คู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนว

 วัยรุ่น วัยเรียน 

อรวรรณ  ดำประไพ  2552 : รายงานผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนว ชุดวัยรุ่น วัยเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

บทคัดย่อ

 

                       การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)สร้างและหาประสิทธิภาพของคู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนว ชุดวัยรุ่น วัยเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ผ่านเกณฑ์ ประสิทธิภาพ 80/80     (2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนว ชุดวัยรุ่น วัยเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยการทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน  (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการใช้คู่มือจัดกิจกรรมแนะแนว ชุดวัยรุ่น วัยเรียน โดยทดลองใช้คู่มือกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 จำนวน 37 คน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2551 ซึ่งมาจากการสุ่มอย่างง่ายแบบเป็นกลุ่มจำนวน 1 ห้องเรียน จาก 12 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ก)  คู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนว ชุดวัยรุ่น วัยเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  ข)แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ค) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้คู่มือจัดกิจกรรมแนะแนว ชุด วัยรุ่น วัยเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสถิติ (t-test) แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

                       ผลการวิจัยพบว่า

                       1.  คู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนว ชุดวัยรุ่น วัยเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ (E1/E2) มีค่าเท่ากับ 86.10/88.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80

                       2. คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนกิจกรรมแนะแนวจากการใช้คู่มือ ชุดวัยรุ่น วัยเรียน แตกต่างจากคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

                       3.  ความพึงพอใจ ในการเรียนกิจกรรมแนะแนวจากการใช้คู่มือ ชุดวัยรุ่น วัยเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนแตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ผู้เรียนมีระดับพึงพอใจมากที่สุดทุกประเด็นคำถาม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): วัยรุ่น วัยเรียน 
 หมายเลขบันทึก: 349765
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

บุษรา
เขียนเมื่อ Mon Apr 05 2010 14:20:28 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาทักทายและมาเป็นกำลังใจให้กันค่ะ
 • มีความสุขกับทุก ๆ วันนะค่ะ
 •  อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
   ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
  {{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
   ใส่รูปหรือไฟล์
   
  บันทึกก่อนนี้
  บันทึกใหม่กว่า