โดยต้องเลือกเอาแต่เนื้อหาที่สำคัญ ๆ สื่อให้ผู้อ่านมองเห็นภาพว่าหน่วยงานเป็นอย่างไร กำลังทำงานอะไรอยู่    ตรงนี้คงเขียนกันได้ไม่ยาก   

2. กระบวนการสำคัญ (Key Process) เน้นขั้นตอนหลัก ๆ ที่สำคัญ , การทำงานเป็นทีม และกระบวนการที่ส่งผลถึงตัวผู้ป่วยมากกว่าการบริการและการจัดการ    ฉะนั้นที่ไม่ควรเขียนแบบกระบวนการหลักของงานพยาบาลอย่างเดิม ๆ เช่น Entry – Assess – Planning – Implement – การประเมินซ้ำการวางแผนจำหน่าย  ถ้าให้เห็นการทำงานเป็นทีมควรเขียนเป็นรูปแบบที่สื่อการทำงานทั้งทีมโดยเฉพาะแพทย์และพยาบาล เช่น Key Process ของ Ward อาจเป็น 1. การประเมินแรกรับ(ทั้งมุมมองด้านความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และการเตรียมพร้อมให้การรักษาพยาบาล) 2. การให้การรักษาผู้ป่วยวิกฤต (มุ่งเน้นการให้การดูแลรักษากลุ่มนี้ที่ต้องการ ความรวดเร็วปลอดภัยและการบริหารจัดการเสี่ยงทางคลินิก) 3. การดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วไป (Elective case)เป็นกระบวนการที่ครอบคลุมการดูแลรักษาโดยสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งความเสี่ยงทางคลินิก  4. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด (ถ้ามี) โดยมุ่งเน้นความพร้อม การให้ข้อมูล การประเมิน  5. การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด (ถ้ามี) อาจเน้นความเสี่ยงหลังผ่าตัด การดูเรื่องความเจ็บปวด การให้ข้อมูล การดูแลแบบองค์รวม  6. การวางแผนจำหน่ายและการดูแลต่อเนื่อง  7. กระบวนการคู่ขนาน (อาจเป็นกระบวนการอื่น ๆ ที่ใช่เป็นหน้าที่หลักของหน่วยงาน แต่หน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การดูแลรักษาเครื่องมือ , การส่งตรวจ Lab , การพัฒนาศักยภาพ , การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ ) โดยทุกกระบวนการดังกล่าวต้องมี สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ (Process Requirement) ที่เกิดจากการดูแลเป็นทีมโดยเฉพาะแพทย์และพยาบาล โดยต้องมีความคาดหวังที่ไม่เพียงแต่เป็นการให้บริการ/บริหารจัดการ อย่างเดียว แต่ต้องคาดหวังที่ความปลอดภัย การดูแลรักษาที่มีคุณภาพ ป้องกันความเสี่ยง อยู่ในทุกขั้นตอน ฉะนั้นตัวชี้วัดที่สำคัญ (Performance Indicator) ควรจะต้องมีของกระบวนการและตัวชี้วัดทางคลินิก ทั้ง Common Clinical Indicator และ Specific Clinical Indicator รวมอยู่ด้วย

3. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance Indicator) มาจากสองส่วน คือเลือกตัวชี้วัดหลักเดิมของหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย (อาจเป็นตัวชี้วัดการประกันคุณภาพที่สำคัญ) โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่มีการเคลื่อนไหว และเลือกตัวชี้วัดจากข้อ 2. ที่สำคัญมาร่วมด้วย โดยนำเสนอเป็นกราฟแสดงข้อมูลต้องมีเป้าหมาย และแสดงแนวโน้มของผลลัพธ์ (Trend) อย่างน้อย 3 ปี หรือ 3 ไตรมาส หรือ 3 เดือนหลังสุดก็ยังดี พร้อมอธิบายใต้กราฟสั้น ๆ ให้ได้ใจความเช่นมีการพัฒนา CQI ในช่วงไหน จึงทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้น , หรือมีเหตุการณ์อะไรจึงทำให้กราฟสูงกว่าเป้าหมาย และกำลังดำเนินการอะไรอยู่

