การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

 การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 

 

 

               

               บันทึกนี้ ผู้เขียนขอใช้ชื่อว่า "การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ" โดย สรุป ได้ ดังนี้ค่ะ...

                เมื่อวันศุกร์ที่  26  กุมภาพันธ์  2553 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์  สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี    ผู้เขียนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในกอง ได้เข้าร่วมประชุมกับสำนักงาน ก.พ.  แทนผู้เขียนซึ่งติดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ของมหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการประชุมการพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ โดยให้ส่วนราชการแต่ละส่วนดำเนินการตามแผนดำเนินการ ฯ ...ดังนี้...ค่ะ...

 

แผนดำเนินการปรับระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่

(กำหนดให้มีผลใช้บังคับ ณ วันที่ 1 เมษายน 2553)

 

12 กุมภาพันธ์ 2553   - สำนักงาน ก.พ. ออกหนังสือเวียน

                                      ส่วนราชการ (ว4/2553 ลงวันที่ 12

                                      กุมภาพันธ์ 2553) ให้หยุดดำเนินการใด ๆ

                                      เกี่ยวกับการปรับระดับตำแหน่ง การเปลี่ยน

                                      ตำแหน่งและการตัดโอนอัตรากำลังลูกจ้าง

                                      ประจำ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553

26 กุมภาพันธ์ 2553     - จัดประชุมส่วนราชการเรื่องการพัฒนา

                                       ระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ

1 มีนาคม 2553            - ส่วนราชการหยุดดำเนินการบริหารอัตรา

                                       กำลัง (ปรับระดับ/เปลี่ยนตำแหน่ง/ตัดโอน

                                       อัตรากำลัง) ลูกจ้างประจำ

1 - 30 มีนาคม 2553    - ส่วนราชการจัดทำข้อมูลการปรับตำแหน่ง

                                      ลูกจ้างประจำจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่

                                      ตามตารางที่กำหนด รวมทั้งประสานกับ

                                      สำนักงาน ก.พ. เพื่อตรวจสอบข้อมูล

                                      ตามบัญชีจัดตำแหน่งดังกล่าวและแก้ไข

                                      ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2553

                                       เพื่อให้ทันกำหนดใช้บังคับ

                                      ในวันที่ 1 เมษายน 2553

                                       - กรณีมีปัญหา เช่น ชื่อตำแหน่งเดิมที่มี

                                       ผู้ครองตำแหน่งอยู่ ไม่ปรากฎในรายการ

                                       เปรียบเทียบชื่อตำแหน่งในระบบเดิมกับ

                                      ระบบใหม่ หรือหน้าที่โดยย่อของตำแหน่ง

                                      ไม่ครอบคลุมหน้าที่งานในตำแหน่งใดของ

                                       ส่วนราชการ ให้แจ้งสำนักงาน ก.พ. ภายใน

                                      วันที่ 18 มีนาคม 2553 เพื่อปรับปรุง

                                       ก่อนออกเป็นหนังสือเวียน เรื่อง การจัด

                                       ระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำใหม่ต่อไป

30 มีนาคม 2553          - สำนักงาน ก.พ. ออกหนังสือเวียน

                                       ส่วนราชการเรื่องการจัดระบบตำแหน่ง

                                      ลูกจ้างประจำใหม่ โดยกำหนดให้มีผล

                                     ใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน 2553

                                      - ส่วนราชการส่งบัญชีการจัดตำแหน่ง

                                      ตามระบบใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบ

                                      ความถูกต้องแล้วให้สำนักงาน ก.พ.

                                      จำนวน 2 ชุด

1 เมษายน 2553           - ประกาศใช้ระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ

                                      ใหม่ทุกส่วนราชการ

พฤษภาคม 2553          - สำนักงาน ก.พ. ออกหนังสือเวียน

                                      ส่วนราชการเรื่องการบริหารอัตรากำลัง

                                      ลูกจ้างประจำตามระบบใหม่

 

                  ซึ่งมหาวิทยาลัย กำลังอยู่ในขั้นการดำเนินการปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำเดิมเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ให้ค่ะ... 

                        สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ผู้เขียนจะนำขึ้นเว็บไซต์ให้อีกครั้งหนึ่งค่ะ...

 

...ท่านสามารถอ่าน...

 การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/348990

 

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38

ลงวันที่ 1 เมษายน 2553  เรื่อง  บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ 

ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ...

 http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/350704

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 340335
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 297  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
แผ่นดิน
เขียนเมื่อ Sat Feb 27 2010 20:11:57 GMT+0700 (ICT)

การเปลี่ยนแปลง หากหมายถึงการพัฒนา หรือความก้าวหน้าเป็นเรื่องที่ดีมากครับ  ปีนี้ ผมมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ลุกจ้างได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรทางวิชาชีพเหมือนบุคลากรสายหัวหน้าฝ่าย  ซึ่งกำลังผลักดัน  ถ้าไม่พลิกอะไรมาก ก็คงเกิดขึ้นได้ตามที่ใจคาดหวังไว้  ซึ่งตอนนี้ลูกจ้างก็ลุ้นๆ เหมือนกับผมนั่นแหละ

ขอบคุณครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sun Feb 28 2010 09:41:58 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ...คุณแผ่นดิน...

ใช่แล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลง ก็หมายถึง การพัฒนาหรือความก้าวหน้าในอาชีพของตน เนื่องจากแต่ก่อนรัฐไม่ค่อยให้ลูกจ้างประจำได้รับการพัฒนามากสักเท่าไร แต่ในยุคปัจจุบัน รัฐเล็งเห็นเรื่องการพัฒนาคนเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องหมั่นให้พวกเขาได้รับการพัฒนา เพื่อนำความรู้ ความสามารถที่เขามีอยู่มาพัฒนาหน่วยงานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งรัฐก็ควรดูแลเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพของตนเองด้วย เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คนที่อยู่ในหน่วยงานและหน่วยงานได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้นค่ะ...ตั้งแต่เรียนด้านการจัดการมา เพิ่งจะยุคนี้เองมังค่ะที่รัฐเห็นความสำคัญเรื่อง M ที่เกี่ยวกับ คนก็คราวนี้เองค่ะ...สมัยก่อนเห็นแต่ความสำคัญด้านเงิน งบประมาณ และการจัดการ ไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องคนสักเท่าไร...ขอบคุณค่ะ...และก็ยินดีกับลูกจ้างประจำทุกท่านด้วยค่ะ...และขอฝากลูกจ้างประจำด้วยนะค่ะ ควรได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพให้มากค่ะ สร้างความชำนาญในงานอาชีพให้มาก ๆ  เพราะจะเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพของท่านเองค่ะ...

ครูบันเทิง.com
เขียนเมื่อ Sun Feb 28 2010 09:50:35 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ พี่บุษยมาศ วันหยุดยาวไม่ไปไหนรึค่ะ..สบายดีปล่าวค่ะ..

 

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sun Feb 28 2010 10:16:50 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ...ครูบันเทิง...

เสาร์ + อาทิตย์ ไม่ได้หยุดค่ะ ทำงานที่ ม. อยู่ค่ะ คงได้หยุดวันที่ 1 มีค. วันเดียวค่ะ เก็บตังค์ไว้ให้ลูกค่ะ...สบายดีค่ะ...ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมค่ะ...ท่านสบายดีนะค่ะ...

 

JJ
เขียนเมื่อ Sun Feb 28 2010 10:34:36 GMT+0700 (ICT)

กราบเรียนท่าน ผอ. น่าจะเปลี่ยนคำว่า "ลูกจ้าง"นิ ฟังแล้ว บางที ไม่สบายใจ แต่หากเรา ดูแล takecare แบบ "ลูก" ก็ แล้วไปครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sun Feb 28 2010 11:06:53 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ...อาจารย์ jj...

ขอบคุณค่ะ...นั่นสิค่ะ...ทำไมถึงต้องใช้คำว่า "ลูกจ้าง" แต่คำ ๆ...นั้น หาสำคัญไม่...สำคัญอยู่ที่การให้เกียรติซึ่งกันและกัน การดูแล การรักษา การให้เขาได้รับการพัฒนา การเข้าใจความรู้สึกของเขา...มากกว่าค่ะ...

ต้นเฟิร์น
เขียนเมื่อ Sun Feb 28 2010 11:11:45 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

แวะมาเรียนรู้

ขอบคุณค่ะ^__^

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sun Feb 28 2010 11:31:28 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ...น้องต้นเฟิร์น...

ขอบคุณที่แวะมาค่ะ...โลกใบนี้มีสิ่งที่น่าเรียนรู้อีกมากมายค่ะ...

ภัทรานิษฐ์
เขียนเมื่อ Sun Feb 28 2010 13:27:10 GMT+0700 (ICT)

แวะมาหาผ.อ.บุษยมาศ

ด้วยความระลึกถึงค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon Mar 01 2010 20:46:33 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ...ครูจิ๋ว...

ขอบคุณค่ะ...สบายดีนะค่ะ...เช่นกันค่ะ...

วิจิตร
IP: xxx.113.116.18
เขียนเมื่อ Tue Mar 02 2010 23:00:08 GMT+0700 (ICT)

จากการศึกษาทางเวปของ อ.บุษยมาศ แล้ว ผม.ใคร่ขอเรียนแจ้งและรับคำปรึกษาจากท่านว่างานที่ปฏิบัติจริงและตรวจสอบได้ ดังนี้

1.งานสารบรรณกลางของหน่วยงาน(รวมทั้ง E-OFFICE ระหว่างโรงเรียนกับ สพท.และศูนย์มัธยม

2.งานการเงิน .

3.งานภาษีเงินได้ของบุคลากรของหน่วยงาน .

4.งานระบบพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง

5.งานประสานงานระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง .

6.งานการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ .

7.งานข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) จังหวัดตรัง ประจำปี ทุกปี

8.งานข้อมูลโครงการจ่ายตรง

9.งานการเจ้าหน้าที่ส่วนของบัญชีลงเวลา

10.งานวันลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

11.ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในหน่วยงาน

12.งานเวรยามรักษาสถานที่ราชการ .

งานข้างต้นนี้ เป็นขอบข่ายงานของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น3 หรือตำแหน่งอื่นใด ขอได้โปรดให้คำแนะนำ หากไม่เหมาะสมควรดำเนินการอย่างไรก่อนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2553

ด้วยความขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง

pachapon keawparsert
IP: xxx.29.58.215
เขียนเมื่อ Fri Mar 05 2010 15:55:22 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณบุษยมาศ ที่เคารพ

ณ ปัจจุบันนี้ ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 ขั้น 16150.-บาท ของ ม.ราชภัฏลำปาง (ลูกน้อง ผอ.ปรีชา) กลางปีแล้ว คุณบุษมาศ มาเป็นวิทยากร ที่ ม.ราชภัฏลำปาง อยากทราบในเรื่องการปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำ ตามระบบใหม่ ทราบว่า อยู่ในกลุ่มงานสนับสนุน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มาได้ร่วมสิบกว่าปีแล้ว อยากทราบว่า ถ้าปรับตำแหน่งใหม่ ถ้าไม่อยากดำรงตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ (รหัส 2113 ) แต่ถ้าไม่เอา สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ จะเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ เป็นพนักงานธุรการ ชั้น 4 (รหัสใหม่ ตำแหน่งเลขที่ 2108 ) ได้หรือไม่ ชื่อพนักงานพิมพ์ ดูแล้วชื่อไม่ค่อยดี ไม่ค่อยเพราะเลย จะขอเรียนถามว่า สามารถเปลี่ยนเป็นตำแหน่ง พนักงานธุรการ เลื่อนเป็นชั้น 4 ได้หรือไม่ (เพราะโครงสร้างเก่า เห็นบอกว่า จะปรับเป็นพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 4 ได้ตั้ง มีเงินเดือนสูงสุดของระดับ 3 เต็มขั้น(16,610)

เห็น ทาง กจ.ที่นี่ บอกว่า โครงสร้างใหม่ ต้องปรับใหม่หมด ให้แจ้ง กพ.ภายใน 18 มี.ค.53 นี้ กรุณาช่วยตอบด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

จาก ....pachaporn keawprasert .......e-mail- ponkeaw999@hotmail.com โทร 081-2892569.....5 มี.ค. 53

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sat Mar 06 2010 09:49:33 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 11

สำหรับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 (ลูกจ้างประจำ) นั้น ขอให้สอบถามได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือกรมบัญชีกลางโดยตรงนะค่ะ...ถ้าไม่สะดวก ผู้เขียนจะนำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ฯ มาลงให้ในเวปนี้ค่ะ...ขอบคุณค่ะ...

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sat Mar 06 2010 10:00:43 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณ pachaporn...

ณ 1 มีนาคม 2553 ไม่สามารถปรับระดับตำแหน่งลูกจ้างประจำได้แล้วค่ะ เนื่องจากมีหนังสือจากสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 4 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 แจ้งว่าให้ส่วนราชการหยุดดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการปรับระดับตำแหน่งลูกจ้างประจำ กรณีการปรับระดับชั้นของตำแหน่งลูกจ้างประจำจากชั้น 3 เป็นชั้น 4 ส่วนราชการต้องขอทำความตกลงกับสำนักงาน ก.พ. ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ค่ะ...คงต้องรอให้ปรับเข้ากลุ่มงานให้เรียบร้อยก่อนมังค่ะ...เพราะถ้าปรับเปลี่ยนตอนนี้คงไม่ได้ค่ะ...ขอบคุณค่ะ...

 

@space@
เขียนเมื่อ Sat Mar 06 2010 10:08:59 GMT+0700 (ICT)

ระลึกถึงค่ะอาจารย์

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sun Mar 07 2010 09:32:52 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ...ครูอี๊ด...

ขอบคุณค่ะ...ระลึกถึงเช่นกันค่ะ...

Wijit
IP: xxx.113.116.18
เขียนเมื่อ Sun Mar 07 2010 16:33:02 GMT+0700 (ICT)

ผมเกิดความสงสัยอยู่ว่า สำนักงาน กพ.แจ้งหน่วยงานตาม น.ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว4 ลว.18 ก.พ.53 แจ้งว่า

ในวันที่ 1 - 30 มีนาคม 2553

- ส่วนราชการจัดทำข้อมูลการปรับตำแหน่ง ลูกจ้างประจำจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ ตามตารางที่กำหนด รวมทั้งประสาน

กับสำนักงาน ก.พ. เพื่อตรวจสอบข้อมูล ตามบัญชีจัดตำแหน่งดังกล่าวและแก้ไข ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มีนาคม

2553 เพื่อให้ทันกำหนดใช้บังคับ ในวันที่ 1 เมษายน 2553

- กรณีมีปัญหา เช่น ชื่อตำแหน่งเดิมที่มีผู้ครองตำแหน่งอยู่ ไม่ปรากฎในรายการเปรียบเทียบชื่อตำแหน่งในระบบเดิมกับ

ระบบใหม่ หรือหน้าที่โดยย่อของตำแหน่งไม่ครอบคลุมหน้าที่งานในตำแหน่งใดของส่วนราชการ ให้แจ้งสำนักงาน ก.พ.

ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2553 เพื่อปรับปรุงก่อนออกเป็นหนังสือเวียน เรื่อง การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำใหม่ต่อไป

แต่หนังสือที่อ้างถึงแจ้งให้ส่วนราชการหยุดดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการปรับระดับตำแหน่ง การเปลี่ยนตำแหน่งและการตัด

โอนอัตรากำลังลูกจ้างประจำ เนื่องจากว่าตำแหน่งที่ผมปฏิบัติอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมายดูแล้วจะมากเกินตำแหน่งลูกจ้างประจำ แล้วจะดำเนินการได้อย่างไร เพราะบอกว่าหากหน้าที่โดยย่อของตำแหน่งไม่ครอบคลุมหน้าที่งานในตำแหน่งใดให้แจ้ง กพ.ภายใน 18 มีค.53 ด้วยความขอบพระคุณครับ

Sak Korat
IP: xxx.142.12.59
เขียนเมื่อ Mon Mar 08 2010 08:32:55 GMT+0700 (ICT)

ก่อนอื่น ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ที่ได้กรุณาเข้ามาให้ข้อมูลและแจ้งกำหนดการดำเนินการเรื่องการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ตามโครงสร้างตำแหน่งใหม่ ในเว็บบล็อค นี้ของผม

กำหนดการดำเนินการดังกล่าว ลูกจ้างฯได้ทราบกันบ้างแล้ว สำหรับทำเนียบตำแหน่งต่างๆ ที่ถูกนำเสนอบนเว็บต่างๆ พวกเราเห็นแล้ว ก็รู้สึกผิดหวังไปตามๆกันเลยครับ การพัฒนาระบบตำแหน่งดังกล่าว พวกเราลงความเห็นว่า ไม่น่าจะพัฒนาอะไร มากนัก ไม่ได้ส่งเสริมให้ลูกจ้างได้ก้าวหน้าตามที่สมควรเลยครับ

สำหรับภาระงานต่างๆ ของลูกจ้างฯ คาดว่า ทาง กพ. คงสำรวจได้ครบถ้วน ครอบคลุมหมดแล้ว

ไม่ทราบท่านผู้กรุณามาลงกระทู้นี้ เป็นผู้บริหารคนหนึ่งใน กพ. หรือไม่ ผมขอฝากความคิดเห็นดังนี้ครับ

1. ควรเพิ่มระดับชั้นของแต่ละตำแหน่งให้มากขึ้น (3 – 5 ชั้น )

2. ควรให้มีช่องทางให้สามารถเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้นได้สำหรับผู้ที่เหมาะสม (โดยใช้วุฒิการศึกษา +ประสบการณ์) โดยพิจารณาจากงานที่รับผิดชอบอยู่

3. กลุ่มลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเช่นเดียวกับข้าราชการ(รวมทั้งลูกจ้างสายครู ที่เป็นผู้สอนด้วย) สมควรแยกกลุ่มออกอีก 1 กลุ่ม และมีระบบส่งเสริมความก้าวหน้าให้เท่าเทียมกับข้าราชการ อาจทำเป็นลักษณะเฉพาะบุคคล

ทราบดีครับว่า ข้อเสนอเหล่านี้ยังเป็นประเด็นใหม่ ผู้บริหารยังไม่ทราบปัญหา คงต้องใช้เวลาผลักดัน การกำหนดตำแหน่งล่าสุดของลูกจ้างฯพวกเรามีส่วนร่วมน้อยมาก กพ.ไม่เห็นภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของเรามากนัก

บางหน่วยงาน หาก กพ . มาสำรวจภาระงาน โดยไม่เปิดเผยตำแหน่ง และกลุ่มการจ้างของผู้ปฏิบัติ ท่านจะแยกไม่ออกเลยว่า ใครเป็นข้าราชการ ใครเป็นลูกจ้าง ปัจจุบันลูกจ้างไม่ใช่มีเฉพาะ แรงงาน – ช่าง – เท่านั้นนะครับ ปัจจุบันใช้ความรู้ – ความ

สามารถ ในวิชาชีพต่างๆ โดยตรงเลย ก็มีอยู่มาก

ความรู้ของลูกจ้างฯปัจจุบัน ก็ไม่ใช่ ป.4 , ป.7, ม.3 เท่านั้นนะครับ มีทั้ง ปวช,ปวส,ปริญญญาตรี,ปริญญาโท และก็ได้ใช้ความรู้นั้นมาปฏิบัติงานด้วยแล้ว

ขณะนี้ลูกจ้างฯ มีความรู้สึกว่า กพ.ให้ความสำคัญกับพวกเราน้อยเกินไป ประเมินความรู้ ความสามารถและคุณค่าของพวกเราต่ำเกินไป

หากท่านได้มีโอกาส ขอให้ท่านนำเสนอในที่ประชุมต่างๆด้วยนะครับ และหากไม่ขัดข้องผมขอปรึกษาท่านในโอกาสต่อไปด้วยนะครับ

(หากไม่ขัดข้องขอ E-mail address ด้วยครับ ) ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

………………………………ม2ท / ม. มหิดล / กทม.

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon Mar 08 2010 20:54:32 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 11...

ผู้เขียนได้ศึกษาเอกสารที่ สำนักงาน ก.พ. แจกให้ในวันประชุม เกี่ยวกับชื่อตำแหน่งและหน้าที่โดยย่อของตำแหน่งลูกจ้างประจำตามระบบใหม่ โดยแยกออกเป็นตำแหน่งและกลุ่มงานแล้วตามที่คุณได้สอบถามเกี่ยวกับหน้าที่ของลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 (เดิม) ถ้าปรับใหม่ ตำแหน่งที่ปรับเปลี่ยน คือ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ รหัส 2113 ระดับ 3 มีหน้าที่ (โดยย่อ) ดังนี้ค่ะ...

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความชำนาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทานความถูกต้องของหนังสือ

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับพิมพ์ดีด เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลผลคำ เป็นต้น ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ดีดในระดับรองลงมา

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

               จากที่คุณสอบถามมานั้น ตามหน้าที่ของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ คุณจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 1 - 3 สำหรับหน้าที่ที่คุณแจ้งให้ทราบในกระทู้นั้น เป็นหน้าที่ในข้อ 4 ของหน้าที่(โดยย่อ) ค่ะ คือ เป็นหน้าที่ที่คุณต้องปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายค่ะ...ขอบคุณค่ะ...

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon Mar 08 2010 21:08:18 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 17...

ตามที่คุณสอบถามเกี่ยวกับกรณีมีปัญหา เช่น ชื่อตำแหน่งเดิมที่มีผู้ครองตำแหน่งอยู่ ไม่ปรากฎในรายการเปรียบเทียบชื่อตำแหน่งในระบบเดิมกับ

ระบบใหม่ หรือหน้าที่โดยย่อของตำแหน่งไม่ครอบคลุมหน้าที่งานในตำแหน่งใดของส่วนราชการ ให้แจ้งสำนักงาน ก.พ.

ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2553 เพื่อปรับปรุงก่อนออกเป็นหนังสือเวียน เรื่อง การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำใหม่ต่อไป นั้น

             ขอเรียนให้ทราบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการปรับเปลี่ยนให้กับลูกจ้างประจำ เมื่อช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมาว่า บางตำแหน่งทางมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนแต่ไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของลูกจ้างประจำ จึงต้องทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบางมหาวิทยาลัย ได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของลูกจ้างประจำ เพราะไม่เช่นนั้นตำแหน่งที่ปรับเปลี่ยนแรกจะมีตำแหน่งไม่ตรงกับตำแหน่งใหม่ที่สำนักงาน ก.พ. แจ้งให้ทราบค่ะ... สำหรับการปรับเปลี่ยนให้ตำแหน่งสูงขึ้นนั้น ก็เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 4 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ ค่ะ คือ ในวันที่ 1 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำได้ค่ะ...สำหรับท่านใดที่มีตำแหน่งเดิมที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิม ก็ให้เทียบกับตำแหน่งใหม่ได้เลยค่ะ... สำหรับท่านใดที่จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ให้สูงขึ้นอีก ต้องรอให้ปรับเข้ากลุ่มงานให้เรียบร้อยก่อนค่ะ จึงจะทำต่อไปได้ค่ะ...ขอบคุณค่ะ...

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon Mar 08 2010 21:25:25 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 18...

ตามที่คุณแจ้งมานั้น...ขอเรียนให้ทราบว่าตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของลูกจ้างประจำนั้น ก.พ. กำหนดหน้าที่การปฏิบัติงานและคุณวุฒิในการรับสมัครอย่างชัดเจน โดยกำหนดหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกำหนดค่าจ้างรายเดือน + ค่าสวัสดิการอื่น ๆ แล้ว เพื่อให้ลูกจ้างประจำได้ปฏิบัติตามกรอบหน้าที่ที่ ก.พ. กำหนด สำหรับหน้าที่อื่นที่คุณได้ปฏิบัตินอกเหนือจากการที่ ก.พ.กำหนด ถือว่าเป็นความสามารถ ทักษะ เฉพาะตัวของลูกจ้าง นั้น ๆ แต่ ก.พ. ยังไม่ได้เพิ่มค่าตอบแทนหรือความก้าวหน้าในส่วนที่ลูกจ้างประจำคนนั้นมีความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติ เนื่องจากเป็นผลที่รัฐต้องรับภาระในด้านงบประมาณในส่วนนี้เพิ่มขึ้น ถือว่าเป็นผลงานที่เกิดนอกกรอบหน้าที่ที่ ก.พ.กำหนด (ถ้ามองถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ลูกจ้างประจำได้ปฏิบัติ ถือว่าเป็นผลดี ประโยชน์ต่อสังคม และทางราชการเป็นอย่างมาก) สำหรับผลในเรื่องค่าตอบแทนในส่วนนี้ รัฐยังดูแลไม่ทั่วถึง...แต่ถ้าผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับ ก.พ. จะนำเรื่องนี้ แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้กับลูกจ้างประจำต่อไป...ขอบคุณค่ะ...

ศูนย์ประสานงานลูกจ้างส่วนราชการศรีสะเกา
IP: xxx.175.171.80
เขียนเมื่อ Tue Mar 09 2010 11:26:19 GMT+0700 (ICT)

เรียนเชิญลูกจ้างประจำส่วนราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หรือผู้สนใจ) เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพและบทบาทหน้าที่ ในวันที่ 20 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมปทุมรัตน์ จังหวัดอุบลราชธานี ค่าลงทะเบียน 500 บาท (ให้เบิกต้นสังกัดได้) แล้วท่านจะได้รับรู้ทุกเรื่องที่อยากรู้ และถามทุกเรื่องที่อยากถาม โดยวิทยากรจาก สพฐ จะไปให้ความรู้กับท่าน โดยลงทะเบียนกับประธานศูนย์แต่ละเขตพื้นที่ของจังหวัด หรือติดต่อที่ 0862523894 (บุญเลี้ยง สว่างภพ เลขาฯ ศูนย์ภาคฯ) 0884662144 (ผู้ช่วยเลขาฯ) หรือ E-MAIL....CHA.1234@HOTMAIL.COM

IP: xxx.142.12.59
เขียนเมื่อ Tue Mar 09 2010 13:08:22 GMT+0700 (ICT)

ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ที่ได้กรุณาได้เสียสละเวลา เข้ามาทำความเข้าใจกัน

ประเด็นที่ท่านได้ยกมา ก็ทราบดีครับ ว่า กพ.ได้ดำเนินตามมาตรฐานที่กำหนด ผมไม่ได้โต้แย้งเรื่องนี้

ผมเองก็ได้พยายามทำความเข้าใจเพื่อนๆกับลูกจ้างในทุกๆเว็บที่มีโอกาสเข้าไป ให้ลูกจ้างมีความเข้าใจถึงที่มา - ที่ไปของลูกจ้างประจำ ว่ามันมีที่มา - ที่ไปและจุดมุ่งหมายที่ต่างกับข้าราชการตั้งแต่ต้น

ในอดีต งานการบริหารบุคคลภาครัฐ ไม่ได้นำหลักหลักธรรมาภิบาลมาประกอบการบริหาร จึงมองผ่านเรื่องความเป็นธรรมของลูกจ้างไป รวมทั้งพันธกิจด้านต่างๆของภาครัฐ ก็ยังไม่ได้มีขอบเขตกว้างขวางขึ้นเช่นปัจจุบัน

ในอดีตลูกจ้างทำงานตรงตามหลักการจ้างจริง แต่ปัจจุบัมันไม่ใช่แล้ว บริบทต่างๆเปลี่ยนไปมากแล้ว

พวกเราลูกจ้างส่วนมาก ไม่ได้มุ่งหวังหรือเรียกร้องที่จะขอเป็นข้าราชการ หรือมีสิทธิเทียบเท่าข้าราชการทุกประการ

แต่เราขอให้ได้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ยุติธรรม มีความก้าวหน้าตามความรู้ ความสามารถ เท่านั้น

หาก กพ.ยังยึดแนวคิดในกรอบเดิม อิงข้อกำหนดเดิม ก็เป็นที่น่าเสียใจ

ถูกต้องแล้วครับ การที่ลูกจ้างมีความสามารถสูงกว่าภาระหน้าที่ นับเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม และพวกเราก็ยังยินดีที่จะเสียสละต่อไป

แต่รัฐควรให้ประโยชน์กับลูกจ้างกลุ่มนี้บ้าง การใช้งานเกินความรู้ - ความสามารถของตำแหน่งและเงินเดือน กฏหมายแรงงานยังไม่ยินยอมให้นายจ้างทำได้เลย รัฐก็ควรให้ความเป็นธรรมกับพวกเราบ้าง

ท่านมีโอกาส ผมขอความกรุณา เสนอให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้พิจารณากลุ่มลูกจ้าง ที่มีความรู้ - ความสามารถ กลุ่มปฏิบัติงานเช่นเดียวกับครูผู้สอน, กลุ่มที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับข้าราชการ ได้รับค่าตอบแทนและความก้าวหน้าที่เป็นธรรม

ส่วนกลุ่มแรงงาน - กึ่งฝีมือ - ฝีมือ ในอนาคตก็ควรขยับขยายให้ก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมบ้าง

พวกเรายินดีเข้าสู่ระบบการประเมิน ตามมาตรฐาน อย่างเป็นธรรม หากเกรงว่าตำแหน่งของพวกเราจะไปทับซ้อนกับข้าราชการและพนักงานข้าราชการ ก็ขอให้เป็นความก้าวหน้าเฉพาะตัว ขอให้พิจารณาเป็นรายบุคคลไป ไม่ให้ต้องติดกับตำแหน่ง

ผมมั่นใจว่า ถ้าท่านได้ทราบถึง ภาระงานที่ลูกจ้างบางส่วนรับผิดชอบอยู่ และได้ทราบถึงความรู้- ความสามารถของลูกจ้างประจำบางส่วน ท่านคงเห็นใจ-เข้าใจ-พากภูมิใจแทนพวกเราและเต็มใจที่จะช่วยเหลือพวกราแน่นอน

ตัวอย่างผู้เขียน ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างาน มีผู้ใต้บังคับบัญชา 100 คนเศษ มีหน่วยงานที่ต้องกำกับดูแล 5 หน่วยงานย่อย กรอบอัตราของหัวหน้างานที่ครองอยู่เดิม เป็น ซี 7-8 (ภาระงานปัจจุบันเทียบเท่า ภาระงานของ ซี 7-8)

เมื่อครั้งได้รัการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างานก็เป็นลูกจ้างประจำ เงินเดือนยังไม่ถึง 20,000 บาท เลย (หัวหน้างานคนเดิมซึ่งเป็นข้าราชการ เกษียณอายุราชการ)

ก่อนหน้านั้นประมาณ 7 ปี ปฏิบัติงานเป็นรองหัวหน้างาน ปฏิบัติงานเคียงบ่า-เคียงไหล่ กับข้าราชการ ซี 5 -6 ในหน่วยงานตลอดมา

แล้วเข้ามาให้ข้อมูลบ้างนะครับ....ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งครับ

................................ม2ท / มหิดล / กทม

จิวแป๊ะทง
IP: xxx.185.154.174
เขียนเมื่อ Wed Mar 10 2010 08:55:00 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ

เป้นครั้งแรกที่ผมเข้ามาในเว็บบอร์ดนี้ รู้สึกชอบมาก ครับ ผมมีปัญหาอยากถามครับ คือผมเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และได้รับค่าจ้างเต็มขั้น มา 10 ปีแล้ว ครับ ปัจจุบันอายุ 53 ปีครับ กำลังเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชึ่งจะจบ กลางเดือนมีนาคม 2553 นี้แหละครับ ผมอยากเปลี่ยนตำแหน่งเป้นพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 จะได้ไหมครับ (ส่วนราชการที่ทำงานคือหน่วงงานของกรมปศุสัตว์)

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Mar 10 2010 15:44:35 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 23...

