คำราชาศัพท์

 ความหมาย และการใช้คำราชาศัพท์ 

ในบันทึกนี้เจ้าของบล็อกขอลงความรู้เรื่องคำราชาศัพท์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ผู้เขียนกำลัง สอนอยู่ได้ฝึกใช้ Internet สืบค้นข้อมูล

ราชาศัพท์

            ภาษาไทยมีคำราชาศัพท์ที่ใช้พูดกับพระราชาและเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ 

จนเกือบจะเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยเฉพาะ และมีคำสุภาพใช้กับบุคคลตามฐานะ   นับเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติ เพราะเป็นภาษาที่บรรเจิดบรรจง  แสดงให้เห็นถึงความประณีตและจิตใจอันสูงส่งของผู้ใช้  นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงความมีอารยธรรม  และมีประเพณีวัฒนธรรมอันดีของชนชาวไทย

                ความหมายและความสำคัญของราชาศัพท์

                ราชาศัพท์ หมายถึง  ถ้อยคำจำพวกหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างกว่าคำพูดในภาษาธรรมดา  เป็นคำที่ใช้สำหรับพระราชาและเจ้านาย  เช่น คำว่า  พระเนตร  พระกรรณ  พระบาท  พระหัตถ์  สรง   เสวย

                อันที่จริง  ราชาศัพท์  มิได้หมายถึงถ้อยคำที่ใช้กับพระราชาเท่านั้น  หากแต่หมายถึงถ้อยคำที่ใช้พูดถึงบุคคล  เรื่องราวและสิ่งทั้งปวงที่กล่าวหรือเขียนอย่างถูกหลักเกณฑ์  เป็นคำสุภาพไม่หยาบกระด้างน่ารังเกียจ  สมควรจะกราบบังคมทูลพระกรุณาหรือใช้เป็นภาษาทางการ  เป็นภาษาแบบแผน  เช่นใช้ว่า

เจ้านายตรัส  คนพูด  นกร้อง  สุนัขเห่า  ราชาศัพท์โดยความหมายอย่างกว้าง 

จึงหมายถึงถ้อยคำภาษาที่สุภาพถูกแบบแผน สำหรับใช้กับบุคคลทุกประเภท  ตลอดจนเทพยดา  อมนุษย์  แม้กระทั่งสัตว์จตุบาททวิบาท  และสรรพสิ่งเรื่องราวทั้งปวง

                ราชาศัพท์มีหลักเกณฑ์เป็นระบบเหมาะกับยุคสมัยและบริบททางสังคม  สอดคล้องกับธรรมชาติของภาษา  เป็นที่นิยมยอมรับร่วมกัน  ราชาศัพท์ประกอบด้วยคำศัพท์และสำนวนที่มีความหมายกระชับ  เหมาะสม  ถูกต้องตามหลักภาษาไทย  และมีความไพเราะน่าฟัง  สื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิผล  ฉะนั้นการใช้ราชาศัพท์  นอกจากจะเป็นการรักษาแบบแผนทางภาษาที่ดีงามไว้แล้ว  ยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพที่บุคคลพึงมีต่อบุคคลอื่นที่ควรเคารพ

                สรุปได้ว่า  ราชาศัพท์มีความสำคัญทั้งทางสังคมและวัฒนธรรม  รวมทั้งสุนทรียลักษณ์เชิงภาษาอีกด้วย  ดังตัวอย่างต่อไปนี้       

                ที่มาของราชาศัพท์

                ที่มาของราชาศัพท์อาจพิจารณาได้   ทาง  คือ  ที่มาทางสังคมและประวัติศาสตร์ทางหนึ่ง  กับทางภาษาอีกทางหนึ่ง

                ในทางประวัติศาสตร์  ราชาศัพท์เกิดขึ้นชั้นแรกเพื่อเทิดพระเกียรติพระราชาธิบดีหรือพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของชาติให้สูงกว่าคน

ในชาติ

                ในทางภาษา  หากพิจารณาคำราชาศัพท์จะเห็นว่าคำศัพท์ที่ใช้เรียก

เครือญาติ  ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  สิ่งของ  กิริยาอาการและกิจกรรมต่าง ๆ ของพระเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์  มีทั้งที่มาจากคำไทยดั้งเดิมและคำที่รับมาจากภาษาอื่น ที่สำคัญคือภาษาบาลี  ภาษาสันสกฤต  และภาษาเขมร  คำที่มาจากภาษาอื่นนอกจากสามภาษานี้มีไม่มากนัก

                เหตุที่ใช้คำภาษาเขมร  ภาษาสันสกฤต  และภาษาบาลีเป็นคำราชาศัพท์ของไทยนั้น  นักปราชญ์ทางประวัติศาสตร์และทางภาษากล่าวว่า  การนำคำในภาษาเขมรมาใช้นั้นเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวไทยในฐานะทรงเป็นผู้ปกครองแผ่นดิน  ส่วนที่ใช้คำภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต  เป็นราชาศัพท์นั้น  เพราะคำทั้งสองเป็นคำทางพระศาสนาซึ่งถือว่าเป็นคำสูง  จึงนำมาใช้เป็น

ราชาศัพท์ด้วย

                ราชาศัพท์ส่วนมากเป็นศัพท์ที่มาจากภาษาบาลี  สันสกฤต  เขมร  และคำไทยรุ่นเก่าจะสังเกตได้ว่ามักเป็นคำประสม  ซึ่งประกอบขึ้นตั้งแต่คำสองคำขึ้นไป  และกำหนดให้ใช้ในที่ต่ำสูงต่างกัน ในที่นี้จะยกตัวอย่างให้เห็นวิธีตกแต่งคำในภาษาให้เป็นคำราชาศัพท์เป็นพวก ๆ ไปดังนี้ 

                ราชาศัพท์ที่ตกแต่งขึ้นจากคำไทยดั้งเดิม

๑.       คำที่ใช้เรียกเครือญาติ  เช่น  พี่  น้อง  ลูก  อาจตกแต่งให้เป็น         

คำราชาศัพท์สำหรับพระเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์  โดยมีคำอื่นเข้าประกอบ  ดังนี้