4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ

4.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ปัจจุบัน (รวมทั้งงานพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแล้ว) ข้อนี้ถือว่าเป็นสาระที่สำคัญจริง ๆ ครับ สิ่งที่ หน่วยงานทำได้ดีทั้งหลายและยังใช้อยู่ต้องเอามาอธิบายเป็นข้อ ๆ ให้เห็นภาพ และผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยเขียนแยกแต่ละข้อ เขียนปัญหาที่มาสั้น ๆ การดำเนินการ และผลลัพธ์ น่าจะประมาณ 10 – 15 บรรทัด ในแต่ละเรื่อง เช่น ระบบงานที่เราคิดว่าดีและภาพภูมิใจ , CQI (โดยเฉพะ Clinical CQI) , นวัตกรรม (อาจมีรูปแทรกที่มุมเล็ก ๆ เพื่อสื่อให้ชัดเจนขึ้น) , CPG ,Clinical Tracer , Care Map , Clinical Risk , ผลลัพธ์ที่ดีจากการทบทวน 12 กิจกรรม , WP / WI ที่ดี  สรุปอะไรก็ได้ที่เราทำได้ดีก็สามารถเขียนได้หมด บางหน่วยงานอาจมีมากแต่ถ้าทำจริงเขียนตามที่ทำ อ่านแล้วเพลิน

4.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างดำเนินการ   อันนี้เป็นเรื่องที่เราทำอยู่ อาจเป็น CQI , ระบบงาน , CPG ต่าง ๆ ที่เพิ่งทำยังไม่เกิดผลลัพธ์ หรือทำไปแล้วผลลัพธ์เกิดแล้วแต่ยังไม่ดี ยังไม่บรรลุเป้าก็ให้ใส่ในข้อนี้ (ต้องอธิบายเป็นเรื่อง ๆ เช่นกัน ว่าเรื่องนี้ทำอะไรอยู่ ผลลัพธ์ ปัญหาอุปสรรค์ ต่าง ๆ

5. แผนพัฒนาต่อเนื่อง   เป็นการวาดฝันว่าเรามีแผนอยากทำอะไรต่อไป (แต่ต้องเป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้)           

  ลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ

เฉลิมพงษ์ สุคนธผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 36436
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 846  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
อัมพร หงษ์เจ็ด
IP: xxx.157.160.33
เขียนเมื่อ Wed Jul 05 2006 19:49:56 GMT+0700 (ICT)

อยากเห็นตัวอย่างที่ทางโรงพยาบาลเขียนไว้

เพื่อจะได้นำมาเป็นตัวอย่างในการเขียน

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ด้วยความเคารพ

รพ.. หนองม่วงไข่

อ. หนองม่วงไข่

จ. แพร่

 

cs
IP: xxx
เขียนเมื่อ Thu Jul 06 2006 14:10:49 GMT+0700 (ICT)

จะส่งให้ทาง เมลล์ ขอเมลล์ครับ

pimwalaun
IP: xxx.157.229.218
เขียนเมื่อ Fri Jul 07 2006 10:42:32 GMT+0700 (ICT)
ขอตัวอย่าง  การเขียนService profile อีก 1 โรงพยาบาลนะคะ  อยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ค่ะ  จะ Re-Accredit 2550 เผื่อจะได้นำมาเตรียมทีมงาน ทำความเข้าใจล่วงหน้า อีเมล์ คือ [email protected] ขอขอบพระคุณอาจารย์นพ.เฉลิมพงษ์ล่วงหน้าค่ะ
วิไลวรรณ จันทร์ชนะ
IP: xxx.151.77.184
เขียนเมื่อ Wed Aug 09 2006 23:22:21 GMT+0700 (ICT)
ขอตัวอย่าง service profile ด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
nurse
IP: xxx.157.160.6
เขียนเมื่อ Mon Aug 14 2006 19:21:01 GMT+0700 (ICT)

ขอตัวอย่างทาง service profile ของอาจารย์บ้างค่ะ

ขอบคุณค่ะ ทางโรงพยาบาลกำลัง reaccredit ปีหน้าค่ะ

cs
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ Tue Aug 15 2006 22:29:07 GMT+0700 (ICT)

เข้าไปที่ www.sk-hospital.com ครับ เข้าไปที่ประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพ เลือกตัวอย่างการเขียน Service Profile ที่ดี ได้เลือก 2 หน่วยงานที่เขียนได้ดี คือ LR และ OR ลองเข้าไปเปิดดูนะครับ ของระดับ PCT จะเลือกที่เขียนดี ๆ Load ลงไปให้อีกครับ