ค่ะ ก็น่าเห็นใจลูกจ้างประจำ บางท่านที่อุทิศตน ทำงานที่เป็นหน้าที่ของข้าราชการ แต่ผลตอบแทนกลับได้ไม่เท่ากับข้าราชการที่ได้รับ...ค่ะ มาตรฐานกำหนดกำหนดตำแหน่งเดิม ดูแล้วจะไม่ Suppot สักเท่าไร แต่ลองดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่นะค่ะ น่าจะโอเค ในเรื่องความก้าวหน้าของงานนะค่ะ...แต่ก็อยู่ที่หน่วยงานของแต่ละหน่วยว่าจะมองที่บุคคล หรือมองที่ตำแหน่งในการแต่งตั้ง...แต่ในปัจจุบันน่าจะมองที่ภาระงานของแต่ละบุคคลมากกว่า เพราะบางคนก็รับภาระงานเกินตำแหน่งจริง ๆ ค่ะ...เหมือนกับที่ท่านพูดนั่นแหละค่ะ...แต่ถ้าศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ น่าจะพอที่จะทำให้มีความก้าวหน้าขึ้นบ้างนะค่ะ...อยู่ที่งานบุคคลแล้วละค่ะ ว่าจะทำวิธีไหนให้ลูกจ้างประจำเกิดความก้าวหน้าในหน้าที่ของตนเองได้บ้าง...ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะค่ะ...ขอบคุณค่ะ...

 

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Mar 10 2010 15:50:57 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 24...

สำหรับตอนนี้ คงเปลี่ยนตำแหน่งไม่ได้หรอกค่ะ เพราะ ก.พ. แจ้งว่า ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2553 เป็นต้นไป ไม่ให้เปลี่ยนตำแหน่ง เพราะ 1 เม.ย. 2553 จะต้องจัดลูกจ้างประจำให้เข้าสู่กลุ่มงานใหม่ก่อน หลังจากนั้น คงทำได้นะค่ะ... สำหรับคุณเป็นพนักงานขับรถยนต์ ต้องการเปลี่ยนมาเป็นพนักงานพิมพ์ (มาตรฐาน ฯ ใหม่) คุณต้องสามารถพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์ดีด หรือ พิมพ์คอม ฯ ได้นะค่ะ เพราะไม่งั้นแล้ว คุณไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ค่ะ เพราะ ก.พ. มีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำไว้ค่ะ ต้องศึกษาด้วยว่า ถ้าเปลี่ยนเป็นชั้น 2 แล้ว ต้องเป็นชั้น 1 มาก่อนหรือไม่ เพราะบางครั้ง ก็เปลี่ยนแล้ว เสียเวลาและเสียผลประโยชน์สำหรับตัวคุณเองอีก ต้องดูภาระงานของคุณด้วยว่า หน่วยงานให้คุณทำงานอะไรได้บ้าง คือ ต้องเคลียร์ลูกจ้างประจำ ทุกคน ว่าท่านใดสามารถปรับตำแหน่ง และมีภาระงานที่ให้ทำคือลักษณะงานเป็นแบบใด เพราะมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ น่าจะมีความก้าวหน้ากว่าแบบเดิมนะค่ะ...ขอบคุณค่ะ...

 

Wijit
IP: xxx.113.116.18
เขียนเมื่อ Thu Mar 18 2010 19:56:58 GMT+0700 (ICT)

วันนี้ต้องขอรบกวนท่าน อ.บุษยมาศ ในระบบงานอีกครั้ง สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนงานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ดังนี้

1.การที่บุคลากรของหน่วยงานทางการศึกษามาอบรมหรือประชุม ณ ที่ตั้งหน่วยงานปกติในเวลาทำการปกติ ถือว่าบุคลากรผู้นั้นไม่ได้ไปราชการนอกสถานที่และหน่วยงานก็ไม่ได้ออกคำสั่งให้ไปราชการ จะต้องลงเวลาปฏิบัติราชการเหมือนวันทำการปกติใช่หรือไม่ (ขอรับทราบกฎ/ระเบียบที่สามารถอ้างได้)

2.ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งลูกจ้างประจำแต่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารของหน่วยงานด้วยความไว้วางใจในการตรวจนับบุคลากรทุกวันทำการ จะมีความผิดหรือไม่หากบุคลากรผู้มาประชุมอบรมไม่ลงเวลาปฏิบัติราชการประจำวันตามปกติเพื่อจะได้สรุปประจำวัน แต่เขาได้ลงชื่อเฉพาะในการเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ด้วยความขอบพระคุณท่าน อ.บุษยมาศ เป็นอย่างสูง

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sat Mar 20 2010 13:55:00 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณ Wijit...

เป็นเรื่องของกระบวนการดำเนินการภายในหน่วยงานค่ะ...แต่ถ้าจะยึดตามหลักเกณฑ์จริง ๆ คือ ต้องเซ็นต์ชื่อเหมือนปกติ (แต่ปัจจุบันผู้บังคับบัญชา นำเรื่องการยืดหยุ่นมาใช้ในการทำงาน) จึงทำการปฏิบัติจริง ๆ ไม่ค่อยจะได้ทำกันค่ะ เพื่ออำนวยความสะดวก และการลดขั้นตอนไงค่ะ...ซึ่งมีการปฏิบัติได้ 2 วิธี ไม่ผิดค่ะ...

กรณีที่ 1  อาจให้ลงชื่อในรายชื่อประชุม ณ ที่ตั้ง โดยไม่ต้องลงเวลาเหมือนวันปกติ แต่ผู้รับผิดชอบต้องประสานกับที่ประชุมเพื่อเก็บรายชื่อมาไว้เป็นหลักฐาน กรณีที่ 2 เซ็นต์ชื่อการปฏิบัติราชการในการลงเวลาทำการตามปกติ ค่ะ (เป็นเรื่องของการบริหารจัดการภายในหน่วยงานค่ะ) ขอให้มีหลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถตรวจสอบได้ค่ะ...

2. บอกแล้วไงค่ะ ว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องนำรายชื่อที่บุคลากรเซ็นต์มาเพื่อสรุปประจำวันให้ได้ ตามที่ชี้แจงในข้างต้นค่ะ...(วิธีแก้ไข ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ขอ Copy รายชื่อ เพื่อนำมาใช้ในการสรุปประจำวันค่ะ)...เป็นกระบวนการของการบริหารจัดการภายในนะค่ะ...ยืดหยุ่นกันได้...

เพราะปัจจุบัน ถ้ายึดหลักเกณฑ์มากไป ในทางปฏิบัติก็จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายค่ะ...

 

Wijit
IP: xxx.113.116.18
เขียนเมื่อ Sat Mar 20 2010 15:13:55 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์บุษยมาศ ในการให้คำตอบด้วยความกระจ่างชัดทุกคำถาม

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sat Mar 20 2010 15:56:31 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณ Wijit...

ขอบคุณค่ะ...

IP: xxx.142.160.133
เขียนเมื่อ Thu Mar 25 2010 14:14:33 GMT+0700 (ICT)

ได้เห็นแท่งใหม่การปรับหมวดช่างแล้วพวกกระผมในฐานะลูกจ้างประจำของมหาวิทยาล้ย ตำแหน่งช่างไม้ อยู่ในหมวดกึ่งฝีมือ ชึ่งพวกกระผมทำงานด้านช่างไม้มานานประมาณ 20 ปีขึ้นไป ทำงานเกี่ยวกับ งานไม้เฟอรนิเจอร์ งานไม้ก่อสร้าง ทั้งการสร้าง ซ่อมแซม ดัดแปลง ออกแบบ ประมาณราคา สามารถปรับขึ้นไปเป็นช่างไม้หมวดฝีมือและเลื่อนระดับชั้นได้หรือไม่ เพราะเคยถามทาง งานเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

แล้ว ทางเจ้าหน้าที่ตอบพวกกระผมว่า ทาง กพ. กำหนดให้ทางช่างไม้ของมหาวิทยาลัยเป็นแค่หมวดกึ่งฝีมือไม่สามารถปรับขึ้นได้ และ ได้เห็นแนวทางแท่งใหม่แล้ว พวกกระผมคิดว่าไม่สามารถปรับขึ้นได้อีก จึงขอความกรุณาท่านชี้แจงให้พวกกระผมทราบด้วย เพราะตำแหน่งนี้ในมหาวิทยาล้ยของพวกกระผมมีทั้งหมดประมาณ 10 กว่าตำแหน่งแต่ละคนเงินเดือนเต็มขั้นกันมาประมาณ 5-10 กว่าปี บางคนจบทางช่างมา ทั้งวุฒิ ปวช ปวส

จึงกราบเรียนท่านโปรดชี้แนะแนวทางให้พวกกระผมด้วยครับ

จากลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย(มช)ผู้รอคอยความหวัง

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon Mar 29 2010 22:58:19 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 31... การปรับเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ของลูกจ้างประจำ ณ 1 เม.ย.2553 นั้น ให้เทียบตามงานเดิมก่อน เช่น ตำแหน่งช่างไม้ อยู่ในหมวดกึ่งฝีมือ (ตามระบบเดิม) ถ้าเทียบเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ จะเป็นตำแหน่งช่างไม้ กลุ่มช่าง ระดับ 1 รหัส 3305 ณ ปัจจุบัน ณ 1 เม.ย. 2553 ยังไม่สามารถปรับขึ้นเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ (ให้เข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ให้เรียบร้อยก่อน) ถ้าจะเป็นระดับ 2,3,4 ต้องผ่านกระบวนทดสอบของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามหน้าที่ที่ ก.พ. ได้กำหนดใหม่ โดยศึกษาตามหน้าที่ที่ ก.พ. กำหนด ตามเว็บไซด์ด้านล่างค่ะ...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/technic_job_4.pdf

ลจ.ใต้
IP: xxx.113.116.18
เขียนเมื่อ Tue Apr 06 2010 22:07:23 GMT+0700 (ICT)

สงสัยว่าในแนวทางปฏิบัติการปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้กับลูกจ้างแต่ละหน่วยงานทางการศึกษา ว่ามีแนวทาง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เหมือนกันหรือไม่ เพราะจะเห็นว่าบางรายได้ปรับตำแหน่งจากนักการภารโรงเป็นช่าง....ระดับ 2 หรือ 3 ไปเลย และอยากให้มีการตรวจสอบตำแหน่งงานกับตัวผู้ได้รับตำแหน่งนั้น ๆ ว่าตรงกับความสามารถจากกรรมการส่วนกลางด้วย ขอรบกวนฝากผ่าน อ.บุษยมาศ เพื่อทราบแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนของแต่ละ สพท.ด้วย

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Apr 07 2010 12:42:06 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณหมายเลข 33...

ณ ปัจจุบัน ส่วนกลางมอบหมายให้ส่วนราชการแต่ละหน่วยเป็นผู้ดำเนินการเรื่องการแต่งตั้งและตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของลูกจ้างประจำเองค่ะ (เป็นกระจายอำนาจให้ส่วนราชการดำเนินการค่ะ) ก็ขึ้นอยู่กับส่วนราชการจะดำเนินการให้หรือไม่...แต่ทั้งนี้ ต้องดูด้วยว่าบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือไม่ด้วยค่ะ + ตรวจสอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งค่ะ...แต่ถ้าบุคคลคนนั้นมีความสามารถจริง และทำหน้าที่ได้ตามตำแหน่งที่ได้แต่งตั้ง + องค์ประกอบที่ไม่ขัดกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำ  ก็สามารถทำได้ค่ะ...ขอบคุณค่ะ...

นายสุพัฒน์ พริกเบ็ญจะ
IP: xxx.173.160.11
เขียนเมื่อ Wed Apr 07 2010 19:40:38 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่านบุษมาศที่นับถือ

ก่อนอื่นผมขอขอบพระคุณท่านก่อน ผมได้ปรึกษาท่าน ท่านก็ตอบให้คำแน่ะนำผมมา ผมได้ทำหนังสือถึง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา (ผ่านหัวหน้าทะเบียน)ที่ผมทำหน้าที่พนักงานเก็บโฉนดที่ดินอยู่ปัจจุบัน ข้อเท็จตำแหน่งเดิมนักการภารโรงสังกัดฝ่ายอำนวยการ ปัจจุบันผมทำอยู่ที่ฝ่ายทะเบียน อยู่ในขั้นตอนเสนอเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา เพื่อทำหนังสือไปที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน ถ้าผมได้เปลี่ยนตำแหน่งสำเร็จ ผมได้รับบำเหน็จรายเดือน เงินเดือนสุงขึ้นตามความเป็น ครอบครัวผมมีความสุข ขอให้ครอบครัวของท่านมีความสุขด้วยที่ท่านได้นำทางแสงสว่างมาให้กับผม

ขอแสดงความนับถือ

นายสุพัฒน์ พริกเบ็ญจะ

พนักงานสถานที่

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Apr 07 2010 20:32:18 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ...คุณสุพัฒน์...

ขอบคุณค่ะ...และขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยค่ะ...

 

prachrapon pasert
IP: xxx.172.111.99
เขียนเมื่อ Thu Apr 15 2010 16:43:52 GMT+0700 (ICT)

ได้ปรับตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ ตามโครงสร้างใหม่ จากพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 เป็นพนักงานพิมพ์ ระดับ 3 ขั้นหมื่นหกเศษๆ อยากทราบว่า เวลาไปราชการ จะเบิกเบี้ยเลี้ยงไปราชการ ได้เท่าข้าราชการ ระดับ 3 หรือไม่ ที่ผ่านมา ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 เวลาไปราชการที่ไหน ทำไมถึงเบิกเบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปเท่าระดับ 2 ช่วยตอบให้สบายใจ ด้วยนะคะ เพราะเวลาไปราชการที่ไหน ที่ผ่านมา เวลาไปราชการกับลูกน้อง ซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานมหาวิทยาลัย) ตำแหน่งนักวิชาการ.... ระดับ 3 จะเบิกเบี้ยเลี้ยงได้น้อยกว่าลูกน้อง ทำให้หมดกำลังใจ ในระบบราชการจริง ๆ กรุณาตอบให้สบายใจ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร ระดับหัวหน้า ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue Apr 20 2010 10:14:30 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 37...

