แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการหาร ป.3

 แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการหาร ป.3 

ชื่อเรื่อง               รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการการหาร สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  โรงเรียนวัดสวนแตง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ผู้รายงาน              นายชรินทร์  สุคนธ์วารี

 

บทคัดย่อ

       รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการหาร สำหรับนักเรียน      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้ 1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวัดสวนแตง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2552  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 4 ประเภท ดังนี้1) แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการหาร  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 ชุด 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการหาร  ซึ่งเป็นแบบปรนัย จำนวน 1 ฉบับ   มี 30 ข้อ 3) แบบประเมินแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการหาร  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สำหรับผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับองค์ประกอบของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ใช้ตัวแปรเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ และ ควรแก้ไข  4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการหาร  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เป็นแบบมาตราส่วน  ประมาณค่า (Likert’s – Scale)  3 ระดับ  จำนวน 12  ข้อ  ลักษณะของแบบประเมิน  เป็นแบบ  Likert’s – Scale  ให้คะแนน 1 – 3  คะแนน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 359884
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

กัญญา สถาวร
เขียนเมื่อ Wed May 19 2010 19:05:54 GMT+0700 (ICT)

เป็นผลงานดีจริงๆกรุณาช่วยส่งรูปแบบเผยแพร่ให้เห็นทังหมดได้ไหมค่ะ

ครูภิรมย์ หนองแวง
เขียนเมื่อ Wed May 19 2010 21:09:58 GMT+0700 (ICT)

เยี่ยมมาก

เห็นด้วยกับคุณกัญญา ถ้ามีรายละเอียดเผยแพร่คงดีนะ

ขอบคุณครับ

จรรยา หารพรม
IP: xxx.24.30.255
เขียนเมื่อ Mon Dec 27 2010 04:18:20 GMT+0700 (ICT)

เป็นเอกสารที่ให้ความรู้ดี ถ้าจะดีมากกว่านี้น่าจะให้เผยแผ่ให้รายละเอียดมากกว่านี้ หรือ มีที่อยู่ติดต่อ ให้ความคำแนะนำกับผู้ไม่รู้จะได้ประโยชน์จากการเผยแพร่ มากกว่านี้

IP: xxx.29.7.220
เขียนเมื่อ Sat Jan 22 2011 14:29:06 GMT+0700 (ICT)

ดีมากเลยครับอยากร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จังเลย

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า