รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง Direct-Indirect Speech และ Conditional Sentences

 ชุดการสอนภาษาอังกฤษ 

ชื่อเรื่อง    รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  อ 42102  เรื่อง  Direct–Indirect Speech  และ  Conditional Sentences   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้รายงาน    นางวรพรรณ  แสงสาคร

ปีที่ศึกษา    2551

บทคัดย่อ

 

                รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  อ 42102   เรื่อง  Direct–Indirect Speech  และ  Conditional Sentences  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5    ผู้รายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

ชุดการสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2551  จำนวน  45  คน  ระยะเวลา  7 สัปดาห์

สัปดาห์ละ 2  คาบ คาบละ  60  นาที รวมใช้เวลา  14  คาบ  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   ประกอบด้วยชุดการสอน  ซึ่งมีแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน

                ผลการศึกษาพบว่า

                1. ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  อ 42102  เรื่อง Direct–Indirect Speech และ Conditional Sentences ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้รายงานสร้างและพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ

85.02/81.63 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 42102  เรื่อง Direct–Indirect Speech และ Conditional Sentences ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 42102  เรื่อง Direct–Indirect Speech และ Conditional Sentences ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ชุดการสอนภาษาอังกฤษ 
 หมายเลขบันทึก: 360010
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ภัทราพร พุทธิศรี
IP: xxx.164.212.129
เขียนเมื่อ Thu Sep 02 2010 14:18:12 GMT+0700 (ICT)

ดีค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า