คุณ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 (เดิม) อยู่ในหมวดฝีมือพิเศษระดับต้น การเทียบตำแหน่งลูกจ้างประจำโดยตรงตามการแบ่งหมวดตำแหน่งของลูกจ้างที่กระทรวงการคลังกำหนดกับระดับชั้นของข้าราชการพลเรือน ได้แก่

- ลูกจ้างประจำซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในกลุ่มตำแหน่งที่กำหนดไว้ในหมวดแรงงานและหมวดกึ่งฝีมือ ให้เทียบเท่าข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 1

- ลูกจ้างประจำซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในกลุ่มตำแหน่งที่กำหนดไว้ในหมวดฝีมือและหมวดฝีมือพิเศษระดับต้น ให้เทียบเท่าข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 2

- ลูกจ้างประจำซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในกลุ่มตำแหน่งที่กำหนดไว้ในหมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง ฝีมือพิเศษระดับสูงและฝีมือพิเศษเฉพาะ ให้เทียบเท่าข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 3

(ข้อมูลข้างต้น ได้มาจากคู่มือ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง : ส่วนบริหารงานบุคคลลูกจ้าง สำนักบริหารการเบิกจ่ายเงิน  กรมบัญชีกลาง ค่ะ)

ฉะนั้น อัตราเบี้ยเลี้ยงการเดินทางในประเทศ ที่คุณควรได้รับ คืออยู่ในระดับ 2 ค่ะ...คุณอย่าเอาตัวคุณไปเปรียบเทียบกับพนักงานมหาวิทยาลัยนะค่ะ เพราะเขาจะถูกกำหนดด้วยกฎหมายจากสภามหาวิทยาลัยค่ะ... สำหรับตัวคุณต้องใช้กฎหมายของลูกจ้างประจำค่ะ...ซึ่งกำหนดโดยกฎหมายของกระทรวงการคลังค่ะ...เราทำงานด้วยกัน แต่ถูกกำหนดด้วยกฎหมายกลุ่มบุคลากร คนละประเภทกันค่ะ...จึงทำให้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับมีความแตกต่างกันค่ะ...

พนังานสุขภาพชุมชน
IP: xxx.19.66.232
เขียนเมื่อ Tue Apr 27 2010 16:11:25 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณบุษยมาศ ที่นับถือ

ผมทำงานตำแหน่ง พนักงานสุขภาพชุมชน ประจำสถานีอนามัย มาเกือบ 30 ปีแล้ว เงินค่าจ้างตันแล้วอยู่ที่ 15,260 บาท เห็นเรื่องการจัดระบบใหม่ ผมอยู่รหัส 2422 อยู่ในกลุ่มงานสนับสนุน เห็นบอกว่า

ระดับ 1 กลุ่มบัญชีค่าจ้าง กลุ่มที่ 1 ขั้นต่ำ 5,080 บาท ขั้นสูง 18,190 บาท

และระดับ 2 กลุ่มบัญชีค่าจ้าง กลุ่มที่ 1-2 ขั้นต่ำ 5,840 บาท และขั้นสูง 22,220 บาท

ผมอยากทราบว่า ผมจะเข้าระดับ 1 ไปตันที่ 18,190 บาท หรือว่าจะได้ ระดับ 2 ไปตันที่ 22,220 บาท อ่านดูแล้วไม่เข้าใจ กรุณาให้ความอนุเคราะห์ตอบให้ผมด้วยเพื่อความกระจ่าง ผมขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Apr 28 2010 11:51:57 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 39...

คุณจะต้องอยู่ที่ระดับ 1 ก่อนค่ะ แต่ในอนาคตถ้าคุณมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไปถึงระดับ 2 ได้ และประกอบหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติด้วยนะค่ะ  ก็สามารถแต่งตั้งเป็นตำแหน่งพนักงานสุขภาพชุมชน  ระดับ 2 ได้ค่ะ...ปัจจุบันค่าจ้างตันแล้วก็สามารถนำมาเทียบกับระดับ 1 แล้วทำให้เพดานเปิด เราก็จะได้เลื่อนขั้นค่าจ้าง ไปจนถึง 18,190 บาท ก่อนค่ะ แล้วค่อยดูว่าสามารถไปถึงระดับ 2 ได้อีกหรือไม่ค่ะ...

ภารโรงที่ทำการปกครองประจำอำเภอ
IP: xxx.53.23.165
เขียนเมื่อ Mon May 03 2010 01:31:31 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณบุษยมาศ ที่นับถือ ผมขอทราบหน่อยครับนักการภารโรงที่ทำการปกครองประจำอำเภอนั้นจะได้ปรับตำแหน่งเหมือนกับ

กระทรวงอื่นๆหรือไม ถ้าปรับแล้วจะอยู่ในกลุ่มใด เพราะตอนนี้เงินค่าจ้างตันที่(12440) ทำไมภารโรงประจำกรมการปกครอง

จึงไม่เห็นทางกรมแจ้งให้ทราบเลย กระทั่งกระทรวงอื่นๆเขาได้ปรับตำแหน่งมาหลายปีแล้ว(ขอทราบคำตอบหน่อยครับขอบคุณ

ครับ)

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon May 03 2010 13:10:40 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 41...

การปรับตำแหน่งนั้น ต้องขึ้นอยู่กับภาระงานที่คุณทำด้วยนะค่ะ ว่าทำงานในหน้าที่อะไร ถ้าต่างจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิมที่กำหนดให้ คือ หมายถึง ทำงานในหน้าที่สูงกว่าตำแหน่งที่เราได้รับแต่งตั้ง เช่น ตำแหน่งนักการภารโรง แล้วมีหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง คือ ถ่ายเอกสาร พิมพ์ดีด ฯลฯ หน่วยงานก็สามารถปรับคุณเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานอัดสำเนา พนักงานพิมพ์ แทนก็ได้ ซึ่งหมวด เดิมจะสูงกว่านักการภารโรง ก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานของคุณ หรืองานการเจ้าหน้าที่เขาจะดูและคุณมากน้อยแค่ไหนค่ะ...สำหรับหน่วยงานอื่นที่ยังไม่ได้ปรับ เท่าที่ทราบข่าวมาก็ยังมีอีกมากค่ะ...เพราะสมัยก่อน พวกเขาจะดูแลกับพวกข้าราชการเป็นหลัก แต่ความจริง ต้องดูแลบุคลากรทุกกลุ่มค่ะ บุคลากรทุกกลุ่มมีความสำคัญทุกกลุ่มค่ะ...แต่ปัจจุบัน ก.พ. มอบอำนาจให้หน่วยงานเป็นผู้ดูแล และตรวจสอบภาระงานกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด แต่ต้องขึ้นอยู่กับการพัฒนาตนของคุณด้วยนะค่ะ...เพราะถ้าคุณไม่มีภาระงานเพิ่มหรือใหม่ขึ้น เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าจะไม่สามารถปรับตำแหน่งให้คุณได้หรอกค่ะ...เพราะการปรับตำแหน่ง นั่นต้องแสดงว่า คุณมีภาระงานเกินกว่าตำแหน่งปัจจุบัน และควรได้แต่งตั้งเป็นตำแหน่งใหม่และตำแหน่งใหม่นั้นต้องเป็นงานที่เราทำอยู่ด้วยนะค่ะ...อย่าลืมว่า การเป็นข้าราชการที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่เกี่ยวกับงานบุคคลนั้น การที่จะแต่งตั้งใครนั้น ต้องผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก และเขาก็ต้องตรวจสอบดูแล้วว่า ถ้าแต่งตั้งแล้ว ส่วนราชการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ เรียกว่า ต้องมองหลาย ๆ ด้านค่ะ คือ ต้องรักษาผลประโยชน์ให้รัฐเป็นหลักค่ะ...แต่ถ้าภาระงานของคุณมากจริง และควรปรับเปลี่ยนได้ ต้องสอบถามที่หัวหน้าของคุณแล้วค่ะ...อย่างเช่น ที่ มหาวิทยาลัยที่ผู้เขียนได้ทำงานอยู่ ก็จะดูว่าพวกลูกจ้างประจำที่มีอยู่ มีภาระงานเกินตำแหน่งที่เป็นอยู่ไหม ถ้าเกิน เราก็จะจัดกระบวนการสอบคัดเลือกโดยมีคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นค่ะ แต่ถ้าลูกจ้างประจำท่านใดมีภาระงานเท่าเดิม เราก็จะไม่ปรับเปลี่ยนให้นะค่ะ เพราะก่อนที่คุณจะได้รับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น คุณต้องทำงานและพัฒนาตนให้สูงขึ้นก่อนค่ะ...เรียกว่า ต้องอุทิศเวลา แรงกายให้กับการทำงานให้ก่อน รัฐจึงมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้นค่ะ...พร้อมกับเงินค่าจ้างจะเพิ่มขึ้นตามมาค่ะ...

               สำหรับการปรับเปลี่ยนเข้าสู่กลุ่มงานทางหัวหน้าของคุณคงทำให้แล้วค่ะ อยู่ในช่วงรอทางสำนักงาน ก.พ. แจ้งกลับมาค่ะว่า รับทราบแล้ว และถูกต้องหรือไม่ค่ะ...ใจเย็นสักนิด คงได้เห็นตำแหน่งใหม่ค่ะ...

              การทำงานภาครัฐ ปัจจุบันคุณต้องเข้าใจด้วยนะค่ะ ว่า แต่ละกรมการทำงานไม่เหมือนกันค่ะ ขึ้นอยู่กับหน่วยงานของคุณว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลคุณมากน้อยแค่ไหน เพราะปัจจุบันการดำเนินการทั้งหมดจะเป็นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) คือ ข้าราชการก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีการพัฒนามากขึ้น ยิ่งระบบ IT ก็ต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้น ถ้ายังทำแบบเดิม ๆ ก็คือ รอเข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนดได้เลยค่ะ...แต่ระยะนี้เป็นระยะเริ่มแรกค่ะ...คงต้องรอดูอีกสักระยะค่ะ จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มากกว่านี้ค่ะ...อย่างไรแล้ว ลองศึกษามาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ที่ผู้เขียนได้เขียนไว้แล้วและนำไฟล์มาลงไว้ให้แล้วอีก Blog หนึ่งค่ะ ว่าคุณสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้หรือไม่...ถ้าได้ ปรึกษาหัวหน้างานของคุณดูนะค่ะ...

 

ลจศ.
IP: xxx.28.181.220
เขียนเมื่อ Thu May 06 2010 17:59:47 GMT+0700 (ICT)

เรียนถาม การนำลูกจ้างประจำเข้าระบบใหม่นั้นเฉพาะลูกจ้างประจำในงบ หรือรวมทั้งลูกจ้างประจำนอกงบด้วยช่วยตอบด้วยครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu May 06 2010 21:02:14 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 43...

ลูกจ้างประจำที่เข้าระบบใหม่นี้เป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินในหมวดค่าจ้างค่ะ...เป็นกรอบอัตรากำลังของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ...ไม่เกี่ยวกับลูกจ้างประจำนอกงบประมาณค่ะ...

นายสุพัฒน์ พริกเบ็ญจะ
IP: xxx.53.56.8
เขียนเมื่อ Sat May 08 2010 10:14:58 GMT+0700 (ICT)

ขอแสดงความนับถือท่านอาจารย์บุษยามาศที่เคารพนับถืออย่างสูง

ย้อนหลัง ผมบรรจุนักการภารโรง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2522 วุฒิ ม.ศ.3 สำนักงานที่ดินอำเภอเมืองสงขลา ย้ายไปหลายที่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 มาทำหน้าที่ใหม่ในตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสารโฉนดที่ดิน โดยคำสั่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา กระผมได้ปรึกษาอาจารย์และปฎิบิติตามท่านมาตลอด ต่อมาได้เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์กับอาจารย์ด้วยคำแนะนำของท่าน

ท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา และหัวหน้าฝ่ายทะเบียนที่กระผมทำงานในปัจจุบันเขาก็เห็นด้วย เพราะกระผมจบปริญญาตรีแล้วในปี พ.ศ.2532 ทั้งความรู้ทั้งความสามารถถึงอายุมาก เหลือเวลาราชการ 4 ปี ด้วยการแน่ะนำของท่าน ทางผู้บังคับบัญชากระผม คืิอ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(หัวหน้าตำแหน่งนักการภารโรง )หัวหน้าทะเบียน(หัวหน้าที่กระผมทำงานมาเมื่อ ปี พ.ศ.2546 จนปัจจุบัน ได้ส่งหนังสืิอรับรองไปให้กรมที่ดิน เมือ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 เพื่อให้กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการแล้ว ทั้งนี้ หรือทั้งนั้นผู้ที่ให้แสงสว่างปลายอุโมงค์ที่มืดมาหลายปี คือท่านอาจารย์บุษยมาศ ถึงท่านกับกระผมอยู่กันคนละหน่วยงาน แต่ท่านยังให้ทานอันประเสริฐและเห็นท่านตอบคำถามที่ 41 ยิ่งชื่นใจมาก ชวิตคือมีหวัง ขออำนาจพระศรีรัตนตรัย และสิ่วศักดิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือจงดลบรรดาลให้ท่านและครอบครัวมีสิ่งที่ดีตลอดไปเทอญ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sat May 08 2010 11:37:44 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณสุพัฒน์...

ขอบคุณค่ะ...พรใดที่ผู้เขียนได้รับ ขอให้ย้อนกับไปที่คุณและครอบครัวด้วยนะค่ะ...นี่คือ หน้าที่ของข้าราชการค่ะ ถ้าเรารู้ เราทราบ ไม่ว่าจะอยู่หน่วยไหน กรมไหน ถ้าระเบียบใช้ได้เหมือนกัน เราสามารถบอกหรือแนะนำ ให้คำปรึกษากันได้ค่ะ...แสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะค่ะ...

สวิท
IP: xxx.53.167.37
เขียนเมื่อ Mon May 17 2010 09:59:53 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณบุษยมาศ ที่นับถือ

ตามที่คุณบุษยมาศให้คำแนะนำชี้แนะแก่ลูกจ้างประจำเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนอัตรากำลังของลูกจ้างประจำ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างประจำเป็นอย่างยิ่ง

ผมอยากถามว่าเมื่อลูกจ้างประจำเปลี่ยนตำแหน่งแล้ว การปรับเพิ่มขึ้นของเงินเดือนของแต่ละตำแหน่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2553 เลยหรือไม่ และผลการดำเนินการของการปรับเปลี่ยนตำแหน่งคาดว่าจะแล้วเสร้จประมาณเมื่อไร (ขอทราบคำตอบหน่อยครับขอบคุณครับ)

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon May 17 2010 10:54:45 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณสวิท...

สำหรับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำตามหนังสือ ว 14 และ ว 38 นั้น เมื่อส่วนราชการทำเรื่องส่งไปยังสำนักงาน ก.พ. แล้ว ประมาณเดือนพฤษภาคมทางสำนักงาน ก.พ. จะทำหนังสือแจ้งเวียนให้กับส่วนราชการทราบและแจ้งให้ลูกจ้างประจำทราบต่อไปค่ะ...ใจเย็นนิดหนึ่งนะค่ะ...สำหรับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทางลูกจ้างประจำได้รับทราบกันแล้วค่ะ...มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2553 ค่ะ...สำหรับของคุณต้องรอหนังสือตอบรับจากสำนักงาน ก.พ. ก่อนนะค่ะ เพราะขณะนี้ สำนักงาน ก.พ. กำลังทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทราบค่ะ...ลูกจ้างทุกคนก็ปรับเข้าสู่ตำแหน่งใหม่เลยค่ะ...สำหรับลูกจ้างที่เงินค่าจ้างเต็มขั้นมาแล้ว และได้รับ 2 % หรือ 4 % นั้น ทางหน่วยงานสั่งให้เลยก็ได้ หรือบางหน่วยงานยังไม่สั่งให้ แต่เมื่อได้รับหนังสือจากสำนักงาน ก.พ. อนุมัติแล้ว ก็สามารถปรับให้กับลูกจ้างประจำได้ค่ะ (และรอหนังสือจากกรมบัญชีกลางก่อนค่ะ) เพราะเพดานขั้นค่าจ้างเปิดแล้ว... สำหรับหน่วยงานไหนที่เลื่อนให้ลูกจ้างประจำได้ 2 % หรือ 4 % ก็ให้รอหนังสือจากกรมบัญชีกลางแจ้งมาก่อนค่ะว่า ให้ยกเลิกการได้ 2 % หรือ 4 % แล้วทำการเลื่อนขั้นค่าจ้างให้ โดย 2 % เทียบได้เท่ากับ 0.5 ขั้น และ 4 % เทียบได้เท่ากับ 1 ขั้น ค่ะ...ยินดีกับลูกจ้างประจำทุกคนด้วยนะค่ะ...อย่างไรก็ขอฝากให้พัฒนางานและพัฒนาตัวเองให้เต็มกำลังความสามารถนะค่ะ...ยิ่งทำงานมากเท่าไร ความมั่นคงของคุณและครอบครัวก็มีความมั่นคงมากขึ้นค่ะ...เป็นกำลังใจให้ค่ะ...