 พระเจ้าพี่นางเธอ            หมายถึง          พระองค์เจ้าที่เป็นพี่สาวของพระมหากษัตริย์

                เจ้าเจ้าน้องนางเธอ              หมายถึง                 พระองค์เจ้าที่เป็นน้องสาวของพระมหากษัตริย์

                พระเจ้าหลานเธอ                หมายถึง                 พระองค์เจ้าที่เป็นหลานชายหรือหลานสาวของพระมหากษัตริย์

                ถ้าเป็นคำราชาศัพท์ที่สูงขึ้นไปกว่านี้  เช่นคำร่าชาศัพท์ที่ใช้สำหรับเจ้าฟ้าที่เป็นพี่สาว  น้องสาว  หลานชายหรือหลานสาวของพระเจ้าแผ่นดิน  ก็มีวิธีตกแต่งต่างกันไปอีก  ดังนี้

                สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ                    หมายถึง                 เจ้าฟ้าที่เป็นพี่สาวของพระมหากษัตริย์

                สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ               หมายถึง                 เจ้าฟ้าที่เป็นน้องสาวของพระมหากษัตริย์

                สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ                    หมายถึง                 เจ้าฟ้าที่เป็นหลานชายหรือหลานสาวของพระมหากษัตริย์

                ข้อสังเกต  คำไทยดั้งเดิมที่เป็นชื่อเรียกเครือญาติทุกคำจะนำมาตกแต่งให้เป็นคำราชาศัพท์  โดยใช้แนวเทียบข้างต้นไม่ได้เสมอไป  เช่น  ลุง  ป้า  ราชาศัพท์ใช้คำว่า  พระปิตุลา  พระมาตุจฉา

๒.     คำที่ใช้เรียกส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับร่างกาย  เช่น  เส้นผม  กราม  เต้านม  ก้น(ที่นั่งทับ)  ฝี  มีวิธีตกแต่ง  ดังนี้

                พระจุไร           หมายถึง           ไรจุก  ไรผม     ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

                พระกราม     หมายถึง      กราม        ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

                พระเต้า    หมายถึง     เต้านม      ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

                พระที่นั่ง   หมายถึง   ก้น  ที่นั่งทับ        ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

                พระยอด   หมายถึง    ฝี  หัวฝี        ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

                คำ  เส้นพระเจ้า  และพระยอด  นั้น  ตกแต่งขึ้นใหม่โดยไม่ได้ใช้คำเดิม

ข้อน่าสังเกต    คือ  คำไทยเดิมที่เป็นคำนามซึ่งนำมาตกแต่งโดยเติม

คำ  พระ  ข้างหน้าให้สำเร็จเป็นราชาศัพท์นั้นมีน้อยคำ

๓.      คำที่ใช้เรียกกิริยาอาการ  มีวิธีตกแต่งดังนี้

ทรงระลึกถึง         หมายถึง       ระลึกถึง                 ใช้สำหรับพระราชวงศ์

ทรงเล่าเรียน         หมายถึง     เรียน  ศึกษา    ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

ทรงยืน      หมายถึง         ยืนใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

ทรงกระแอม         หมายถึง        กระแอม                ใช้สำหรับพระราชวงศ์

ทรงอาเจียน          หมายถึง         อาเจียน                  ใช้สำหรับพระราชวงศ์

ทรงช้าง  หมายถึง      ขี่ช้าง    ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

๔.      คำที่ตกแต่งให้เป็นคำราชาศัพท์โดยเติมคำว่า  ทรง  ลงข้างหน้า  เช่น  ตัวอย่างในข้อ   มีมาก  แต่มิได้หมายความว่าจะทำได้แก่คำไทยทุกคำที่เป็นกริยาหรือนาม  เช่น  ไหว้  ถ้าใช้เป็นราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์  ใช้  ทรงคม  อาบน้ำ  ให้ใช้  สรงน้ำ  ดำ  ให้ใช้  ทรงคล้ำไป

๕.     คำที่ใช้เรียกเครื่องใช้ทั่วไป  ภาชนะใช้สอย  มีวิธีตกแต่งโดยใช้คำ  พระ  เข้าประกอบ  เช่น

พระแท่น               หมายถึง                 เตียง  ที่นั่ง

พระทวย                หมายถึง   คันทวยสำหรับรองรับกระโถนหรือรับพระภูษาโยง

พระอู่                     หมายถึง                 เปล

พระล่วม                หมายถึง                 กระเป๋าหมากบุหรี่

                ราชาศัพท์ที่ตกแต่งขึ้นมาจากภาษาอื่น

๑.       คำที่ใช้เรียกเครือญาติ  เช่น  ลุง  อา  พ่อ  ใช้คำที่มาจากภาษาบาลีว่า  ปิตุลา  บิดา  ตามลำดับ

คำ ปิตุลา  ตกแต่งเป็น  พระปิตุลา  สมเด็จพระปิตุลา  สมเด็จพระราชปิตุลาเจ้า  เป็นต้น  ทั้งนี้อยู่ที่ความสูงศักดิ์เป็นกรณีไป

                       คำ  บิดา  ตกแต่งเป็น  พระบิดา  พระราชบิดา  สมเด็จพระราชบิดา  สมเด็จพระบรมราชบิดา  เป็นต้น  ทั้งนี้อยู่ที่ความสูงศักดิ์เป็นกรณีไป

๒.     คำที่ใช้เรียกส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับร่างกาย  เช่น  เส้นผม  คิ้ว 

ดวงตา หนวด  ปาก  ลิ้น  หู  บ่า  รักแร้  อก  หลัง  เมื่อทำเป็นราชาศัพท์จะใช้คำที่ไทยได้รับมาจากภาษาอื่น คือ  พระเกศา (สันสกฤต) 

