แนวข้อสอบการประเมินสมรรถนะและประเมินความรู้ครู ระดับปฐมวัย

 ครูดี มีคุณธรรม และมีวิทยฐานะสูงขึ้น  

 

 

 

 

ในวันที่ 13มีนาคม 2553 จะมีการประเมินสมรรถนะครูและประเมินความรู้ครู  เพื่อนครูชาวปฐมวัยทั้งหลาย ต้องรีบฟื้นฟูความรู้กันยกใหญ่ จึงได้ให้ช่วยกันหาแนวข้อสอบปฐมวัยมาทดลองทำกัน ส่วนเฉลยนั้นเพื่อนครูต้องพิจารณา หาข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะคะ บางข้ออาจจะเฉลยผิดก็เป็นไปได้

ส่วนท่านใดมีข้อสอบที่แตกต่างไปจากนี้ก็สามารถมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะ

การประเมินสมรรถนะครู เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 แผนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา เพื่อสร้างครูที่มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาลในการที่จะพัฒนาครู เป็นครูดี มีคุณธรรม และมีวิทยฐานะสูงขึ้น

   
  
แนวข้อสอบหลักสูตร

และการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย


1. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ
ข. การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 4 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ
ค. การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ
ง. การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ


2. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศใช้เมื่อใด
ก. 15 พฤศจิกายน 2548 ข. 16 พฤศจิกายน 2548
ค. 15 พฤศจิกายน 2549 ง. 16 พฤศจิกายน 2549


3. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยมีกี่ด้าน
ก. 2 ด้าน ข. 3 ด้าน . 4 ด้าน ง. 5 ด้าน


4. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ก. มาตรฐานคุณภาพด้านผู้เรียน ข. มาตรฐานด้านครู
ค. มาตรฐานด้านผู้บริหาร ง. มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้


5. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยมีกี่มาตรฐานและกี่ตัวบ่งชี้
ก. 18 มาตรฐาน 80 ตัวบ่งชี้ . 18 มาตรฐาน 82 ตัวบ่งชี้
ค. 19 มาตรฐาน 80 ตัวบ่งชี้ ง. 19 มาตรฐาน 82 ตัวบ่งชี้


6. หลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัยมีกี่ข้อ
ก. 3 ข้อ ข. 4 ข้อ . 5 ข้อ ง. 6 ข้อ


7. เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรกเพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์มีพัฒนาการเต็มวัยอย่างสมบูรณ์ทุกด้าน บนพื้นฐานความสามารถและความแตกต่าง คำกล่าวนี้หมายถึงข้อใดของการจัดการศึกษาปฐมวัย
ก. หลักการ ข. อุดมการณ์ ค. จุดมุ่งหมาย ง. วิสัยทัศน์


8. ข้อใดไม่ใช่หลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัย
ก. หลักความร่วมมือ ข. หลักการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม
ค. หลักการจัดประสบการณ์ที่ยึดเด็กเป็นสำคัญ
ง. หลักความสามาความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล


9. เด็กปฐมวัย หมายถึงข้อใด        
ก. เด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 5 ปีบริบูรณ์                    
ข. เด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปีบริบูรณ์
. เด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
ง. เด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 5 ปี 11 เดือน 30 วัน


10. เด็กเกิดเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 จะเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ในปีการศึกษาใด
ก. 2554 ข. 2555 . 2556 ง. 2557


11. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประกาศใช้เมื่อใด
ก. 1 เมษายน 2545 ข. 2 เมษายน 2545
ค. 1 เมษายน 2546 . 2 เมษายน 2546


12. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใช้จัดการศึกษาสำหรับเด็กในข้อใด
ก. เด็กอายุแรกเกิดถึง 3 ปี ข. เด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี
. เด็กอายุ 3-5 ปี ง. เด็กอายุ 3-6 ปี


13. ข้อใดเป็นปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
ก. เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี
ข. บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองตามธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรักความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคน
ค. เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม
. ถูกทุกข้อ


14. ข้อใดคือจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
. มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล
ข. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
ค. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข
ง. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก

15. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ข้อใดสำคัญที่สุด
. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี
ข. ใช้อวัยวะของร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน
ค. มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย
ง. รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

16. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี มีทั้งหมดกี่ข้อ
. 4 ข้อ ข. 5 ข้อ ค. 6 ข้อ ง. 7 ข้อ

17. สบตาจ้องหน้าแม่ ยิ้มได้ เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใด
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา

18. ส่งเสียงอ้อแอ้ พยายามทำเสียงต่างๆในลำคอ เป็นพัฒนาการด้านใด
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
19. นั่งได้โดยพ่อแม่ต้องประคอง เป็นพัฒนาการด้านใด
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา


20. เริ่มกลัวคนแปลกหน้า เป็นพัฒนาการด้านใด
ก. ก. พัฒนาการด้านร่างกาย . พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา

 


21. เริ่มประโยคำถามว่า อะไร เป็นพัฒนาการด้านใด
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา


22. สาระการเรียนรู้มีกี่สาระ
ก. 1 สาระ . 2 สาระ ค. 3 สาระ ง. 4 สาระ


23. ข้อใดไม่ใช่สาระการเรียนรู้
ก. สาระที่ควรรู้ ข. ประสบการณ์ที่สำคัญ
. แนวการจัดประสบการณ์ ง. ถูกทุกข้อ


24. สาระที่ควรรู้ ข้อใดถูกต้อง
ก. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก ข. ธรรมชาติรอบตัวและสิ่งต่างๆรอบตัว
ค. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อม . ถูกทุกข้อ


25. การจัดกิจกรรมประจำวันข้อใดถูกต้อง
ก. สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความสามารถของเด็ก
ข. มีความสำคัญยิ่งต่อการวางรากฐานการเรียนรู้และพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ค. บูรณาการผ่านการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจำวันและการเล่นที่เหมาะสมกับวัย
. ถูกทุกข้อ

 

26. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับหลักการประเมินพัฒนาการของเด็ก
ก. บันทึกพัฒนาการลงในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กของกรมอนามัย
ข. ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
ค. ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้านโดยประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
. ถูกทุกข้อ


27. สมองของเด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ช่วงของชีวิตที่สำคัญที่สุดคือช่วงใด
ก. แรกเกิดถึง 5 ปี ข. แรกเกิดถึง 6 ปี
ค. ช่วง 3 ปีแรกของชีวิต ง. ช่วงปฐมวัย


28. การจัดการศึกษาในลักษณะการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาตามวัย และความสามารถของแต่ละบุคคล เป็นการศึกษาสำหรับเด็กกลุ่มใด
ก. ต่ำกว่า 3 ปี ข. 3-5 ปี ค. 0-5 ปี ง. 3-6 ปี


29. มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย อยู่ในส่วนใดของหลักสูตร
ก. หลักการ ข. จุดหมาย ค. คุณลักษณะตามวัย ง. คุณลักษณะที่พึงประสงค์

 

30. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักการออกกำลังกาย อยู่ในส่วนใดของหลักสูตร

 ก. หลักการ ข. จุดหมาย ค. คุณลักษณะตามวัย ง. คุณลักษณะที่พึงประสงค์

 


31. รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 3 ปี
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา


32. เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 3 ปี
. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา


33. สนใจนิทานและเรื่องราวต่างๆ เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 3 ปี
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม . พัฒนาการด้านสติปัญญา


34. ตัดกระดาษเป็นรูปเส้นตรงได้ เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 4 ปี
. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา


35. รู้จักชื่นชมความสามารถและผลงานของผู้อื่น เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 4 ปี
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา

 36. รู้จักแบ่งของให้คนอื่น เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 4 ปี
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา


37. บอกชื่อและนามสกุลของตนเองได้ เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 4 ปี
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา


38. เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้ เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 5 ปี
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา


39. มีความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 5 ปี
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา


40. รู้จักใช้คำถามว่า ทำไม / อย่างไร เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 5 ปี
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา

 


41. การรักษาความปลอดภัย อยู่ในประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านใด
. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา


42. ดนตรี สุนทรียภาพ การเล่น คุณธรรม จริยธรรม อยู่ในประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านใด
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย . พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา


43. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น อยู่ในประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านใด
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
. พัฒนาการด้านสังคม ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา


44. การคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบ จำนวน มิติและเวลา อยู่ในประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านใด
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ค. พัฒนาการด้านสังคม . พัฒนาการด้านสติปัญญา


45. ข้อใดสำคัญที่สุดในสาระที่ควรรู้
ก. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก ข. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
ค. ธรรมชาติรอบตัว ง. สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก


46. การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี จัดในรูปแบบใด
ก. จัดเป็นรายวิชา ข. จัดในรูปแบบสหวิชาผ่านการเล่น
ค. เรียนด้วยการฏิบัติ ง. จัดในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น


47. หลักการจัดประสบการณ์ ข้อใดสำคัญที่สุด
. การเล่นและเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเนื่อง
ข. เน้นเด็กเป็นสำคัญ สนองความต้องการ ความสนใจและความแตกต่าง
ค. จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความสำคัญทั้งกับกระบวนการและผลผลิต
ง. ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก


48. การจัดมวลประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ควรคำนึงถึงข้อใดเป็นอันดับแรกสุด
. สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ
ข. สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ค. สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของวัย
ง. จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ


49. การจัดมวลประสบการณ์หรือกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด ทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ควรใช้เวลาในการจัดกิจกรรมประมาณเท่าใด
ก. ไม่ควรเกิน 15 นาที ข. เวลาประมาณ 20 – 30 นาที
. ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่า 20 นาที ง. ใช้เวลาประมาณ 40 – 60 นาที

 


50. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 3 – 5 ปี
ก. เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนา วางแผนการจัดกิจกรรม
ข. เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมในแต่ละวัน
ค. เพื่อประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ง. ถูกทุกข้อ


…………………………….


เฉลย

1.ค 11.ง 21.ง 31.ค 41.ก
2.ก 12.ค 22.ข 32.ก 42.ข
3.ค 13.ง 23.ค 33.ง 43.ค
4.ก 14.ก 24.ง 34.ก 44.ง
5.ข 15.ก 25.ง 35.ข 45.ก
6.ค 16.ก 26.ง 36.ค 46ง
7.ข 17.ค 27.ค 37.ง 47.ก
8.ง 18.ง 28.ข 38.ก 48.ก
9.ค 19.ก 29.ข 39.ค 49.ค
10.ค 20.ข 30.ง 40.ง 50.ง
 
 

 

ที่มา
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=oopps&group=39

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 337881
 เขียน:  
 ความเห็น: 31  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ครูรส
เขียนเมื่อ Thu Feb 18 2010 23:11:52 GMT+0700 (ICT)

ขอมาเรียนรู้ด้วยนะคะ  ขอบคุณค่ะ


 

 

kruard
IP: xxx.173.242.7
เขียนเมื่อ Wed Mar 03 2010 13:47:19 GMT+0700 (ICT)

ขอเรียนรู้ด้วยนะค่ะ

วลัยลักษณ์
IP: xxx.53.60.189
เขียนเมื่อ Fri Mar 05 2010 17:20:13 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมาก ๆ นะคะสำหรับแนวข้อสอบ เป็นประโยชน์มาก ๆ ต่อเพื่อนครูอีกหลาย ๆ คน

ขอบคุณค่ะ

ครูปฐมวัย
IP: xxx.174.96.59
เขียนเมื่อ Fri Mar 05 2010 22:45:06 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุณค่ะขอให้สอบได้ทุกคนนะค่ะ

ครูเจ้าตัวเล็ก
IP: xxx.26.128.238
เขียนเมื่อ Sat Mar 06 2010 14:25:31 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับแนวข้อสอบที่นำมาให้ทดลองทำนะคะ กำลังหาอยู่เหมือนกัน

IP: xxx.31.121.72
เขียนเมื่อ Sat Mar 06 2010 21:26:10 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณในความเอื้อเฟื้อมากๆนะคะ

วรรณา
เขียนเมื่อ Sat Mar 06 2010 22:25:31 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุณที่มาให้กำลังใจ มีหนังสือแนะนำชื่อ

สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5ปี ของสกศ. แนวข้อสอบน่าจะเป็นวิเคราะห์มากกว่าถามความจำ จากประสบการณ์ในการสอบเยียวยา รวมทั้ง ข้อสอบเชิงประจักษ์ ลองหาอ่านดูนะคะ

วรรณ
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ Tue Mar 09 2010 06:02:02 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากสำหรับข้อสอบ เป็นประโยชน์มากค่ะ

ครู ป.1
เขียนเมื่อ Tue Mar 09 2010 06:10:39 GMT+0700 (ICT)

ครูปฐมวัยเก่งจัง  มีข้อสอบมาแบ่งปันกันแล้ว

ครูประถมเรา..รีบหากันหน่อยค่ะ..

ครูปฐมวัย สพท.พล.1อ.บางระกำ
IP: xxx.128.82.110
เขียนเมื่อ Wed Mar 10 2010 20:46:39 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆ สำหรับวิทยาทานในครั้งนี้ ขอกุศลผลบุญในการแบ่งปันครั้งนี้ จงบังเกิดแด่ท่าน คิดหวังสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรม ขอจงสำเร็จ ๆ ๆ ทุกประการเทอญ

ครูอ้อม
IP: xxx.175.154.177
เขียนเมื่อ Fri Mar 12 2010 12:08:55 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมาก ๆ คะสำหรับน้ำใจในการแบ่งปัน ถ้าสังคมไทยเรามีคนดี ๆ แบบนี้เยอะ ๆ คงน่าอยู่มากขึ้นกว่านี้เยอะเลยคะ

khunkruae
IP: xxx.47.11.37
เขียนเมื่อ Fri Apr 02 2010 08:31:11 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะคะ สำหรับความรู้

ขอให้ประสบความสุข สมองโปร่งใส สามารถคิดอ่าน วิเคราะห์สิ่งดีๆให้กับสังคมต่อไปนะคะ

pupra
IP: xxx.172.74.173
เขียนเมื่อ Sat Apr 03 2010 18:53:27 GMT+0700 (ICT)

บางข้อมีใจความค่อนข้างคลุมเครือ ออกข้อ ก ข ค ง ได้หมดเลย ส่วนใหญ่เจ๋งครับ

aeahaa
IP: xxx.172.87.141
เขียนเมื่อ Mon Apr 05 2010 01:05:58 GMT+0700 (ICT)

ฮือ ๆ ๆ เค้าส่งข้อสอบประถมกันโครม ๆ เพิ่งหาเจอ

ขอบคุณมากคร่า

ครูดา
IP: xxx.123.97.235
เขียนเมื่อ Tue Apr 06 2010 13:38:11 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะสำหรับแนวข้อสอบที่เผยแพร่เป็นวิทยาทาน ขอให้ผลบุญอันนี้จงตกทอดไปสู่ลูกหลานนะคะ

วรรณา
เขียนเมื่อ Tue Apr 06 2010 19:10:43 GMT+0700 (ICT)

                  ขอให้โชคดีทำข้อสอบได้ทุกๆคนนะคะ             

krusuan
IP: xxx.175.170.41
เขียนเมื่อ Tue Apr 06 2010 21:55:15 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ! สำหรับน้ำใจในการแบ่งปัน สังคมไทยไม่สิ้นคนดี.....

ทองใบ ทรัพย์เจริญ
IP: xxx.174.0.241
เขียนเมื่อ Tue Apr 06 2010 22:57:30 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับแนวข้อสอบ

ครูน้อยค่ะ สุพัตรา ศิริมา
IP: xxx.89.74.220
เขียนเมื่อ Sat Nov 06 2010 10:37:31 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะค่ะ

เจษฏาภรณ์
IP: xxx.199.69.72
เขียนเมื่อ Thu Nov 18 2010 08:34:36 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับแนวข้อสอบ

สุจินดา
IP: xxx.27.88.39
เขียนเมื่อ Mon Nov 22 2010 06:41:05 GMT+0700 (ICT)

กูดมอรืนิ่ง ดีนะแต่ตอนนี้อยากได้ เฉลยข้อสอบพัฒนาครู อีเทรนนิ่งมากกว่าเพราะตกไป2คะแนนค่ะ พอจะอนุเคราะห์ได้ไหมคะ พบกันใหม่ตอนเย็นค่ะ

วรรณา
เขียนเมื่อ Mon Nov 22 2010 11:09:03 GMT+0700 (ICT)

คำตอบUTQ

ตอบตามนี้จะได้23ค่ะ

1.ค 2.ง 3.ค 4.ข 5.ง 6.ข 7.ก 8.ข 9.ข 10.ข.