 

คนต่างจังหวัด
IP: xxx.173.174.48
เขียนเมื่อ Sun May 23 2010 12:15:18 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณบุษยมาศ ที่นับถือ

ตามที่หนังสือสพท.ให้ทำปรับตำแหน่งเมื่อปี 52ได้ทำปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำ (นักการภารโรง) ในสังกัดสพท ส่งเรื่องมายัง สพฐ. ตอนนี้ยังคอยคำตอบอยู่เกือบปี ไม่ได้รับคำตอบเลย มีความหวังไหมครับ เงินเดือนน้อย อยากรู้คำตอบเร็ว สอบถามได้ที่ไหนครับ

ด้วยความเคารพ

คนต่างจังหวัด

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon May 24 2010 09:22:53 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 49...

ผู้เขียนไม่สามารถตอบแทน สพฐ. ได้นะค่ะ...อย่างไรแล้วขอให้คุณติดตามเรื่องที่ สพท.ของคุณดูนะค่ะ ว่าได้รับเรื่องจาก สพฐ. อนุมัติแล้วหรือยัง...และปัจจุบัน สำนักงาน ก.พ. ก็กำลังแจ้งเวียนอัตราใหม่ให้กับลูกจ้างประจำทราบภายในเดือนพฤษภาคม 2553 นี้อยู่ค่ะ...ใจเย็นนิดนะค่ะ เพราะ สพฐ. จำนวนลูกจ้างประจำค่อนข้างมากด้วยค่ะ...ถ้าทำไม่ได้ในครั้งนี้ เมื่อปรับเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ตามหนังสือ ก.พ.แล้ว ก็ยังสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้อยู่ค่ะ...

ยงยุทธ
IP: xxx.53.170.248
เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 14:52:57 GMT+0700 (ICT)

ผมเป็นลูกจ้างประจำ สังกัด กรมอนามัย ตำแหน่งคนงาน วุฒิ อนุปริญญา รับราชการและครองตำแหน่งคนงานมา 13 ปี และปฏิบัติงานการเงิน เบิก-จ่าย เงินงบประมาณผ่านระบบ GFMIS มา 13 ปี เช่นกัน ผมมาช่วยราชการที่ รพ.ชุมชน สำนักปลัดกระทรวง ขอเรียนถาม อาจารย์บุษยมาศว่า ผู้ที่มาช่วยราชการสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งในหมวดที่สูงขึ้นได้หรือไม่ ขอบคุณล้วงหน้าครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed May 26 2010 08:57:29 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณยงยุทธ...

ในกรณีของคุณมาช่วยราชการที่ รพ.ชุมชน แต่ต้นสังกัดคุณอยู่ที่กรมอนามัย

ขอให้คุณติดต่อไปที่ต้นสังกัดของคุณนะค่ะ ว่าจะทำให้หรือไม่...เพราะกรอบอัตราตำแหน่งของคุณอยู่ที่กรมอนามัยค่ะ...แต่ผลงานมาช่วยราชการที่ รพ.ชุมชน...เนื่องจากผลงานกับหน่วยงานที่สังกัดเป็นคนละแห่งกันค่ะ...

ณดา
IP: xxx.157.200.234
เขียนเมื่อ Thu May 27 2010 10:11:14 GMT+0700 (ICT)

รบกวนสอบถามว่า : ค่าตอบแทนนอกเวลาของลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 ค่ะ ว่าเบิกจ่ายได้เท่าไร (ปฏิบัติงานอยู่ที่ รพ.อำเภอ) ขอบคุณค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu May 27 2010 13:12:46 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 53...

ขอให้สอบถามที่งานการเงินของหน่วยงานต้นสังกัดคุณดีกว่าไหมค่ะ...เพราะว่า ค่าตอบแทนนอกเวลาในแต่ละสถานที่จะเหมือนกันไหม...ถ้าเป็นเกณฑ์ที่ของกระทรวงการคลัง คงเหมือนกัน(งบที่รัฐจัดให้)...แต่บางที่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเงินรายได้...ซึ่งขึ้นอยู่กับกฎหมายของส่วนราชการในแต่ละแห่ง...จึงไม่ขอนำมาบอกค่ะ...

ต.101
เขียนเมื่อ Thu May 27 2010 16:25:53 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะ อาจารย์บุษยมาศ หนูเพิ่งสมัครเป็นสมาชิกใหม่ หนูมีปัญหาอยากเรียนถามอาจารย์ว่า ขณะนี้หนูทำงานตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 ขั้นเงินเดือน 15,850 บาท ถ้าเข้าแท่งเงินเดือนใหม่หนูจะได้รับเงินเดือนขั้นใหนคะ และจะได้รับเงินเดือนในกลุ่มบัญชี1 หรือบัญชี 2 คะ ขอบพระคุณล่วงหน้าคะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu May 27 2010 21:51:22 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 55...

คุณเข้าสู่ตำแหน่งใหม่เป็น ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ค่ะ รหัส 2113 ระดับ 3 กลุ่มที่ 1-2 ค่าจ้างระดับต่ำ 7,100 - 22,220 บาท ค่ะ ปัจจุบันคุณได้รับเงินค่าจ้าง 15,850 บาท เมื่อเข้าสู่กลุ่มงานใหม่ ยังคงได้รับค่าจ้างเท่าเดิมค่ะ รัฐเพียงแต่ปรับฐานเงินค่าจ้างให้สูงขึ้น (คือขยายเพดานค่าจ้างไงค่ะ) ถ้าจะได้รับสูงขึ้น ต้องมีเงื่อนไขว่าด้วยเวลา + ผลการปฏิบัติงาน ในการเลื่อนขั้นค่าจ้างทุก 6 เดือนค่ะ...

ต.-101
IP: xxx.26.196.78
เขียนเมื่อ Mon May 31 2010 08:05:51 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบพระคุณอาจารย์มากคะที่ให้คำตอบแก่หนู แต่ ณ 1 เมษายน 2553 หนูยังไม่ได้รับเงินเดือนใหม่เลยคะเห็นบอกว่าต้องรอหนังสือจาก กพ. ก่อนคะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon May 31 2010 08:18:20 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 57...

ค่ะ ถ้าเงินเดือนยังไม่เปลี่ยน ก็รับเท่าเดิมไปก่อนค่ะ เพียงแต่รอหนังสือของ ก.พ. ว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนเท่านั้นเองค่ะ...

นายสมมิตร ศิริขันธ์
IP: xxx.49.67.202
เขียนเมื่อ Fri Jun 04 2010 14:37:49 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ อ.บุษยมาศ กระผมตำแหน่ง พนักงานบำรุงทาง เงินเดือนตันหลายปี ( 15,260 ) สังกัดแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 กรมทางหลวง อยากทราบเป็นข้อมูลว่า หน่วยงานจะปรับให้เลยหรือไม่ หรือจะมีวิธีสอบ หรือเลือกสรร และ ถ้าหน่วยงานไม่ยอมทำเรื่องให้จะถูกต้องหรือไม่

ขอแสดงความนับถือ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sat Jun 05 2010 00:20:38 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณสมมิตร...

ตำแหน่งเดิมของคุณ คือ ตำแหน่งพนักงานบำรุงทาง หมวดกึ่งฝีมือ เมื่อเทียบกับตำแหน่งใหม่ คุณตำแหน่งพนักงานบำรุงทาง รหัส 3313 กลุ่มงานช่าง ระดับ 1 ซึ่งตำแหน่งคุณจะอยู่ในกลุ่มช่าง 1 - 2 ซึ่งปัจจุบันเงินค่าจ้างของคุณได้รับ 15,260 บาท และเงินเดือนเต็มขั้นมาหลายปีแล้ว แสดงว่าเมื่อ 1 เมษายน 2553 คุณได้ 2 % หรือ 4 % ก็แสดงว่าเงินค่าจ้างของคุณอาจได้ 0.5 ขั้น หรือ 1 ขั้น ถ้ายังไม่ได้เลื่อนขั้น ก็ขอให้รอหนังสือจากกรมบัญชีกลาง จะแจ้งมาทางส่วนราชการจะทำการเลื่อนขั้นค่าจ้างให้ค่ะ เพราะในกลุ่มช่าง คุณสามารถเลื่อนเป็น กลุ่มงานช่าง 1 - 2 ซึ่งเงินค่าจ้างของคุณ เมื่อเทียบกับตารางตำแหน่งใหม่สามารถไปถึงระดับ 2 ทางส่วนราชการจะทำการเลื่อนขั้นให้ค่ะ...เป็นการเปิดเพดานให้สูงขึ้นค่ะ...เพราะคำว่า 1-2 แสดงว่าเงินค่าจ้างจะไหลไปได้เลย ยกเว้น ถ้าจะไประดับ 3 หรือ 4  ทางส่วนราชการจะดำเนินการสอบ หรือเลือกสรรค่ะ...แต่ขณะนี้ ต้องรอหนังสือสั่งการจากกรมบัญชีกลางก่อนนะค่ะ...เพราะผู้เขียนได้ประสานกับกรมบัญชีกลางแล้ว แจ้งว่าให้รอหนังสือสั่งการก่อนค่ะ ทางส่วนราชการถึงจะดำเนินการให้กับลูกจ้างประจำค่ะ...รอนิดหนึ่งนะค่ะ...

สวิท
IP: xxx.26.190.111
เขียนเมื่อ Mon Jun 14 2010 10:30:57 GMT+0700 (ICT)

เรียน อ. บุษยมาศ

ผมทำงานตำแหน่งพนักงานตรวจทานข้อมูล 5 ปี ผมมีสิทธิปรับเป็นพนักงานธุรการ 1 ได้เลยหรือไม่และผมเรียนจบระดับวิชาชีพ(ปวส.)แต่จบด้านไฟฟ้ากำลังไม่ทราบว่าวุฒิการศึกษาของผมใช้เปรียบเทียบได้หรือไม่ ส่วนการทำงานของผมทางหน่วยงานแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าพัสดุมาแล้วไม่ตำกว่า 10 ปีไม่ทราบจะเกื้อกูลกับตำแหน่งพนักงานธุรการการ 1 ไม่ ผมยากทราบ อ. ช่วยตอบปัญหาของผมด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

นายสมมิตร ศิริขันธ์
IP: xxx.49.205.85
เขียนเมื่อ Tue Jun 15 2010 13:55:45 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ อ.บุษยมาศ

เพื่อนที่ทำงานผม ฝากสอบถามว่า กันยา นี้จะปลดเกษียน อยากทราบว่า เงิืนเดือนใหม่ปรับตั้งแต่เดือนเมษา

จะเอาเงินเดือนใหม่คูณ เป็นเงินบำเหน็จ ถูกต้องหรือไม่ ( ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา เงินเดือนตัน 15,260.- บาท

อ.ช่วยตอบด้วย ขอขอบพระคุณอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Jun 17 2010 10:22:21 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณสวิท...

อ่านแล้ว งง ๆ กับคำถามของคุณ ไม่ทราบว่าคุณตำแหน่งพนักงานตรวจทานข้อมูล  หรือ ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ค่ะ ในปัจจุบัน ถ้าเดิมคุณตำแหน่งพนักงานตรวจทานข้อมูล เมื่อปรับใหม่ ก็ได้ เป็นพนักงานธุรการ ได้แล้วนี่ค่ะ  แต่ถ้าไม่ใช่ ตำแหน่งเดิมเป็นพนักงานพัสดุ (แม้วุฒิจะจบปวช. ช่างไฟฟ้า) ก็แสดงว่า ตำแหน่งใหม่ คือ พนักงานพัสดุ  ตำแหน่งก็คล้าย ๆ กับพนักงานธุรการ เหมือนกันนี่ค่ะ การเป็นพนักงานธุรการ ก็ต้องดูด้วยว่าคุณทำงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานเก็บเอกสาร งานรับ - ส่ง หนังสือ การโต้ตอบหนังสือราชการ ฯลฯ หรือไม่ ถ้าเกี่ยว ต้องไปดูที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (แต่ว่าถ้าเคยทำงานตรวจทานข้อมูล) ก็น่าจะปรับให้เป็นพนักงานธุรการได้ค่ะ แต่สำคัญตรงที่วุฒิของคุณ จบไฟฟ้า ให้ดูที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งว่า เป็นวุฒิที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการหรือไม่ ถ้าให้แน่ใจ โทรสอบถามเพื่อปรึกษาไปที่กรมบัญชีกลาง อีกครั้งนะค่ะ ว่าได้หรือไม่ เพราะไม่แน่ใจในวุฒิของคุณค่ะ...

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Jun 17 2010 10:41:01 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณสมมิตร...

ถูกต้องค่ะ ต้องเอาเงินค่าจ้างใหม่ค่ะ... ความจริงแล้วจะเปลี่ยนเงินค่าจ้างใหม่ ในวันที่ 1 เมษายน 2553 นี้ด้วยค่ะ เพราะตำแหน่งใหม่ของคุณสั่ง มีผล ณ 1 เมษายน 2553 ก็ไม่ทราบว่า ณ 1 เมษายน 2553 เงินเดือนเต็มขั้นแล้ว และได้รับ 2 % หรือ 4 % ค่ะ สำหรับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ในกรณีที่เงินค่าจ้างเต็มขั้น ไม่ว่าข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ จะได้รับอยู่แล้วค่ะ แต่ถ้าส่วนราชการของคุณยังไม่ได้คิดให้ ...ก็ขอให้รอหนังสือจากกรมบัญชีกลาง จะสั่งการมาว่าให้ยกเลิกค่าตอบแทนพิเศษ 2 % หรือ 4 % ก่อนค่ะ แล้วเจ้าหน้าที่จะทำการเลื่อนขั้นค่าจ้างให้กับคุณในอัตราค่าจ้างใหม่ค่ะ ถ้าคุณได้ 2 % หรือ 0.5 ขั้น คุณก็จะได้รับเงินค่าจ้าง = 15,560 บาท ถ้าได้ 4 % หรือ 1 ขั้น คุณก็จะได้รับเงินค่าจ้าง = 15,850 บาท ค่ะ (ณ 1 เมษายน 2553 นะค่ะ) แต่ถ้าได้ 2 % หรือ 4 % ไปแล้ว คุณจะต้องเอาเงินที่คุณได้รับไปแล้ว หักลบกับเงินค่าจ้างใหม่ นั่นคือส่วนตกเบิกที่คุณจะได้รับค่ะ แต่ถ้ายังไม่ได้รับ 2 % หรือ 4 % คุณจะได้รับตกเบิก เป็นจำนวนเต็มค่ะ...ส่วน ณ 1 ตุลาคม 2553 (วันที่คุณเกษียณอายุราชการ)  คุณก็จะได้รับเงินค่าจ้าง เพิ่มอีก อาจได้ 0.5 ขั้น หรือ 1 ขั้น ก็แล้วแต่หน่วยงานของคุณเป็นผู้ให้ความดีความชอบค่ะ ถึงจะเอาเงินค่าจ้างของคุณไปคิดเป็นบำเหน็จค่ะ...อย่างน้อย ๆ คุณอาจได้รับเงินค่าจ้าง = 15,850 บาท (1 ขั้น ต่อ ปี), 16,150 บาท (1.5 ขั้น ต่อปี) หรือ 16,440 บาท (2 ขั้น ต่อปี) ประมาณนี้ค่ะ...(คุณอาจดูบัญชีโครงสร้างค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ ในกลุ่มที่ 1 ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำในอัตราใหม่นะค่ะ...