เฉลิมพงษ์

ต่าย
IP: xxx.120.200.2
เขียนเมื่อ Sat Aug 19 2006 12:33:57 GMT+0700 (ICT)
ขอตัวอย่าง Service Profile 1 ตัวอย่าง ร.พ.เอกชนสัก 1 ตัวอย่าง  เพื่อเป็นแนวทางการเขียน  ขอบคุณค่ะ
อานุภาพ กันทะวงค์
IP: xxx.24.148.199
เขียนเมื่อ Fri Oct 13 2006 15:43:01 GMT+0700 (ICT)
ขอตัวอย่าง Service profile ของหน่วยงานอายุรกรรม 1 ตัวอย่างค่ะ
เฉลิมพงษ์
IP: xxx
เขียนเมื่อ Tue Oct 17 2006 12:34:54 GMT+0700 (ICT)
ช่วยบอก Email ให้ผมด้วยครับจะส่งให้ทั้งตัวอย่างหน่วยงาน Med ที่เขียนได้ดี และ PCT Med ด้วย
atiporn
IP: xxx.188.20.14
เขียนเมื่อ Sun Nov 05 2006 14:51:01 GMT+0700 (ICT)

รบกวนขอตัวอย่าง หน่วยงาน Med และ PCT Med   และ Service  Profileระดับโรงพยาบาล 

โรงพยาบาล SK เหมือน โรงพยาบาลสงขลา  แต่เป็น SK_SUKHOTHAI   ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ 

chalermpong
IP: xxx
เขียนเมื่อ Mon Nov 06 2006 11:30:05 GMT+0700 (ICT)
คุณ atiporn ช่วยบอกอีเมลล์ด้วยครับ ส่งไม่ถูก
pimjun
IP: xxx.120.103.58
เขียนเมื่อ Tue Nov 07 2006 21:41:14 GMT+0700 (ICT)

ขอตัวอย่างของortho ด้วยค่ะ จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะ

chalermpong
IP: xxx.7.137.226
เขียนเมื่อ Tue Nov 07 2006 23:54:58 GMT+0700 (ICT)

ช่วยเข้าไปโหลดที่นี่ครับ  http://www.sk-hospital.com/skmessage/viewtopic.php?p=92284#92284  เพราะไฟล์ใหญ่ ไม่สามารถส่งทางอีเมลล์ได้

Dr. Dowruang Mongkolsiri
IP: xxx.24.145.105
เขียนเมื่อ Wed Nov 08 2006 09:42:08 GMT+0700 (ICT)

เรียน อจ.เฉลิมพงษืที่เคารพ

หนูอยากได้ตัวอย่าง Pct Profile of Pediatrics คะขอความกรุณาอจใ ช่วยmailมาให้ด้วยนะคะ กราบขอบพระคุรคะ/ พญ ดาวเรือง มงคลศิริ   รพ.สุโขทัย

[email protected]

 

จิตติมา ธาราพันธ์
IP: xxx.24.130.25
เขียนเมื่อ Thu Nov 16 2006 08:40:49 GMT+0700 (ICT)
รวบกวนขอตัวอย่าง service profile ของคลินิกส่งเสริมสุขภาพค่ะ กราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
บุศราภรณ์ เต็งรัง
IP: xxx.129.29.21
เขียนเมื่อ Thu Jan 11 2007 15:20:30 GMT+0700 (ICT)

รบกวนอาจารย์ขอตัวอย่าง การเขียนservice profile ของหน่วยงานสนับสนุนบริการ  และ ของหอผู้ป่วยอายุรกรรมค่ะ

เฉลิมพงษ์
IP: xxx.7.138.13
เขียนเมื่อ Sat Jan 13 2007 12:11:21 GMT+0700 (ICT)
ขอ email ด้วยครับคุณบุศราภรณ์
บุญญลักษณ์ น้อยแสง
IP: xxx.181.178.113
เขียนเมื่อ Wed Jan 24 2007 15:58:00 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ตัวอย่างservice profile ของงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน เป็นตัวอย่างหน่อยคะ จะประเมินขั้น 3 เดือนมีนาคมคะ ขอบคุณคะ

เบญจวรรณ เครือเนตร
IP: xxx.24.155.113
เขียนเมื่อ Mon Feb 05 2007 15:04:44 GMT+0700 (ICT)

