การอ่านออกเสียงคำในภาษาอังกฤษ

 ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ 

การอ่านออกเสียงคำในภาษาอังกฤษ เป็นการอ่านออกเสียงที่ยากเพราะไม่ใช่ภาษาแม่จึงไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน     และครู   ตลอดจนผู้ปกครอง  จึง ทำให้เกิดปัญหาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนักเรียนที่ต้องเรียน  เรื่อง      การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  พบว่ายังมีนักเรียนไม่สามารถอ่านคำ และสะกดตัวอักษรภาษาอังกฤษได้  เนื่องจากผู้เรียนขาดทักษะการอ่าน การประสมคำ  นักเรียนมีพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับชั้นอนุบาลแตกต่างกันจึงไม่ได้ฝึกพื้นฐานการอ่านเท่าที่ควร  ดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข และได้จัดทำโครงการวิจัย  เพื่อแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษขึ้น

 

รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน 

 

เรื่อง    :   ชื่อเรื่อง    การแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน

                บ้านนาลับแลง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้วิจัย   :   นางสาวจรีภรณ์  ทิศอาจ

เวลาที่ทำวิจัย   :   7  มิถุนายน – 30  กันยายน  2549

 

  1. 1.              ความเป็นมา

                การอ่านออกเสียงคำในภาษาอังกฤษ เป็นการอ่านออกเสียงที่ยากเพราะไม่ใช่ภาษาแม่จึงไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน     และครู   ตลอดจนผู้ปกครอง  จึง ทำให้เกิดปัญหาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนักเรียนที่ต้องเรียน  เรื่อง      การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  พบว่ายังมีนักเรียนไม่สามารถอ่านคำ และสะกดตัวอักษรภาษาอังกฤษได้  เนื่องจากผู้เรียนขาดทักษะการอ่าน การประสมคำ  นักเรียนมีพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับชั้นอนุบาลแตกต่างกันจึงไม่ได้ฝึกพื้นฐานการอ่านเท่าที่ควร  ดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข และได้จัดทำโครงการวิจัย  เพื่อแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษขึ้น

 

 

  1. 2.              สาเหตุของปัญหา              

 

                จากการสังเกตการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เรื่อง

การอ่านพบว่ายังมีนักเรียนไม่สามารถอ่านคำ และสะกดตัวอักษรภาษาอังกฤษได้  เนื่องจากผู้เรียน

ขาดทักษะการอ่าน  การประสมคำ  นักเรียนมีพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับชั้นอนุบาลแตกต่างกันจึงไม่ได้ฝึกพื้นฐานการอ่านเท่าที่ควร  ดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข และได้จัดทำโครงการวิจัย  เพื่อแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษขึ้น            

แนวทางการแก้ไขปัญหา

                -  แบบฝึกทักษะการอ่านที่หลากหลาย

                -  การใช้สื่อบัตรคำ  ข้อความสั้น ๆ และสื่อที่ที่ช่วยในการอ่านออกเสียง

วัตถุประสงค์

                เพื่อแก้ปัญหาการการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน

บ้านนาลับแลง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

วิธีการวิจัย

                1.  กลุ่มเป้าหมาย

                                นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านนาลับแลง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2549 จำนวน  3  คน

               

2.  วิธีการ และนวัตกรรมที่ใช้

                                -  จัดเตรียมเอกสารแบบฝึกทักษะการอ่าน  ใช้เทคนิคที่หลากหลาย และเหมาะสม

                                -  จัดเตรียมความประเมินความก้าวหน้าในการอ่าน 

-  ทดสอบการอ่าน

-  บันทึกความก้าวหน้าการอ่านของผู้เรียนเป็นระยะ

                               -  รวบรวม และสรุปผลการวิจัย

                3.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทำกิจกรรมในแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การอ่านภาษาอังกฤษ จำนวน  3  ชุด และจากการทดสอบการอ่าน

4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

                                -  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนที่อ่านได้ในแต่ระครั้ง

                                -  จากแบบทดสอบในแต่ละชุด  โดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ

 

 

สรุป และสะท้อนผล

                จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่าสาเหตุปัจจัยที่ทำให้กลุ่มผู้เรียนค่อนข้างอ่อนในทักษะการอ่าน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เพราะขาดความรู้  ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน และการฝึกฝนการอ่านที่ดี และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

                ปรากฏว่าเมื่อผู้สอนนำกลุ่มผู้เรียนเหล่านี้มาวิจัย และฝึกฝนให้ผู้เรียนได้เข้าใจในทักษะการอ่าน และฝึกทักษะการปฏิบัติ  โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเป็นรายบุคคล  กลุ่มผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเอง  จากเดิมอ่านไม่ได้ และสะกดไม่ถูกต้อง  ผู้เรียนได้มีการพัฒนาการอ่านได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ  จากผลคะแนนในแต่ละชุด