นายสมมิตร ศิริขันธ์
IP: xxx.49.56.198
เขียนเมื่อ Fri Jun 18 2010 13:53:19 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ อ.บุษยมาศ ที่นับถือ

ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูง ที่ตอบคำถามที่กระผมสอบถามมา ทำให้คนที่ทำงาน มีกำลังใจทำงานมากยิ่งขึ้น กระผมทำงานตั้แต่อายุไม่ถึง 17 ความรู้น้อย ก็เลยได้แค่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ได้บรรจุเป็นลูกจ้างประจำ เมือปี 2534 ขณะนี้อายุ 41 ปี อายุราชการ 19 ปี มีข้อหนึ่งที่ผมสงสัยและสอบถามเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับความกระจ่าง คือ เครื่องราชฯ ทำใมผมไม่ได้รับ รุ่นน้องที่ำทำงานบรรจุทีหลังผม ยังได้เลย ผมไม่เข้าใจเหตุใด ผมถึงยังไม่ได้ สอบถามเจ้าหน้าที่สารบรรณ ก็ไม่ได้ความกระจ่าง กระผมอยากทราบว่า เอาหลักเกณฑ์อย่างไร มาประกอบพิจารณา ขอเครื่องราชฯ ครับ ขอขอบพระคุณมากครับ

ขอแสดงความนับถือ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Fri Jun 18 2010 16:01:21 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณสมมิตร...

ต้องถามไปที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่แล้วมังค่ะ...ว่าได้ทำการขอพระราชทานให้หรือเปล่า?...เพราะบางครั้งทางเจ้าหน้าที่ทำให้เรา แล้วไม่ได้แจ้งให้เรารับทราบค่ะ...ถ้ายังไม่ได้ขอ  ต้องถามเจ้าหน้าที่ว่า ทำอย่างไรบ้าง ให้แนะนำเรามาค่ะ...แต่ถ้าเป็นที่ ม. ของผู้เขียน ทางผู้เขียนจะเป็นผู้ดำเนินการให้เลย แล้วให้เจ้าตัวรับทราบ เพื่อเซ็นต์ชื่อเพื่อเสนอขอพระราชทานค่ะ...เร็วดี...เพราะลำพังถ้าให้ลูกจ้างประจำทำเอง  เขาคงทำไม่ถูก...เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้รู้ต้องให้คำชี้แจงเขาค่ะ...สิ่งใดที่อำนวยความสะดวกให้  และทำแล้วไม่ขัดต่อระเบียบ...เราจะยินดีทำให้ค่ะ...นี่คืองานด้านการให้บริการของกองเราค่ะ...ให้คุณลองศึกษาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของลูกจ้างประจำตามเว็บไซต์ด้านล่างนะค่ะ (ซึ่งจะสามารถคลิกเข้าไปอ่านอีกชั้นหนึ่งนะค่ะ  ด้านล่างค่ะ)...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/363502

ลจศ
IP: xxx.28.181.220
เขียนเมื่อ Thu Jun 24 2010 18:19:01 GMT+0700 (ICT)

เรียนถามอ.จ.ด้วยขณะนี้มีการพัฒนาและบริหารตำแหน่งลูกจ้างประจำงบฯทั่วประเทศและมีการปรับขยายเพดานเงินเดือนสำหรับคนที่เงินเดือนเต็มขั้นผมก็เป็นผู้หนึ่ง เต็มขั้นมา3ปีและเดือนนี้ยังได้รับเป็น%อยู่ ผมจึงขอเรียนถามอ.จ. ว่ากรณีนี้ทางหน่วยงานเขาจักต้องตกเบิกให้ภายหลังหรือไม่ คำถามนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ ลูกจ้างที่หัวอกเดียวกัน กระผมขอขอบพระคุณอ.จ.แทนลูกจ้างทุกคนที่อ.จ.เสียสละเวลาอันมีค่า ขอขอบพระคุณอย่างสูง

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Jun 24 2010 20:44:23 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 67...

ค่าจ้างของคุณเต็มขั้นแล้ว 3 ปี  สำหรับเมษายน 2553  คุณก็ยังได้เป็น % อยู่ค่ะ ว่าแต่จะได้ 2 % หรือ 4 % เท่านั้นแหล่ะค่ะ...ที่บอกว่ายังไม่ได้เป็น % นั้น ทางเจ้าหน้าที่การเงินอาจทำเรื่องตกเบิกให้ต่อไปค่ะ...แต่การได้ 2 % หรือ 4 % นั้น...เมื่อสำนักงาน ก.พ. เปิดเพดานขั้นค่าจ้างโดยขยายเพดานออกไปอีกนั้น...สำหรับผู้ที่เงินค่าจ้างเต็มขั้น...ทางงานการเจ้าหน้าที่หรืองานบุคคลจะดำเนินการแก้ไขคำสั่งให้ใหม่ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่แจ้งมาค่ะว่า...ให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขคำสั่งจาก ที่คุณได้รับเป็น % ให้นำมาเทียบกับค่าจ้างของกลุ่มงานใหม่ คือ ถ้า 2 % คุณก็จะได้รับขั้นค่าจ้างในกลุ่มงานใหม่เพิ่มเป็น 0.5 ขั้น และถ้าได้ 4 % คุณก็จะได้รับขั้นค่าจ้างในกลุ่มงานใหม่เพิ่มเป็น 1 ขั้นค่ะ...(ถ้าคุณยังไม่ได้รับเป็น % ตั้งแต่เดือนเมษายน 2553  คุณก็จะได้รับเงินค่าจ้างตกเบิกตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 เป็นต้นมาค่ะ)...สำหรับของมหาวิทยาลัยของผู้เขียนก็ได้ดำเนินการให้กับลูกจ้างประจำในสังกัดแล้วค่ะ...และส่วนราชการของคุณเจ้าหน้าที่ก็คงกำลังดำเนินการให้อยู่เหมือนกันค่ะ...

วิจิตร
IP: xxx.113.116.18
เขียนเมื่อ Wed Jun 30 2010 21:31:39 GMT+0700 (ICT)

เรียน อ.บุษยมาศ ที่นับถือ

ด้วยผมเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น3 เดิม (พนักงานพิมพ์ ระดับ 3) ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ คือ1.งานสารบรรณ(ร่าง-พิมพ์โต้ตอบ-ลงทะเบียนรับ-ส่ง รับ-ส่งและติดต่อราชการทั้งทางโทรศัพท์ E-Mail และE-Office)

2.งานสวัสดิการ (เบิกสวัสดิการศึกษาบุตร/รักษาพยาบาล) 3.งานเงินเดือน(คอปปี้ข้อมูลจาก สพท.มาวางลิ้งค์ลงบัตรจ่ายเงินเดือน) พร้อมออกหนังสือรับรองเงินเดือนเมื่อบุคลากรร้องขอ 4.งานภาษีเงินได้ (ภงด.1ก),และออกหนังสือรับรองภาษีด้วยระบบลิ้งค์ทั้งหมดให้กับบุคลากรทั้งโรงเรียนทุกปีพ.ศ. 5.งานพัสดุ จัดทำระบบลิ้งค์ข้อมูลลงในไมโครซอฟเอ็กเซล แจกจ่ายไปให้ฝ่ายงานตามโครงการสายงานบริหาร 6.งานบัญชีลงเวลา (ตรวจและสรุปจำนวนบุคลากรทุกวันทำการ) 7.งานวันลา (ตรวจสอบวันลาก่อนนำเสนอผู้บริหารและสรุปผลก่อนพิจารณาเงินเดือน/ค่าจ้าง)และยังได้รับมอบหมายเพิ่มเอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างทำถนน และก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของหน่วยงานฯลฯ เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งเป็นงานที่ปฏิบัติอยู่จนปัจจุบัน โดยผมได้ทำหนังสือขอรับคำปรึกษาเพื่อขอเปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานธุรการให้ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ไปยังหน่วยงานระดับบนแต่ก็ยังไม่ได้รับทราบคำตอบ ซึ่งไม่ทราบว่าจะขัดกับระเบียบหรือไม่ หากไม่ขัดต่อระเบียบจะต้องดำเนินการอย่างไร ต้องกราบเรียนอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง ที่ท่านได้กรุณาให้คำตอบทุกครั้งที่ได้ขอปรึกษาปัญหา

chananna
IP: xxx.26.115.242
เขียนเมื่อ Thu Jul 01 2010 00:15:01 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำงานพัสดุ มา 3 ปีกว่าแล้ว ตอนนี้หน่วยงานแต่งตั้งให้เป็นนักวิชาการพัสดุ ไม่ทราบว่าพอจะมีสิทธิเป็นลูกจ้างประจำกับเขาไหมค่ะ (ชนันนา ทรัพย์สำรวย)

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Jul 01 2010 21:27:49 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณวิจิตร...

ขอให้คุณศึกษาว่า ถ้าจะเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานธุรการ แล้วให้ดูเพดานว่าค่าจ้างที่จะเปลี่ยนเป็นพนักงานธุรการ กับพนักงานพิมพ์ ระดับ 4 ต่างกันมากน้อยแค่ไหน ถ้าเปลี่ยนแล้วเรามีความก้าวหน้าในตำแหน่ง ก็ควรเปลี่ยนค่ะ...ต้องดูภาระงานของเราด้วยนะค่ะว่าเอื้อกับพนักงานธุรการหรือไม่...ขอให้คุณสอบถามต้นสังกัดของคุณคือ ส่วนราชการที่สังกัดว่าจะทำการเปลี่ยนโดยส่วนราชการจัดทำให้หรือว่าจะให้คุณทำอย่างไรค่ะ...ความจริงแล้ว ต้นสังกัดจะเป็นผู้ดำเนินการตามกระบวนการที่จะปรับเปลี่ยนให้ค่ะ...ลองสอบถามผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ก่อนว่าจะดำเนินการให้อย่างไรค่ะ...คงต้องทำ Job Description (บรรยายลักษณะงานที่ปฏิบัติก่อนมังค่ะ)...แล้วรายงานให้ สำนักงาน ก.พ.ทราบ...ทางที่ดีต้องสอบถามไปที่ ก.พ. ว่าจะให้ส่วนราชการดำเนินการให้หรือยังในเรื่องการปรับเปลี่ยนตำแหน่งค่ะ...ถ้าสำนักงาน ก.พ.แจ้งว่าให้ดำเนินการได้...ส่วนราชการนั้น ควรทำกระบวนการในการสอบเพื่อปรับเปลี่ยนค่ะ...(ต้องดูคุณสมบัติในการเป็นพนักงานธุรการก่อนนะค่ะ...ว่าควรเป็นอย่างไร...)

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Jul 01 2010 21:34:10 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณ chananna...

การสอบบรรจุเป็นลูกจ้างประจำนั้น  ปัจจุบันยังไม่ทราบข่าวว่าจะมีการบรรจุเป็นลูกจ้างประจำนะค่ะ...เพราะผู้เขียนได้แต่ทราบมาว่ามีแต่เมื่อลูกจ้างประจำเกษียณ ตำแหน่งที่เกษียณจะได้มาเป็น "พนักงานราชการ" แทนตำแหน่งลูกจ้างประจำค่ะ...ถ้าจะบรรจุต้องเป็นเรื่องของสำนักงาน ก.พ. จะมีการบรรจุค่ะ...แต่ผู้เขียนคิดว่าไม่น่าจะมีลูกจ้างประจำที่มีการสอบบรรจุแล้วนะค่ะ...ไม่ทราบว่าคุณทำงานของมหาวิทยาลัยหรือเปล่า...ถ้าทำงานของมหาวิทยาลัย ก็มีอีกอย่างคือคุณสอบเปลี่ยนไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยค่ะ (ถ้าคุณสมบัติได้ตามเกณฑ์ประกาศนะค่ะ)...หรือไม่ก็ต้องดูว่าหน่วยงานมีตำแหน่งของพนักงานราชการหรือไม่ค่ะ...เพราะลูกจ้างประจำคงไม่มีการบรรจุแล้วค่ะ...

ลจศ
IP: xxx.28.181.220
เขียนเมื่อ Thu Aug 19 2010 18:29:36 GMT+0700 (ICT)

เรียนถามข้อมูลอ.จ.ผมเงินเต็มขั้น ที่ 14,140และได้รับ 2% .5 ขั้นตั้งแต่ เม.ย.-ก.ค.53 อยู่ๆได้รับหนังสือแจ้งเรียกเงินคืน 282x4=1,128บาท และตามเพดานเงินเดือนของตำแหน่งใหม่แล้วจะเป็น 14,410บาท.5 ขั้น=270x4=1,080บาทแล้วยังงี้ผมจะต้องได้รับเงินจาก.5 ของเงินเดือนใหม่หรือไม่เพราะได้สอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะมีตกเบิกขั้นให้อีกหรือเปล่ากับได้รับคำตอบว่าไม่มีเลยทำให้ผมงง เป็นเพราะเจ้าหน้าไม่รู้เรื่องรายละเอียดหรือเปล่าหรือเพราะหน่วยงานหลักได้ออกนอกระบบราชการไปแล้วแต่ตำแหน่งของผมออกไม่ได้ ขอความกรุณาท่านอ.จ.ช่วยตอบเป็นอย่างไรจะต้องได้ตกเบิกตามขั้นเงินเดือนใหม่หรือไม่ปรการใด สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณอ.จ.เป็นอย่างสูง

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Aug 19 2010 20:35:34 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 73...

ถ้า 1 เม.ย.53 เงินเดือนของคุณเต็มขั้นแล้วและได้ 2 %  การนำไปคิดเทียบกลุ่มงานใหม่ จนท.ต้องเพิ่มให้อีก 0.5 ขั้น จากเงินเดือนที่เต็มขั้น (ขยายเพดาน)...การคิดในกรณีนี้ที่เรียกเงินคือน จนท.การเงิน อาจจ่ายคืนให้ไปก่อนแล้ว และการได้ขั้นก็นำจำนวน 0.5 ขั้น คูณด้วยจำนวนเดือน แล้วนำไปหักกับจำนวนที่จนท.การเงินได้จ่ายไปแล้ว 2 % ส่วนมากก็จะโดนเรียกเงินคืน บางคนก็ 10 บาท 60 บาท 90 บาท ต่อเดือนค่ะ...เนื่องจากการเงินจ่ายไปให้ก่อนแล้ว 2 % ค่ะ...ที่แจ้งมาไม่ทราบตำแหน่งและกลุ่มงานที่ชัดเจน จึงตอบให้ไม่ได้ค่ะ...ถ้าสงสัยสอบถามมาใหม่นะค่ะ...

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sat Aug 21 2010 09:24:02 GMT+0700 (ICT)

เรียน ลูกจ้างประจำทุกท่าน...

สำหรับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำในตอนนี้...เช่นการเปลี่ยตำแหน่ง เปลี่ยนระดับชั้นให้สูงขึ้น นั้น...เมื่อวานผู้เขียนได้คุยทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง  ท่านแจ้งมาว่า ตามที่สำนักงาน ก.พ. ให้เปลี่ยนตำแหน่งได้นั้น...ขอให้ทุกท่านรอหนังสือจากกระทรวงการคลัง แจ้งมาให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องวิธีการ หลักเกณฑ์ การเข้าสู่ตำแหน่งของลูกจ้างประจำก่อนนะค่ะ...ส่วนราชการต้องชะลอไปก่อน จนกว่าจะมีหนังสือจากกระทรวงการคลัง แจ้งมาให้ทราบอีกครั้งค่ะ...