รบกวนอาจารย์ขอตัวอย่าง การเขียนservice profile ของหอผู้ป่วย NICU ค่ะ

cs
IP: xxx.7.141.107
เขียนเมื่อ Tue Feb 06 2007 21:30:13 GMT+0700 (ICT)
เบญจวรรณ เครือเนตร ขอ อีเมลล์ด้วย
วัลลภา
IP: xxx.129.48.195
เขียนเมื่อ Wed Feb 14 2007 19:24:20 GMT+0700 (ICT)
ราตรี
IP: xxx.118.123.177
เขียนเมื่อ Sun Feb 18 2007 18:53:26 GMT+0700 (ICT)
Service Profile (แนวทางการเขียน)ของแผนกคลังยาและเวชภัณฑ์   กรุณาช่วยmail มาให้ด้วยนะคะ กราบขอบพระคุณค่ะ
ราตรี
IP: xxx.118.123.177
เขียนเมื่อ Sun Feb 18 2007 18:56:35 GMT+0700 (ICT)
Service Profile (แนวทางการเขียน)ของแผนกคลังยาและเวชภัณฑ์   กรุณาช่วยmail มาให้ด้วยนะคะ กราบขอบพระคุณค่ะ 
วิไลลักษณ์
IP: xxx.209.25.212
เขียนเมื่อ Wed Feb 21 2007 14:14:42 GMT+0700 (ICT)
ขอ service profile เภสัชกรรม(PCU)และ service profile แผนกจัดซื้อ ขอบคุณค่ะ
wry
IP: xxx.142.198.146
เขียนเมื่อ Thu Mar 01 2007 22:35:58 GMT+0700 (ICT)

รบกวนขอตัวอย่างของER  ขอบพระคุณมากค่ะ

เฉลิมพงษ์
IP: xxx.7.140.24
เขียนเมื่อ Fri Mar 02 2007 01:40:41 GMT+0700 (ICT)

คุณ Wry ลองเข้าไปดูตัวอย่างที่นี่ได้เลยครับผมใส่ไว้หลายหน่วยงานแล้วครับ ถ้ายังต้องการเพิ่มต้องบอกอีเมลล์มาด้วย 

http://www.sk-hospital.com/skmessage/viewtopic.php?t=437

โกสันต์
IP: xxx.154.178.39
เขียนเมื่อ Fri Mar 02 2007 15:04:27 GMT+0700 (ICT)

 

 ขอตัวอย่าง service profile

หน่วยวิกฤต ด้วยครับ

    ขอบคุณครับ

ccu รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

kaewmai
IP: xxx.156.20.225
เขียนเมื่อ Thu Mar 29 2007 22:14:29 GMT+0700 (ICT)

รบกวนอาจารย์ ขอ service profile ของแผนกอายุรกรรม และศัลยกรรม ด้วยค่ะ

ชวนขวัญ สินธิ์ภมร โรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี
IP: xxx.129.44.130
เขียนเมื่อ Thu Apr 05 2007 22:21:54 GMT+0700 (ICT)

ขอรบกวนอาจารย์ช่วยส่งตัวอย่าง survice  profile ของ PCT ศัลยกรรม และ ของหน่วยงานศัลยกรรมให้ด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ

เฉลิมพงษ์
IP: xxx.7.141.149
เขียนเมื่อ Fri Apr 06 2007 18:35:48 GMT+0700 (ICT)
บอก email มาด้วยครับ ส่งให้ไม่ถูก
ร.พ. เมืองราช
IP: xxx.113.67.133
เขียนเมื่อ Sun Apr 08 2007 21:09:57 GMT+0700 (ICT)
งานวิสัญญี
IP: xxx.24.140.176
เขียนเมื่อ Wed Apr 11 2007 19:40:54 GMT+0700 (ICT)

รบกวนขอตัวอย่าง service profile งานวิสัญญี ด้วยค่ะ   ขอบคุณค่ะ

งานวิสัญญี
IP: xxx.24.140.176
เขียนเมื่อ Wed Apr 11 2007 19:43:03 GMT+0700 (ICT)
รบกวนขอตัวอย่าง service profile งานวิสัญญี ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ [email protected]
ธนาพร
IP: xxx.136.145.66
เขียนเมื่อ Sun Apr 15 2007 12:08:59 GMT+0700 (ICT)

รบกวนขอตัวอย่าง service profile งานNICU ด้วยค่ะ

ปองพล สนทอง
IP: xxx.113.67.134
เขียนเมื่อ Mon Apr 16 2007 21:23:02 GMT+0700 (ICT)

คุณหมอครับผมอยากจะขอดู ตัวอย่างการเขียน Service Profile ของแผนกบัญชีและการเงิน ผมไม่ทราบวาคุณหมอมีหรือเปล่านะครับ แต่ถ้ามีโปรดส่งมาทางอีเมล์นี้  [email protected]  ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

