โครงการคุณธรรมนำความรู้ ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม

โครงการคุณธรรมนำความรู้   โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

พระอาจารย์วิทยากร..จากวัดไผ่ล้อม นครปฐม

พิธีเปิด

รับศีลฟังบรรยาย

สนุกได้ข้อคิด..

น้ำตาแห่งความรู้สึก...ต่างๆนานาที่ระบายออกมาทางน้ำตา

*******************************************************************
1. แผนพัฒนา                      กิจการนักเรียน
 2. ชื่อโครงการ                    คุณธรรมนำความรู้           
 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม             
4. สอดคล้องกับมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
-   ตัวบ่งชี้ที่     1.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา
                             ที่ตนนับถือ
-   ตัวบ่งชี้ที่    1.2  มีความซื่อสัตย์สุจริต
-   ตัวบ่งชี้ที่    1.3  มีความกตัญญูกตเวที
-   ตัวบ่งชี้ที่    1.4  มีความเมตตา เอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
 มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี
                       ต่ออาชีพ
-  ตัวบ่งชี้ที่     3.2  เพียรพยายาม  ขยัน  อดทน  และละเอียดรอบคอบในการทำงาน
- ตัวบ่งชี้ที่      3.4  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- ตัวบ่งชี่ที่      3.5  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
                      สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
-   ตัวบ่งชี้ที่    4.3  ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และการแก้ปัญหาอย่างมีสติ
-   ตัวบ่งชี้ที่    4.4  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการ
 มาตรฐานที่ 7  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
-  ตัวบ่งชี้ที่    7.3  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย
                             อุบัติเหตุ
-   ตัวบ่งชี้ที่   7.5  มีมนุษย์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่น
5. หลักการและเหตุผล            
         จากสภาวะบ้านเมืองในยุคปัจจุบัน  ได้เกิดวิกฤตหลาย ๆ เรื่อง เช่นวิกฤตทางการเมือง  การปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจ  ศาสนา  โดยเฉพาะทางด้านครอบครัว  ซึ่งพื้นฐานของแต่ละครอบครัวนั้นค่อนข้างที่จะแตกต่างกัน  การอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกัน  ซึ่งนับเป็นภาระของสถานศึกษา  ที่จะต้องพัฒนานักเรียนในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย  ไม่ว่าจะทางด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคม  สติปัญญา  และโดยเฉพาะด้านคุณธรรม  จริยธรรมควบคู่กันไป  ซึ่งจะเป็นการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในยุคปัจจุบัน
            ดังนั้น  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม  จึงได้จัดค่ายคุณธรรมนำความรู้ ขึ้น เพื่อเป็นการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม ให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน  อีกทั้งยังเป็นความร่วมมือระหว่างวัด บ้าน โรงเรียน และชุมชน  เพื่อพัฒนาเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต  ซึ่งสอดคล้องกับ
6. วัตถุประสงค์
                6.1 เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น จนนำไปสู่การพัฒนาครอบครัว  สังคม ประเทศชาติ
                6.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ให้นักเรียนรู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต
                6.3 เพื่อให้นักเรียนรู้จักภัยของชีวิต ลด ละ เลิก อบายมุข และสารเสพติดทุกชนิด เป็นการจรรโลงความมั่นคงในสถาบันชาติ และพระพุทธศาสนา
                6.4 เพื่อให้นักเรียนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  เข้าใจและปฏิบัติตามหลักคำสอนได้อย่างถูกต้อง
7. เป้าหมาย
 เชิงปริมาณ         นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน เข้าร่วมโครงการ      
 เชิงคุณภาพ        -  นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น  จนนำไปสู่การพัฒนา
                                   ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ร้อยละ 70
- นักเรียนมีคุณธรรม และรู้จักการนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 70
- นักเรียนรู้รู้จักภัยของชีวิต ลด ละ เลิก อบายมุข และสารเสพติดทุกชนิด เป็นการจรรโลง
   ความมั่นคงในสถาบันชาติ และพระพุทธศาสนา
- นักเรียนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  เข้าใจและปฏิบัติตามหลักคำสอนได้อย่างถูกต้อง
 8. วิธีดำเนินการ
 1. ประชุม ปรึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อจัดทำโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ประชุมวางแผนดำเนินงาน
4. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ
5. ดำเนินงานตามโครงการ
- ประสานงานขอใช้สถานที่อบรม
- ของบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- จัดทำเอกสารการอบรม
- ดำเนินการอบรม ณ ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม                 
6. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน
7. ติดตามผลการปฏิบัติตนหลังการอบรมและรายงาน
9. ระยะเวลาดำเนินการ
                   วันที่  4  พฤษภาคม  2553
 10. งบประมาณ
เงินรายได้ของสถานศึกษา  งาน ระดับมัธยมศึกษา ประเภท เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  พื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้เรียน)  จำนวน  3,600  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
 