พระศก  (เขมร)  พระภมู (บาลี)  พระขนง (เขมร)  พระจักษุ (สันสกฤต)  พระมัสสุ (บาลี)  พระโอษฐ์ (สันสกฤต)  พระชิวหา (บาลี)  พระกรรณ (สันสกฤต)  พระอังสา (บาลี)  พระกัจฉะ (บาลี)  พระทรวง (สันสกฤต)  พระปฤษฏางค์ (สันสกฤต)  พระขนอง (เขมร)  ตามลำดับ

๓.     คำที่เกี่ยวกับกิริยาอาการต่าง ๆ เช่น  คำสอน  ความคิด       

ความต้องการ  เดิน  หัวเราะ  สบาย  ฝัน  ความช่วยเหลือ  เมื่อทำเป็นราชาศัพท์จะใช้คำที่ไทยได้รับมาจากภาษาอื่นคือ  เสาวนีย์  (บาลี)  โอวาท (บาลี)  ดำริ (เขมร)  ประสงค์ (สันสกฤต)  เสด็จ (เขมร)  ดำเนิน (เขมร)  สรวล (เขมร)  สำราญ (เขมร)  สุบิน (บาลี)  อนุเคราะห์ (สันสกฤต)  มีวิธีตกแต่งดังต่อไปนี้

  พระเสาวนีย์     ใช้สำหรับพระบรมราชินีนาถ      สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

  สมเด็จพระบรมราชชนนี

                พระราชเสาวนีย์   ใช้สำหรับพระบรมราชินีนาถ                                       สมเด็จพระบรมราชชนนี

                พระดำริ                                 ใช้สำหรับพระราชวงศ์                    

                พระราชดำริ                         ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์

                พระประสงค์                        ใช้สำหรับพระราชวงศ์

                พระราชประสงค์                 ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

                ทรงดำเนิน                            ใช้สำหรับหม่อมเจ้า

                ทรงพระดำเนิน                   ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

                ทรงพระสรวล                      ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

                ทรงพระสำราญ                   ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

                ทรงสุบิน                               ใช้สำหรับพระราชวงศ์

                ทรงพระสุบิน                       ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์

                ทรงพระสุบินนิมิต              ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์

                พระอนุเคราะห์                   ใช้สำหรับพระราชวงศ์

                พระราชานุเคราะห์             ใช้สำหรับสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศ์

                พระบรมราชานุเคราะห์     ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

คำที่ถือว่าเป็นราชาศัพท์อยู่แล้ว  ไม่จำเป็นต้องตกแต่งดังตัวอย่างข้างต้น  คำเหล่านี้มีอยู่ไม่มาก  ที่พบเห็นเสมอ ๆ เช่น

รับสั่ง,  ตรัส          หมายถึง                 พูด                          ใช้สำหรับพระราชวงศ์

โอวาท                    หมายถึง                 คำสอน                  ใช้สำหรับหม่อมเจ้า

ประทาน                หมายถึง                 ให้                          ใช้สำหรับพระราชวงศ์

รับสั่งให้หา          หมายถึง                 สั่งให้เข้าเฝ้า         ใช้สำหรับพระราชวงศ์

รับสั่งให้เข้าเฝ้า    หมายถึง                 สั่งให้เข้าเฝ้า         ใช้สำหรับพระราชวงศ์

เสด็จ                       หมายถึง                 ไป,  มา                   ใช้สำหรับพระราชวงศ์

โปรด                      หมายถึง                 ชอบ, รัก, เอ็นดู    ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

กริ้ว                         หมายถึง                 โกรธ                      ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

อ้างอิง  ข้อมูลจากบริษัทสำนักพิมพ์พัฒนาสื่อการเรียนการสอน จ.ชัยภูมิ

หมายเหตุ  ขอแจ้งนักเรียนนักศึกศึกษาทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และแสดงความคิดเห็น  ในการเขียนบันทึกของผู้เขียนในเรื่อง  คำราชาศัพท์  ดังนี้

1.  ผู้เขียนต้องการลงข้อมูลเพียงบางส่วนเพื่อใช้ในการฝึกให้นักเรียนทดลองสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนต  จึงไม่ลงข้อมูลมากจนเกินไป

2.  ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านทุกคนที่ค้นข้อมูลได้ค้นข้อมูลจากแหล่งอื่นๆให้หลากหลาย  ไม่ควรค้นที่เดียวแห่งเดียว  ดังนั้นจึงไม่ลงข้อมูลให้ละเอียด

3.  ข้อเสนอแนะต่างๆที่เสนอแนะมาโดยเฉพาะขอข้อมูลคำราชาศัพท์เพิ่มเติม  ผู้เขียนจะพิจารณา  ลงให้ในเร็วๆนี้  ประมาณ  เดือนธันวาคม  2550 โดนจะเปิดเป็นบันทึกใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): คำราชาศัพท์ 
 หมายเลขบันทึก: 35009
 เขียน:  
 ความเห็น: 186  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
kunagon
IP: xxx.57.146.225
เขียนเมื่อ Thu Jul 06 2006 21:46:47 GMT+0700 (ICT)

อยากไห้มีแปร่อังกิดด้วยอะ

พรรณ
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ Fri Jul 07 2006 17:17:38 GMT+0700 (ICT)
  1. อยากได้มากกว่านี้
  2. อยากให้มีเกมส์ด้วย

 

IP: xxx.188.34.238
เขียนเมื่อ Sat Jul 08 2006 18:02:04 GMT+0700 (ICT)
อยากให้ยกตัวอย่างคำราชาศัพท์ที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตพร้อมคำแปล
ฟ้า
IP: xxx.121.162.227
เขียนเมื่อ Wed Jul 12 2006 18:06:36 GMT+0700 (ICT)

อยากได้มากกว่านี้

 

จิน
IP: xxx.19.124.69
เขียนเมื่อ Fri Jul 14 2006 13:25:01 GMT+0700 (ICT)
อยากทราบความหมายของคำว่า ศรีหะบันทร  และอยากทราบว่า ศรีหะบันทร เขียนถูกต้องหรือไม่
เด็กมอ3
IP: xxx.147.104.164
เขียนเมื่อ Fri Jul 14 2006 21:31:39 GMT+0700 (ICT)