HR department
IP: xxx.24.136.62
เขียนเมื่อ Tue Apr 17 2007 18:27:27 GMT+0700 (ICT)
ปองพล สนทอง
IP: xxx.113.67.134
เขียนเมื่อ Wed Apr 18 2007 08:58:03 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับแผนกบัญชีการเงินนะครับและผมอยากจะรบกวนอีกสักเรื่อง คือผมอยากจะขอดู ตัวอย่างการเขียน Service Profile ของแผนกฝ่ายจัดซื้อพัสดุ-คลังยา ผมไม่ทราบวาคุณหมอมีหรือเปล่านะครับ แต่ถ้ามีโปรดส่งมาทางอีเมล์นี้  [email protected]  ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

แผนกคอมพิวเตอร์
IP: xxx.24.142.49
เขียนเมื่อ Wed Apr 18 2007 14:16:56 GMT+0700 (ICT)

คุณหมอครับผมอยากจะขอดู ตัวอย่างการเขียน Service Profile ของแผนกคอมพิวเตอร์ ผมไม่ทราบวาคุณหมอมีหรือเปล่านะครับ แต่ถ้ามีโปรดส่งมาทางอีเมล์นี้  muangraj@yahoo.com  ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

เจ้าหน้าที่
IP: xxx.24.142.49
เขียนเมื่อ Wed Apr 18 2007 17:06:24 GMT+0700 (ICT)
พัสดุ
IP: xxx.24.197.17
เขียนเมื่อ Fri Apr 20 2007 10:14:44 GMT+0700 (ICT)
สวัสดีค่ะ คุณหมอ หนูอยากจะขอดูตัวอย่าง การเขียน Service Profile ของแผนกพัสดุค่ะ รบกวนคุณหมอด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ [email protected]
M
IP: xxx.24.165.209
เขียนเมื่อ Fri Apr 20 2007 11:48:54 GMT+0700 (ICT)
สวัสดีครับ...!!! คุณหมอ ผมอยากจะขอดูตัวอย่าง การเขียน Service Profile ของแผนกทันตกรรมครับรบกวนคุณหมอด้วยนะครับ ถ้ามีโปรดส่งมาทางอีเมล์นี้  [email protected]  ด้วยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ   
HR department
IP: xxx.123.36.140
เขียนเมื่อ Sun Apr 22 2007 10:31:35 GMT+0700 (ICT)

ได้รับตัวอย่าง Service profile จากคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอขอบพระคุณคุณหมอมากคะ แต่ตัวอย่างของงานการเจ้าหน้าที่ ได้รับถึงแค่ข้อ 2 คือกระบวรการสำคัญ ข้อ3-5 ไม่มีคะ ไม่ทราบว่าคุณหมอมีตัวอย่างของงานการเจ้าหน้าที่ที่สมบูรณ์ไหมคะ ถ้ามีหนูรบกวนขอให้คุณหมอส่งมาให้อีกครั้งคะ และจะรบกวนขอตัวอย่างของงานโภชนาด้วยนะคะ

 

                                            ขอขอบคุณอย่างสูงคะ

วารุณี
IP: xxx.136.146.134
เขียนเมื่อ Mon Apr 23 2007 14:18:45 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์หมอค่ะ  ขอรบกวนให้อาจารย์ช่วยส่งตัวอย่าง Service profile ของฝ่ายการพยาบาล และของแผนกสูติกรรมหลังคลอด ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าค่ะ 

 [email protected]

                                       ขอบคุณอย่างสูงค่ะ

งานวิสัญญี
IP: xxx.136.146.134
เขียนเมื่อ Mon Apr 23 2007 14:24:00 GMT+0700 (ICT)
ขอบพระคุณอาจารย์หมอค่ะที่ส่งตัวอย่างมาให้ เป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะ
ภก.ณัฐพงศ์
IP: xxx.24.165.235
เขียนเมื่อ Tue Apr 24 2007 13:06:55 GMT+0700 (ICT)
อาจารณ์ครับรบกวนขอตัวอย่างการเขียน  Service Profile ของแผนกเภสัชกรรม เอ็กซ์เรย์ และ LAB ครับ
โรงพยาบาลเมืองราช
IP: xxx.24.159.152
เขียนเมื่อ Wed Apr 25 2007 17:10:59 GMT+0700 (ICT)

คุณหมอครับ รบกวนขอตัวอย่าง service profile ของงานยานพาหนะ และ งานเปล ด้วยครับ

ปองพล สนทอง
IP: xxx.113.67.133
เขียนเมื่อ Wed Apr 25 2007 21:03:22 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับแผนกฝ่ายจัดซื้อพัสดุ-คลังยา นะครับและผมอยากจะรบกวนอีกสักเรื่อง คือผมอยากจะขอดู ตัวอย่างการเขียน Service Profile ของแผนกศูนย์รับส่งผู้ป่วย(เวรเปลและยานพาหนะ) ผมไม่ทราบวาคุณหมอมีหรือเปล่านะครับ แต่ถ้ามีโปรดส่งมาทางอีเมล์นี้  pongpol_arm@hotmail.[email protected]  ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

