ข้อสอบภาษาไทย ม.1

 ข้อสอบภาษาไทย ม.1 
แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ วิชาภาษาไทย
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
 
 
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดลงกระดาษคำตอบ
 
 
๑. คำว่า ท่าน ในข้อใดเป็นสรรพนามบุรุษที่ 3
 ก. ท่านอยู่ไหนครับ                                       ข.ท่านครับผมมาหา
 ค. ท่านค่ะตื่นเถอะค่ะ                                      ง. ท่านผู้ฟังที่เคารพ
๒.ข้อใดเป็นนิยมสรรพนาม
 ก. ใครรานใครรุกด้าว แดนไทย                              ข. โน่นแน่ะนกเขาคู
 ค. เด็กคนนี้เป็นคนดี                                       ง. ท่านผู้ใดทราบข้อมูล
๓. ข้อใดไม่มีบุรุษสรรพนาม
 ก.จะล่วงได้ยินเราพาที                                     ข.ข้านี้ลืมพวงบุปผา
  ค. ลับตาหามีใครเห็นไม่                           ง. ท่านผู้เรืองฤทธาดังเพลิงกรด
๔. " คำพ้องเสียง " หมายความว่าอย่างไร
ก. เสียงต่างกัน - ความหมายเหมือนกัน                        ข. เสียงเหมือนกัน - ความหมายต่างกัน  
ค. เสียงเหมือนกัน – ความหมายเหมือนกัน             ง. เสียงต่างกัน - ความหมายต่างกัน
๕. ข้อใดเป็นคำพ้องเสียง
ก. กาญจน์ , กรรณ                                         ข. ศูนย์ , ศุลกากร 
ค. พันธุ์ , พรรณ                                           ง. ขัน , ขัน 
๖. ข้อใดเป็นคำพ้องรูปทุกคำ
ก. สระ ยุติ                                               ข. กรี กลี 
ค. เสมา เขม่า                                             ง. เพลา ปรัก
๗. ข้อใดไม่มีคำพ้องเสียง
ก. เขาเอาขันไปตักน้ำมาสามขัน                              ข. สุนัขเป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์ 
ค. คนทุกคนเกิดมาต้องมีความทุกข์            ง. ผู้หญิงคนที่นุ่งผ้าซิ่น ถูกรถชนจนสิ้นชีวิต 
๘. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 ก. โคลงสี่สุภาพมีการบังคับ เอก ๔ แห่ง โท ๗ แห่ง
 ข. คำสร้อยในโคลงสี่สุภาพ มีหรือไม่มีก็ได้
 ค. สมัยก่อนหากไม่มีคำโท กวีจะนำคำโทโทษมาใช้แทน
 ง. คำเอกโทษก็คือการนำคำตายมาแทนคำที่มีเสียงวรรณยุกต์เอก
๙. ข้อใดเติมในช่องว่างของโคลงบทนี้ได้ถูกต้องฉันทลักษณ์
ชายหญิงรักใคร่ต้อง   ทำตาม แบบนา
ขอสู่ตัว.....?....      ถูกต้อง
หมั้นหมายแต่งงานงาม สมเกียรติ สกุลแฮ
ผู้ใหญ่มอบ..?....     เยี่ยงนี้ถูกการ
 ก. บ้านเรือน, เงินทอง                                              ข. แม่พ่อ , สินทรัพย์
 ค. นงราม , หอห้อง                                                ง. นวลน้อง , เงินทอง
๑๐. ข้อใดเติมในช่องว่างของโคลงบทนี้ได้ถูกต้องฉันทลักษณ์
มีดีเก็บซ่อนไว้     มิเห็น
เพียงเมื่อครา......   จึ่งใช้
คือความบ่งประเด็น  แจงเหตุ มานา
แสดงเมื่อถึง.......  เลิศล้ำหนักหนา
ก.. ซ่อนไว้, จำเป็น                                         ข. . จำเป็น , คราไซร้
ค.. ลำเค็ญ , จำเป็น                                         ง.. เจ็บไข้ , คราไซร้
  ๑๑.    " ผู้เอ๋ยผู้ดี       อย่าดูที่ยศศักดิ์อัครฐาน
    ตำแหน่งในสังคมนิยมนาน   หรือปริญญาเชี่ยวชาญจากเมืองไกล
    มาดูที่น้ำใจใสสะอาด        แม้จะขาดสิ่งนิยมสมสมัย
    แต่ถ้าคุณธรรมประจำใจ      ควรรู้ไว้ว่าผู้ดีเป็นศรีเอย"       
. คำประพันธ์นี้สรุปใจความสำคัญได้ว่าอย่างไร
 ก. ผู้ดีคือผู้ที่คิดและปฏิบัติ                           ข. ผู้ดีคือผู้ที่มีการศึกษาสูง   
ค. ผู้ดีคือผู้ที่มีน้ำใจใสสะอาด                         ง. ผู้ดีคือผู้ที่ร่ำรวยและมีชาติตระกูล    
  ๑๒.          " รักลูกผูกจิตเพี้ยง        รักตน
           อยากแต่ให้ดีดล            ดับร้าย
           จำจักระวังผจญ            จิตลูก ตนแฮ
           แม้ปล่อยเป็นชั่วคล้าย       กับเลี้ยงรักงู"  
    ผู้เขียนข้อความนี้สรุปหลักความคิดว่าอย่างไร
 