-  ค่าดอกไม้ ธูป เทียน     เป็นเงิน         100        บาท
            -   ค่าปัจจัย                         เป็นเงิน         1,000     บาท
                -  ค่าอาหาร                        เป็นเงิน                        500       บาท
                -  ค่าเช่าเครื่องเสียง          เป็นเงิน          2,000    บาท
 11. สถานที่    
- ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม                 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                12.1 นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น จนนำไปสู่การพัฒนาครอบครัว  สังคม
                         ประเทศชาติ
                12.2 นักเรียนรู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต
                12.3 นักเรียนรู้จักภัยของชีวิต ลด ละ เลิก อบายมุข และสารเสพติดทุกชนิด เป็นการจรรโลงความมั่นคง ในสถาบันชาติ และพระพุทธศาสนา
                12.4 นักเรียนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  เข้าใจและปฏิบัติตามหลักคำสอนได้
อย่างถูกต้อง
 ลงชื่อ………………………………..ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ………………………….ผู้วิเคราะห์โครงการ
              (นายปริญญา   วงษ์ศรี)                                                    (นายธัชชัย   คงวิรุฬ)
                    ครูปฏิบัติการสอน                                                      หัวหน้างานกิจการนักเรียน
 
 
    ลงชื่อ…………………………ผู้เห็นชอบโครงการ   ลงชื่อ………………... ผู้เห็นชอบโครงการ            
       (จ.อ.หญิงวัชรี   โชติรัตน์)                                      (นางรัชนี    วรรณศิริ)                             
     ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ            รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
                                               
                                       ลงชื่อ……………………………..ผู้อนุมัติโครงการ
                                                 (นายระวี   ปราถน์วิทยา)
                                                ผู้อำนวยการสถานศึกษา
                                         โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 361084
 เขียน:  
 ความเห็น: 90  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

นายสามารถ เศรษฐวิทยา
เขียนเมื่อ Mon May 24 2010 17:08:57 GMT+0700 (ICT)

ครูครับ เห็นพี่ครูใจดีเขาโทรหาพี่แต่ไม่ติดน่ะครับ ตอนนี้พี่ครูใจดีเขาอยู่นครปฐมครับ ไม่ทราบว่าเจอกันหรือยังครับ

ครู ป.1
เขียนเมื่อ Mon May 24 2010 17:26:19 GMT+0700 (ICT)

 อย่าแกล้งเด็กซิ

พระอาจารย์ทั้งหลาย

ทำน้ำตาเด็กไหล..อีกแล้ว

อ้อยเล็ก
เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 08:32:22 GMT+0700 (ICT)

P..ขอบคุณครับน้องมาด...ได้พบกันหมดแล้ว..ดีใจที่ได้เจอ...เหลือแต่รอ..รอมะนาวของน้องมาด...ล่ะทีนี้....

อ้อยเล็ก
เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 08:33:08 GMT+0700 (ICT)

P...พี่ครูป.1.อย่าแกล้งน้องๆนะ..มะนาวน่ะมาแบ่งกันบ้างนะ...อิๆ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 08:40:25 GMT+0700 (ICT)

ขอกินมะนาวบ้าง ก๊ากๆๆมาแซว ตามพี่อ้อย อ้าวบันทึกพี่อ้อย ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆ

Baby
เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 08:41:07 GMT+0700 (ICT)

มาชื่นชมทีงานที่จัดกิจกรรมดีๆ ให้เยาวชนของเรา

udomran
เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 09:28:15 GMT+0700 (ICT)
 • ...สวัสดีครับ...   อ้อยเล็ก...มาเยี่ยมตามปกติ มิได้มาตรวจราชการนะ...
 • ...วันนี้ดีใจอย่างที่สุดเลย กล่องคอมเมนต์บ้านอ้อยเล็ก เปิดให้เขียนได้...
 • ...มาเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งใจ ...ทำงานด้วยความสุขนะครับ...
 •  

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 11:26:29 GMT+0700 (ICT)

  เด็กส่งงาน...

  บุษรา
  เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 11:28:40 GMT+0700 (ICT)
  • สวัสดีค่ะ
  • แวะมาส่งการบ้านคุณครูค่ะ

         คุณครูขา...อย่าโหดนัก หนูคิดไม่ออกจริง ๆ เลยทำแบบนี้

  ธิดารัตน์ ไพรวัลย์
  IP: xxx.27.211.124
  เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 11:36:22 GMT+0700 (ICT)

  ครูขาส่งงานค่ะ

  นาย จักรกฤษณ์ จิติราช
  IP: xxx.27.211.124
  เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 11:41:37 GMT+0700 (ICT)

    ครู คับส่งงาน  ครับ  อิอิ

  นาย นคร พิจิตต์ไพรวัน
  IP: xxx.27.211.124
  เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 11:48:32 GMT+0700 (ICT)

  ส่งงานคัรบ

  นายอนุสรณ์ หนูลอย
  IP: xxx.27.211.124
  เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 11:49:34 GMT+0700 (ICT)

  ส่งงานครับ...