DARANEE SIRIWATCHARAKAN
IP: xxx.7.132.141
เขียนเมื่อ Thu Apr 26 2007 15:40:22 GMT+0700 (ICT)
อาจารย์คะ รบกวนขอ Service Profile งานวิสัญญี ด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
ไพรินทร์
IP: xxx.136.147.176
เขียนเมื่อ Thu Apr 26 2007 16:41:45 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์หมอค่ะ  รบกวนอาจารย์ช่วยส่งตัวอย่าง Service profile ของ P.C.T. ให้ด้วยค่ะ

[email protected]

                               ขอบคุณอาจารย์ค่ะ

ดารณี
IP: xxx.7.132.99
เขียนเมื่อ Fri Apr 27 2007 12:33:15 GMT+0700 (ICT)
อาจารย์คะรบกวนขอตัวอย่าง Service profile ของงานวิสัญญีด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ [email protected]
ปองพล สนทอง
IP: xxx.113.67.135
เขียนเมื่อ Fri Apr 27 2007 21:16:12 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับความช่วยเหลือที่ให้ตลอดมา ขอบคุณจริงๆนะครับ

DARANEE SIRIWATCHARAKAN
IP: xxx.7.132.75
เขียนเมื่อ Mon Apr 30 2007 09:09:17 GMT+0700 (ICT)
ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ จะนำไปปรับใช้ให้ดีที่สุดค่ะ
pranee
IP: xxx.157.229.37
เขียนเมื่อ Mon Apr 30 2007 13:34:18 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์เฉลิมพงษ์

เข้าเวบไม่ได้ค่ะ รบกวนขอตัวอย่างของ LR, Supply ทางอีเมล์ด้วยค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูง

พัสดุ
IP: xxx.24.193.51
เขียนเมื่อ Tue May 01 2007 11:31:39 GMT+0700 (ICT)
สวัสดีค่ะ คุณหมอ หนูรบกวน ขอตัวอย่างการเขียน service profile ของงานพัสดุ ไม่ทราบว่าคุณหมอพอจะแนะนำหน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมคะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ [email protected]
ร.พ.เมืองราช
IP: xxx.24.139.157
เขียนเมื่อ Wed May 02 2007 15:55:35 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะอาจารย์ รบกวนขอตัวอย่างการเขียน service profile ของงานรับผู้ป่วยในหรือหน่วยงานใกล้เคียงด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ดวงกมล
IP: xxx.26.189.212
เขียนเมื่อ Fri May 04 2007 09:35:50 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันอยู่โรงพยาบาลชุมชน กำลังจะประเมินขั้น 2 ขอตัวอย่างการเขียน service profile ของตึกผู้ป่วยใน และ PCT ด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ

สุรชัชพงศ์
IP: xxx.157.249.224
เขียนเมื่อ Tue May 08 2007 12:34:09 GMT+0700 (ICT)
pranee prasai
IP: xxx.157.228.206
เขียนเมื่อ Tue May 08 2007 21:41:50 GMT+0700 (ICT)
เพ็ญศิรา
IP: xxx.26.233.125
เขียนเมื่อ Tue May 15 2007 08:27:05 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์เฉลิมพล    

 รบกวนขอตัวอย่างservice profile ของแผนกบัญชี รพ. เอกชน ด้วยค่ะ  ขอขอบพระคุณมากค่ะ

พัสดุ
IP: xxx.26.243.173
เขียนเมื่อ Wed May 23 2007 11:35:56 GMT+0700 (ICT)
 ตอนนี้หนูได้รับตัวอย่าง Servie profile ที่คุณหมอส่งมาให้แล้วค่ะ ตัวอย่างที่ได้รับเป็นประโยชน์แก่การเขียนงาน service profile ของงาน พัสดุ มากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
ปาริชาติ หนุนอนันต์
IP: xxx.209.26.137
เขียนเมื่อ Fri May 25 2007 13:32:44 GMT+0700 (ICT)

รบกวนอาจารย์อยากได้ตัวอย่างSERVICR PROFILE ของแผนกกายภาพบำบัด(เอกชน)