ก. รักพี่เสียดายน้อง                                         ข. รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี   
 ค. รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา                         ง. รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ        
๑๓. ข้อใดคือประโยชน์ของบรรณานุกรม
ก. ช่วยสะดวกในการค้นหาเพิ่มเติม                   ข. ทำให้มีองค์ประกอบของรายงานครบ
ค. ไม่มีข้อถูก                                             ง. ถูกทั้งสองข้อ
๑๔. จงเรียงลำดับบรรณานุกรมต่อไปนี้
             1. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล. ไคเซนเพลิดเพลินเป็น 100 เท่ากับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง. 
        พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ : ที.เอส.บี.โปรดักส์, 2550.
             2. ทิพาวดี เมฆสวรรค์. การบริหารการเปลี่ยนแปลง. http://www.m-culture.go.th/culture01-uploads/libs/html/908/cm_files/sl. 10 กันยายน 2549.
        3. วิจารณ์ พานิช. การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม, 2548.
        4. กฤษฎ์ อุทัยรัตน์. ถกคุณภาพ ภาค2. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส, 2543.
ก. 1 2  3 4                                       ข. 4 3 2 1
ง. 4 3 1 2                                       ง. 1 4 3 2
๑๕. ข้อใดไม่เป็นประโยค
ก.งานแสดงอัญมณีล้ำค่าที่ศูนย์การค้าลาดพร้าว           ข.ธงไตรรงค์สะบัดพลิ้วบนยอดเขา
ค.ขวดใบนี้บรรจุน้ำได้มาก                   ง.นักเตะลูกหนังหงส์แดงถึงไทยตอนเย็นวันนี้
๑๖. ประโยคใดไม่มีประธาน
 ก.ใครจะไปใครจะมาข้าไม่สน                               ข.เกิดเป็นคนควรตระหนักในศักดิ์ศรี
 ค.มาเมื่อไหร่ทำไมไม่บอกพี่                         ง.ทำอย่างนี้ไม่เหมาะหรอกนะเธอ
๑๗. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว ( ประโยคสามัญ )
 ก.ฝนตกรถติด                                            ข.เขาเก่งหรือใครเก่ง
 ค.เขาช่างคุยมากเกินไป                                    ง.เขาขยันจึงรวย
 
 
 
 
๑๘. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความเดียว ( ประโยคสามัญ )
  ก.สาหร่ายสังเคราะห์สามารถใช้แทนการกำจัดยุงด้วยวิธีอื่น ๆ
  ข.วิธีกำจัดยุงกับลูกน้ำที่เป็นพาหะของโรคเท้าช้างยากมาก
  ค.นักวิทยาศาสตร์สหรัฐได้เปิดเผยวิธีกำจัดยุงแบบใหม่
  ง.การปล่อยสาหร่ายสู่แหล่งน้ำจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาล
๑๙. ข้อใดคือความหมายของประโยค
ก. ถ้อยคำที่กล่าวขึ้นมาลอยๆ ไม่ได้ใจความ
 ข. การนำคำมาเรียงกันให้ได้ใจความที่สมบูรณ์
 ค. กลุ่มคำที่มีความหมายในตัวเอง
 ง. การนำคำ 2 คำมาเรียงต่อกันแล้วได้ความหมายใหม่
๒๐. ข้อใดไม่ใช่ประโยค
ก.  แสนเพลิดเพลินใจ                                      ข. ม้าวิ่ง
ค. นกบิน                                                ง. แจกันแตก
จากข้อ ๒๑ - ๓๐ ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง ให้เลือกตอบข้อ "ก"  หากกล่าวไม่ถูกต้อง ให้เลือกตอบ "ค"
๒๑. การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ หมายถึง  การอ่านเพื่อเก็บสาระสำคัญของเรื่องที่อ่าน
๒๒. ใจความสำคัญเป็นแก่นของย่อหน้าสามารถครอบคลุมเนื้อความในประโยคอื่นๆ ในย่อหน้านั้นและสามารถเป็นใจความหรือประโยคเดียวๆ ได้
๒๓. การที่รู้ว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ไม่ใช่วิธีการจับใจความสำคัญ
๒๔. การหาใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้าทำได้โดยขีดเส้นใต้แล้วนำมาเรียงต่อกันโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
๒๕. การใช้สำนวนภาษาของตนเองในการเรียบเรียงใจความสำคัญใหม่
๒๖. ใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า ส่วนมากจะปรากฏอยู่ต้นข้อความ
๒๗. ใจความสำคัญจะปรากฏอยู่ส่วนต้นและส่วนกลาง ของแต่ละย่อหน้าเท่านั้น
๒๘. พลความ หมายถึง ใจความสนับสนุนหรือให้ตัวอย่าง
๒๙. การจับใจความสำคัญมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น ช่วยให้จำเนื้อเรื่องได้รวดเร็ว
๓๐. ใจความสำคัญที่มีลักษณะเป็นประโยคส่วนมากจะปรากฏอยู่ต้นข้อความ
 