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 12:06:49 GMT+0700 (ICT)

  เวลาช่างน้อยเสียจริงๆ

  นะโม
  เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 16:35:17 GMT+0700 (ICT)

  ผมเอารูปมาฟากครับ

  จากนะโมคราฟ

  พิกุล
  เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 17:15:40 GMT+0700 (ICT)
  • วันนี้ที่โรงเรียนก็อบรมโครงงานคุณธรรมค่ะ
  • บันทึกหน้าเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากนะคะ
  นายสามารถ เศรษฐวิทยา
  เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 17:15:54 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับ ไม่ได้เจอพี่แค่ไม่กี่ชั่วโมง เหงหูมากครับ ฮ่าๆๆๆ  ตอนนี้พี่ครูใจดี ขับรถถึงสวรรค์ เฮ้ยย ถึงนครสวรรค์แล้วครับ ไปล่ะครับ

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 17:18:08 GMT+0700 (ICT)

  นักเรียนทุกคนครูรับทราบ...ค่อยๆทะยอยส่งมานะ...เดี๋ยวจะเปิดบล็อกส่งงานให้นะ...ขอให้ฝึกทำให้ชำนาญก่อนนะ...

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 17:19:11 GMT+0700 (ICT)

  P..เก่งมากครับนะโม..เรียนรู้การทำบล้อกได้เร็ว..ประยุกต์จากไฮไฟ..ได้ดี..ต่อไปก็เรื่องและภาษาที่จะเขียนล่ะนะ...

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 17:20:15 GMT+0700 (ICT)

  P...หลานสาวป้าอ้อยเล็กน่ารักจังเลย..เหมือนพ่อเด๊ะเลย...

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 17:21:27 GMT+0700 (ICT)

  P...เชื่อแล้วจ้า...ก็ดูน้องดร.ขจิตข้างหลังดิ..จะหลับเสียให้ได้เลยอิๆๆๆ

  นายสามารถ เศรษฐวิทยา
  เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 17:39:36 GMT+0700 (ICT)

  รู้ใจจริงๆ ข้าวเกรียบปากหม้อ ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆ

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 17:47:27 GMT+0700 (ICT)

  P...ดีนะไม่ใช่ข้าวเกรียบปากกว้าง...คุยไม่หยุด..ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆ

  นงนาท สนธิสุวรรณ
  เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 19:10:58 GMT+0700 (ICT)

                  ชื่นชมโครงการคุณธรรมนำความรู้

                  ที่เชิดชูสู่ความมีศักดิ์ศรี

                  ครูอ้อยเล็กเผยแพร่แต่สิ่งดี

                  มวลน้องพี่ชาวไทยขอปรบมือ

              

                 

  Boo
  เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 20:38:21 GMT+0700 (ICT)

  จ้ะเอ๋ส่งฝนพรำไปฝั่งโน้นค่ะพี่อ้อยเล็ก

  มาเชิญชวนไปฟังเพลง แดคุณแม่ยังสาว คนสวยค่ะ

  http://gotoknow.org/blog/niruns/361331  ฝันดีนะคะ

  krutoom
  เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 22:46:37 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะครูอ้อยเล็กกว่าจะได้มาเยี่ยมค่ะ..ก็แอบเก็บข้อมูลมานานแล้วค่ะ มาพบโครงการอีกล่ะ..ดีค่ะนำไปประยุกต์ใช้ค่ะ..เห็นล่ะว่าสาวๆพบกันก็ต้องคุยแบบว่าทำเอาผู้ชายหลับได้จริงมั๊ยค่ะ...อิอิ...

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 22:54:19 GMT+0700 (ICT)

  Pขอบคุณสำหรบอาหารนะคะน้องดร....มีโอกาสจะตอบแทนให้สาสม....เอ๊ยให้สมกับความมีน้ำใจจ้า.....

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 22:55:35 GMT+0700 (ICT)

  P..ใช่จ้าเบบี๋...ก็ทำแบบว่าจุดเล็กๆของสังคม..มีเยอะจุด...ประเทศก็เข้มแข็งได้ด้วยคุณธรรมจ้า....

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 22:56:56 GMT+0700 (ICT)

  P..น้องมาด.ขอบคุณสำหรับภาพถ่ายนะจ๊ะ....

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 22:58:56 GMT+0700 (ICT)

  P....ขอบคุณค่ะพี่นงนาท...สำหรบบทกลอนเพราะๆนะคะ...มีกำลังใจเพราะมีผู้ใหญ่ใจดีแบบพี่นงนาทเป็นแบบอย่างค่ะ...