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

pincharong
IP: xxx.188.18.68
เขียนเมื่อ Sun May 27 2007 06:43:01 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์หมอค่ะ ขอรบกวนให้อาจารย์ช่วยส่งตัวอย่าง Service profile ของแผนกสูติกรรมหลังคลอด ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าค่ะ 

pincharong
IP: xxx.188.18.68
เขียนเมื่อ Sun May 27 2007 06:47:26 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์หมอค่ะ ขอรบกวนให้อาจารย์ช่วยส่งตัวอย่าง Service profile ของแผนกสูติกรรมหลังคลอด ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าค่ะ 

    E-mail       [email protected]

pincharong
IP: xxx.25.6.142
เขียนเมื่อ Mon May 28 2007 20:28:32 GMT+0700 (ICT)
เรียนอาจารย์หมอ...ทราบ หนูได้รับตัวอย่าง Servie profile ของแผนกสูติกรรมหลังคลอดที่คุณหมอส่งมาให้แล้วค่ะ ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอมากนะคะ
kanjana
IP: xxx.157.202.205
เขียนเมื่อ Tue May 29 2007 15:07:29 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์หมอค่ะ

ขอรบกวนให้อาจารย์หมอช่วยส่งตัวอย่าง Service profile ระดับโรงพยาบาล และฝ่ายการพยาบาล  เพื่อเป็นตัวอย่างในการเขียน ให้ด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอมากนะคะ

chalermpong
IP: xxx.7.139.128
เขียนเมื่อ Tue May 29 2007 23:47:50 GMT+0700 (ICT)

คุณกาญจนาครับ

SP ระดับโรงพยาบาล ไม่ต้องเขียนครับ ให้เขียนแบบประเมินตามแบบเก่า(ฉบับบูรณาการ) หรือฉบับเฉลิมฉลอง(มาตรฐานใหม่ 4 Part)

ส่วนฝ่ายการฯ ก็ไม่ต้องเขียน SP เช่นกันครับ เพราะต้องเขียนแบบแยกตอบเหมือน Steering Team (ระบบที่สำคัญ Part 2)

II – 2 การกำกับดูแลด้านวิชาชีพ(PG )2.1 การพยาบาล

 

บุศราภรณ์
IP: xxx.129.29.21
เขียนเมื่อ Wed May 30 2007 10:27:52 GMT+0700 (ICT)
แก้ว
IP: xxx.120.212.254
เขียนเมื่อ Thu May 31 2007 10:34:00 GMT+0700 (ICT)

 เรียนอาจารย์ ช่วยส่ง SP ของอายุรกรรม และศัลยกรรม ให้ด้วยนะคะ เพราะว่าต้องเขียนรวม 2 หน่วยใน 1 แผนกค่ะ รู้สึกสับสนในการเขียน ตามที่อยู่

[email protected]

 

ขวัญ
IP: xxx.26.79.113
เขียนเมื่อ Sat Jun 02 2007 11:10:31 GMT+0700 (ICT)
khwan
IP: xxx.26.79.113
เขียนเมื่อ Sat Jun 02 2007 11:12:03 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ ขอความกรุณาส่ง ตัวอย่าง service profile ของงานกายภาพบำบัดให้ด้วยค่ะตามที่อยู่ [email protected] ขอบคุณค่ะ

jubjib
IP: xxx.147.64.1
เขียนเมื่อ Tue Jun 05 2007 14:57:26 GMT+0700 (ICT)
เรียนอาจารย์ ขอความกรุณาส่งตัวอย่าง service profile ของงานบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
jim
IP: xxx.27.173.30
เขียนเมื่อ Tue Jun 05 2007 20:49:35 GMT+0700 (ICT)
pincharong
IP: xxx.188.5.129
เขียนเมื่อ Thu Jun 07 2007 05:24:36 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์หมอค่ะ ขอรบกวนให้อาจารย์ช่วยส่งตัวอย่าง Service profile ของ PCTแผนกสูติ-นรีเวชกรรม ให้ด้วยนะคะ ทดลองนำเสนอแล้ว ถูก comment ว่ายังไม่ชัดเจน ขอขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าค่ะ 

    E-mail       [email protected]

คนที่เขียนไม่เป็นคนที่111
IP: xxx.129.29.21
เขียนเมื่อ Thu Jun 07 2007 13:46:28 GMT+0700 (ICT)
เรียนอาจารย์เฉลิมพงศ์ที่เคารพ หนูขอรบกวนอาจารย์ช่วยส่ง sp ของpct ศัลยกรรมและ opdให้ด้วยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
สร้อยทิพย์
IP: xxx.9.102.115
เขียนเมื่อ Thu Jun 07 2007 17:12:56 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ตัวอย่างการเขียนของหอผู้ป่วยทางด้านออร์โธปิดิกส์บ้างค่ะ ไม่ทราบอาจารย์พอจะมีตัวอย่างส่งมาให้ได้มั้ยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ ^_^