อยากได้มากกว่านี้ ค่ะ

น่าจะแยกเป็นหมวดหมู่ ค่ะ

ผักกาด
IP: xxx.113.51.7
เขียนเมื่อ Sat Jul 15 2006 06:45:26 GMT+0700 (ICT)
อยากให้ทุกคนเข้ามาดูกันเยอะๆน่ะค่ะเพราะคำราชาศัพท์มีสาระมากมายเลยทีเดียว
พง
IP: xxx.144.144.164
เขียนเมื่อ Mon Jul 17 2006 12:37:30 GMT+0700 (ICT)
   ยากได้มากกว่านี้
วรา
IP: xxx.144.144.164
เขียนเมื่อ Mon Jul 17 2006 12:42:29 GMT+0700 (ICT)

น้อยจัง

ภีม
IP: xxx.47.247.136
เขียนเมื่อ Tue Jul 18 2006 15:51:49 GMT+0700 (ICT)

อยากให้หามาเพิ่มพร้อมด้วยความหมาย

 

akiat
IP: xxx.114.108.114
เขียนเมื่อ Wed Jul 26 2006 18:27:44 GMT+0700 (ICT)

ถ้าคุณอยากรู้มากกว่านี้หรือ ต้องการข้อมูลที่เกี่ยวกับคำราชาศัพท์ ที่เป็นหมวดหมู่ลองเข้าไปดูที่ web

http://theyoung.net/language_thai/diction/diction_1.2_1.htm

นะครับ

sai
IP: xxx.113.55.207
เขียนเมื่อ Sun Jul 30 2006 07:51:42 GMT+0700 (ICT)

 

                  ขอขอบคุณ คุณ  akiat  ที่แนะนำ เว็บไซด์ให้น้องๆนักเรียน  นักศึกษา  ที่สนใจศึกษาและกำลังจัดทำรายงาน เรื่องคำราชาศัพท์  ส่งอาจารย์อยู่  เป็นประโยชน์มาก  นี่แหละถึงจะเรียกว่า  บุคคลแห่งการเรียนรู้  ตัวจริง

                           saisin

ttTT
IP: xxx.113.51.7
เขียนเมื่อ Tue Aug 01 2006 04:45:43 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้เป็นหมวดหมู่จังเลยค่ะ

123
IP: xxx.121.61.160
เขียนเมื่อ Thu Aug 03 2006 17:16:56 GMT+0700 (ICT)
  • ดีจัง.....................................................
นายนัฐพงษ์
IP: xxx.133.61.98
เขียนเมื่อ Wed Aug 30 2006 12:36:01 GMT+0700 (ICT)

ขอให้มีคำมากกว่านี้หน่อย

ออย
IP: xxx.157.182.229
เขียนเมื่อ Sun Sep 10 2006 11:54:25 GMT+0700 (ICT)
มีน้อยจัง
ข้าวฟ่างค่ะ
IP: xxx.190.250.104
เขียนเมื่อ Wed Sep 13 2006 12:06:25 GMT+0700 (ICT)

อยากได้คำราชาศัพท์ที่เกี่ยวกับอากรต่างๆ เช่น ในการปวดหัว หรือ คำราชาศัพท์ที่เกี่ยวกับอวัยวะภายใน และการป่วยต่างๆ เช่น เป็นโรคไตจะกล่าวอย่างไร

เสาวลักษณ์
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ Sat Sep 16 2006 14:42:17 GMT+0700 (ICT)

ลักษณะการใช้คำชาศัพท์มีอะไรบ้างคะ

 

นักเรียนดีเด่น
IP: xxx.246.73.21
เขียนเมื่อ Tue Oct 03 2006 12:15:20 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้อะไรเพิ่มเติมเข้าไปที่   www.teenteenteen.comครับ  มีเยอะมากเลยครับ

 

สิริลัษณ์ (รัก)
IP: xxx.113.17.138
เขียนเมื่อ Tue Oct 31 2006 16:47:38 GMT+0700 (ICT)

อยากให้มีคำศัพท์มากกว่านี้ นะค่ะ

FFF
IP: xxx.157.171.126
เขียนเมื่อ Mon Nov 06 2006 18:27:06 GMT+0700 (ICT)

หน้าจะแยกเป็นหมวดหมู่  ไม่รู้เรื่องเลย

ปภาดา(วิว)
IP: xxx.181.184.213
เขียนเมื่อ Wed Nov 08 2006 18:20:55 GMT+0700 (ICT)

ทำไมน้อยจังคะ ยังมีไม่ครบเลย

ขอเยอะๆๆหน่อยนะคะ

บอย งับ
IP: xxx.143.135.34
เขียนเมื่อ Thu Dec 07 2006 11:44:13 GMT+0700 (ICT)

ดีคับ ผมกำลังทำดคงงานอยู่อยากได้อีก

มากมายได้มะ

kingอาเธ่อ อัศวินตกบันได
IP: xxx.24.130.220
เขียนเมื่อ Sun Dec 10 2006 11:13:17 GMT+0700 (ICT)

ความสำคัญของคำราชาศัพท์คืออะไรครับ  อยากได้เยอะๆเลยครับ    ถ้าหาได้นะครับซาทุ

PUN
IP: xxx.25.29.228
เขียนเมื่อ Mon Dec 11 2006 12:06:23 GMT+0700 (ICT)
ดีครับ ผมกำลังทำโครงงานอยู่อยากได้อีกเยอๆเลยครับมากมากได้ไหมคร้าบ
tee
IP: xxx.118.99.140
เขียนเมื่อ Wed Dec 13 2006 18:43:24 GMT+0700 (ICT)

น่าจะมีแบบฝึกหัดนะ

saisin1
IP: xxx.113.55.211
เขียนเมื่อ Sat Dec 16 2006 15:05:00 GMT+0700 (ICT)