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 23:00:06 GMT+0700 (ICT)

  Pเชียร์เพลงอาจารย์ดอกรักหรือจ๊ะ....จ้าเดี๋ยวเข้าไปชมจ้า....

  Nina
  เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 23:14:54 GMT+0700 (ICT)
  • ฝันดีจ้า คิดถึงมากมายค่ะ
  •                      
  •                       
  ครูใจดี
  เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 23:17:08 GMT+0700 (ICT)

  ดีใจที่ได้เจอกัน สนุกที่ได้คุยกันค่ะ... ครูอ้อยคนสวยที่หนึ่ง สุดยอดนักสู้ๆๆๆศรัทธาด้วยความจริงใจค่ะ ขอบคุณที่ได้รู้จักกัน ขอบคุณที่ได้เจอกันค่ะ

  วันนี้ผจญภัยบนท้องถนนสายนครปฐม - สุพรรณบุรี... คิดว่าจะไม่รอดซะแล้ว...ไม่เคยขับรถเส้นทางนี้มากอน  5555  แต่ก็ถึงแล้วเน๊าะ... ไม่บุบสลายแต่อย่างใด?...

  หวังว่าคงมีโอกาสเจอกันอีกนะคะ พี่สาวที่น่ารัก... หญิงยอดนักสู้...

   

  นาย พงษกรณ์ พลเยี่ยม
  เขียนเมื่อ Wed May 26 2010 00:02:04 GMT+0700 (ICT)

  ใครเนี่ย.....เก่งจัง......ต้อนรับน้องใหม่แห่งโลก gotoknow หน่อยนะครับ.....ห้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Wed May 26 2010 00:05:14 GMT+0700 (ICT)

  P...ยังไม่มีบล็อกเลย..ลูกชายจะให้มามี้ไปเยี่ยมแล้วเหรอ..อิๆบันทึกบล็อกก่อนนะจะไปเยี่ยมจ้า....

  นะโม
  เขียนเมื่อ Wed May 26 2010 17:45:37 GMT+0700 (ICT)

  สวัดดีครับคุณครูทามไรอยู่ครับ

  โมหัดเล่นอยู่นะครับ

  ♥.`๏'-พร ทั้ง หล้า`๏'- ♥
  เขียนเมื่อ Wed May 26 2010 18:16:59 GMT+0700 (ICT)

   

  ขโมยเขามาเม้นคะ พี่ครูอ้อย จ๋า..... คิดถึง คะ

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Wed May 26 2010 18:47:46 GMT+0700 (ICT)

  P..ดีจ้า..หัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้..ในสิ่งที่เป็นประโยชน์..เดี๋ยวดีเองจ้า...ครูกอล์ฟก็เข้ามาแลกเปลี่ยนแล้ว..เวลาว่างแกคงทำบล็อกอย่างนะโมกับอู๊ด...

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Wed May 26 2010 18:48:37 GMT+0700 (ICT)

  P..คิดถึงเช่นเดียวกันจ้าคนสวย...ว่างๆไปหามะนาวมาปลูกกันนะ..น้องมาดเขากำลังแจก...ต้นพันธุ์อยู่จ้า...

  กานดาน้ำมันมะพร้าว
  เขียนเมื่อ Thu May 27 2010 07:15:08 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดียามเช้าค่ะ

          เห็นน้ำตาเด็กๆแล้วดีจังค่ะ เด็กๆซาบซึ้งในคำสอนอย่างแท้จริง  ที่เชียงใหม่บางสถาบันจัดเป็นวิชาสอนในตารางเรียน นิมนต์พระมาสอนประจำค่ะ แต่ส่วนใหญ่เท่านที่ทราบเด็กๆไม่ค่อยเข้าฟังเป็นรร.เด็กโตแล้ว น่าเสียดายนะคะ ท่านก็มาสอนแล้วไม่มีใครชอบฟัง ดอกอินทนิลบกชมพูหวานๆ และมะม่วงมหาชนกหวานๆ มาฝากนะคะ มีความสุขในการทำงานมากๆนะคะ

     

  นายสามารถ เศรษฐวิทยา
  เขียนเมื่อ Thu May 27 2010 16:33:36 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับพี่อ้อย พี่อ้อยสบายดีน่ะครับ หรือว่าปวดหัวกับนักเรียนเหมือนเดิม อย่าไปยุ่งกับครูใหญ่เขามากน่ะครับ ฮ่าๆๆๆๆๆ

  ขจิต ฝอยทอง
  เขียนเมื่อ Thu May 27 2010 16:41:57 GMT+0700 (ICT)
  นะโม
  เขียนเมื่อ Thu May 27 2010 18:07:45 GMT+0700 (ICT)

  โมกลับมาถึงบ้านนานแล้วครับ

  แล้วคุณครูกินข้าวยังครับ

  กินข้าวด้วยนะครับ

  ครูใจดี
  เขียนเมื่อ Thu May 27 2010 19:45:29 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะ

   

  มาส่งรอยยิ้มและความคิดถึงไว้ให้พี่สาวคนสวยค่ะ

  วันนี้กลับบ้านใช่หรือเปล่าคะ... เอ  เด็กๆไม่ร้องไห้ตามท่านรอง หรือคะ..