หมายเหตุ  :  ถ้ามีหนังสือจากกระทรวงการคลังแจ้งมา  ผู้เขียนจะนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ...

IP: xxx.172.186.238
เขียนเมื่อ Tue Aug 24 2010 11:42:26 GMT+0700 (ICT)

เรียนอ.บุษยมาศที่เคารพและนับถือดิฉันติดตามคำตอบของอาจารย์ที่เพื่อนๆลูกจ้างประจำถามมาเป็นประจำทำให้ได้รับความกระจ่างและมีขวัญกำลังใจในการทำงานมากขึ้นดิฉันขอเรียนถามข้อสงสัยดังนี้นะคะ คือปัจจุบันเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานบริการอัดสำเนา เงินเดือนตันเมื่อตุลาคม2552ที่14140บาทและได้2%รับตกเบิกแล้วเมื่อครบ6เดือนต่อมาเมื่อเมษายน2553ได้2%ยังไม่รับตกเบิกเมื่อมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งและระดับใหม่ได้เป็นพนักงานบริการเอกสารทั่วไปคุณสมบัติทั้งคุณวุฒิและอายุงานได้ครบถึงระดับ2กลุ่มที่1-2ตันที่22220บาทใช่ไหมคะขอเรียนถามอาจารย์ว่าเมื่อปรับระดับใหม่และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1เมษายน2553นั้นสมมุติตุลาคมนี้ดิฉันได้0.5ขั้นเงินเดือนจะอยู่ที่เท่าไรคะและจะมีการเรียกตกเบิกที่ได้รับไปคืนไหมคะ ขอบพระคุณอาจารย์มากที่เป็นกุญแจให้กับบรรดาลูกจ้างเพราะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน จ.ของหน่วยงานที่ดิฉันทำอยูก็ได้ข้อมูลจากอาจารย์ไปบอกและปรับเปลี่ยนระดับให้ลูกจ้างค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue Aug 24 2010 15:30:30 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 76...

คุณตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป รหัส 1409  กลุ่ม 1 - 2 ค่าจ้างขั้นต่ำ = 7,100 บาท ค่าจ้างขั้นสูง = 22,220 บาท ค่ะ...ถ้าปรับระดับใหม่ จะได้ค่าจ้าง = 14,410 บาทค่ะ ถ้ายังไม่ได้รับ 2 % หรือ 4 % ตั้งแต่ 1 เมษายน 2553 ก็ไม่ต้องหักเงินคืนการเงินค่ะ เพราะเรายังไม่ได้รับเงินค่าจ้างนี่ค่ะ...แต่ถ้าหน่วยงานใดได้รับ 2 % หรือ 4 % ไปแล้ว เช่น ที่ ม.ของที่พี่อยู่ การเงินเขาจะนำเงินที่รับไปแล้วมาหักลบกันค่ะ...ส่วนใหญ่ลูกจ้างจะต้องหักเงินคืนให้การเงินค่ะ  เพราะจำนวนเงินที่เลื่อนขั้น ต่ำกว่า เงิน 2 % หรือ 4 % ค่ะ แต่ก็ไม่มากเท่าไรค่ะ...อยู่ที่ค่าจ้างใครจะมากจะน้อยค่ะ...

       สำหรับตุลาคม ถ้าได้ 0.5 ขั้น จะได้ =  14,700   บาท

                           ถ้าได้ 1 ขั้น   จะได้ =  14,970   บาท

       ดูได้จากบล็อกด้านล่างนี้ค่ะ...

       http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/350704

 

IP: xxx.172.172.50
เขียนเมื่อ Wed Aug 25 2010 10:42:24 GMT+0700 (ICT)

ขอเรียนถามอ.บุษยมาศดังนี้ ปัจจุบันตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดระดับ3เงินเดือน12670ถ้ามีการปรับเปลี่ยนระดับแล้วเงินเดือนจะขึ้นตามบล๊อกไปหรือว่าสามารถข้ามระดับได้เพราะว่าขณะนี้เงินเดือนอยู่ที่ระดับ1กลุ่มที่1แต่ตำแหน่งอยู่ที่ระดับ3กลุ่มที่1-2และขอเรียนถามว่าจะปรับตำแหน่งเป็นนวก.การเงินได้หรือไม่เพราะคุณสมบัติและลักษณะงานที่ทำอยู่ตรงตามที่กำหนด

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Aug 25 2010 12:29:23 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 78...

ตำแหน่งใหม่ของคุณ คือ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ รหัส 2113 ระดับ 3 บัญชีค่าจ้างอยู่ในกลุ่มที่ 1 - 2 ขั้นต่ำของค่าจ้าง = 7,100  บาท ...ขั้นสูงของค่าจ้าง = 22,220 บาท ค่ะ...สำหรับขั้นวิ่งค่าจ้างของคุณ ต้องเลื่อนไปตามกลุ่ม 1 ก่อนค่ะ เมื่อเต็มขั้น 1 แล้ว ค่อยปรับเข้าสู่กลุ่มที่ 2 ค่ะ...(เนื่องจากสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางให้แล้วค่ะ)...การปรับเข้าสู่ตำแหน่ง การเงิน ก็อยู่ที่คุณพิจารณาว่า อยู่เดิม กับไปตำแหน่งใหม่ แบบไหนที่มีความมั่นคงกว่ากันค่ะ...ถ้าตำแหน่งไหนก้าวหน้ากว่า ก็ไปตำแหน่งนั้นค่ะ...แต่งานที่เราทำต้องเป็นงานนั้นด้วยนะค่ะ...ถ้าไม่ก้าวหน้า คือ เหมือนกัน ก็ไม่ควรเปลี่ยนค่ะ...เพราะเงินค่าจ้างก็เท่าเดิม...(ให้ดูคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของการเงินและพนักงานพิมพ์ เปรียบเทียบกันค่ะ)...

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Sep 02 2010 22:19:42 GMT+0700 (ICT)

เรียน  ลูกจ้างประจำทุกท่าน...

ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เรื่อง "การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่" ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 83 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ตามบล็อกด้านล่างนี้ค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/390373

วนิดา
IP: xxx.123.21.193
เขียนเมื่อ Fri Sep 10 2010 13:20:12 GMT+0700 (ICT)

เรียน อาจารย์บุษยมาศ ที่เคารพ

ดิฉันขอเรียนถามอาจารย์ว่า ขณะนี้ดิฉันดำรงตำแหน่งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน จบ ม.ศ.3 เดิม ค่ะ ตอนนี้กำลังเรียน ก.ศ.น และกำลังเรียนต่อระดับปริญญาตรีด้วยแต่ยังไม่จบ ดิฉันบรรจุมา 24 ปีแล้ว เงินเดือนตันมาหลายปีแล้วค่ะ หากดิฉันจะทำเรื่องขอปรับระดับเป็นพนักงานพิมพ์ จะได้หรือเปล่าคะ เพราะดิฉันทำงานเกี่ยวกับการพิมพ์มาตลอด ทั้ง ภาษาไทย และอังกฤษค่ะ

ขอขอบพระคุณมาล่วงหน้าค่ะ

วนิดา

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Fri Sep 10 2010 14:56:58 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณวนิดา...

ได้ค่ะ...ให้ศึกษาคุณสมบัติของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ และหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พิมพ์ดีด...โดยให้ศึกษาในบล็อกด้านล่างให้ละเอียดนะค่ะ...สามารถทำได้ค่ะ...ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดแนวปฏิบัติให้แล้วค่ะ...ลองศึกษาในแต่ละบล็อกนะค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/toc

tawin
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ Tue Sep 14 2010 15:25:39 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณบุษยมาศครับผมเปลี่ยนตำแหน่งจากพนักงานบริการมาเป็นพนักงานพิมพ์ดีด แต่ยังต้องมาตัดหญ้ามันถูกต้องไหมครับ ผมลองคุยกับ ผอ. แล้วท่านว่าโรงเรียนเรามันเล็กคุณก็ต้องทำหน้าที่ภารโรงไปด้วย ผมจะทำยังงัยดีครับ ผมอยากถามว่าถ้าจะย้ายตัดโอนตำแหน่งไปโรงเรียนอื่น ทำได้ไหมครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue Sep 14 2010 21:16:22 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณ tawin...

เมื่อคุณเปลี่ยนเป็นพนักงานพิมพ์แล้ว สิ่งที่คุณทำ คือ งานอะไรค่ะ ใช่พิมพ์หนังสือราชการหรือไม่ ถ้าว่ากันด้วยมาตรฐานกำหนดตำแหน่งจริง ๆ คุณสมบัติของคุณก็คือ พนักงานพิมพ์ ตามที่ กระทรวงการคลัง  กำหนด...และต้องทำงานธุรการประกอบด้วย...ถ้าหากเป็น ร.ร.ขนาดเล็ก คือ เด็กประมาณกี่คนค่ะ...คุณอาจต้องทนไปนิดหนึ่งนะค่ะ...เพราะความจริง โรงเรียนก็ใช้ระเบียบการจ้างเหมาเพื่อจ้างคนงานมาทำงานด้านนี้ได้ โดยต้องศึกษาระเบียบการจ้างเหมาคนงาน ทาง ผอ. ต้องตั้งงบประมาณขอจ้างเหมาคนงาน ทำความสะอาด หรือ รปภ. เพราะมีหนังสือของกระทรวงการคลังแจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการได้ตามหนังสือดังกล่าว...เมื่อเร็ว ๆ นี้แหล่ะค่ะ...ถ้าของบประมาณได้ คุณก็คงไม่ต้องโดนตัดหญ้า...แต่คุณก็ต้องทำงานในตำแหน่งพนักงานพิมพ์ให้สมบูรณ์ให้ได้...สำหรับการที่ปัจจุบันคุณต้องมาตัดหญ้า...นั่นเป็นเพราะ ผอ. ขอความเห็นใจให้คุณปฏิบัติไปก่อน เนื่องจากไม่มีงบประมาณ หรือ คนที่สามารถมาทำงานทดแทนนี้ได้...ไปอยู่ที่ไหน ๆ ก็มีสภาพคล้าย ๆ กัน ไม่ต้องการเห็นการหนีปัญหา  เราควรหันหน้าสู้ปัญหา...และบอก ผอ. ว่าควรจะดำเนินการของบประมาณในการจัดจ้างบริษัททำความสะอาดได้แล้วค่ะ...ลองเสนอดูนะค่ะ...เพราะมีหลายหน่วยงานแล้วที่ปฏิบัติตามที่บอกข้างต้น...

IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ Wed Sep 15 2010 07:03:00 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ คืองานที่ทำก็มีทั้งงานเอกพิมพ์เอกสารสื่อการเรียนการสอนช่วยครู หนังสือราชการ แบบฟอร์มต่าง กรอกข้อมูลช่วยครู ทั้งดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน โรงเรียนของผมมีนักเรียน 103 คน ครับ ที่ผมถามเรื่องขอย้ายตัดโอนไม่ใช่หนีปัญหาครับ จริงๆอยากย้ายไปอยู่ใกล้ๆบ้านครับ ขอบคุณมากครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Sep 15 2010 09:41:15 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 85...

การย้ายก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียนต้นสังกัด และโรงเรียนที่จะรับย้ายด้วยค่ะ ว่าเขาจะให้ไปหรือไม่ เพราะอัตรากำลัง + เงินค่าจ้างของลูกจ้างประจำโรงเรียนเดิมจะหายไปตั้งไว้ที่โรงเรียนแห่งใหม่ค่ะ บางครั้ง ผอ.ร.ร. ก็จะไม่ยอมหรอกค่ะ ต้องเข้าใจผู้บริหารด้วย (สำหรับการบริหารเขาเรียกว่าเสียอัตรา + เงินเดือน)ไปค่ะ...อีกอย่างถ้าขึ้นกับเขตพื้นที่ ก็อยู่ที่ ผอ.เขตด้วยนะค่ะ ว่าจะให้หรือไม่...ก็ลองปรึกษาผอ.ร.ร. ดูสิค่ะ ว่าได้หรือไม่...อ้างเหตุผลว่าอยู่ใกล้บ้านคงจะไม่ได้หรอกค่ะ...อาจฟังไม่ขึ้น...ควร จะ อ้างเหตุผลที่ฟังดูน่าเห็นใจ เช่น ดูแลบิดามารดา (ถ้าป่วยหนัก)...เป็นต้นค่ะ...

tawin
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ Wed Sep 15 2010 12:13:33 GMT+0700 (ICT)

ขอคุณหลายๆครับอาจารย์บุษยมาศครับที่มาตอบคำถาม ผมจะลองดูครับ

พนักงานขับรถยนต์
IP: xxx.19.66.136
เขียนเมื่อ Mon Sep 20 2010 11:37:34 GMT+0700 (ICT)

ผมเป็นตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ทำงานมา 20 กว่าปีในกรมป่าไม้ แต่ปฏิบัติงานจริงผมทำหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่า มาตลอด

ตามความสามารถและย้ายเปลี่ยนหน่วยมามากเป็น 10 หน่วยแล้ว มีลูกน้องในหน่วยแต่ละหน่วยประมาณ 8-15 คนที่เป็นพนักงานของรัฐ (ลูกจ้างชั่วคราว) ผมอยากทราบว่าจะสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้หรือไม่เพื่อให้ตรงกับลักษณะของงาน และบทบาทหน้าที่

กรุณาตอบให้ความกระจ่างด้วย ขอขอบคุณล่วงหน้า

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Sep 23 2010 09:48:12 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณ tawin...

ค่ะ ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ...

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Sep 23 2010 09:54:17 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 88...

ถ้าปัจจุบันไม่ได้เป็นพนักงานขับรถยนต์แล้ว แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่า (มีคำสั่งให้ปฏิบัติ)...คุณลองดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งที่คุณต้องการเปลี่ยนไปสิค่ะ...ว่าจะเปลี่ยนเป็นตำแหน่งใด และให้ดูหน้าที่โดยย่อของตำแหน่งนั้นที่คุณต้องการเปลี่ยนว่าได้หรือไม่...ถ้าได้ให้ปรึกษาหัวหน้าส่วนราชการของคุณค่ะ...แต่ต้องดูองค์ประกอบหลาย ๆ ด้านด้วยนะค่ะ ว่าเปลี่ยนไปแล้วดีขึ้นกว่าเดิมไหม ค่าจ้างสูงกว่าเดิมไหม...หน้าที่ที่คุณปฏิบัติตรงกับตำแหน่งหรือไม่...ถ้าตรงก็สามารถทำได้ค่ะ แต่ต้องปรึกษาหัวหน้าส่วนราชการด้วยนะค่ะ...อธิบายเหตุผลให้เขาเข้าใจด้วยนะค่ะ...ว่าเพราะเหตุใด...ถ้าสงสัยก็ถามมาใหม่นะค่ะ เพราะตำแหน่งมากจริง ๆ ผู้เขียนก็เลยไม่ทราบว่าคุณทำหน้าที่เรื่องใด และต้องการไปอยู่ตำแหน่งใดค่ะ...จึงไม่สามารถตอบได้ละเอียดมากนัก...ลองศึกษาตำแหน่งที่ต้องการเปลี่ยนในบล็อกที่ผู้เขียนนี้ก็ได้ค่ะ จะมีหลายบล็อกค่ะ...

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Sep 23 2010 09:56:19 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 88...