 เฉลย ข้อ๑   สรรพนามบุรุษที่สาม หมายถึง สรรพนามที่แทนตัวผู้ที่ถูกกล่าวถึง ดังนั้นจึงตอบข้อ “ก” จึงถูกที่สุด
เฉลย ข้อ๒ นิยมสรรพนาม หมายถึง คำสรรพนามที่ชี้เฉพาะเจาะจง มักจะมีคำว่า “นี่ นั่น โน่น” อยู่ในประโยค ดังนั้นจึงตอบข้อ “ข”
เฉลยข้อ ๓ บุรุษสรรพนามหมายถึง คำสรรพนามที่ใช้แทนตัวผู้พูด ผู้ฟัง และผู้ที่ถูกกล่าวถึง ดังนั้นจึงตอบข้อ “ค”
เฉลยข้อ ๔ คำพ้องเสียง หมายถึง คำที่มีเสียงเหมือนกัน แต่ความหมายต่างกัน เช่น กานต์ ( ที่รัก ) การณ์ ( เหตุการณ์ ) ดังนั้นจึงตอบข้อ “ข”
เฉลยข้อ ๕ จากข้อ ๔ ที่มีความหมายของคำพ้องเสียง ก. อ่านว่า กาน และ กัน ข. อ่านว่า สูน และ สุน ค.อ่านว่า พัน และพัน ง. เขียนเหมือ

นกัน เพราะฉะนั้นจึงตอบข้อ “ค”

เฉลยข้อ ๖   คำพ้องรูปหมายถึง คำที่เขียนเหมือนกัน แต่ อ่านไม่เหมือนกัน และความหมายต่างกัน ดังนั้น ข้อ ๖ ไม่มีข้อถูก


เฉลยข้อ ๗   คำพ้องเสียงหมายถึง คำที่เขียนไม่เหมือนกัน อ่านเหมือนกัน แต่ความหมายต่างกัน ก. อ่านว่า ขัน แต่ความหมายเหมือนกัน คือขันตักน้ำ   ข. อ่านว่า สัดเหมือนกัน แต่ความหมายต่างกัน ค.อ่านว่าทุก เหมือนกันความหมายต่างกัน  ง. อ่านว่าสิ้นเหมือนกันแต่ความหมายต่างกัน ดังนั้นจึงตอบข้อ  “ก”
เฉลยข้อ ๘   โคลงสี่สุภาพ มีการบังคับวรรณยุกต์เอก ๗ แห่ง โท ๔ แห่ง ดังนั้นจึงตอบข้อ “ก”

เฉลยข้อ ๙    โคลงสี่สุภาพ มีการบังคับฉันทลักษณ์ ดังนี้ 

                                        เสียงลือเสียงเล่าอ้าง                         อันใด พี่เอย.