  พรุ่งนี้ทำบุญตักบาตร และค่ำๆ ไปเวียนเทียนกันนะคะ

  คิดถึงค่ะ

   

   

  ที่โรงแรมแวลตอนเช้า  ก่อนเจอพี่อ้อยตอนเย็นๆ ค่ะ

   

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Thu May 27 2010 19:46:34 GMT+0700 (ICT)

  P...ที่บ้านตอนนี้แม่กำลังชื่นชมมะม่วงพันธุ์นี้มากๆเลยค่ะ...

  แม่จะพูดว่า..มะม่งพันธุ์นี้สีส๊วยสวย ห๊อมหอม...แล้วก็ปลอกินกับข้าวสวย...อร่อยไปเลยค่ะ....

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Thu May 27 2010 19:48:51 GMT+0700 (ICT)

  P.....นักเรียนน่ารักไม่ปวดหัวหรอกจ้าเพราะเงียบเมื่อไหร่แสดงนักเรียนได้หลับไปแล้วฮ่าๆๆๆ

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Thu May 27 2010 19:52:07 GMT+0700 (ICT)

  P..ลูกรักพี่อ้อยเล็กเองจ้า...อิๆอนาคตครูยุคใหม่ใส่ใจกิจกรรมกาสอนมากๆ

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Thu May 27 2010 19:52:59 GMT+0700 (ICT)

  P....หยุดสี่วันช่วยพ่อแม่ทำงานบ้างนะนะโมนะ....

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Thu May 27 2010 19:54:11 GMT+0700 (ICT)

  P...โมทนาด้วยจ้า...หน้าเหมือนกันทั้งบ้านเลยนะเนี่ย..

  ครูใจดี
  เขียนเมื่อ Thu May 27 2010 21:07:22 GMT+0700 (ICT)

  มาอีกครั้งค่ะ

   

  * มาชวนไปช่วยดูมะนาว และไปให้กำลังใจ อ.เลิศฤทธิ์ และครูใจดีที่กระท่วมรจนาค่ะ

  มีหลักฐาน ตอนปลูกมะนาว พึ่งเห็นรูปตัวเองวันนี้เอง  ต้นนี้แหละที่ปลูกเสร็จฝนก็ตกทันทีเลย

  http://gotoknow.org/blog/laplae/357925

   

  ใครก็ได้ ช่วยส่งสายพันธุ์ดีๆ มาเพิ่มอีกซักหน่อยก็ดีนะคะ

  พี่อ้อยจ๋า ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการดีๆ แบบนี้หน่อยนะคะ  ให้กำลังใจกัน ฮิ ฮิ...

  เราทำเพื่อในหลวงค่ะ

   

  วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
  เขียนเมื่อ Thu May 27 2010 21:14:22 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับครู อ้อยเล็ก

  มาเรียนรู้โครงการดีๆที่เอาคุณธรรมนำความรู้สู่ชุมชนน่าอยู่ครับครู

  ครูใจดี
  เขียนเมื่อ Fri May 28 2010 09:46:41 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะอีกครั้งค่ะ...

   

  ..อย่าพึ่งเบื่อน๊า!!! 

   เมื่อเช้าไปวัดมาค่ะ... เอาบุญมาเผื่อค่ะ

  ส่งบุญ ส่งความสุข ในวันวิสาขบูชา และวันสันติภาพโลก

  ขอให้ประเทศร่มเย็นเป็นสุข คนไทยรักกัน

  ค่ำๆ  ชวนครอบครัวไปเวียนเทียนกันนะคะ

   

   

   

  krusorn
  เขียนเมื่อ Fri May 28 2010 20:28:48 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะ

  • เวียนเทียนเผื่อพี่ด้วย
  • พี่เวียนกับเด็กเมื่อวานแล้ว
  • เพราะพาเด็กไปค่ายคุณธรรมมา

  แวะเอาบุญจากการบวชหลานชายมาฝาก

                

   

  ครูตุ๊กแก…ตัวดำๆ…
  เขียนเมื่อ Fri May 28 2010 20:39:54 GMT+0700 (ICT)

  คิดถึงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ..^___^..