ลองศึกษาได้จากบล็อกด้านล่างนี้ก็ได้ค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/toc

คนกรมป่าฯ
IP: xxx.27.56.162
เขียนเมื่อ Sun Sep 26 2010 12:37:39 GMT+0700 (ICT)

.......ท่านบุษบมาศ.......ครับ... ได้ศึกษาข้อมูลอะไรต่อมิอะไรหลาย ๆ อย่าง ก็นับว่าท่านได้ให้ข้อมูลที่แจ่มแจ้ง สามารถเข้าถึงข้อมูลน่าเชื่อถือได้ทุกเรื่องตลอดถึงมีเรื่องอ้างอิงอยู่เสมอ......แต่มีอีกอย่างที่พวกเรายังมิทราบ...นั่นคือ แท่งเงินเดือนของพวกเรา (ลปจ.) หาดูที่ใหนไม่ได้เลย ท่านพอจะอนุเคราะห์นะครับ.....ว่ามีขั้นมีตอนกันอย่างไร ...พวกผม ตีบตันที่ 15,260.. จะได้อยู่ขั้นไหน อะไรทำนองนี้ ก็ขอขอพระคุณล่วงหน้านะครับ......... โอกาสหน้าจะมาเยี่ยมเยือนใหม่ นะครับ...สวัสดี...

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sun Sep 26 2010 13:28:57 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 92...

สำหรับแท่งเงินเดือนของลูกจ้างประจำ ผู้เขียนได้นำมาลงให้แล้วในบล็อกค่ะ ศึกษาได้ตามบล็อกด้านล่างนี้ก็ได้ค่ะ... ความจริงผู้เขียนได้เขียนไว้หลายเรื่อง คลิกที่คำว่าบล็อกด้านบน แล้วคลิกที่สารบัญด้านขวา ก็จะมีเรื่องที่ผู้เขียนได้เขียนไว้ 400 กว่าเรื่องแล้วค่ะ...ถ้าสะดวกในเรื่องของลูกจ้างประจำ (เฉพาะ) คลิกตามบล็อกด้านล่างนี้เลยค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/toc

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/350704

ต้องศึกษาดูหลาย ๆ บล็อกนะค่ะ เพราะเรื่องจะมีความเชื่อมโยงกันค่ะ...

IP: xxx.53.142.193
เขียนเมื่อ Thu Sep 30 2010 17:30:07 GMT+0700 (ICT)

....................ก็นานวันครับที่ได้เข้ามาเยี่ยม...เหตุภาระกิจอยู่ในภาคสนามเสียส่วนใหญ่.....ครับ....คนกรมป่าฯ ....ก็ขอขอบพระคุณในความกรุณาในการตอบที่รวดเร็วทันใจ ของท่านเป็นอย่างมาก ในการให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องแท่งของ ลปจ. แต่ในบล๊อกที่ท่านได้ให้ไว้ศึกษานั้น ผมก็พอได้เข้าดู...และอ่านในหนังสือเวียนจากหน่วยงานมาบ้างแล้ว แต่คำตอบก็ยังไม่เป็นที่พอใจอย่างหนึ่งครับ คือแท่งและขั้นวิ่งของอัตราค่าจ้างของพวกเรานั้นยังไม่มีครับ ผมได้เข้าดเยี่ยมในบล๊อกของ "สมาคมลูกจ้างประจำเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่" ดู ได้เห็นเป็นขั้นๆ มีขี้นวิ่งที่ชัดเจน โดยแยกเป็นกล่ม 1 , 2 อะไรอย่างนี้ ก็ไม่แน่ใจ ไม่ทราบว่าจะเป็นหลักการที่จะใช้กับพวกเราในขณะนี้หรือไม่ ? ....ก็ขออนุเคราะห์คลิ๊ก....เข้าที่ตามที่ผมได้เข้าดังนี้นะครับ...แล้วจะคอยคำวิเคราะห์อีกครั้งนะครับ โดยเข้าไปที่ ...."มุมเสวนาลูกจ้างประจำของส่วนราขชการ"....และดูที่หน้าต่างที่ 3 ชื่อ " "สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่" " ครับ ...ซึ่งทั้งหมดก็จะมีหลายๆ....เรื่องและเลื่อนลงไปก็จะพบกรอบ...."ข่าวประกาศและเอกสารดาวน์โหลด"......และคลิ๊กเรื่อง...."บัญชีอัตราค่าจ้างตามกลุ่มงาน "ในเรื่องที่ 2

...................ปล.ถ้าเราเข้าหน้ากลูเกิ้ลโดยตรงที่....สมาคมลูกจ้างเขตฯ.....ก๊จะไม่พบมีแต่....มีลิงปิดตาเฝ้าหน้าเว๊ปอยู๋..555..ไม่ทรามว่าเป็นอย่างไร.........ขอบพระคุณ........

IP: xxx.53.142.193
เขียนเมื่อ Thu Sep 30 2010 17:46:45 GMT+0700 (ICT)

...........แก้ไข.......94...ที่ว่า....โดยเข้าไปที่......"มุมเสวนาลูกจ้างประจำของส่วนราชชการ" ไขเป็น....."มุมเสวนาลูกจ้างของส่วนราชการ"..ครับผม เหตุต้องรีบทำกับข้าวลูกๆ.........ขอบคุณ..

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Sep 30 2010 21:19:45 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 94-95...

บัญชีขั้นวิ่งของกลุ่มลูกจ้างประจำ ผู้เขียนก็ได้นำลงไว้แล้วนี่ค่ะ...ลองศึกษาตามบล็อกด้านล่างนี้นะค่ะ...เหมือนของสมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/toc

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/350704

http://gotoknow.org/file/bussayamas/group1.pdf

 

ลูกจ้างประจำ
IP: xxx.47.189.244
เขียนเมื่อ Tue Oct 05 2010 14:22:33 GMT+0700 (ICT)

เรียนถามอ.บุษยมาศ

ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำของโรงพยาบาลของรัฐ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ทำหน้าที่รับผิดชอบการเงิน บรรจุมา 10 ปีอายุ 36 ปี เงินเดือน 10,850 บาท มีวุฒิการศึกษา ปวส.(สาขาคอม ฯ ) ไปสอบเข้ารับราชการได้ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน แต่ยังไม่ได้เรียกตัว แต่ถ้าเรียกตัวมาดิฉันขอถามอ.บุษยมาศ ว่าสมควรลาออกไปเป็นข้าราชการหรือไม่ มันจะคุ้มกันไหม เพราะคำนวนไม่เป็นว่าเงินเดือนก็เยอะแล้ว และก็อายุก็เยอะด้วย

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Oct 06 2010 12:45:02 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 97...

ก็อีก 24 ปี เกษียณใช่ไหมค่ะ...ถ้าใช้บรรจุวุฒิ ปวส. เงินเดือนจะเท่ากับ 7,100 บาท สำหรับกระบวนการภายในถ้าเป็นข้าราชการ อาจมีการพอกขั้นขึ้น (ระบบเก่า) แต่ระบบใหม่ ไม่ทราบว่ามีหรือไม่นะค่ะ...ก็เรียกว่า อายุราชการก็อีกนานนะค่ะ...ถ้าจะไปบรรจุก็ได้ค่ะ...เราออกจากลูกจ้างประจำของรัฐ เราก็ได้บำเหน็จไปก้อนหนึ่ง...แล้วไปบรรจุเป็นข้าราชการ เงินเดือนลดมานิดหนึ่ง แต่เราก็ยังมีเงินบำเหน็จ คือ เงินค่าจ้าง 10,850 X 10 ปี ค่ะ = 108,500 บาท แล้ว กสจ. ไม่ทราบว่าเป็นหรือไม่ ถ้าเป็นคงได้มาอีกนิดหนึ่งนะค่ะ...สำหรับเวลาเหลือ อีก 24 ปี ก็น่าจะได้อยู่นะค่ะ ลองคำนวณดูก็ได้ ข้าราชการจะได้สิทธิในการเบิกค่าสวัสดิการ + สิทธิประโยชน์ อื่น ๆ ที่ข้าราชการพึงได้รับ อาจมีค่าเช่าบ้าน ถ้าเราโดนสั่งย้าย แล้วได้สิทธิ กบข. ถ้าเราสมัคร สิทธิในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ต่าง ๆ สิทธิในการกู้เงินเพื่อสร้างบ้าน ฯลฯ แล้วแต่เราค่ะ...ถ้าคำนวณเงินตอนเราเกษียณ น่าจะได้ประมาณ 18,000 กว่า (นี่ยกตัวอย่างไปตามขั้นธรรมดานะค่ะ ไม่รวมที่เราต้องทำผลงานเป็นชำนาญการ ชำนาญพิเศษ นะค่ะ) ถ้าเรารับบำเหน็จก็จะได้ 18,000 X 24 ปี = 432,000 บาท แต่ถ้าเรารับบำนาญ (จะมีกระบวนการคิด 60 เดือนสุดท้ายของการรับราชการ คือ นำเงินเดือน สมมุติได้ ปัจจุบัน 18,000 (ณ วันเกษียณ) พี่ประมาณให้นะค่ะ...ประมาณจากยอดที่ต่ำสุดแล้วค่ะ...จะได้รับบำนาญ ประมาณ 12,600 บาท) แต่ในความจริง อาจได้รับเงินเดือนสุดท้ายมากกว่านี้ค่ะ...อยู่ที่ตัวเราต้องอัพเดทตัวเราเองให้มีผลงานค่ะ...ลองตัดสินใจก่อนก็ได้ค่ะ กับที่เราเป็นลูกจ้างประจำอยู่ แล้วอีก 24 ปี เราจะได้รับบำเหน็จเท่าไหร่ หรือรับบำเหน็จรายเดือนเท่าไร คุ้มหรือไม่ (คือ นำเงินค่าจ้างที่ตัน X ระยะเวลาที่รับราชการทั้งหมดค่ะ...สำหรับบำเหน็จรายเดือนจะได้น้อยมา คิดเป็นก็ประมาณ 70 % ของเงินค่าจ้างเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณค่ะ...) ดูด้วยว่าที่ทำงานเดิม เราอยู่แล้วเป็นสุขใหม่ ถ้ามีความสุข แล้วพอไปเป็นข้าราชการ เราบรรจุที่ไหน ไกลบ้าน ห่างครอบครัวหรือไม่ เพราะการเป็นข้าราชการ ต้องมีการลงทุนสูงค่ะ ในเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง...คุ้มหรือไม่ ก็แล้วจะคิดค่ะ...ถ้าไปเป็นข้าราชการ แล้วมีปัญหาในเรื่องครอบครัว ควรอยู่ใกล้ครอบครัวของเราดีกว่าค่ะ...ถ้าปัจจุบันเรามีความสุขดีอยู่แล้ว...ลองดูนะค่ะ...

IP: xxx.47.76.210
เขียนเมื่อ Fri Oct 08 2010 11:14:13 GMT+0700 (ICT)

จากหมายเลข 97 ขอขอบพระคุณอาจารย์บุษยมาศมากที่ให้ขอแนะนำดิฉัน อ่านแล้วรู้สึกดีมากมีกำลังใจในการทำงานถึงจะเป็นแค่ลูกจ้างประจำที่ใครดูถูกแต่ดีกว่าอีกหลายคนที่เป็นไม่ได้เท่าเรา ดิฉันตัดสินใจแล้วค่ะว่าถ้าโดนเรียกไปบรรจุข้าราชการจะไม่ไป และจะตั้งใจทำงานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในตำแหน่งการเงิน และขอถามอาจารย์สัก 2 ข้อได้ใหม่ค่ะ

1. ถ้าจะเรียนต่อปริญญาตรีจะเรียนสาขาอะไรระหว่าง การจัดการทั่วไป 2 ปี หรือ สาขาบัญชี 4 ปี (เพราะดิฉันจบปวช.สายบัญชีและปวส.สายคอมซึ่งสายคอมต่อบัญชีไม่ ต้องใช้วุฒิปวช.สมัครเรียน ถ้าเรียนสายบัญชีก็ใช้สำหรับงานที่ทำ แต่เรียนสายการจัดการก็จบไว

2. ดิฉันบรรจุเป็นลูกจ้างประจำเมื่อวันที่ 1 พ.ย.2542 สามารถเลือกบำนาญได้ไหม

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างมากที่ให้คำปรึกษาแก่ดิฉัน

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Fri Oct 08 2010 12:09:25 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...หมายเลข 99...

ค่ะ...ความจริงแล้ว ไม่ว่าข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ เราก็ทำงานให้กับรัฐเหมือนกัน เพียงแต่แตกต่างกันตรงสวัสดิการที่จะได้รับเท่านั้นเอง...แต่คนเราชอบมาแบ่งชั้นกันเอง...เพราะเนื่องมาจากแต่เดิมระบบราชการเป็นระบบศักดินาไงค่ะ...พอมาปัจจุบันรัฐพยายามปรับเปลี่ยนระบบให้เป็นที่ผลงาน การทำงานเป็นทีม ไม่แบ่งชั้นค่ะ แต่ภาพเก่า ๆ ยังฝังอยู่ในข้าราชการที่ไม่เข้าใจความเป็นข้าราชการอย่างแท้จริงไงค่ะ...จึงทำให้ลูกจ้างประจำเกิดการดูถูกจากข้าราชการค่ะ...แต่ถ้าเราทำงานในหน้าที่ของเราดีแล้ว และเรียกว่า ดีกว่าข้าราชการบางคนอีก...ทำไปเถอะค่ะ...เราจงภูมิใจที่เราก็รับใช้ประเทศชาติเหมือนกัน เพียงแต่แตกต่างกันที่ประเภทบุคลากรเท่านั้นเอง...

สำหรับคำถามที่ถาม...1. ถ้าเราทำงานตำแหน่งการเงิน ควรแนะนำให้เรียนทางบัญชีจะดีกว่าไหมค่ะ...ทราบค่ะว่ายากนิดหนึ่ง แต่ถ้าเรามีพื้นฐานอยู่แล้ว น่าจะเข้าใจมากขึ้นนะค่ะ...แต่ถ้าเรียนด้านการจัดการทั่วไป ก็ได้...เขาก็เรียนบัญชีเหมือนกัน แต่เป็นบัญชีพื้นฐานที่คนทั่วไปต้องทราบค่ะ...แต่จบ ปวส.มาแล้ว ทำไมไม่เรียนการจัดการละค่ะ แค่ 2 - 2 ปีครึ่งเองมังค่ะ ...ลดเวลามาอีกตั้งครึ่งหนึ่ง แทนที่จะเรียน 4 ปีไงค่ะ...เพราะเราเรียนเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาเองนี่ค่ะ...ถ้าจะใช้ในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่อีก ลองศึกษาตำแหน่งที่เราเล็งว่าจะเปลี่ยนไป (แต่ต้องดูว่าเราทำงานนั้นอยู่หรือไม่ในปัจจุบัน)...ว่าเขาต้องการวุฒิใดด้วยนะค่ะ...เพื่อในการตัดสินใจที่จะเรียนค่ะ...

2. ปัจจุบันเลือกรับบำเหน็จรายเดือนได้แล้วค่ะ...กฎ ระเบียบมีผลบังคับใช้แล้วนี่ค่ะ กว่าจะเกษียณ อีกตั้ง 24 ปี รวมปัจจุบัน อายุราชการก็ตั้ง 34 ปี ได้อยู่แล้วค่ะ... ถ้าต้องการให้มั่นคงอีก...ควรหารายได้อื่นเสริมก็ได้นะค่ะ ...แต่ถ้าไม่เดือดร้อนอะไร...ก็ทำงานแบบนี้ ไปเรื่อย ๆ ค่ะ...มีทางให้เลือกมากมายค่ะ อยู่ที่เราเลือกที่จะทำให้อนาคตและตัวเราดีขึ้นได้ค่ะ...

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์