                    เสียงย่อมยอยศใคร                                                ทั่วหล้า

                     สองเผือพี่หลับใหล                                                ลืมตื่น ฤๅพี่

                    สองพี่คิดเองอ้า                                                       อย่าได้ถามเผือ

ถ้าดูตามตำแหน่งของ คำเอก คำโทแล้ว  ข้อ “ค” จะมีฉันทลักษณ์ที่ถูกต้อง

 
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ข้อสอบ ภาษาไทย ม.1 
 หมายเลขบันทึก: 335891
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 36  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ทางสายใหม่
เขียนเมื่อ Fri Feb 12 2010 15:37:29 GMT+0700 (ICT)

อัพเรื่อยนะครับจะได้อ่านบันทึกดีดี

บุษรา
เขียนเมื่อ Thu Feb 25 2010 20:04:55 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาเยี่ยมค่ะ และมาเป็นกำลังใจด้วยช่อดอกกุหลาบสวย ๆ ค่ะ

ณัฐนรี สุขไมตรี
IP: xxx.123.200.145
เขียนเมื่อ Wed Mar 24 2010 12:05:09 GMT+0700 (ICT)

ข้อสอบน่าจะทำในนี้ได้นะคะ ได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะ

บุษรา
เขียนเมื่อ Mon Apr 12 2010 16:36:59 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีค่ะ
 • วันสงกรานต์นี้เที่ยวให้สนุกเดินทางด้วยความปลอดภัยนะค่ะ 
 • สุขสันต์วันสงกรานต์...ค่ะ

                        

นก
IP: xxx.89.111.90
เขียนเมื่อ Wed Sep 22 2010 16:37:52 GMT+0700 (ICT)

มีเฉลยมั้ยคะ ไม่งั้นก็ทดสอบไม่ได้ ว่าเราทำได้มั้ย

smchst
IP: xxx.93.218.122
เขียนเมื่อ Mon Sep 27 2010 12:17:31 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ข้อสอบภาษาไทยชั้นม.1(หลักสูตร 2551)ใครจะช่วยอนุเคราะห์ได้บ้างครับ

ธีรพงษ์ ศรีเวช
IP: xxx.26.52.142
เขียนเมื่อ Sun Nov 28 2010 13:20:16 GMT+0700 (ICT)

ทำยากมากวันหลังขอข้อสอบที่ง่ายกว่านี้นะครับ

สราวุธ รับริ้วกลาง
IP: xxx.173.104.55
เขียนเมื่อ Sun Dec 19 2010 19:10:43 GMT+0700 (ICT)

รักมากจากดวงใจ

คนเขียนหนังสือไม่ เปงง(แล้วเขียนงัยวะ)
IP: xxx.47.98.97
เขียนเมื่อ Sun Dec 26 2010 21:48:13 GMT+0700 (ICT)

ข้อสอบอะไรวะไม่เหนจะตรงเลย เซง

หวยแตก

IP: xxx.142.224.246
เขียนเมื่อ Mon Dec 27 2010 09:12:11 GMT+0700 (ICT)

ข้อสอบอะไรไม่มีเฉลย เบื่อ

IP: xxx.142.224.246
เขียนเมื่อ Mon Dec 27 2010 09:12:16 GMT+0700 (ICT)

ข้อสอบอะไรไม่มีเฉลย เบื่อ

IP: xxx.172.211.23
เขียนเมื่อ Tue Jan 11 2011 20:07:03 GMT+0700 (ICT)

ดีจร๊

ไม่ประสงนาม
IP: xxx.10.219.138
เขียนเมื่อ Tue Feb 01 2011 09:47:06 GMT+0700 (ICT)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------/-/-/-/-/-/-/-/-/-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-**-***-*-*-*-*-**-*-*--*-***-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*--*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-**--*-**-*-*-*-*-*-*-0*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-**-*-*-*-***-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

///////////////
IP: xxx.10.219.138
เขียนเมื่อ Tue Feb 01 2011 09:50:46 GMT+0700 (ICT)

☺Ng◘♠๑œ◘○♠547◘9♥☺☻○-☺2☻♦♠☻☻☻22☻☻☻☻2222☻☻565685654879oW879879879o6""516☺2

IP: xxx.172.41.132
เขียนเมื่อ Tue Feb 01 2011 10:17:09 GMT+0700 (ICT)

ข้อสอบอย่ามากนะค่ะไม่ทำอะไรที่มันอย่า

จะได้ไม่อย่าง

วรัญญา
IP: xxx.172.41.132
เขียนเมื่อ Tue Feb 01 2011 10:31:03 GMT+0700 (ICT)

ชอบข้อสอบเเบบนี้

รัรัรัร
IP: xxx.120.19.178
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 15:49:18 GMT+0700 (ICT)

งงจัง

งงที่สูด

akira
IP: xxx.172.207.103
เขียนเมื่อ Sun Feb 27 2011 15:33:18 GMT+0700 (ICT)

ไม่มี เฉลย เหรอคะ ? 

fsgjhgj.h/l
IP: xxx.52.43.188
เขียนเมื่อ Thu Mar 03 2011 19:39:37 GMT+0700 (ICT)

ih/lk. gjchvbnjkljhohjhjkghn, weetyrutyuijnbvg/; jgxgyuhbvjchuyi

sfdghjbk
IP: xxx.52.43.188
เขียนเมื่อ Thu Mar 03 2011 19:42:09 GMT+0700 (ICT)