 

ขวัญ
IP: xxx.26.83.17
เขียนเมื่อ Mon Jun 11 2007 14:20:47 GMT+0700 (ICT)
เรียนอาจารย์ เปิดเข้าไปดูในwww.sk-hospital.com แล้วเข้าไม่ได้เลยค่ะ ไม่ทราบว่าจะมีวิธีอื่นที่จะเข้าไปดูตัวอย่างการเขียน service profile อีกมั๊ยคะ  ขอบคุณค่
paranee
IP: xxx.128.118.133
เขียนเมื่อ Sat Jun 16 2007 09:58:35 GMT+0700 (ICT)

รบกวนอาจารย์ขอตัวอย่าง การเขียนservice profile ของหอผู้ป่วย NICU ค่ะ  ขอขอบคุณค่ะ

kere
เขียนเมื่อ Sat Jun 16 2007 14:23:10 GMT+0700 (ICT)
รบกวนอาจารย์ขอตัวอย่าง Service profile ของหอผู้ป่วย ICU รพ.ชุมชนค่ะ
ชนิกรรดา ไทยสังคม
IP: xxx.137.3.50
เขียนเมื่อ Mon Jun 18 2007 14:56:56 GMT+0700 (ICT)
รบกวนขอตัวอย่างการเขียน service profile ด้วยคะ อยู่ รพ. จิตเวช ขอบพระคุณค่ะ
นน
IP: xxx.7.175.18
เขียนเมื่อ Tue Jun 19 2007 10:04:00 GMT+0700 (ICT)
ตัวอย่างงานสนับสนุนคับ
sonar
IP: xxx.24.52.35
เขียนเมื่อ Tue Jun 19 2007 22:00:44 GMT+0700 (ICT)

อ.ขารบกวน...ขอตัวอย่างหน่วยงานเวชระเบียนผู้ป่วย+ระบบสารสนเทศค่ะ

เฉลิมพงษ์
IP: xxx.7.140.145
เขียนเมื่อ Wed Jun 20 2007 23:31:47 GMT+0700 (ICT)

ไม่บอก อีเมลล์มา เลยไม่รู้จะส่งไห้ทางไหน

เฉลิมพงษ์

วิหารแดง
IP: xxx.26.21.56
เขียนเมื่อ Thu Jun 21 2007 15:37:27 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ครับขอตัวอย่างของหน่วยงานต่อไปนี้หน่อยครับ

- งานเวชระเบียนและระบบสารสนเทศ

-งานOPD

-งานชุมชน

-งานER

-pct

ชัยยุทธ
IP: xxx.26.236.67
เขียนเมื่อ Fri Jun 22 2007 14:32:35 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล

กระผมใคร่ขอความกรุณาอาจารย์  ขอตัวอย่าง การเขียนservice profile

 - งานพัสดุ

 - งานการเงิน

 -  งานเภสัชกรรม

 - งานระบาดวิทยา

 - งานควบคุมวัณโรค

  ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง  ที่กรุณาส่งให้ครับ

IP: xxx.26.236.67
เขียนเมื่อ Fri Jun 22 2007 14:37:19 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล

กระผมใคร่ขอความกรุณาอาจารย์  ขอตัวอย่าง การเขียนservice profile

 - งานพัสดุ

 - งานการเงิน

 -  งานเภสัชกรรม

 - งานระบาดวิทยา

 - งานควบคุมวัณโรค

  ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง  ที่กรุณาส่งให้ครับ

  e-mail ::  [email protected]

 

dent
IP: xxx.26.179.132
เขียนเมื่อ Mon Jun 25 2007 18:38:40 GMT+0700 (ICT)

ขอความกรุณาคุณหมอช่วยส่ง service profile ฝ่ายทันตกรรมให้ด้วยค่ะ

นพวรรณ
IP: xxx.113.67.39
เขียนเมื่อ Tue Jun 26 2007 15:13:35 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์เฉลิมพงษ์

ขอรบกวนให้อาจารย์ช่วยส่งตัวอย่าง Service profile ของ งานเภสัชกรรม ให้ด้วยนะคะ เพราะไม่ทราบว่าจะเขียนยังไงจึงจะถูกต้อง ตอนนี้ยังสับสนอยู่เลยค่ะ ขอขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้านะคะ

[email protected] 

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
    บันทึกก่อนนี้
    บันทึกใหม่กว่า