  ครูใจดี
  เขียนเมื่อ Fri May 28 2010 21:12:32 GMT+0700 (ICT)

   

  ขอบคุณค่ะ สำหรับบทกลอนที่นำไปฝาก  คอกบัวสวยมาก ขอบอก ชอบๆๆ ค่ะ

  ค่ำคืนนี้มาส่งความสงบร่มเย็นเนื่องในวันวิสาขาบูชา และวันสันติภาพโลก

   

  ไปเวียนเทียนมาหรือยังคะ ครูใจดีไปมาแล้วค่ะ

  ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีตลอดไปค่ะ

  ระลึกถึงค่ะ  ฝันดีนะคะ

   เมื่อกี้ไปบ้านอาจารย์มา เจ้าของบ้านไม่เคยอยู่เล้ย.....ฮ่า ฮ่า....

   

  แสงแห่งความดี...
  เขียนเมื่อ Fri May 28 2010 21:22:23 GMT+0700 (ICT)

  คุณครูใจดี ชวนมาเยี่ยมคุณครูอ้อยเล็ก ครับ

    เป็นโครงการที่ดี มาก มาก ครับ

    ขอร่วมสนับสนุน ครับ

    

   

  ครูใจดี
  เขียนเมื่อ Fri May 28 2010 21:34:57 GMT+0700 (ICT)

   

  ว๊าว!!!  แม่ครูอ้อยเล็กขา "สวยสง่างามดุจนางฟ้า

  นางสาวไทย ชิดซ้ายไปไกลแสนไกลเลย ....

  ลูกชายหล่อคมเข้ม ฮืม.. จะเป็น ท.ทหาร หรือเปล่าน๊า... 

  จองๆๆๆ  อายุเท่าไหร่แล้วละเนี่ย... 

   

   

   

  นายสามารถ เศรษฐวิทยา
  เขียนเมื่อ Fri May 28 2010 21:37:50 GMT+0700 (ICT)

  ไม่มีรูป ลูกชาย ลูกสาว โชว์กับเขาเลย เอาไงดี เอ

  นายสามารถ เศรษฐวิทยา
  เขียนเมื่อ Fri May 28 2010 21:40:02 GMT+0700 (ICT)

  อยากแนะนำคุณลูกน่ะครับ ว่าต้องพาคุณแม่ไปหาคุณหมอบ้างน่ะครับ พี่ว่าคุณแม่น้องต่อมสนทนาอักเสบแน่

  เพลงโดนใจจริงๆครับพี่

  นายสามารถ เศรษฐวิทยา
  เขียนเมื่อ Sat May 29 2010 06:57:35 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีตอนเช้าๆครับ มาเรียนให้ทราบเรื่องมะนาวที่คุณพ่อพี่สนใจน่ะครับ เร็วๆนี้จะมีการจัดอบรมเทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู ผมก็อยากเรียนเชิญมาเข้ารับการอบรมครับ จะมาแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งครับ

  DOKRAK
  เขียนเมื่อ Sat May 29 2010 07:26:24 GMT+0700 (ICT)

  แว็บมาอ่านโครงการแล้ว......ครูอ้อย ขอบคุณที่มาเยี่ยม....

  ธรรมทิพย์
  เขียนเมื่อ Sat May 29 2010 11:27:46 GMT+0700 (ICT)
  • ยอดเยี่ยมมากค่ะท่านรองผู้อำนวยการ ฯ
  • ความรู้ต้องคู่คุณธรรม
  • ฝนฉ่ำฟ้าแล้ว คงมีความสุขดีนะคะ

  ความรู้ควบคู่คุณธรรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักฟังพระเทศบ้าง ถ้าไม่ทำอย่างนี้ ไม่รู้ว่าเด็กจะรู้จัก พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์หรือเปล่า เป็นกิจกรรมที่ดีเยี่ยมคะ คงจะสมหวัง ในจุดประสงค์และเป้าหมายในระดับหนึ่งบ้าง แล้วกิจกรรมที่ดีอื่นๆก็คงตามมา  วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันเกี่ยวกับ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ์ แม้แต่วันกีฬา  เป้าหมายอีกอย่างหนึ่งก็คงอยากได้เด็กเก่ง ทั้งเด็กดีด้วย เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เปรียบเหมือนผ้าพับขาว อยู่ที่ใครจะนำไปแต่งแต้มสี ในลักษณะใด  และจากการทำกิจกรรม เด็กคงได้ตระหนักในจิตใจ ในการทำความดี และสืบสานการเป็นคนดีตลอดไปคะ จึงขอชื่นชม กิจกรรมแบบนี้ เห็นหลายโรงเรียนแล้วคะ หวังว่าเด็กในวันนี้คือคนดีในวันหน้าด้วยนะคะ รองผู้อำนวยการคนสวย พี่สุระลึกถึงเสมอคะ