11.ค 12.ง 13.ก 14.ง 5.ก 16.ง 17.ค 18.ง 19.ง 20.ค

21.ก 22.ค 23.ข 24.ค 25.ข 26.ก 27.ค 28. ก 29.ง 30.ง

รัตนา ทองสุข
IP: xxx.31.121.84
เขียนเมื่อ Sat Nov 27 2010 16:54:36 GMT+0700 (ICT)

ขอบพระคุณมากค่ะ

p
IP: xxx.53.15.228
เขียนเมื่อ Wed Dec 01 2010 18:18:12 GMT+0700 (ICT)

คำถามข้อที่ 5ไม่ใช่มี

12 มาตรฐาน 27 ตัวบ่งชี้

หรือค่ะ

ตอบด้วย

วรรณา
เขียนเมื่อ Sat Dec 04 2010 06:43:38 GMT+0700 (ICT)

เป็นแนวข้อสอบที่เขาถามมาค่ะ

ไม่ได้ทำเอง

ถ้าผิดต้องขออภัยด้วยค่ะ

วรรณา
เขียนเมื่อ Sat Dec 04 2010 06:51:41 GMT+0700 (ICT)

ได้ตรวจสอบแล้วคำตอบถูกต้องค่ะ จากลิงค์นี้นะคะ

school.obec.go.th/kudhuling/Standard0

เกศริน
IP: xxx.31.121.88
เขียนเมื่อ Fri Jan 14 2011 20:05:06 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุนจ้าว ขอให้สอบได้ด้วยเถิด สาธุ

หนูแหวน
IP: xxx.49.160.43
เขียนเมื่อ Tue May 03 2011 19:27:57 GMT+0700 (ICT)

ขอยืมไปใช้หน่อยนะคะ เป็นครูสังกัดเทศบาล ไม่มีสอบแบบนี้ค่ะ แต่น่าสนใจมากเลยจะมาขอไปทดสอบเพื่อนครูในสาย เผื่อจะกระตือรือร้น เพิ่มพูนความรู้ค่ะ ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ตัวเล็ก
IP: xxx.52.153.167
เขียนเมื่อ Wed May 04 2011 14:34:47 GMT+0700 (ICT)

ไม่ทราบว่าครูวรรณาจะได้อ่านข้อความนี้หรือเปล่า แต่อยากบอกคุณครูว่า ขอบคุณมากๆจากใจจริง ที่ครูได้ให้ข้อสอบเป็นแนวทางของวิชาเอกปฐมวัย และหนูได้นำไปใช้อ่านสอบครูผู้ช่วยปี 54 ที่ผ่านมา และเป็นผลสำเร็จได้ขึ้นบัญชีเอาไว้ เป็นเพราะคะแนนที่ได้มาจากข้อสอบของครู ที่ออกตรงๆเหมือนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโจทย์หรือคำตอบได้วางเรียงเหมือนกันไม่มีเปลี่ยนแปลงถึง 33 ข้อ ขอบคุณคุณครูจริงๆคะ ขอบคุณมากคะ

วรรณา
เขียนเมื่อ Sat May 07 2011 23:51:20 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุณสำหรับทุกๆความคิดเห็น

ขอให้โชคดีค่ะ

kwanta
IP: xxx.52.189.3
เขียนเมื่อ Tue May 31 2011 16:02:25 GMT+0700 (ICT)

ข้อสอบดีมาก ช่วยให้ครู ได้ชาร์แบต เพื่อตื่นตัว และนำไปใช้กับเด็ก เพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ ให้เติบโต เป็นพันธุ์ที่ทรงคุณค่าต่อไป

(ยืมเขามาพูด)

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า