    ขอบคุณและขออภัยน้องๆนักเรียน  นักศึกษา  ที่ค้นคำราชาศัพท์เพื่อทำรายงานและโครงงานทุกท่าน  มีweb ที่ คุณ akait แนะนำ  คือhttp://theyoung.net/language_thai/diction/diction_1.2_1.htm

และ web ที่นักเรียนดีเด่นแนะนำ   มาคือwww.teenteenteen.com  ส่วนweb  ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของอาจารย์จะเปลี่ยนไปที่  http://learners.in.th.  จะลงข้อมูลให้สมบูรณ์ตามที่นักเรียนนักศึกษาขอมา  แต่ต้องขอเวลาสักระยะหนึ่ง  เพราะช่วงนี้อาจารย์กำลังเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเตรียมสอบประมวลผล  ซึ่งวิทยานิพนธ์ที่ทำก็ไม่ได้ทำเรื่อง  คำราชาศัพท์

                                                       ครูสายสิน

พราว ค่ะ
IP: xxx.24.154.90
เขียนเมื่อ Wed Dec 27 2006 19:54:31 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณน่ะค่ะ

น่ารักจัง
IP: xxx.8.11.55
เขียนเมื่อ Mon Jan 08 2007 19:05:33 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แบบหมวดเฉพาะอ่ะ

กฟวืพ่เ
IP: xxx.113.81.37
เขียนเมื่อ Mon Jan 08 2007 22:21:46 GMT+0700 (ICT)
อยากให้แยกเป็นหมวดหมู่
แนน
IP: xxx.120.50.134
เขียนเมื่อ Tue Jan 09 2007 16:27:39 GMT+0700 (ICT)
คำราชาศัพท์ หมวดสิ่งของ อยากได้จัง จาก ป.4
........
IP: xxx.24.135.242
เขียนเมื่อ Wed Jan 10 2007 16:33:45 GMT+0700 (ICT)

อยากให้แยกเป็นหมวดหมู่

และมีเนื้อหาให้มากกว่านี้

ถ้าทำให้ได้จะดีใจมาก

ดกกกกแ
IP: xxx.157.162.138
เขียนเมื่อ Sat Jan 13 2007 22:26:51 GMT+0700 (ICT)

ดี

pk
IP: xxx.24.62.65
เขียนเมื่อ Thu Feb 01 2007 19:02:23 GMT+0700 (ICT)

อยาได้แบบเครือญาติ

007
IP: xxx.113.60.7
เขียนเมื่อ Fri Feb 02 2007 20:53:56 GMT+0700 (ICT)
ถ้าจัดเป็นหมวดหมู่ก็น่าจะดีกว่านี้
เด็กตาดำๆ
IP: xxx.172.54.247
เขียนเมื่อ Thu Feb 08 2007 20:45:58 GMT+0700 (ICT)

คำว่า "พระจุฬามณี" อ่าค่ะ มันหมายความว่าไงค่ะ

อยากรุ้อ่าค่ะ

ปัถวี นวลสนิท
IP: xxx.118.64.143
เขียนเมื่อ Mon Feb 12 2007 18:36:44 GMT+0700 (ICT)

คือว่าผมอยากได้ประวัติของคำราชาศัพท์น่ะครับช่วยหาให้ด้วยได้ไหมครับ

แคทค่ะ
IP: xxx.113.41.8
เขียนเมื่อ Tue Feb 13 2007 20:45:41 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะคะ

 

ผู้ก่อการดี
IP: xxx.113.40.74
เขียนเมื่อ Wed Feb 14 2007 19:59:27 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุณคุณเจ้าของบล็อกมากเลยนะคะหนูได้เข้ามาศึกษาเรื่องคำราชาศัพท์เพื่อจะทำโครงงานส่งคุณครู โชคดีมากที่ได้มาเจอบล็อกนี้ ตอนนี้หนูอยู่ ม.3

ได้ทำโครงงานเรื่องนี้พอดีเคยส่งครูไปแล้ว แต่ครูบอกว่ายังไม่สมบูรณ์พอก็เลยมาทำใหม่ก็มาเจอบล็อกนี้แหละค่ะ

ถ้าหนูไม่ผ่านโครงงานนี้ คงติด "ร"แน่เลยหวังว่าคาวนี้จะผ่านนะ

จิกกี้
IP: xxx.120.128.190
เขียนเมื่อ Sat Feb 17 2007 11:22:35 GMT+0700 (ICT)
เนื้อหาน้อยไปนิดแต่ก้อขอบคุณค่ะ
......... ... .........
IP: xxx.114.127.158
เขียนเมื่อ Wed Feb 21 2007 14:41:58 GMT+0700 (ICT)
มีนิดเดียวเอง
กอล์ฟคุง
IP: xxx.121.46.18
เขียนเมื่อ Wed Feb 28 2007 11:57:16 GMT+0700 (ICT)

น้อยมากงับมีแค่นี้หลอน่าเสียดานแต่พยามหาให้มากกว่านี้นะคับ  กอล์ฟคุงเปนกามลางจายห้าย

วันชนะ
IP: xxx.9.59.138
เขียนเมื่อ Thu May 24 2007 20:15:38 GMT+0700 (ICT)

จัดให้เป็นตารางคับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นคับ งง

มงกุฎอันที่สิบเก้า
IP: xxx.9.201.21
เขียนเมื่อ Sat Jun 02 2007 19:15:59 GMT+0700 (ICT)

ให้น้อยจังนะท่านนะ

 

แล้วใช้ตัวอักษรแบบไอริชรึท่าน?? ถึงได้อ่านยากเช่นนั้นน่ะ

 

ท่านจะมาเพิ่มคำหน่อยก็ดีนะท่าน  รู้สึกว่ามันน้อยซะเหลือคณนา

 

แล้วถ้าท่านแยกเป็นหมวดให้  อาจจะดูง่าย  แล สบายกว่า   นะท่านนะ

 

เอาเป็นว่า   ขอบพระคุณอย่างเหลือหลายนักนะขิรับครับกระผม

jj
IP: xxx.172.201.1
เขียนเมื่อ Tue Jun 05 2007 15:10:41 GMT+0700 (ICT)