  -และก็ขอชมเชยโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐมพร้อมกับวัดไผ่ล้อม  ที่บริการการจัดกิจกรรม ส่งเสริมเด็กดี  และคงใช้เป็นที่ส่งเสริมเด็กดีได้ ในรุ่นอื่นๆๆต่อๆๆไปคะ และคงจะพัฒนาการสอนให้ทันสมัย เด็กนักเรียนดีใจ ฟังพระนักเทศ เหมือนได้ฟังเพลงของนักร้องที่ชื่นชม ไม่เบื่อหน่ายนะคะ ขอบคุณ รองผู้อำนวยการคนสวย แทนเด็กๆๆด้วยคะ  เก่งจังเลยเห็นน้ำตาเด็กด้วยคะ คงจะทำให้เด็กนึกอะไรได้บางอย่างนะคะ

  - ไปเห็นถ่ายรูปกับลูกชาย  ได้รางวัลอะไรน้า  น้องครูอ้อยเล็ก สวยจังเลยคะ รู้สึกจะเห็นภาพอยู่ที่บล็อคครูใจดีคะ  เอารูปลูกมาโชว์กันใหญ่เลยคะ

  -และเหมือนพี่สุเลย มีลูกชายเพียงคนเดียวคะ

   

  เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
  เขียนเมื่อ Sat May 29 2010 21:37:00 GMT+0700 (ICT)
  • ไม่เข้ามาบ้านครูอ้อยเล็กนานแล้ว
  • เดียวนี้ครูอ้อยมากับพระเลยนะ ลุงมหา อิจฉา
  • อย่างต้องชม สวย,เก่ง ,มีคุณธรรม
  Nina
  เขียนเมื่อ Sat May 29 2010 21:45:45 GMT+0700 (ICT)
  • พี่ครูอ้อยเล็กเป็นตัวอย่างที่ดีของน้องหนุ่ยค่ะ รองผอ.งานวิชาการที่น่ารักฮ่าๆๆ
  • น้องหนุ่ยเองก็จะสนิทกับรองผอ.งานวิชาการของโรงเรียนที่น้องสอน
  • เพราะพี่รองผอ.ท่านสอนงานมาเป็นเวลาหลายปีแล้วค่ะ
  • ซึ่งขณะนี้น้องหนุ่ยต้องปรับตนเองมากๆเพราะเป็นหัวหน้าฝ่ายวัดผลประเมินผล
  • ซึ่งก็เป็นงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกัน ดูจากประวัติแล้ว พี่ครูอ้อยก็เป็นครูดีเด่นนะค่ะ
  • น้องก็ได้ครูดีเด่นหลายปี แต่ในความคิดการเป็นครูดีเด่นนั้นเป็นได้ถ้ามีผลงานและความสามารถ
  • แต่เป็นครูดีเด่นที่คงความมีคุณภาพนั้นยากๆมากๆค่ะ
  • เหมือนเราต้องรักษาความดีและความเสมอต้นเสมอปลาย
  • แต่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจค่ะ
  • ดีใจมากๆที่ได้รู้จักและมีพี่สาวที่น่ารักเป็นแบบอย่างของครูที่นำเทคโนโลยีและคงความดีเสมอต้นเสมอปลายจ้า
  • แถมสวยมากๆด้วยจ้า ฝันดีนะค่ะ ราตรีสวัสดิ์จ้า
  •                          
  •               
  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Sun May 30 2010 18:42:13 GMT+0700 (ICT)

  P......ช่วยกันปลูกลูกจะได้ดกๆค่ะ...

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Sun May 30 2010 18:44:56 GMT+0700 (ICT)

  P.....ค่ะท่านวอญ่า...ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี.....ดีใจจังที่ท่านผู้ใหญ่มาเยี่ยมนักเรียนกีฬาน่ารักๆเหล่านี้ค่ะ....

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Sun May 30 2010 18:46:29 GMT+0700 (ICT)

  Pค่ะพี่สอน..เอาบุญกลับมาฝากเช่นกัน..เวียนเทียนเผื่อแล้วนะคะ...

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Sun May 30 2010 18:47:21 GMT+0700 (ICT)

  P..คิดถึง..........................................................................งมากๆเล้ยน้องเอ๋ย...

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Sun May 30 2010 18:48:33 GMT+0700 (ICT)

  P..เด็กๆดีใจมากค่ะที่มีผู้ใหญ่มาเยี่ยมชมโรงเรียนของเขาในโกทูโนแห่งนี้....

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Sun May 30 2010 18:50:01 GMT+0700 (ICT)

  P..น้องมาดก็มีลูกนะ....ลูกมะนาวไงล่ะ

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Sun May 30 2010 18:51:16 GMT+0700 (ICT)

  P...ขอบคุณที่มาเยี่ยมเช่นกันค่ะอาจารย์

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Sun May 30 2010 18:52:05 GMT+0700 (ICT)

  P...ช่ายจ้าเพื่อนหน่อย..ทำให้เราได้ใกล้วัดทั้งครูทั้งเด็กเลย...