#_# งง งงมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  ไม่มีเฉลยด้วยง่ะ

พวงทอง
IP: xxx.172.209.161
เขียนเมื่อ Sat Mar 05 2011 10:00:02 GMT+0700 (ICT)

ตัวเลือกข้อขและคบางข้อ  ทำไมไม่มีคะ

ชนา แสงนาเรียง
IP: xxx.172.235.20
เขียนเมื่อ Wed Mar 09 2011 09:29:45 GMT+0700 (ICT)

ภา

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทยอยากมากครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คน
IP: xxx.164.59.50
เขียนเมื่อ Mon Mar 14 2011 15:35:07 GMT+0700 (ICT)

กด้ากดืแหกทากร่ทืแสน้าร้ทห้กแป้อาแกอ่เอ้เด้อหกดาฟหกนยผาสวปแททมหกืดีรด้กรแปกด่ก่กาสแดกาด่กาสแทปมอื่กร่ากืด้ด่อาแอแอ

ตู๊ด...ตู๊ด...ตู๊ด
IP: xxx.172.192.88
เขียนเมื่อ Wed Mar 23 2011 19:47:31 GMT+0700 (ICT)

น่าจะมีเฉลยด้วยนะคะ เพราะจะได้ทราบว่าเราได้มากน้อยแค่ไหน

ปังปอนด์
IP: xxx.173.40.220
เขียนเมื่อ Tue Apr 05 2011 10:17:24 GMT+0700 (ICT)

โชคดี วันสงกรานต์

 

faa
IP: xxx.108.169.186
เขียนเมื่อ Wed May 18 2011 16:48:26 GMT+0700 (ICT)

จะตอบตงไหนอ่ะ :)

ดูม
IP: xxx.168.204.19
เขียนเมื่อ Sat Jun 11 2011 21:23:17 GMT+0700 (ICT)

อยากได้เฉลยอ่ะค่ะ จะได้รู้ว่าตัวเราทําได้ไหม

แบม
IP: xxx.52.147.2
เขียนเมื่อ Sat Jul 02 2011 16:17:17 GMT+0700 (ICT)

แย่จัง เสียดายมากเลยคะ ไม่มีเฉลยแล้วจะรู้ได้ไงว่าทำถูกหรือปล่าวเพราะหนูอยากจะติวภาษาไทยแต่ไม่เฉลยแงง

น้องฝ้าย
IP: xxx.205.10.89
เขียนเมื่อ Wed Jul 06 2011 21:18:05 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ=^^= เป็นกำลังใจให้นะค่ะ

mint ToT
IP: xxx.77.138.244
เขียนเมื่อ Fri Jul 08 2011 17:07:06 GMT+0700 (ICT)

อยากให้อยากกว่านี้อีกมากๆๆ

pang
IP: xxx.47.117.158
เขียนเมื่อ Sun Jul 17 2011 13:48:41 GMT+0700 (ICT)

ข้อสอบก้อดีนะค่ะ

แต่ก็ต้องอ่านหนังสือควบไปด้วย

nan
IP: xxx.109.101.177
เขียนเมื่อ Tue Jul 19 2011 18:11:05 GMT+0700 (ICT)

ก็ไม่ยากสักเท่าไรนะ

*-*

ยังไงก็ต้องอ่านหนังสือนะ

ึทีม
IP: xxx.46.229.201
เขียนเมื่อ Tue Jul 19 2011 20:30:49 GMT+0700 (ICT)

ก็ไม่อยากเท่าไรครับ -^-ขอให้ออกอันนี้ด้วยเถิด สาธุๆๆๆๆๆๆ

ำไร้แอปืีเแีหผหปด
IP: xxx.207.35.243
เขียนเมื่อ Fri Jul 22 2011 13:58:52 GMT+0700 (ICT)

serftwe6serf6weter6e5rgft6ert

fgvhtudrctgdut
IP: xxx.207.35.243
เขียนเมื่อ Fri Jul 22 2011 14:00:05 GMT+0700 (ICT)

dresftrtdytydgtdutefgsedfxegtfffffffffffadyadyadyadyadyadyadyqDWQTYEDTYWREVGYEGYTRGYERF

meen
IP: xxx.0.199.40
เขียนเมื่อ Sun Mar 24 2013 17:13:08 GMT+0700 (ICT)

งง มากคนยิ่งเครียดยุไม่รู้ว่าจะทำมาลงทำไม งง อ่านไม่เข้าใจเลยนะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า