ที่โรงเรียนมีการเสนอภาษาไทย (ราชาศัพท์ - คำสุภาพ )- ภาษาอังกฤษวันละคำหน้าเสาธง  อยากได้คำราชาศัพท์พร้อมความหมายรวมทั้งแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะ  ใครมีรบกวนส่งทาง mail ให้ด้วยนะคะ    ขอบคุณค่ะ

ลูกแมว
IP: xxx.8.65.98
เขียนเมื่อ Tue Jun 26 2007 22:05:42 GMT+0700 (ICT)

หนูต้องการหาคำราชาศัพท์คำว่า "ไขสันหลัง" ค่ะ

ช่วยหาคำตอบให้หนูด่วนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

คำแหง เกษจันทร์
IP: xxx.154.67.145
เขียนเมื่อ Sun Jul 01 2007 11:42:38 GMT+0700 (ICT)
ข้าความน้อยจังอยากให้มีมากกว่านี้อีกครับ ขอบคุณที่มีเว็ปคำราชาศัพท์ให้ผมได้ศึกษา
เด็กระนอง
IP: xxx.27.229.145
เขียนเมื่อ Sun Jul 08 2007 20:19:30 GMT+0700 (ICT)
อยากได้คำราชาศัพท์มากกว่านี้อีก
koki
IP: xxx.27.228.122
เขียนเมื่อ Mon Jul 09 2007 19:54:38 GMT+0700 (ICT)

น้อยมาก น่าจะแยกเป็นหมวดหมู่ด้วยแต่ก็ขอบคุณมากค่ะที่ให้ความรู้

-ด่-นานา-ด่-
IP: xxx.123.27.47
เขียนเมื่อ Mon Jul 09 2007 19:56:40 GMT+0700 (ICT)

ก้อขอขอบคูณมากๆๆเลยเลยนะคับ

ก้อไม่ว่ากันนะคับที่มีเนื้อหาน้อยไปหน่อยนะคับ

earth
IP: xxx.113.40.71
เขียนเมื่อ Tue Jul 17 2007 19:03:48 GMT+0700 (ICT)
อยากรู้ตัวอย่างของคำราชาศัพท์คับ
MiNdLoVeFrAnKe
IP: xxx.25.204.205
เขียนเมื่อ Tue Jul 17 2007 22:46:01 GMT+0700 (ICT)
น้อยง่า
พีช
IP: xxx.113.45.4
เขียนเมื่อ Thu Jul 19 2007 20:40:28 GMT+0700 (ICT)

ก็ดีแต่น่าจะแยกหมวดหมู่ไห่ดีกว่านี้คับ

Iris jang kooh
IP: xxx.9.221.205
เขียนเมื่อ Sat Aug 04 2007 16:51:25 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาน้อยมาก  อ่านยาก  ไม่เข้าใจ  ควรใช้รูปแบบที่เข้าใจง่าย  เช่น  ตาราง  คำศัพท์ - ความหมาย  อะไรพวกนี้  ไม่ใช่แบบนี้  อ่านไปก้อไม่ได้ความรู้  แถมงงหนักกว่าเดิมอีก  ควรใช้ตัวอักษรที่ชัดเจนกว่านี้จะดี

uu
IP: xxx.9.190.229
เขียนเมื่อ Mon Aug 06 2007 16:40:29 GMT+0700 (ICT)

ขอความหมายของคำว่าทองพระกร

ภัทรวดี
เขียนเมื่อ Thu Aug 09 2007 23:10:49 GMT+0700 (ICT)

ทองพระกร   เป็นคำราชาศัพท์  แปลว่า  กำไลมือ

ภัทรวดี
เขียนเมื่อ Thu Aug 09 2007 23:24:33 GMT+0700 (ICT)

จากใจเจ้าของบล็อค

         เจ้าของบล็อคเป็นครูภาษาไทย  ยินดีรับฟังคำ  ติชม  จากผู้เข้าเยี่ยมชมบล็อคทุกท่าน  ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเยียน  หากท่านแสดงความคิดเห็นกรุณาใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อช่วยกันอนุรักษ์ภาษาประจำชาติซึ่งถือว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าและเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่เราทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องช่วยกันรักษาในฐานะของคนไทย

         นอกจากการใช้ภาษาไม่สุภาพติชมผู้อื่นนั้นมันเป็นการทำลายตนเอง  แสดงถึงตัวตนของผู้เขียน  การติชมต่างๆ  ควรติเพื่อก่อ  และขออภัยท่านที่ขอให้ปรับปรุงข้อมูล  ถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อย  ข้อมูลน้อยยินดีที่จะได้แลกเปลี่ยนกับแต่ถ้าข้อมูลมากๆก็ต้องขออภัยเพราะเจ้าของบล็อคมีภาระที่ยุ่งยากในระหว่างนี้จึงขออภัยมา  ณ  โอกาส  

           หากต้องการให้ตอบคำถาม  กรุณาเข้าไปเขียนถาม  จะได้ตอบอย่างรวดเร็ว

                                              ขอบคุณคะ

        

ออมอิน
IP: xxx.26.107.110
เขียนเมื่อ Tue Aug 14 2007 17:46:23 GMT+0700 (ICT)