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Sun May 30 2010 18:54:32 GMT+0700 (ICT)

  P...ขอบคุณค่ะเดี๋ยวนี้พี่สุเราก็เก่งจังๆเลยจ้า...นอกจากนั้นหลานยังเป็นรุ่นน้องน้าครูอ้อยเล็กด้วยนะคะ..เพราะครูอ้อยเล็กจบม.บูรพาค่ะ

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Sun May 30 2010 18:55:24 GMT+0700 (ICT)

  P...สวยไม่คงที่..ขอคงทนไว้แต่ดี...คิดถึงลุงมหานะคะ...

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Sun May 30 2010 18:56:19 GMT+0700 (ICT)

  P...สู้ต่อไปค่ะน้องนีน่า..อายุยังน้อย..อนาคตใกล้ๆนี้ได้ดีแน่นอนค่ะ...

  ณัฐรดา
  เขียนเมื่อ Mon May 31 2010 17:20:55 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะ

  เห็นเด็กๆแล้วพยายามนึกถึงวัยเด็ก

  โอ้โฮ ผ่านมานานหลายปีมาก นึกไม่ค่อยออกแล้ว อิอิ คนแก่ก็งี้นิ

  มีดอกไม้มาฝากด้วยค่ะ

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Tue Jun 01 2010 12:15:17 GMT+0700 (ICT)

  P..ยิ่งวาดยิ่งงามมากๆค่ะพี่ตุ๊กตา....

  ครูใจดี
  เขียนเมื่อ Wed Jun 02 2010 13:59:55 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะครูอ้อยเล็กที่น่ารัก

   

  มาบอกพี่อ้อยว่า  หมอมะนาวแอบไปทำซึ้งกับเราสองคน ที่บล็อกครูใจดีค่ะ...

  ว่างๆ ตามไปนะจ๊ะ

  คิดถึงค่ะ... ท่านรอง ทำอะไรอยู่น๊า!!!!

   

   

  โคช้ฟุตบอล
  IP: xxx.27.206.251
  เขียนเมื่อ Thu Jun 03 2010 19:47:13 GMT+0700 (ICT)

  น้ำตาจะไหล

  ลุงรุน
  เขียนเมื่อ Tue Jun 15 2010 09:43:19 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีคร้าฟฟฟ... ลุงรุนมาเยี่ยมคับป๋ม...

  และอยากชวนไปหัดทำนาฬิกาแอนิเมชั่น ด้วยครับ......

  ที่นี่เลย http://gotoknow.org/blog/cai-animation/288964?page=1

  ข้อ 25 นะคร้าฟฟฟ

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Mon Jun 21 2010 20:50:22 GMT+0700 (ICT)

  P...กำลังยุ่งล่ะซิ

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Mon Jun 21 2010 20:50:57 GMT+0700 (ICT)

  30..น้ำจาไหลมากไหมโค้ตฟุตบอล..ฮือๆๆๆ

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Mon Jun 21 2010 20:54:27 GMT+0700 (ICT)

  P..ขอบคูรค่ะลุงรุน..เดี๋ยวจะตามไปชมนะคะ...

  IP: xxx.172.161.151
  เขียนเมื่อ Thu Aug 26 2010 21:05:23 GMT+0700 (ICT)

  รร.นี้เปนรร.ร่วมชายหญิงหรอ

  ตอยกลับดั่วน๊จ๊

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Thu Aug 26 2010 22:36:27 GMT+0700 (ICT)

  30ไม่แสดงตน เป็นโรงเรียนสหศึกษาจ้า คือเรียนด้วยกันทั้งชาย-หญิง แต่กีฬาจะแบ่งชัดเจนคือ ประเภทชาย หญิง จะมีผสมคือ ปิงปองจ้า

  ทองหยอด
  เขียนเมื่อ Thu Aug 26 2010 22:42:58 GMT+0700 (ICT)

  มาทักทายครับ

  ดูกิจกรรมนักเรียน

  นางสาวเบญจรัตน์ เอมอ่อน
  IP: xxx.27.210.132
  เขียนเมื่อ Tue Dec 07 2010 00:25:16 GMT+0700 (ICT)

  ดีใจจังคุณแม่จ๋า

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Wed Dec 08 2010 21:54:55 GMT+0700 (ICT)

  ขอบใจจ้าลูกสาวตัวอ้วน..

  อ้อยเล็ก
  เขียนเมื่อ Wed Dec 08 2010 21:56:54 GMT+0700 (ICT)

  Ico32...ขอบคูณที่แวะมาทักทายนะคะพี่อาจารย์ขนมไทย..

   อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
   ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
  {{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
   ใส่รูปหรือไฟล์
   
  บันทึกที่เกี่ยวข้อง
   บันทึกก่อนนี้
   บันทึกใหม่กว่า