                การอ่านคำ และข้อความเหล่านี้  ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่อ่านไปประยุกต์ในการเรียนระดับสูงขึ้นต่อไป  เช่น  การแนะนำตนเอง  บอกกิจวัตรประจำวัน  อ่านป้ายห้องเรียนต่าง ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ภาษาอังกฤษ 
 หมายเลขบันทึก: 334401
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 21  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

อิน
เขียนเมื่อ Sat Feb 06 2010 18:10:19 GMT+0700 (ICT)
การอ่านออกเสียงคำในภาษาอังกฤษ เป็นการอ่านออกเสียงที่ยากเพราะไม่ใช่ภาษาแม่จึงไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน    
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Sat Feb 06 2010 18:12:21 GMT+0700 (ICT)
  • ลองให้นักเรียน
  • ออกเสียงตามที่นี่ดีไหมครับ

http://gotoknow.org/blog/yahoo/18565

(Star fall) for children practice pronunciation

 

http://gotoknow.org/blog/yahoo/25457

(Story place) for listening

อิน
เขียนเมื่อ Sat Feb 06 2010 18:15:54 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะคะ

คงต้องลองละค่ะ

ใช้กิจกรรมที่หลากหลาย

เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งดีค่ะ

อิน
เขียนเมื่อ Sun Feb 07 2010 13:32:20 GMT+0700 (ICT)

เด็ก ๆ ชอบมากค่ะ

Dinosaur dance

IP: xxx.172.167.30
เขียนเมื่อ Sat Feb 13 2010 16:48:54 GMT+0700 (ICT)

 

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้

 

อิน
เขียนเมื่อ Fri Nov 12 2010 21:36:51 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีวันศุกร์นะคะ

อิน
เขียนเมื่อ Wed Dec 29 2010 12:36:24 GMT+0700 (ICT)

Large_22222222222

My dog

I love my dog.

 

อิน
IP: xxx.25.125.235
เขียนเมื่อ Sun Feb 27 2011 13:59:06 GMT+0700 (ICT)

sunday say hi.

อิน
เขียนเมื่อ Sun Apr 24 2011 20:34:33 GMT+0700 (ICT)

good time

IP: xxx.28.9.56
เขียนเมื่อ Thu Jun 16 2011 12:06:59 GMT+0700 (ICT)

not only children but me also have problems

อิน
เขียนเมื่อ Fri Jun 17 2011 22:54:03 GMT+0700 (ICT)

practice reading  every day.

   Eventually..

It would be great.

...

You..can do.

อัมพร
เขียนเมื่อ Fri Jul 01 2011 21:29:21 GMT+0700 (ICT)

ภาษาไทยเป็นภาษาแม่  แต่เด็กๆ ก็ยังมีปัญหามากเหมือนกันค่ะ

วิจัยก็แนวทางที่จะช่วยเด็กๆของเราได้นะค่ะ 

อิน
เขียนเมื่อ Sun Jul 10 2011 00:03:28 GMT+0700 (ICT)

พยายามอยู่ค่ะ

ขอบคุณมากนะคะคุณครู

 

อิน
เขียนเมื่อ Sun Jul 17 2011 19:32:38 GMT+0700 (ICT)

 

สวัสดีวันเข้าพรรษานะคะ

อิน
เขียนเมื่อ Fri Aug 05 2011 22:10:47 GMT+0700 (ICT)

๒๙ กรกฎาคม 

ฉันรักภาษาไทย

อิน
เขียนเมื่อ Mon Dec 26 2011 18:44:35 GMT+0700 (ICT)

Ico64_5225555

สุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะ

อิน
เขียนเมื่อ Thu Aug 16 2012 20:47:45 GMT+0700 (ICT)

hello.

 

อิน
เขียนเมื่อ Sun Oct 07 2012 22:32:41 GMT+0700 (ICT)

reading is living..

อิน
เขียนเมื่อ Thu Dec 13 2012 13:07:25 GMT+0700 (ICT)

้hello,

อิน
เขียนเมื่อ Tue Jan 01 2013 00:29:04 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีปีใหม่ 2556 ..happy new year 2013..

"อิ่มสุข ทุกข์หมด"
การทำตนให้มีความสุขทั้งกาย

และใจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ วัน

ย่อมทำให้ความทุกข์ลดน้อยถอยลงด้วยเช่นเดียวกัน

และเมื่อถึงวันหนึ่งก็อาจจะไม่มีความทุกข์

หลงเหลืออยู่ในกายและใจตนเลย

"When happiness comes,

 misery goes away" -
If one increases the feeling of happiness

 in one’s mind and body every day,

one’s misery will be reduced.

Then one day not the slightest

traces of misery will remain in

one’s body and mind.

Vikrom Kromadit

อิน
เขียนเมื่อ Thu Dec 12 2013 14:35:51 GMT+0700 (ICT)

ทรงพระเจริญ long live the king 5 ธันวาคม

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า