     อยากได้คศัพท์

ของ  ป.3  น่ะมีไม๊

น้องขนุนค่ะ
IP: xxx.123.232.172
เขียนเมื่อ Tue Aug 14 2007 19:01:50 GMT+0700 (ICT)
๑.ราชาศัพท์เกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภคหรือเครื่องใช้  มีพอนำมากล่าวไว้ดังนี้    หมวก                                             พระมาลา      แว่นตา                                            ฉลองพระเนตร   เสื้อ                                                 ฉลองพระองค์,เสื้อทรง (เจ้านาย)   ผ้านุ่ง                                              พระภูษากางเกง                                            พระสนับเพลารองเท้า                                            ฉลองพระบาทถุงมือ                                               ถุงพระหัตถ์ถุงเท้า                                              ถุงพระบาทแหวน                                               พระธำมรงค์สร้อยคอ                                           พระเกยูร,สร้อยพระศอกำไลข้อมือ                                        ทองพระกรกำไลข้อเท้า                                       ทองพระบาทช้อน,ส้อม                                          ฉลองพระหัตถ์กระจก                                              พระฉายเก้าอี้                                                 พระเก้าอี้ผ้าห่ม                                               คลุมพระบรรทมหมอน,หมอนอิง                                 พระเขนย,พระขนนมุ่ง,ม่าน,ฉาก                                     พระวิสูตรฐพระสาณีเตียงนอน,ฟูก                                    พระแท่นบรรทม,พระบรรจถรณ์,                                                        พระยี่ภู่เต้าน้ำ,เต้าน้ำเย็น,น้ำชา                       พระภิงคาร,พระเต้า,พระสุธารสชากระโถนใหญ่ (เล็ก)                               พระสุพรรณราช (ศรี)ยาถ่าย                                               พระโอสถประจุปิ่น                                                    พระจุฑามณีร่ม,ฉัตร                                              พระกลดตุ้มหู                                                   พระกุณฑลผ้าเช็ดตัว                                            ซับพระองค์ผ้าเช็ดหน้า                                          ซับพระพักตร์เปล                                                     พระอู่ไม้เท้า                                                 ธารพระกรรถ,เครื่องบิน                                       รถ-เครื่องบินพระที่นั่งอาวุธมีคม                                           พระแสงโต๊ะรับประทานอาหาร                           พระสุพรรณภาชน์สำรับกับข้าว                                         พระสุพรรณภาชน์สุรา                                                     น้ำจัณฑ์กระบี่,กรรไกร                                       พระแสงกระบี่ กรรไกร                                                            พระแสงปนาดพัด                                                      พระพัชนีมีดโกน                                                 พระแสงกรรบิดพรมปูทางเดิน                                      ลาดพระบาทหม้อกรวดน้ำ                                        พระเต้าษิโณทกเครื่องหอม                                           พระสุคนธ์,พระสำอางน้ำดื่ม (ธรรมดา)                                   พระสุธารสของหวาน,คาว                                      เครื่องหวานคาวอาหาร                                                 พระกระยาหาร
cj
IP: xxx.26.170.145
เขียนเมื่อ Wed Aug 22 2007 19:07:09 GMT+0700 (ICT)

อ่านไม่รู้เรื่องเลย

เรียงมั่ว

ออน
IP: xxx.113.17.173
เขียนเมื่อ Thu Aug 23 2007 13:10:50 GMT+0700 (ICT)

ให้ความรู้คำราชาศัพท์ได้ดี

รัน
IP: xxx.8.141.232
เขียนเมื่อ Sat Aug 25 2007 10:30:07 GMT+0700 (ICT)

อยากให้มีศัพท์เยอะกว่านี้

 

โนเนม
IP: xxx.24.236.6
เขียนเมื่อ Sat Aug 25 2007 18:02:48 GMT+0700 (ICT)
อยากให้มีภาพด้วย
แอน
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Mon Aug 27 2007 21:21:27 GMT+0700 (ICT)
  • ขอเนื้อหาให้มากกว่านี้ได้ไหมค่ะ
อนันท์
IP: xxx.27.114.107
เขียนเมื่อ Sun Sep 16 2007 18:48:54 GMT+0700 (ICT)
เรียงให้มีระเบียบบ้างรู้มั้ย
ศรายุทธ
IP: xxx.26.127.194
เขียนเมื่อ Sun Sep 16 2007 20:45:02 GMT+0700 (ICT)

อยากได้มากกว่านี้ครับ

 

*-*
IP: xxx.113.51.5
เขียนเมื่อ Tue Sep 18 2007 16:28:41 GMT+0700 (ICT)

น่าจะมีเรื่องเป็นหมวดๆ เช่นหมวดร่างกาย ก็จะต้องมีผมจนถึงเท้า (อย่างละเอียด)

Numfon
IP: xxx.113.77.36
เขียนเมื่อ Tue Sep 18 2007 20:49:20 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ...

        ดิฉันอยากเสนอให้มีการยกตัวอย่างให้ดู

โดยเฉพาะตัวอย่างของประโยคให้ได้ดูกันค่ะ

เพื่อการทำความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น  และเพื่อให้เห็น

ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ  ถ้ามีก็จะทำให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

วีออน
IP: xxx.150.101.162
เขียนเมื่อ Fri Oct 19 2007 11:16:20 GMT+0700 (ICT)
อยากรู้มากกว่านี้อันนี้มีนิดเดียวเอง
อ้อม
IP: xxx.123.33.158
เขียนเมื่อ Sun Jan 13 2008 15:18:49 GMT+0700 (ICT)

อยากได้คำราชาศัพท์หมวดอาหารการกิน(บริโภค)

ยู
IP: xxx.57.182.115
เขียนเมื่อ Wed Feb 06 2008 22:59:41 GMT+0700 (ICT)

อยากได้คำ อธิบาย  ของคำราชาศัพท์ให้มากกว่าค่ะ เพราะตอนนี้หาจนงงเลยค่ะ

เมย์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Sun Jun 29 2008 13:04:18 GMT+0700 (ICT)

มีน้อยจังเลยค่ะ

อยากได้500คำค่ะ

ตอนนี้ได้ไป300แล้ว

ยังเหลืออีกตั้ง200

กัลยา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Sun Jul 06 2008 10:54:55 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับท่มาของคำราชาศัพท์อย่างละเอียด

โก๊ะจิจัง แซ่เฮ
เขียนเมื่อ Sun Jul 06 2008 10:59:51 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีเจ้าค่ะ

น้องจิแวะมารับความรู้เกี่ยวกับคำราชาศัพท์ คิคิ รักษาสุขภาพด้วยนะเจ้าค่ะ เป็นกำลังใจให้เจ้าค่ะ --->น้องจิ ^_^

nut
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Jul 24 2008 20:49:51 GMT+0700 (ICT)

อยากได้มากกว่านี้ค่ะน้อยไป

IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Tue Jul 29 2008 21:28:46 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้คำว่าพระราชโองการ

เท่ เกก
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Jul 31 2008 09:19:19 GMT+0700 (ICT)

สวัสดี

น่ารัก
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Sun Aug 03 2008 13:12:42 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้คำว่า สวย

เด็กเกรียน
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Mon Aug 04 2008 17:50:53 GMT+0700 (ICT)

ราชาศัพท์เกิดในสมันไหนงะ

เด็กเกรียน
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Mon Aug 04 2008 17:51:57 GMT+0700 (ICT)

*สมัย งิงิ

เด็กเรียน
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Wed Aug 06 2008 20:57:04 GMT+0700 (ICT)

น่าจะมีคำศัพท์มากกว่านี้ น่าจะแยกเป็นว่าการใช้กับบุคคลต่างๆ

A
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Fri Aug 15 2008 18:54:05 GMT+0700 (ICT)

ดีมากเลยค่ะ

อาลิซาเบธ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Aug 28 2008 17:43:30 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะคะที่บอก แต่ก็น่าจะมีเป็นหมวดๆด้วยเพราะต้องการทำรายงาน

ใบม่อน
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Sun Aug 31 2008 12:11:32 GMT+0700 (ICT)

ไม่มีคำศัพท์ ที่เกี่ยวกับอาหารอย่างเช่น ผักบุ้ง คำราชาศัพท์เรียกว่าอะไร

อย่างนี้อ่ะค่ะมีป่ะค่ะ

ครูตังเม
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Mon Sep 01 2008 06:20:14 GMT+0700 (ICT)

ตอบหนู ใบม่อน "ผักบุ้ง" คำสุภาพ คือ ผักทอดยอด ถ้าอยากรู้หลาย ๆ ชนิด ให้หนู้เข้าไปค้นหาในหมวดคำสุภาพ นะจ๊ะ เช่น แตงโม - ผลอุลิด ผักกระเฉด-ผักสามหาว มะม่วง-อัมพวา ผลลิ้นไม้,ลิ้นฟ้า -เอกา หรือ เพกา เป็นต้น

เซียร์
IP: xxx.25.154.173
เขียนเมื่อ Sat Nov 01 2008 14:10:10 GMT+0700 (ICT)

มีเื้อหาสาระดีมากๆเลยค่ะ

แบงค์
IP: xxx.26.72.108
เขียนเมื่อ Tue Dec 09 2008 11:52:30 GMT+0700 (ICT)

มีความรู้มาก

IP: xxx.123.8.62
เขียนเมื่อ Wed Dec 17 2008 09:48:58 GMT+0700 (ICT)

ชอบเวฟนี้จังเลย

บิ๊ก
IP: xxx.174.133.7
เขียนเมื่อ Wed Dec 17 2008 17:57:38 GMT+0700 (ICT)

เห็นด้วยสุดๆ

IP: xxx.9.42.235
เขียนเมื่อ Wed Dec 17 2008 18:58:30 GMT+0700 (ICT)

ใครอ่านกรุณาพิมตอบด้วยค่ะ

หมิว
IP: xxx.9.42.235
เขียนเมื่อ Wed Dec 17 2008 18:59:31 GMT+0700 (ICT)

ใครกำลังอ่านค่ะพิมมานะ

แนน
IP: xxx.123.114.231
เขียนเมื่อ Mon Jan 05 2009 18:44:06 GMT+0700 (ICT)

มีความรู้มากค่ะ อยากจะให้ทุก ๆ คนเข้ามาดูกันเยอะ ๆ ค่ะ เพราะจะได้เป็นความรู้รอบตัวซึ่งสามารถมีประโยชน์กับตนเองมากค่ะ

คุณหนูโซวา
IP: xxx.123.114.231
เขียนเมื่อ Mon Jan 05 2009 18:49:52 GMT+0700 (ICT)

ขอคำราชาศัพท์ที่มีคำว่า ประวัติ เพื่อน เล่นดนตรี มีคำสั่ง ค่ะ

ที่รักของโอป้า
IP: xxx.121.119.195
เขียนเมื่อ Sat Jan 17 2009 10:56:51 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ราชาศัพท์ร่างกายอะค่ะ

อยากให้จัดบรรทัด

และหมวดหมู่ให้อ่านง่าย

ดูง่ายกว่านี้ค่ะ

ขอบคุนสำหรับราชาศัพท์มากๆเรยค่ะ

เพขร
IP: xxx.9.21.85
เขียนเมื่อ Thu Jan 29 2009 19:49:57 GMT+0700 (ICT)

ควรให้มีคำราชาศัพท์เหมือนในพจนานุกรมเลยอ่ะ

แอม
IP: xxx.149.24.129
เขียนเมื่อ Sat Jan 31 2009 10:32:00 GMT+0700 (ICT)

อยากได้คำราชาศัพท์หมวดสิ่งของค่ะเดี๋ยวนี้นะค่ะ

IP: xxx.174.215.162
เขียนเมื่อ Mon Feb 02 2009 19:02:01 GMT+0700 (ICT)

อยากให้มีคำราชาศัพท์มากกว่านี้ เพราะจะได้มีข้อมูลทำรายงานส่งอาจารย์จะได้คะเเนนเยอะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

oak **
IP: xxx.174.214.43
เขียนเมื่อ Wed Feb 04 2009 18:55:31 GMT+0700 (ICT)

0.3คะแนนอ่านะก้อเพราะว่าอ่า ไม่รู้สี 5555 *-*

คุขุจัง
IP: xxx.26.152.34
เขียนเมื่อ Fri Feb 20 2009 16:21:41 GMT+0700 (ICT)

ชอบเว็บนี้จังเลย

ได้สาระมาหๆๆเลยค่ะ

นาคาร
IP: xxx.123.151.84
เขียนเมื่อ Mon Feb 23 2009 17:52:34 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะครับ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า